Hình Ảnh Thánh Lễ Mừng Xuân Nhâm Thìn tậi Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange California Hoa Kỳ.
                                 William-Quế-Nguyen