mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4030
mod_vvisit_counterHôm Qua8254
mod_vvisit_counterTuần Này27186
mod_vvisit_counterTuần Trước50260
mod_vvisit_counterTháng Này104668
mod_vvisit_counterTháng Trước232383
mod_vvisit_counterTất cả11556754

We have: 119 guests online
Your IP: 54.196.42.8
 , 
Today: Aug 15, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)

Login Form

Bài Mới
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 48= NOI VOI CHUA LA QUAN TRONG PDF Print E-mail

 

         Caûm nghieäm Soáng # 48

                        NOÙI VÔÙI CHUÙA LAØ QUAN TROÏNG

                                                ----****----

   Töø tröôùc tôùi nay toâi ñaët troïng taâm vaøo vieäc rao giaûng, chia seû, noùi veà Chuùa thaät nhieàu maø ít noùi vôùi Chuùa , hayø noùi caùch khaùc: toâi caàn caàu nguyeän lieân tuïc nhö laø hôi mình thôû ra hít vaøo ñeå soáng vaäy.

Coù nhieàu Tín huõu Kitoâ raát gioûi veà moïi maët nhö dieãn giaûng, suy luaän, daïy baûo, vieát laùch veà Chuùa, nhöng sau daàn daàn laïi yeáu ñi, ñam meâ ñuû thöù, roài maát Ñöùc Tin, vì sao vaäy? Vì hoï noùi veà Chuùa nhieàu maø queân noùi vôùi Chuùa, neân ñôøi soáng thaân maät vôùi Chuùa bò giaûm suùt haún, bò sa ngaõ vaø boû cuoäc.

   Ñeå laø moân ñeä trung thaønh cuûa Chuùa, toâi môøi baïn cuøng toâi nhôù thöïc haønh lieân tuïc nhöõng ñieåm sau ñaây:

1-    Cheát ñi cho theá gian vaø xaùc thòt: Toâi caàn cheát ñi moät caùch roõ raøng, coù theå hieåu laø khoâng tham-saân-si. Ñieàu quan troïng laø phaûi cheát thaät söï, nhö Lôøi thaùnh Phaoloâ noùi: “Duøng nhö khoâng duøng, höôûng nhö khoâng höôûng, coù vôï nhö khoâng coù vôï... Hieän nay toâi soáng khoâng phaûi laø toâi soáng nöõa; nhöng Chuùa soáng trong toâi. Caùi toâi cheát ñi laø coù ích cho toâi boäi phaàn..v..v...”

2-    Ñöôïc maïc khaûi tröïc tieáp töø Chuùa:   Toâi khoâng chæ rao giaûng suoâng; nhöng caàn noùi nhöõng duï ngoân maø chính Chuùa Gieâsu ñaõ maïc khaûi cho bieát bôûi con tim, taám loøng, roài boäc phaùt baèng haønh ñoäng vaø trong cuoäc soáng vôùi tha nhaân nöõa.

3- AÊn-Nhai vaø nuoát Lôøi Chuùa: Baïn khoâng duøng trí khoân ñeå ñoïc Lôøi Chuùa, cuõng khoâng duøng tri thöùc thaàn hoïc ñeå nghieân cöùu Kinh Thaùnh. Nhöng Lôøi Chuùa caàn ñöôïc thöïc söï trôû neân cuûa aên ñeå nuoâi döôõng taâm hoàn vaø maùu thòt cuûa thaân xaùc baïn. Cô theå baïn luùc ñoù coù ñaày chaát Chuùa laø Ñaïo ñeå dieãn ñaït Lôøi Ngaøi.

4- Gaëp gôõ, taâm söï vaø laéng nghe: Trong luùc caàu nguyeän toâi caàn nghe ñöôïc tieáng Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn trong Thaùnh Kinh. Khi gaàn guõi vôùi Chuùa toâi coù theå töông giao vôùi Ngaøi moät caùch thaân maät. Luùc maët ñoái maët vôùi Chuùa, toâi seõ nhaän ñöôïc quyeàn naêng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ñeå choáng laïi Xa-tan.

5-    Thaùnh Linh traøn ngaäp baïn: Ñoâi chaân ñöôïc höôùng daãn chaïy theo Chuùa. Ñaàu goái bieát ñaàu phuïc caàu nguyeän nhö hôi thôû. Taâm trí luoân thaáy Chuùa hieän dieän laø haïnh phuùc. Caùi löng thaám nhuaàn söï ngay thaúng, laøm chöùng cho chaânl yù. Baøn tay vaâng phuïc yù chæ Chuùa Cha. Moâi mieäng coù lôøi noùi xuyeân thaáu loøng ngöôøi. Ñoâi maét bieát phaân bieät moïi söï. Loã tai nghe ñöôïc tieáng phaùn eâm dòu cuûa Chuùa. Maët muõi thaám nhuaàn Thaùnh Linh luoân töôi saùng. Ñaàu oùc trong saïch khoâng coøn thaønh kieán xaáu. Taàm loøng seõ ñaày nhaân töø nhö Chuùa. Toaøn thaân seõ phaûn chieáu vinh quang cuûa Chuùa.

6-    Taám loøng ñaày tình thöông: Nhìn thaáy tha nhaân ñang bò hö vong, thì loøng noùng chaùy leân thöông xoùt. Baét chöôùc Chuùa lieàu maïng soáng mình vì anh em. Thaø maát heát moïi söï ñeå ñöôïc Chuùa. Noi göông Phaoloâ: Khoán cho toâi, neáu toâi khoâng rao giaûng Tin Möøng. Anh em laø böùc thö cuûa Ñöùc Kitoâ ñöôïc giao cho toâi vieát.

7-    Hôïp taùc vôùi moïi ngöôøi: Cuøng xaây döïng Nöôùc Chuùa, khoâng töï xaây cho mình moät thaùp Ba-ben. Khoâng chia beø laäp phaùi, thaáy nhöõng vieäc toát ñeïp haõy tích töïc tham gia. Khoâng keå vieäc naøy laø cuûa keû kia ngöôøi noï, chæ vui möøng khi thaáy Phuùc aâm cuûa Chuùa ñöôïc môû roäng laø vui roài.

8- Noi göông Ñöùc Maria: Trong Chuùa Thaùnh Thaàn, baïn haõy cuøng Meï Maria khi thaêm baø I-sa-ve ñöôïc traøn ñaày Thaùnh Thaàn, Meï ñaõ ca ngôïi nhöõng vieäc laøm cuûa Chuùa töø tröôùc tôùi nay cho nhaân loaïi vaø chính mình, trong taâm tình khieâm toán vaø gaëp Chuùa thaät söï.

 

   Laø moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu, Thaày Chí Thaùnh, sau khi laøm moïi vieäc, baïn vaø toâi neân tìm dòp ñeán nhöõng nôi thanh vaéng vaø cuøng vôùi anh em suy gaãm, hoïc hoûi, chia seû Lôøi Chuùa ñeå noùi vôùi Ngaøi nhöõng gì toâi ñaõ thaáy vaø nhöõng gì Chuùa muoán baïn seõ laøm.

   Nhö vaäy baïn vaø toâi cuõng caàn coù thì giôø, ngoài laïi ñuùc keát löôïng giaù cuoäc soáng, laéng nghe Chuùa noùi ñeå söûa chöõa vaø ñem ra thi haønh.

 

                        Phoù teá: GB Nguyeãn vaên Ñònh * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 47= GIAO THUYÊT&TRUYEN THONG PDF Print E-mail

 

       Cảm nghiệm Sống # 47

                        GIÁO THUYẾT & TRUYỀN THỐNG

                                                ----xxxx----

     Bạn nghĩ thế nào khi có một Linh mục có tiếng tăm trong Hội Thánh quan tâm như sau: “Giáo hội Công giáo có cả một kho tàng về giáo thuyết và truyền thống giúp người Tín hữu sống đạo; nhưng họ lại không giỏi mang người khác về với Chúa Kitô.”

   ** Sau đây là 6 điều ngài chia sẻ như sau:

1- Quá khứ của chúng ta sửa soạn tốt để trở thành các Mục tử hơn là những người bắt cá người.

2- Nghe về tên Đức Giêsu và nghe về sứ điệp của Người trong cách thế mà có thể mang người ta lại với Chúa là hai điều khác nhau lắm!

3- Giáo hội đã xây dựng lên một lâu đài Tín lý mênh mông quanh vấn đề Đức Tin, nhưng sứ điệp quan trọng căn bản nhất là: “Đức Giêsu là Chúa” thì chưa bao giờ thay đổi:

a/ Giáo hội thường nhấn mạnh và đặt trọng tâm vào việc giáo dục người Tín hữu về Tín điều, lý thuyết, cầu nguyện, linh đạo và luân lý.

b/ Trình bày kho tàng Tín lý cho người thời nay, mà không đặt trọng yếu cho họ biết Đức Giêsu là Chúa thì cũng thì cũng giống như một khối gánh nặng trên vai các trẻ nhỏ bảo chúng vác.

4- Tại sao có những nơi trên thế giới, nhiều người Công giáo đã bỏ đạo chạy theo các thực tại của các phái Kitô giáo khác; bởi vì họ được lôi cuốn vào điều tuyên giảng rất đơn thuần và hiệu lực. Đó là điều làm cho họ có sự tiếp cận trực tiếp với Đức Giêsu, và họ cũng cảm nghiệm được quyền năng của Chúa Thánh Thần.

5- Giáo hội cần phải nuôi dưỡng và hướng dẫn người Tín hữu; nhưng Giáo hội cũng cần phải thấy được nhu cầu đưa người ta tới Đức Tin trước, như sau:

a/ Chúng ta phải rao giảng sứ điệp căn bản, thuần nhất và dễ hiểu, không những chỉ cho các người tân tòng, mà còn cho mọi Tín hữu.

b/ Không như các giáo phái Kitô khác, họ đặt trọng tâm lặp đi lặp lại và hầu như chỉ chuyên chú vào việc tái sinh (born again). Giáo hội Công giáo dạy dỗ và hướng dẫn người Tín hữu để họ trưởng thành trong Đức Tin, và dẫn dắt họ bước qua những giây phút đau khổ đang khi đó họ vẫn kiên trì trong Đức Tin của mình.

6- Linh mục này nói với ĐGH Benedicto và các viên chức Giáo triều rằng؀

: “các vị phải hỏi mình một câu hỏi quan trong là: “Chúa Giêsu có chỗ đứng nào trong đời sống của tôi” còn quan trọng hơn là câu hỏi: “Chúa Giêsu có chỗ đứng nào trong thế giới tân tiến ngày hôm nay?”                                                                                                    a/ Khi người ta có thể tuyên xưng : Chúa Giêsu là Chúa thì có nghiã là Ngài có toàn quyền trên đời sống của tôi. Tôi không còn sống cho mình nữa, mà cho Người đã chết và sống lại vì tôi.

b/ Hành động tuyên xưng Đức Tin này là Lời dạy của Người và gương sáng của người chiếu soi và thanh tẩy mọi tâm hồn.

 

   Trên đây là lời giảng phòng của Linh mục dòng Phanxicô, vị linh hướng của Phủ Giáo Hoàng nói với ĐGH Benedicto và các viên chức Tòa thánh, trong ngày tĩnh tâm cuối năm 2005 vừa qua.

 

  *** Khi đọc xong những lời của vị Linh mục trên đây, tôi thấy có những thiếu sót cần sửa lại như sau:                          

1/ Tôi ít tích cực giúp người khác, đón Đức Giêsu làm chủ đời mình, như đọc bức tâm thư là Kinh Thánh, để lắng nghe Ngài dạy.

2/ Tôi đã trình bày Tín lý, lý thuyết, nhưng ít tập cho Tín hữu cách gặp gỡ, nói chuyện thân mật với Chúa trong mọi lúc thăng trầm của cuộc sống, nên họ dễ chao động, lo lắng, bỏ cuộc...

3/ Tôi hay để ý đến hình thức, lễ nghi long trọng bề ngoài, cái ngọn mà thiếu cái gốc, đó đời sống nội tâm, như lời thánh Phaolô nói: “Rõ ràng anh là bức tâm thư của Đức Kitô được giao cho chúng tôi viết, không phải viết bằng mực đen; nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người.” (2Cor 3,3)

4/ Tôi ít giúp người khác cách nuôi sống Đức Tin như là chân lý nằm trong cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, nhất là trong gia đình của họ giữa vợ, chồng, con cái, cha mẹ và các bạn hữu, ngoài cộng đồng nữa.

5- Tôi cần noi gương Đức Mẹ khi sinh Chúa Giêsu trong hang đá, đã gần gũi Chúa, nghe các lời mục đồng nói: Mẹ Maria đã ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.”   (Lc 2, 19), để giúp anh em gặp Đức Kitô thật sự, không phải chỉ nghe nói về Chúa; nhưng nói với Chúa những điều họ khao khát mong đợi.

 

Phó tế GB Nguyễn văn Định (Huyền Đồng)

 

 

 

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CN 2 MUA CHAY-C PDF Print E-mail

 

                                    SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

                                         Chúa nhật 2 Mùa Chay – Năm C             Giesu12

                                Dành cho Cá nhân, Gia đình, Nhóm, Hội Đoàn

                           CẦU NGUYỆN VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

                                                                     ----***----

A- Cảm nghiệm Sống và nghe sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần:

Bài đọc 1: Sáng thế (15: 5-12; 17-18). “Ông Áp-ram tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.” (câu 6)

1-Chia sẻ kinh nghiệm tin vào Lời Chúa dạy của tôi trong đời sống?

2/ Cho biết những việc làm của bạn trong chức vụ người Tín hữu ?

Bài đọc 2: Philipphê (3:17--; 4:1). Thưa anh em: “Xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em.” (câu 17)

1/ Phaolô muốn tôi bắt chước ông là bắt chước Chúa, cho vài ví dụ?

2/ Chia sẻ về đời sống đạo của một số Kitô hữu đang sống hiện nay ?

Tin Mừng: Luca (9:28-36). “Đây là Con Ta, Người đã được tuyển chọn. Hãy vâng nghe Lời người.”   (Lc 9 35)

1/ Đức Giêsu dạy tôi cầu nguyện, nói sự cần thiết của cầu nguyện ?

2/ Bạn hãy chia sẻ những việc làm cụ thể để vâng nghe Lời Chúa ?

3/ Thiên Chúa có quyền năng làm những gì cho thân xác của tôi?

 

B- Đức Giêsu dạy cho bạn và tôi những bài học nào ?

1/ Cầu nguyện trước mọi công việc:

a/ Bày tỏ tấm lòng với những ước vọng, băn khoăn lo lắng với Chúa: như thờ lạy, cám ơn, tạ tôi và cầu xin. Cầu nguyện không phải chỉ đọc kinh theo các mẫu đã soạn sẵn một cách máy móc.

b/ Cầu nguyện là Trò chuyện, đàm thoại trực tiếp với Chúa. Thánh Augustin viết: Cầu nguyện là: “cuộc nói truyện của ta với Thiên Chúa.” , một cuộc trò chuyện có mục đích.

2/ Đọc và suy niệm Phúc âm hàng ngày: Sáng và tối, đọc thật thong thả, ngưng lại những chữ và câu đánh động, khiêm tốn lắng nghe. Biết nghe tiếng nói khen, trách của Chúa Thánh Thần, của lương tâm nhắc nhở trong mọi lúc. Thực hành kinh bảy mối tội đầu: 1-Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.- 2- Rộng rãi chớ hà tiện.- 3- Giữ mình sạch sẽ chớ mê tà dâm. – 4- Hay nhịn chớ hờn giận.- 5- Kiêng bớt chớ mê ăn uống.- 6- Yêu người chớ ghen ghét. 7- Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

3/ Thực hành Bác ái Xã hội: Thực hành kinh thương người có mười bốn mối: A- Thương linh hồn bay mối: 1/ Lấy nhời lành mà khuyên người. 2/Mở dạy kẻ mê muội. 3/ Yên ủi kẻ âu lo. 4/ Răn bảo kẻ có tội. 5/ Tha kẻ dể ta. 6/ Nhịn kẻ mất lòng ta. 7/ Cầu cho hẻ sống và kẻ chết. B- Thương xác bảy mối: 1/ Cho kẻ đói ăn. 2/ cho kẻ khát uống. 3/ Cho kẻ rách rưới ăn mặc. 4/ Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. 5/ Cho khách đỗ nhà. 6/ Chuộc kẻ làm tôi. 7/ Chôn xác kẻ chết.

4//Không lỗi tứ đổ tường: Cờ bạc, rượu chè, trai gái, nghiện hút.

5/ Làm hoà, sống bình an: Không gây bất công, chia rẽ, thù hận trong gia đình giữa vợ, chồng, cha mẹ và bạn hữu ngoài xã hội.

   Trong mỗi giáo xứ thường có Ban Xã hội để thực hành những việc kể trên, xin mọi người cùng tích cực tham gia. Vì Bác Ái là Huy hiệu thật sự của Người Tín hữu Kitô, còn đeo ảnh hay tràng hạt người ta chỉ biết bạn là người Công giáo bình thường mà thôi.

 

C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy bạn và tôi chọn Sống tuần này:

ĐÂY LÀ CON TA, NGƯỜI ĐƯỢC TA TUYỂN CHỌN, HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI. (Lc 9, 35)

1/ Đọc và suy niệm Lời Chúa để lắng nghe, nói chuyện với Chúa.

2/ Thực hành Bác Ái qua kinh Thương người có mười bốn mối.

D- Bạn và tôi cùng Cầu nguyện và Sống Cầu nguyện với Lời Chúa: (Pray in Action)

   Lạy Cha, Cha đã dạy: Đây là con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người. Xin Thánh Thần Chúa hãy giúp con thực hành Lời Chúa là sống những giáo huấn của Chúa đã dạy trong Phúc âm bằng đời sống yêu thương và phục vụ tha nhân. Mẹ maria đã thực hành Lời Chúa khi thăm viếng bà chị họ là Elisabet. Con quyết noi gương Mẹ, đến thăm hỏi người trong khu phố chúng con.

 

Lời hay ý đẹp: CẦU NGUYỆN KHÔNG ĐÒI HỎI TÀI HÙNG BIỆN, MÀ LÀ LÒNG SỐT SẮNG.   -     Prayer does not require eloquence but earnestress

 

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI (Ga 3, 30)

       Phó tế GB Maria Nguyễn Văn Định     

 

 

 

 

 

                    

 
HOC HOI DE SONG DAO # HONG Y LA AI VA CHUC NANG? PDF Print E-mail

HỒNG Y LÀ AI VÀ CÓ CHỨC NĂNG GÌ ?

Nhân biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đột nhiên loan báo thoái vị ngày 11 tháng 2 vừa qua hoàn toàn vì lý do sức khỏe, và các Hồng Y dưới 80 tuổi sắp họp Mật Nghị ( Conclave) để bầu Tân Giáo Hoàng cho Giáo Hội, tôi xin được trả lời chung những câu hỏi của nhiều đôc giả về vai trò và trách nhiệm của tước vị Hồng Y trong Giáo Hội Công Giáo La Mã như sau:

Trước hết, về ngữ căn ( etymology), từ Hông Y ( Cardinal) xuất phát từ nguyên ngữ Latin CARDO có nghĩa là "cái bản lề.(hinge) "tức bộ phân then chốt để giừ cho cánh cửa được đứng vững trong khung cửa. Từ ý nghĩa tượng trưng này, các Hồng Y được mệnh danh là "những vị Hoàng tử ( princes) của Giáo Hội với 2 chức năng rất quan trọng sau đây:

1- Là cố vấn để đóng góp ý kiến (kiến thức và khôn ngoan) cho Đức Thánh Cha trong việc điều hành và cai tri Giáo Hôi Công Giáo hoàn vũ

2- Khi vào Mật nghị (Conclave) để bầu Giáo Hoàng mới , tất cả các Hông Y đủ điều kiện theo luật bầu cử- nghĩa là dưới 80 tuổi- đều đương nhiên là các ứng viên (potential candidates có thể được bầu chứ không ra ứng cử) và cũng là những người được quyền bỏ phiếu chọn (elector) Giáo Hoàng mới, khi đương kim Giáo Hoàng qua đời ( hay đột nhiên từ nhiệm như trường hợp cá biệt của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI hiện nay.( x. Giáo luật số 349)

Theo Luật bầu Giáo Hoàng hiên hành, áp dụng từ nhiều năm qua, thì khi tròn 80 tuổi, các Hồng Y không còn được tham dự Mật nghị để bầu Giáo Hoàng mới hay tham dự bất cứ mật hội nào do Đức Thánh Cha triệu tập và chủ tọa để bàn thảo về một vấn đề quan trọng nào của Giáo Hội.Thêm nữa, khi các Hồng Y đến tuổi 75, và hiện đang coi sóc các Tổng Giáo Phận hay các Bộ hoặc Cơ quan trọng yếu trong Giáo Triều Roma thì cũng phải xin từ chức, để tùy Đức Thanh Cha quyết định chấp nhận hay cho lưu nhiệm thêm. Thí dụ, trường hợp Đức đương kim Giáo Hoàng.Biển Đức XV! , khi đang còn làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã xin nghỉ hưu năm ngài 75 tuổi nhưng đã được Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II yêu cầu tiếp tục nhiệm vụ thêm thời gian nữa, nên ngài vẫn đảm trách chức vụ Tổng Trưởng trên cho đến khi ngài được bầu lên ngôi Giáo Hoàng ngày 19-tháng 4 năm 2005 ( x.giáo luật số 354)

Trước năm 1917 tức là năm ban hành bộ Giáo luật cũ, (giáo luật mới 1983 thay giáo luật cũ 1917) các Hồng Y có thể là những thường dân không có chức linh mục hay giám mục được Giáo Hoàng ban cho tước vị này, vì những lý do riêng tư. Nhưng với Giáo luật năm 1917, thì người thường dân không còn được chọn nữa, mà chỉ dành cho các linh mục hay giám mục xuất sắc mà thôi. Đến thời Đức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII, thì ai được phong tước Hông Y cũng phải được thụ phong Giám mục nếu vị đó chưa là giám mục.Sở dĩ thế vì cho đến nay, thì tước Hồng Y vẫn còn được trao cho một số linh mục xuất sắc, từng giữ các chức vụ quan trọng trong Tòa Thánh hoặc là những thần học gia nổi tiếng như các linh mục Yves M.J Congar (O.P) Henri de LuBac và Allen Dulles (SJ) ( đều đã qua đời) ..Trong đợt Hồng Y mới được công bố ngày 06 tháng 1 năm 2012, cũng có 3 linh mục xuất sắc, từng phục vụ đắc lực trong Giáo Triều Roma được chọn làm Hồng Y.

Cũng cần nói thêm là khác với thông lệ trong quá khứ khi Hông Y được chọn từ những gia đình quí tộc ỏ Âu Châu hoặc những người được Giáo hoàng ưu đãi, thưởng công riêng, các Hồng Y ngày nay phần lớn xuất thân từ những gia đình đạo đức, bình dân, phải là nam giới và ít nhất là người có chức linh mục và " trỗi vượt về đạo lý, tác phong, đạo đức và khôn ngoan" ( x. giáo luật số 351 & 1).Nhưng thường là các giám mục xuất sắc về đức độ và khả năng để có thể trở thành Giáo Hoàng cai quản Giáo Hội trong tương lai. Lại nữa, vì Hồng Y có thể là linh mục , nên nếu vị này được đắc cử Giáo Hoàng thì phải được Hồng Y niên trưởng tấn phong chức Giám Mục trước khi đăng quang.Nếu Hồng Y niên Trưởng vắng mặt thì Hồng Phó niên trưởng sẽ làm việc này.Nếu vị này cũng vắng mặt, thì Hồng Y cao niên nhất thuộc đẳng Giám mục sẽ truyền chức Giám mục cho tân Giáo Hoàng chưa có chức Giám mục. ( x.giáo luật số 355, &1) .

Tuy nhiên việc này chưa từng xẩy ra vì các Hồng Y từ nhiều thập niên qua đều là những vị có chức Giám mục hay đã được tấn phong giám mục sau khi được phong tước Hồng Y.Nghĩa là không có trường hợp môt Hồng Y chỉ có chức linh mục mà được bầu làm Giáo Hoàng từ nhiều thập niên qua.Cho nên không thể nói cách chung chung là các Giám mục hay linh mục có thể được bầu làm Giáo Hoàng. Phải nói cho đúng là cho đến nay, chỉ có các Hồng Y dưới 80 tuổi mới đủ điều kiện để đi bầu Giáo Hoàng mà thôi, vì tất cả các Hông Y trong Giáo Triều Rôma hiện nay đều có chức Giám mục, chứ không có vị nào còn là linh mục., cho dù mỗi lần tấn phong thêm Hồng Y, đều có một vài ba Linh mục được chọn, nhưng các vị này đều đã quá 80 hay gần 80 tuổi rồi nên không có triển vọng được bầu làm Giáo Hoàng.Theo danh sách mới được công bố thì chỉ có 117 Hồng Y dưới 80 tuỗi sẽ đi bầu Giáo Hoàng kỳ này và trong số này không có vị nào chỉ có chức linh mục thôi.

Như thế cho thấy chức Giám mục là chức thánh quan trọng nhất của Giáo Hội, vì Giám mục là những người kế vị các Thánh Tông Đồ trong chức năng và sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cứu độ, dạy dỗ chân lý và cai trị Giáo Hội. Chúa Giêsu xưa chỉ chọn các nam Tông Đồ, mà người kế vị các ngài là các Giám mục ngày nay trong Giáo Hội. Hồng Y không phải là một chức thánh mà chỉ là tước vị (Title) do Giáo Hội đặt ra vì nhu cầu chọn người kế vị Thánh Phêrô, tức Đức Thánh Cha cũng là Giám mục Rôma và là Thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.

Các Hồng Y họp lại thành Hồng Y Đoàn riêng biệt ( College of Cardinals) do một vị làm niên trưởng ( Dean)

Có 3 đẳng cấp Hồng Y sau đây.

1- Hồng Y Giám mục ;( Cardinal bishops) là những giám mục từng coi sóc những giáo phận chung quanh Rôma nhưng nay là những Hồng Y thâm niên làm việc trọn thời gian (full-time) trong Giáo Triều Roma. ( Roman Curia)

2- Hồng Y Linh mục ( Cardinal Priests) là những Hồng Y hoăc làm việc trong Giáo Triều hoặc đang coi sóc cácTổng Giáo Phận ngoài Roma tức là các Tổng Giáo phận ở Ý hay ở các quốc gia trên thế giới như Paris, New York, Sydney, Houston, Saigon, Manilla v.v

3- Hồng Y Phó Tế ( Cardinal Deacons) từng là những Giám mục hiệu tòa ( Titular Bishops) tức là không coi sóc Giáo phận nào,và đang làm việc trọn thời gian trong Giáo Triều.

Khi các Hồng Y họp kín để bầu Giáo Hoàng mới, Hồng Y Trưởng đẳng Phó tế sẽ công bố danh tánh vị được đắc cử và có thể thay thế Đức Thánh Cha để trao dây Pallium cho các tân Tổng Giám mục hoặc cho người đại diện các vị vắng mặt. ( x. giáo luật số 355, & 2)

Thêm nữa, tất cả các Hồng Y, khi được Đức Thánh Cha chọn và trao tước vị này, đều được chỉ đinh tước hiệu( Title) của một thánh đường trong hoặc ngoài Rôma. Với tước hiệu đó, tân Hông Y đến thánh đường được chỉ định để nhận tòa nhưng không có quyền quản trị nào về hành chánh, nhân sự cũng như tài sản của thánh đường đó, mà chỉ hiệp thông để hỗ trợ về mặt tinh thần mà thôi.( giáo luật số 357 &1)

Sau hết, tất cả các Hồng Y, nếu không đảm nhận chức vụ Tổng Giám Mục để coi sóc các Tổng giáo phận ở đâu trên thế giới, thì đều phải cư trú ở Rôma hoặc phải trở về Giáo đô khi Đức Thánh Cha triệu tập để họp bàn việc gì quan trọng của Giáo Hội (giáo luật số 356)

Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho các Hồng Y sắp nhóm họp Mật Nghi để Chúa Thánh Thần soi sáng chỉ dẫn cho các ngài chọn đúng Tân Giáo Hoàng mà Chúa mong muốn để tiếp tục sứ vụ coi sóc Giáo Hội mà Đức Thánh Cha Biển Đức XVI phải bỏ dở vì lý do sức khỏe kể từ 20 giờ địa phương ngày 28 tháng 2 tới đây.

LM. Phanxicô Xaviê Ngô tôn Huấn

 
THAN TAM MANH KHOE # NHUNG MOI PHUC NHO NHO PDF Print E-mail

 

- NHỮNG MỐI PHÚC NHO NHỎ ;

- TÁM MỐI PHÚC CỦA MA QUỶ


A-NHỮNG MỐI PHÚC NHO NHỎ :

Phúc thay ai biết hài hước để tự cười, tự châm biếm mình:

họ đã không ngớt đùa vui.

Phúc thay ai có khả năng phân biệt, đâu là mô đất, đâu là núi cao:

bạn sẽ tránh được những nỗi lo âu phiền muộn.

Phúc thay ai có thể nghỉ ngơi an giấc mà không cần viện cớ này cớ nọ:

bạn sẽ trở thành những kẻ khôn ngoan.

Phúc thay ai biết im lặng và biết lắng nghe:

họ sẽ học được nhiều điều mới lạ.

Phúc thay ai có khá đủ thông minh để không tự xem là người quan trọng:

bạn sẽ được người chung quanh quý mến.

Bạn là người hạnh phúc nếu bạn biết xem xét cẩn thận những việc nhỏ

và bình tĩnh quan sát những việc lớn:

bạn sẽ thành công trên đường đời.

Bạn là người hạnh phúc vì biết tán thưởng một nụ cười

và biết quên đi một nét mặt nhăn nhó:

đường đời bạn sẽ rạng rỡ vui tươi.

Bạn là người hạnh phúc nếu rộng lượng đối với tha nhân, dù tha nhân không hợp ý bạn:

người ta sẽ coi bạn là khờ dại, nhưng Đức Mến phải được mua bằng giá đó.

Phúc thay ai biết suy nghĩ trước khi hành động và cầu nguyện trước khi suy nghĩ:

bạn sẽ tránh được những điều sai lầm.

Bạn là người hạnh phúc nếu bạn biết nín lặng và mỉm cười bỏ qua ngay cả khi người ta ngắt lời bạn, khi người ta phản đối bạn, hay khi người ta dẫm cả lên chân bạn:

Tin Mừng bắt đầu thấm sâu vào lòng bạn rồi đó...

Lm. JOSEPH FOLLIET, Dòng Thánh Phanxicô

Đấng sáng lập phong trào Bạn Đường của Thánh Phanxicô

Bản dịch từ tiếng Pháp: LÊ ANH HIỀN

 

B- TÁM MỐI PHÚC CỦA MA QUỶ

Phúc cho những ai quá mỏi mệt, quá bận bịu hoặc không biết lo liệu

đến độ chẳng thể đến gặp gỡ anh chị em giáo hữu vào các Chúa Nhật hàng tuần:

tâm hồn của chúng để ở đâu đâu...

Phúc cho những ai thích xét nét cung cách và điệu bộ của các Giáo Sĩ và của các ca đoàn:

tâm hồn của chúng không để ở chính sự...

Phúc cho những tín hữu nào chần chừ khi được yêu cầu và mong được người ta cảm ơn:

Ta có thể sử dụng bọn này...

Phúc cho những ai quá dễ động lòng. Hở một chút là họ có thể bỏ đi Nhà Thờ:

họ được chọn làm những Thừa Sai đặc biệt của ta...

Phúc cho những ai tự xưng mình yêu mến Thiên Chúa nhưng đồng thời lại căm ghét tha nhân:

chúng sẽ thuộc về ta mãi mãi...

Phúc cho những ai phá rối đảo điên:

họ sẽ được gọi là con cái của ta...

Phúc cho những ai không có thời giờ cầu nguyện:

họ dễ dàng trở thành mồi ngon cho ta...

Phúc cho các ngươi là những kẻ đang đọc những lời này

nhưng cứ ngỡ rằng đang nói về kẻ nào khác chứ không phải về ngươi:

Ta đã sở hữu được các ngươi rồi !

 

Nguồn Ephata

__._,_.___ 
<< Start < Prev 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 Next > End >>

Page 1512 of 1586