mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1176
mod_vvisit_counterHôm Qua12633
mod_vvisit_counterTuần Này1176
mod_vvisit_counterTuần Trước93021
mod_vvisit_counterTháng Này184693
mod_vvisit_counterTháng Trước631548
mod_vvisit_counterTất cả26743766

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CAM NGHIEM SONG # 6 PDF Print E-mail

Becoming Catholic Pope Benedict XVI

 

Caûm nghieäm Soáng Lôøi Chuùa: # 6

                    MUOÁN TÌM KIEÁM CHUÙA

 

   Hoâm nay Chuùa Gieâsu bieát roõ toâi, taâm tính, hoaøn caûnh gia ñình, toâi ñang ôû ñaâu vaø ñang caàn gì. Chuùa ñang tìm toâi, vì vaät chaát toâi ñaày ñuû; nhöng thieáu haïnh phuùc, toâi khoâng coù Chuùa trong ñôøi soáng. Toâi caûm thaáy coâ ñôn vaø khoâng hy voïng.

OÂng Dakeâu laø ngöôøi nhaø giaàu, coù chöùc töôùc ñaõ tìm kieám Chuùa trôû neân nhö con treû chaïy theo ñaùm ñoâng, baèng caùch leo leân caây sung ñeå tìm thaáy Ngaøi. Coù theå oâng ñaõ khieâm nhöôøng vì thaáy mình toäi loãi. Coù theå noùi löông taâm oâng ñaõ tænh daäy do söï thuùc ñaåy cuûa Thaùnh Thaàn khi nghe tin Chuùa Gieâsu ñi qua.

   OÂng ñaõ thaät söï muoán gaêp gôõ Ñöùc Kitoâ ñeå Ngaøi bieán ñoåi cuoäc ñôøi mình, oâng ñaõ trôû neân nhö moät em beù tin caäy ôû cha meï mình, neân Chuùa ñaõ muoán ôû laïi nhaø oâng qua ñeâm, tröôùc nhöõng lôøi xì xaàm keâu traùch Chuùa sao laïi vaøo troï nhaø oâng ta. (Lc 19,7)

OÂng Dakeâu töôûng mình ñi tìm Chuùa, nhöng thöïc Chuùa laïi tìm oâng, vaø khi gaëp Chuùa oâng ñaõ quyeát taâm thay ñoåi neáp soáng cuõ baèng haønh ñoäng laø chia phaân nöûa gia taøi cho ngöôøi ngheøo vaø chieám ñoaït cuûa ai caùi gì, oâng xin ñeàn gaáp boán. (Lc 19, 8)

Con ngöôøi chæ nhìn theo beà ngoaøi; nhöng Chuùa nhìn thaáu suoát taâm can, oâng ñaõ thöïc haønh coâng chính vaø Chuùa ñaõ naâng oâng leân töø nhoû beù trôû neân lôùn lao. Ôn cöùu ñoä ñeán vôùi oâng, OÂng ñöôïc goïi laø con chaùu AÙpraham. (Lc 19,9)

Xin Chuùa giuùp baïn vaø toâi thaønh thöïc, khieâm toán tìm kieám Chuùa vì Chuùa seõ cho gaëp nhöõng ai tìm kieám Ngaøi heát loøng.

 

                                                Ptế Định Sưu Tầm

 

 

 

 

CHAÂM NGOÂN SOÁNG:         BOÁN KHOÂNG

 

1-    Khoâng nghe gieøm pha, nhöng laéng nghe Lôøi Chuùa

 

2-    Khoâng noùi xaáu, noùi haønh, nhöng noùi lôøi yeâu thöông.

 

3-    Khoâng nhìn hình aûnh xaáu, nhöng nhìn ngaém Chuùa.

 

4-    Khoâng ñeå loøng giaän hôøn, nhöng traøn ñaøy nhaân haäu.

 

Phuùc cho ai bieát laéng nghe vaø tuaân giöõ Lôøi Chuùa”

(Lc 11, 28). “Vì ai thi haønh yù muoán cuûa Cha toâi, Ñaáng ngöï treân trôøi, ngöôøi ñoù chính laø anh chò em cuûa toâi, laø Meï toâi.” (Mat 12, 49-50)

 

 

 

Hoa thôm coû laï: SAÙM HOÁI KHOÂNG CHÆ BAÈNG   LÔÙI NOÙI, NHÖNG LAØ BAÈNG HAØNH ÑOÄNG.