mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5171
mod_vvisit_counterHôm Qua10860
mod_vvisit_counterTuần Này37874
mod_vvisit_counterTuần Trước84174
mod_vvisit_counterTháng Này69161
mod_vvisit_counterTháng Trước83715
mod_vvisit_counterTất cả27704677

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 49 = CUOC DOI CHONG QUA PDF Print E-mail

 

                     Caûm nghieäm Soáng # 49= Söï cheát

                                    CUOÄC ÑÔØI CHOÙNG QUA

                                       (Ga 16,20-22;   17, 24-26)

   Cuoäc soáng ôû traàn gian ñuôïc kinh Thaùnh moâ taû nhö laø moät laøn söông, moät hôi thôû vaø moät laøn khoùi: “Cuoäc ñôøi chuùng ta treân döông theá, chaúng khaùc gì boùng caâu. (Gioùp 8, 9)

1-    Ñeá thaáy cuoäc ñôøi choùng qua: baïn neân nhôù hai söï kieän naøy: 1/ Cuoäc soáng cöïc kyø ngaén nguûi, neáu so vôùi choán ñôøi ñôøi. 2/ Traàn gian chæ laø nôi cö truù taïm thôøi maø thoâi. Vì baïn khoâng ôû traàn gian laâu, neân ñöøng gaén boù vôùi noù. Haõy caàu nguyeän nhö Ñavít xöa: “Laïy Chuùa, xin daïy cho con bieát. ñôøi soáng con chung cuoä theá naøo, ngaøy thaùng con ñeám ñöôïc maá möôi, ñeå hieåu ñöôïc kieáp phuø du laø theá.” (Tv 39,5)

2- Soâàng taïm queâ ngöôøi: Traàn gian khoâng phaûi laø caên nhaø vónh vieãn hay ñích cuoái cuøng cuûa baïn, baïn chæ ñi ngang qua, gheù qua traùi ñaát maø thoâi. Kinh Thaùnh duøng nhöõng chöõ nhö ngöôøi löõ khaùch ï, keû ñi ñöôøng, ngöôøi haønh höông ñeå moâ taû cuoäc soáng ngaén nguûi cuûa baïn treân ñaát: “Neáu anh em goïi Ngöôøi laø Cha, thì anh em haõy ñem loøng kính sôï maø soáng cuoä ñôøi löõ khaùch naøy.” (1Pheâroâ 1,17)

2-    Coâng daân Nöôùc Trôøi: Chuùa muoán baïn luoân mong chôø trôû veà queâ höông cuûa mình: “Coøn queâ höông chuùng ta ôû treân trôøi, vaø chuùng ta noùng loøng mong ñôïi Ñöùc Gieâsu Kitoâ töø Trôøi ñeán cöùu chuùng ta.(trôû laïi ñoùn) (Phil 3,20-21). Lai lòch cuûa baïn ôû coõi ñôøi ñôøi vaø queâ höông cuûa baïn laø Thieân ñaøng. Khi baïn naém baét ñöôïc leõ thaät naøy, baïn seõ khoâng coøn lo laéng veà chuyeän coù ñuû moïi thöù treân traàn gian naøy- Chuùa raát thaúng thaén noùi veà moái hieåm hoïa cuûa loái soáng chæ bieát coù tröôùc maét. Khi baïn ñuøa giôõn vôùi nhöõng caùm doã cuûa theá gian naøy, Chuùa goïi laø toäi ngoaïi tình taâm linh, taâm hoàn.   Kinh Thaùnh cheùp: “Anh em gioáng nhö keû ngoaïi tình, amh em khoâng bieát raèng: yeâu theá gian laø gheùt Thieân Chuùa sao? Vaäy ai muoán laø baïn cuûa theá gian thì töï coi mình laø thuø ñòch cuûa Thieân Chuùa.”   (Giacoâbeâ 4,4)

3-    Khaùch tha höông & Keû löu laïc: Nhieàu Tín höõu ñaõ phaûn boäi Vua cuûa hoï vaø Vöông Quoác cuûa Ngaøi. Hoï ñaõ daïi doät keát luaän raèng: vì hoï soáng treân ñaát, neân ñaây laø nhaø cuûa hoï. KHOÂNG. Lôøi Chuùa noùi raát roõ: “Anh chò em yeâu daáu, laø khaùch tha höông vaø keû löu laïc trong traàn gian, chôù ñeå duïc voïng xaùc thòt loâi cuoán loâi cuoán, vì noù choáng nghòch vôùi linh hoàn anh em. (1 Ph 2, 11). Chuùa muoán caùnh baùo baïn ñöøng ñeå mình quaù gaén boù vôùi nhöng ñieàu chung quanh chuùng ta vì chuùng thaûy ñeàu taïm bôï nhö sau: “Keû höôûng duøng cuûa caûi ñôøi naøy haõy laøm nhö chaúng höôûng, vì boä maët theá gian naøy ñang bieán ñi.” (1 Cor 7 31)

4-    Ñieàu khoâng thaáy thì vónh cöûu: Cuoäc ñôøi khoâng phaûi laø theo ñuoåi haïnh phuùc traàn gian. Chæ khi naøo baïn thaáy cuoäc ñôøi laø moät cuoäc thöû nghieäm, moät nhieäm vuï tam thôøi, thì baïn seõ thoaùt ñöôïc vui thuù theá tuïc: “ñöøng chuù taâm ñeán nhöõng vaät höõu hình. Nhöõng ñieàu tröôùc maét laø nhöõng ñieàu nay coøn mai maát; nhöõng ñieàu chuùng ta khoâng thaáy môùi tröôøng toàn.” (x. 2 Cor 4, 18)

5-    Khoâng phaûi laø nhaø cuoái cuøng: Con caù khoâng vui soáng treân ñaát, chim ñaïi baøng chæ mong tung caùnh. Baïn khoâng thoûa loøng khi ôû traàn gian, baïn coùnhöõng giaây phuùt ôû ñaây, nhöng khoâng theå so saùnh vôùi ñieàu Chuùa seõ daønh cho baïn. Phaoloâ laø con ngöôøi trung tín, nhöng cuoái cuøng vaøo tuø, Gioan Tieàn hoâ laø ngöôøi can ñaûm laøm chöùng, oâng bò chaët ñaàu. Haøng trieäu ngöôøi khaùc ñaõ cheát vì ñaïo, hoaëc maát taát caû vì ai? Nhöng keát thuùc khoâng phaûi heát.

Toùm keát: Chæ caàn 2 giaây böôùc vaøo Thieân ñaøng, laø baïn seõ thoát leân: “Taïi sao tröôùc ñaây toâi laïi quaù chuù troïng vaøo nhöõng ñieàu taïm bôï? Toâi laõng phí quaù nhieàu thì giôø tieàn baïc cho nhöõng caùi choùng qua?

Khi cuoäc soáng trôû neân khoù khaên, baïn chìm ngaäp trong noãi nghi ngôø. Haõy nhôù raèng baïn chöa veà nhaø. Khi caùi cheát ñeán, ñoù khoâng phaûi laø luùc baïn rôøi nhaø ra ñi –Ñoù laø luùc baïn seõ ñi veà nhaø.

 

           * Phoù teá: GB  Maria Nguyeãn vaên Ñònh