/home/content/51/8374851/html/chiaseloichua/administrator/components/com_vvisit_counter/helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU TU CN1MV- C PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 5-12-18

Tin Mừng Theo Thánh Mát-thêu (15, 29-37)

"Dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel."
"Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: "Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng"... Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no và hài lòng.”

Anh Chị Em yêu quý,

Nhiều lần Chúa Giêsu thấy đám đông và thương xót cho họ. Chúa Giêsu đã thương xót họ với những hành động của mình để cứu họ khỏi mọi loại phiền muọn trong cả hai vấn đề về thể xác lẫn tinh thần của những bệnh nhân, những kẻ đói khát và những tội nhân. Chúa Giêsu trục xuất quỷ khỏi người bị quỉ ám.

Chúa Giêsu yêu thương và chữa khỏi tất cả những người bệnh. Chúa Giêsu đã ban cho thức ăn để nuôi dưỡng tất cả mọi người và tất cả đều no thỏa. Vì tình yêu, dân chúng đã mang tất cả những người bệnh đến với Chúa Giêsu. Là các môn đồ của Chúa Giêsu, Ngài muốn họ yêu kẻ nghèo đói bằng cách phân phát thức ăn được Chúa Giêsu ban cho tất cả dân chúng để được ăn no và hài lòng.

Đến với Chúa Giêsu, không ai sẽ bị xấu hổ. Đừng để bất kỳ quyền lực nào đánh cắp hy vọng trong vào Thiên Chúa bởi vì Ngài là Cha yêu thương và toàn năng trong Chúa Giêsu Ki-tô!

Khi tôi đến thăm người bệnh, tôi cũng có thể mang họ đến với Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện của tôi cho họ đến với Thiên Chúa. Khi tôi thấy người nghèo đói, tôi có thể chia sẻ lương thực của tôi cho họ theo khả năng của mình. Chúa Giêsu muốn tôi đi theo con đường tình yêu của ngài bằng cách yêu thương và phục vụ người nghèo đói và bệnh tật vì ở đâu cũng có họ. "Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em."(Mt. 26, 11) Chúa Giêsu đã yêu thương và phục vụ. Nếu tôi muốn trở thành đệ tử của ngài, tôi phải làm như Chúa Giêsu đã dạy.

Chúa Giêsu đã động lòng thương xót người đói nghèo và bệnh tật, còn bạn và tôi thì sao?

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đaminh Quang

--

Bible sharing - Wednesday 12-5-18

Gospel MT 15, 29-37

"Great crowds came to him, having with them the lame, the blind, the deformed, the mute, and many others. They placed them at his feet, and he cured them. The crowds were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, the lame walking, and the blind able to see, and they glorified the God of Israel."
"Jesus summoned his disciples and said, “My heart is moved with pity for the crowd, for they have been with me now for three days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, for fear they may collapse on the way... He ordered the crowd to sit down on the ground. Then he took the seven loaves and the fish, gave thanks, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied.”

Beloved Brothers and Sisters,

Many times Jesus saw the crowds and moved pity on them. Jesus had pity on them with his actions to save them from all kinds of troubles in both physical and spiritual matters of the sickness, the hungry, and the sinners. Jesus expelled demons from the possessed.

Jesus loved and cured all the sick. Jesus gave food to nourish all people and they all were satisfied. Due to love, the crowds brought all the sick to Jesus. As the disciples of Jesus, he wanted them to love the hungry by distributing food given by Jesus to all of them to be filled and satisfied.

Coming to Jesus, no one will be put to shame. Do not let any power steal the hope in God because he is the loving and almighty Father in Jesus Christ!

When I come to visit the sick, I can also bring them to God by my prayer for them to God. When I see the hungry, I can share my food with them as much as I can. Jesus wants me to follow his way of love by loving and serving the lowly and the poor, the hungry, and the sick because they are everywhere. "The poor you will always have with you"(Mt. 26, 11) Jesus came to love and to serve. If I want to be his disciple, I must do as Jesus taught.

Jesus moved with his pity on the hungry and the sick, how about you and me?

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------