mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay12713
mod_vvisit_counterHôm Qua29541
mod_vvisit_counterTuần Này77013
mod_vvisit_counterTuần Trước121802
mod_vvisit_counterTháng Này433880
mod_vvisit_counterTháng Trước514768
mod_vvisit_counterTất cả25215523

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 1 PDF Print E-mail

          CHAÂM NGOÂN CUÛA MOÏI TÍN HÖÕU

                              ----****----

1- Anh haõy neân göông maãu cho caùc Tín huõu veà lôøi aên tieáng   noùi, veà caùch cö xöû, Ñöùc Tin vaø loøng trong saïch.

 

2-   Haõy chuyeân lo ñoïc Saùch Thaùnh trong caùc buoåi hoïp, chuyeân caàn khuyeân nhuû vaø daïy doã.

 

3-   Ñöøng thôø ô vôùi Ñaëc suûng ñang coù nôi anh, Ñaëc suûng Thieân Chuùa ñaõ ban cho anh nhôø lôøi Ngoân söù, khi haøng Kyø muïc ñaët tay treân anh.

 

4-   Anh haõy tha thieát vôùi nhöõng ñieàu ñoù, chuyeân chuù vaøo ñoù, ñeå moïi ngöôøi nhaän thaáy tieán boä cuûa anh.

 

5-   Anh haõy thaän troïng trong caùch aên neát ôû vaø trong lôøi giaûng daïy. Haõy kieân trì trong vieäc ñoù. Vì laøm nhö vaäy, anh seõ cöùu ñöôïc chính mình, laïi coøn cöùu ñöôïc ngöôøi nghe anh giaûng nöõa.

 

                                                                    1 Tim 4, 12-16

      

 

 

 

 

 

 

         

                       

          CM NGHIM SNG LI CHUA # 1

 

                              MT HAY DM ?

 

   Moät giaùo sö thaàn hoïc vieát veà hai bình coù vaät loûng chöùa troâng thaät gioáng nhau.

 

   Khi nghieâng bình thöù nhaát, daám tuoân ra, khi nghieâng bình thöù hai maät traøn ra.

   Tuy hai bình troâng gioáng nhau; nhöng khi bò giao ñoäng, vaät chöùa thaät beân trong môùi bò loä ra.

   Trong luùc bình thöôøng haàu heát moïi ngöôøi ñeàu cö xöû raát lòch söï, khoâng thaáy gì baát nhaõ; nhöng khi maát bình tónh hoaëc böïc boäi baát ngôø, hoï môùi loä roõ baûn chaát thaät cuûa mình.

 

   Vaäy phaûn öùng cuûa baïn tröôùc aùp löïc cuõng coù theå noùi leân baûn chaát thaät cuûa baïn, baïn phaûn öùng theo Chuùa hay theo baûn naêng. Ñöùc Gieâsu noùi: “Vì loøng coù ñaày mieäng môùi noùi ra.” (Luca 6, 45)   - Xem quaû bieát caây (Mat 12-34)

 

   Ñieàu gì ñaõ xaûy ra töø trong loøng baïn – maät hay daám. Khi coù ai laøm ñieàu baïn khoâng thích, baïn phaûn öùng theo Chuùa hay theo baûn naêng – Baïn caàn lieân keát vôùi Chuùa baèng Caàu nguyeän ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, Ngaøi seõ traøn ñaày baïn vôùi nhöõng haønh ñoäng toát ñeïp.

 

                                                           Ptế Định Sưu Tm