mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2831
mod_vvisit_counterHôm Qua7440
mod_vvisit_counterTuần Này26187
mod_vvisit_counterTuần Trước54956
mod_vvisit_counterTháng Này174318
mod_vvisit_counterTháng Trước242206
mod_vvisit_counterTất cả11138911

We have: 96 guests online
Your IP: 54.81.105.205
 , 
Today: Jun 20, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Chia sẻ tại nhà quàn
CHIA SE TAI NHA QUAN = LOI CAU NGUYEN CHO LINH HON...CHUNG PDF Print E-mail

 

                                    LỜI NGUYỆN CHO LINH HỒN…..(Dùng chung)

                                                      -------******------

*Chủ sự :  Anh chị em thân mến ! Người Kitô hữu sống theo Lời Chúa thì sự chết là một cuộc giải phóng, một lễ Vượt qua, là Ngày trở về Nhà Cha, là Ngày Sinh Nhật. Chúng ta cùng cầu nguyện cho LH…….rút ngắn thời gian tinh luyện để chóng về hưởng tôn nhan Chúa.

1/ Lạy Chúa là Đấng hay thương xót và tha thứ, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là……mà hôm nay được gọi về quê thật và hưởng sự sống đời đời, vì khi còn sống đã trông cây vào Chúa.

  • Chúng con cầu xin Chúa !

 

2/ Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, ai kêu cầu Chúa sẽ không bao giờ phải thất vọng. Xin Chúa nhìn đến gia đình của LH…..đang âu sầu vì người thân vừa ra đi. Xin Chúa an bài và bù đắp lại chỗ trống trong gia đình bằng những ơn lành tốt đẹp khác.

  • Chúng con cầu xin Chúa !

 

3/ Lạy Cha ! Chúng con tin chắc rằng : chết không phải là mất mát ; nhưng chỉ là tạm biệt và biến đổi thôi ! Sau này chúng con sẽ gặp lại nhau trong một trạng thái thật vui vẻ và hạnh phúc hơn. Xin Chúa và Mẹ Maria yên ủi và thêm đức tin cho gia đình chúng con trong giờ phút này.

  • Chúng con cầu xin Chúa!

 

4/ Lạy Cha ! Đứng trước mồ La-da-rô Đức Giêsu đã thương nhớ đến sa lệ, khi gặp đám xác con bà góa thành Na-im, Ngài cũng cám cảnh mẹ góa con côi, thì nay xin Cha thương lau nước mắt gia đình chúng con cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.

  • Chúng con cầu xin Chúa !

 

5/ Lạy Cha ! Khi còn sống LH……đã liên kết với Giáo hội và Cộng đoàn dân Chúa, nay còn thiếu sót bổn phận nào đối với Chúa, với anh em, với gia đình và chính bản thân mình, thì xin Cha thương xót tha thứ LH……giờ phút này.

  • Chúng con cầu xin Chúa !

*Chủ sự : Lạy Cha là Đấng rộng lượng, hay tha thứ và muốn cứu sống mọi người. Xin Cha khoan hồng cho LH……, các linh hồn ông bà, cha mẹ, và anh em chúng con. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh nam nữ, cho các linh hồn này được thanh tẩy và chóng về quê trời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.!   Amen.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ptế GB Maria Định Nguyễn Biên Soạn

Mời thăm : www.chiaseloichua.com

Liên lạc :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
CHIA SE TAI NHA QUAN = ALEXANDER DAI DE / HANH PHUC NHO BUONG XA PDF Print E-mail

 

FROM:

An Tran

 

Hôm nay đọc Cảm nghiệm sống # 74 CHUẨN BỊ CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI..Một phút suy tư ..King Alexander..em xin gởi Thầy bài viết này

Kho Tàng Quý Giá

 

THE LAST WISHES OF ALEXANDER THE GREAT

(Tiếng Việt)

Những ý nguyện cuối cùng của ngài Alexander Đại Đế khi sắp chết. Ngài Alexander Đại Đế cho triệu tập các quan trong triều đình đến để truyền đạt ba ý nguyện cuối cùng của mình. Ngài phán rằng:

1 - Quan tài của ngài phải được khiêng đi bởi chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất của thời đó.

2 - Tất cả các báu vật của ngài (vàng, bạc, châu báu, ...) phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ngài, và ...

3 - Đôi bàn tay của ngài phải được để lắc lư, đong đưa trên không, thò ra khỏi quan tài để cho mọi người đều thấy.

Một vị cận thần của ngài, rất đổi ngạc nhiên về những điều yêu cầu kỳ lạ này, và đã hỏi ngài Alexander lý do tại sao ngài lại muốn như thế.

Ngài Alexander đã giải thích như sau:

1 - Ta muốn chính các vị ngự y (bác sĩ) giỏi nhất phải khiêng quan tài của ta để cho mọi người thấy rằng một khi phải đối mặt với cái chết, thì chính họ (là những người tài giỏi nhất) cũng không có tài nào để cứu chữa.

2 - Ta muốn châu báu của ta được vung vãi trên mặt đất để cho mọi người thấy rằng của cải, tài sản mà ta gom góp được ở trên thế gian này, sẽ mãi mãi ở lại trên thế gian này (một khi ta nhắm mắt xuôi tay từ giả cỏi đời).

3 - Ta muốn bàn tay của ta đong đưa trên không, để cho mọi người thấy rằng chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Đến cuối cuộc đời, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng, kho tàng quý giá nhất trên cuộc đời này là: Tình Yêu Thương

 

Moi Tham www.ChiaSeLoiChua.com

Pho te Dinh

From: An Tran

 

Hạnh phúc nhờ buông xả !

Có người nọ nghe nói về một đạo sư nổi tiếng nên tìm đến hỏi đạo. Đến nơi, anh thấy trong nhà của vị đạo sư trống trơn, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách.

Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao nhà đạo sư trống trơn, không có đồ đạc gì cả?"

Đạo sư hỏi lại: "Thế anh có hành lý gì không?"

Anh đáp: "Dạ có một va li".

Đạo sư hỏi: "Sao anh có ít đồ vậy?"

Anh đáp: "Vì đi du lịch nên đem ít đồ".

Đạo sư nói: "Tôi cũng là một người du lịch qua cuộc đời này nên không mang theo đồ đạc gì nhiều".

Chúng ta thường quên mất mình chỉ là khách du lịch qua cuộc đời này, lầm tưởng mình sẽ ở mãi nơi đây, nên tham lam, ôm đồm, tích trữ quá nhiều đồ vật, tài sản. Đàn bà thì chất chứa quần áo, vòng vàng, nữ trang. Đàn ông thì máy móc, xe hơi, ti vi, máy điện tử.

 

Attach: Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 69

 

Moi Tham www.ChiaSeLoiChua.com

Pho te Dinh

 
CHIA SE TAI NHA QUAN : LOI NOI-CHIASE-CAUNGUYEN PDF Print E-mail

 

            LÔØI NOÙI SAU KHI ÑOÏC LÔØI CHUÙA

           * Chia seû Caàu nguyeän taïi Nhaø Quaøn *

 

Kính thöa quyù tang quyeán vaø oâng baø anh chò em, ñöôïc tin...ñaõ ñöôïc Chuùa goïi veà Nhaø Cha, chuùng toâi raát luyeán tieác vaø xuùc ñoäng khi nghó ñeán choã troáng vaéng maø ngöôøi thaân ñeå laïi cho gia ñình. Toâi ñeán ñeå chia seû noãi nhôù nhung/ chia seû Lôøi Chuùa vaø daâng lôøi caàu nguyeän cho LH... Xin Chuùa quan phoøng ban nhöõng ôn laønh khaùc cho gia ñình tang quyeán/ oâng baø.

   (CHIA SEÛ LÔØI CHUÙA, roài daâng lôøi caàu nguyeän sau ñaây:)

- Anh chò em thaân meán! Ngöôøi Kitoâ höõu quan nieäm theo Lôøi Chuùa söï cheát laø moät cuoäc giaæ phoùng, moät leã vöôït qua vaø moät chuyeán trôû veà nhaø Cha. (Neáu tieän ñoïc: Gioan 14, 1- 6, 23- 27; 2 Cor 5, 6- 10)

- Khoùc loùc, ñau buoàn tröôùc söï ra ñi laø leõ töï nhieân theo tình caûm con ngöôøi; nhöng LH...keå nhö ñaõ laøm xong boån phaän cuûa mình treân traàn gian, nay ñöôïc Chuùa goïi veà an nghæ trong Ngaøi. LH... khoâng coøn ñau khoå, lo laéng buoàn phieàn nhö chuùng ta nöõa. Vì theá, cheát khoâng phaûi laø maát maùt to lôùn, nhöng laø ngaøy vui möøng ñöôïc trôû veà nhaø Cha, ngaøy soáng laïi. Ñoù laø moät ñieàu haïnh phuùc, nghóa laø nhôø söï cheát, LH... ñöôïc sieâu thoaùt, coù theå coøn qua giai ñoaïn thanh luyeän cho xöùng vôùi söï thaùnh thieän voâ cuøng cuûa Chuùa. Boån phaän cuûa chuùng ta hoâm nay laø giuùp LH... ruùt ngaén thôøi gian tinh luyeän ñeå LH...choùng veà höôûng toân nhan Chuùa treân Nöôùc Thieân Ñaøng.

   (Coù theå haùt hay ñoïc: Chuùng con caäy vì danh Chuùa....)

1 -Chuùng ta cuøng caàu nguyeän: laïy Chuùa laø Ñaáng hay thöông xoùt vaø tha thöù, chuùng con naøi xin Chuùa cho LH toâi tôù Chuùa laø...maø hoâm nay ñöôïc goïi veà queâ thaät vaø höôûng söï vui möøng ñôøi ñôøi, vì ñaõ troâng caäy vaøo Chuùa khi coøn soáng.

2- Laïy Thieân Chuùa toaøn naêng haèng höõu, ai keâu caâu Chuùa seõ khoâng bao giôø phaûi thaát voïng. Xin Chuùa nhìn ñeán gia ñình cuûa... ñang aâu saàu vì ngöôøi thaân thích vöøa ra ñi. Xin Chuùa an baøi vaø buø ñaùp laïi choã troáng trong gia ñình baèng nhöõng nhöõng ôn laønh toát ñeïp khaùc.

   3- Giôø ñaây chuùng con caûm taï Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ taïo döïng neân ... vaø ñaõ ban cho ôn ñöùc tin vaø muoân vaøn ôn khaùc. Nay Chuùa laïi ban cho ôn cheát laønh trong Hoäi Thaùnh. Xin Meï Maria hoàn xaùc leân trôøi vaø caùc thaùnh Nam Nöõ chuyeån caàu cho LH... tröôùc toøa Chuùa phaùn xeùt. Chuùng con caàu xin nhôø danh Ñöùc Kitoâ Chuùa chuùng con.   Amen.

   (Coù theå ñoïc kinh Laïy Cha, kính Möøng, hay Chuùng con caäy vì....)

 

          NGHI THÖÙC CAÀU NGUYEÄN TAÏI NHAØ QUAØN

               VAØ TRÖÔÙC KHI ÑOÙNG QUAN TAØI

   Kính thöa tang quyeán, ñöôïc Chuùa goïi LH...veà vôùi Ngaøi, chuùng toâi ñeán ñaây tröôùc laø chia seû söï luyeán tieác vôùi quyù quyeán vaø daâng lôøi caàu nguyeän cho LH...sôùm ñaït tôùi haïnh phuùc vónh vieãn nôi Chuùa.

1- Laïy Chuùa, chôù gì lôøi kinh nguyeän chuùng con toûa leân nhö höông thôm bay tröôùc toân nhan Chuùa,   vaø caùc lôøi khaån caàu khieâm toán cuûa chuùng con ñöôïc Chuùa Cha chaáp nhaän.

2- Xin moïi ngöôøi moät giaây laùt ñeå töôûng nieäm LH...ngöôøi thaân yeâu chuùng ta... Nôi Ngöôøi, nieàm hy voïng vinh phuùc ñaõ chieáu toûa treân chuùng con ñang thöông nhôù ñöôïc an uûi, vì Chuùa höùa chuùc phuùc tröôøng sinh baát dieät sau naøy.

   3- Vì laïy Chuùa, ñoái vôùi caùc Tín höõu maëc daàu söï cheát laøm chia ly caùch bieät theå xaùc; nhöng khoâng laøm tieâu tan söï soáng, vì Chuùa ban cho keû qua ñôøi moät cuoäc soáng vónh cöûu treân trôøi, trong luùc chôø ngaøy quang laâm cuûa Ñöùc Kitoâ.   Vì moät mình Ngöôøi chòu cheát ñeå thay theá cho chuùng con khoûi cheát ñôøi ñôøi.. Moät mình Ngöôøi ñaõ quaù thöông chuùng con maø vui loøng chòu cheát cho moïi ngöôøi, ñeå chuùng con ñöôïc soáng cho Chuùa luoân maõi.

4- Ngöôøi ñaõ hy sinh cöùu ñoä nhaân traàn, vì Ngöôùi laø söï soáng cuûa toøan theå nhaân loaïi. Ngöôøi laø söï soáng cuûa keû ñaõ cheát trong Adong, vaø laø nieàm hy voïng cuoái cuøng cho nhöõng ai ñang saàu khoå trong taâm hoàn.

- Chuùng con ñöôïc sinh ra bôûi quyeàn vöông ñeá cuûa Chuùa baûo toàn, giaûi thoaùt aùn toäi loãi traàn gian. Chuùng con laø nhöõng keû nhôø con Chuùa chòu cheát maø ñöôïc cöùu chuoäc, chuùng con ñöôïc höôûng vinh quang cuûa ngöôøi theo thaùnh yù Chuùa.

- Vaäy giôø ñaây chuùng con khaån khoaûn naøi xin Chuùa cho LH...sôùm khoûi löûa kuyeän hình maø veà nhaäp ñoaøn cuøng caùc thaùnh Nam Nöõ maø chuùc tuïng ngôïi khen Chuùa muoân ñôøi. Môøi anh chò em an toïa ñeå nghe Lôøi Chuùa: (Choïn moät ñoaïn ngaèn phuø hôïp)

 

* Anh chò em thaân meán! Sau khi ñaõ nghe vaø suy nghó veà Lôøi Chuùa , chuùng ta cuøng daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän thieát tha cho LH...vöøa môùi qua ñôøi, cho gia ñình tang quyeán ñang bò thöû thaùch vaø caùc ñaúng linh hoàn trong luyeän hình, nhaát laø nhöõng linh hoàn moà coâi khoâng ai nhôù tôùi.

- Laïy Cha, xin nhôù ñeán toâi tôù Cha laø....maø hoâm nay Cha ñaõ goïi ra khoûi theá gian veà vôùi Cha. Xin ban cho ...ñaõ cheát nhö con Cha thì cuõng ñöôïc soáng laïi nhö Ngöôøi, khi Ngöôøi cho keû cheát soáng laïi vaø cho thaân xaùc yeáu heøn chuùng con neân gioáng thaân xaùc saùng laùng cuûa ngöôøi.

TANG QUYEÁN VAØ ANH CHÒ EM CUØNG CAÀU NGUYEÄN:

Chuùng con caäy vì danh Chuùa nhaân töø....

   - Laïy Cha! Xin laáy loøng nhaân töø thöông ñeán toâi tôù Cha laø...vöøa qua ñôøi maø tha phaàn phaït cho caùc haønh vi cuûa... Khi coøn soáng,... ñaõcoù loøng öôùc nguyeän vaâng theo yù Chuùa. Vaäy ôû döôùi ñaát, ñöùc tin chaân thaät ñaõ lieân keát... vôùi Coäng ñoaøn Tín höõu , thì treân trôøi, LH....seõ cuøng caùc Thieân thaàn maø ca tuïng Chuùa muoân ñôøi. Nhôø...

   Chuùng con caäy vì danh Chuùa nhaân töø....

- Laïy Cha! Xin ñoaùi thöông ... khi coøn soáng ñaõ phuïc vuï Cha, lieân keát vôùi Giaùo hoäi vaø Coâng ñoaøn daân Cha. nay Cha xeùt ñuùng kyø maø goïi veà laõnh phaàn thöôûng cuûa Cha ñaõ höùa. Neáu... khi coøn soáng ôû traàn gian coù thieáu soùt phaàn naøo boån phaän ñoái vôùi Cha, vôùi anh chò em vaø vôùi chính baûn thaân mình, thì daùm xin Cha haõy thöông xoùt ...giôø phuùt naøy.   - Chuùng con caäy vì danh Chuùa nhaân töø....

- Laïy Cha, chuùng con tin chaéc raèng cheát khoâng phaûi laø heát, nhöng chæ laø taïm bieät vaø bieán ñoåi thoâi. Baây giôø vaø sau naøy chuùng con ñang gaëp nhau trong moät nieàm tin vinh quang vaø haïnh phuùc vónh cöûu. Daàu vaäy, caùi cheát cuûa toâi tôù Cha laø... chuùng con ñaây khoâng khoûi buøi nguøi thöông nhôù veà tình caûm laãn theå xaùc. Ñöùng tröôùc hoaøn caûn ñoù ai laïi khoâng xuùx ñoäng. Chính Ñöùc Kitoâ ñöùng tröôùc moà Lagiaroâ ñaõ thöông nhôù sa leä, khi gaëp ñaùm xaùc con baø goùa thaønh Naim ngaøi cuõng cam caûnh meï goùa con coâi, thì nay xin Cha thöông lau nöôùc maét gia ñình chuùng con ñaây cuõng ñang trong hoaøn caûnh töông töï.

   * Chuùng con caäy vì danh Chuùa nhaân töø...

- Laïy Cha, lôøi Cha ñaõ phaùn: Ta laø söï cöùu ñoä toaøn daân trong baát cöù nghòch caûnh naøo hoï keâu caàu ta, Ta seõ nhaän lôøi hoï vaø Ta seõ laø Chuùa cuûa hoï ñeán muoân ñôøi. (Is 54, 7) Daùm xin Cha ban caùc ôn laønh khaùc cho nhaø hieáu naøy (tang gia)

- Laïy Cha laø Ñaáng roäng löôïng, hay tha thöù vaø muoán cöùu soáng moïi ngöôøi. Xin Cha khoan hoàng cho oâng baø, cha meï vaø aân nhaân chuùng con. Xin Cha vì lôøi caàu baàu cuûa Meï Maria laø meï caùc Tín höõu vaø caùc thaùnh nam nöõ, cho caùc LH...ñaõ qua ñôøi ñöôïc choùng thanh taåy maø veà Queâ Trôøi. Chuùng con caàu xin nhôø....

 

( Coù theå haùt kinh Hoøa Bình, hay ñoïc kinh laïy Cha...)

 

                                                 Phoù teá GB Nguyeãn vaên Ñònh

 

 

  

 

 

 
CHIA SE TAI NHA QUAN : TOI DUOC VE THAM MO PDF Print E-mail

 

                                   Cảm nghiệm Sống # 78 =

                        TÔI ĐƯỢC VỀ THĂM MỘ TẠI NGHIÃ ĐỊA

                     NGƯỜI ĐÃ CHỖI DẠY TỪ CÕI CHẾT. (Mt 28, 7)

                            

          * Phần A

   Tôi thấy một đám tang đang chôn ở một góc nghiã địa, có linh mục có ca đoàn hát, sao mà giống tôi mấy chục năm về trước thế !?

   1- Thấy gì trong mộ: Chung quanh ngôi mộ này có nhiều hoa, rồi vài hôm nữa hoa sẽ héo, được người làm thuê hốt đổ vào thùng rác. Có những mộ bia chôn chừng một năm, năm năm, 10 năm.. Ghê nhất là những mộ có người mới chôn. Ngôi mộ này của một người đàn bà đã chết cả tháng nay, áo quần còn mới, nhưng xác thì phồng lên, đang sình rữa rồi, lúc nhúc đầy dòi bọ. Áo nhung của bà bị thịt kết dính lại với tóc, những con dòi trắng cắn loang vải lỗ chỗ thấy ghê!

   2- Thân xác là cát bui: Ngày còn sống tất cả những người đang nằm đây nắn nót từng sợi tóc, mặc những áo đẹp đủ màu sắc, mà bậy giờ thế ư ? Tôi đi tìm ai là người trí thức? Trông ai cũng giống nhau cả. Họ mới chết được chừng 1 tuần, tôi chỉ thấy mùi nồng nặc hôi thối. Tôi đi xem ai là người có tiếng tăm ngày xưa: chỉ thấy là những cái xương đen đủi và toàn dòi bọ lúc nhúc ở trong. Tôi đi xem ai là người giầu có? Không thấy ai cả. Tất cả đều trần trụi, không áo quần, vàng bạc, kim cương. Tôi tưởng người thân chôn theo; nhưng không, người ta đã giữ lại hết, chỉ còn xác trơ trọi thôi!

3- Dưới mộ sâu có gì: Tôi đi tìm ai là người lúc đương thời, họ sống chết ăn thua đủ với nhau; nhưng chỉ ngửi thấy mùi hôi tanh ! Dưới mộ sâu, cái sọ ngày xưa đã bao nhiêu suy nghĩ, tìm cách nâng bi, sát hại lẫn nhau, thù oán, ghen giận, nay nó đi về đâu? Chỉ thấy mùi xú uế hôi nồng bay lên, khi nó rữa ra. Tôi lại nhìn xuống mộ sâu, chỉ nghe thầy những tiếng động xèo xèo, những tiếng dòi bọ ăn vào xương, vì những xác mới chôn được vài tuần đang tan rữa. Sao nghe nó giống xác tôi chôn mấy chục năm về trước thế !?

   4- Đám tang đã chôn xong: Một số người đứng ở xa mộ, để họ có thể được về sớm, họ có nhiều việc phải làm, họ rất bận rộn, họ không muốn ở đấy lâu. Người thân yêu thì khóc lóc thảo não rồi cũng phải theo xe về nhà, để xác mới chôn nằm đó. Vài ngày sau thân nhân sẽ ra thăm mộ lần nữa, rồi từ từ…chẳng thấy ai…!!! Cũng giống tôi ngày xưa. Tôi đứng nhìn họ mà không muốn bắt chuyện, vì những ngày xưa đã quá xa, chẳng ai nhớ được tôi nữa đâu !!!

* Phần B : 1- Tôi đến gần mộ tôi ngày xưa: Nhìn thấy xác tôi dưới đất sâu, chiếc quan tài gỗ mục từ bao giờ? Đất đè lên kín lẫn với xương, ẩm ướt, có bùn sền sệt, tôi không còn nhận ra hình hài gì cả. Những con giun trườn qua trườn lại trên khúc lấm xương đen, lỗ rỗ những vết bọ ăn, bùn cắn chặt vào những chỗ xương nứt không còn nhẵn nhụi. Nhìn sọ dừa, thấy hai mắt là lỗ sâu rất to, cũng như hàng trăm ngàn cái sọ khác, tôi không phân biệt được!!

   2- Băn khoăn về da tóc: Ngày còn sống, tôi băn khoan về làn da, mái tóc, cho người ta thấy mình còn trẻ, bây giờ thì nó rữa ra với cái sọ rỗng, lúc nhúc những loại giun bò ra chui vào trong đó. Tôi đứng nhìn sọ tôi và các sọ chung quanh làm tôi phát sợ ! Có phải hình hài thân xác tôi đấy không? Còn đâu những mùi nước hoa đắt tiền?

   3- Nhìn lại trên mộ: Tên tôi vẫn còn khắc trên mộ; nhưng rêu xanh đã bám phủ lên sần sùi và dơ bẩn. Bây giờ họ trồng cây um tùm, ngôi mộ bên tôi họ đã bốc đi bao giờ rồi, và họ đã chôn một cái mộ khác lạ hoắc ! Tôi chẳng còn thấy ai quen thuộc tới thăm nom.!!

   4- Tìm lại những kỷ niệm xưa: Tôi về nhà tìm lại những thư cũ, tấm hình năm xưa, ai đã dọn đi vất vào thùng rác hết rồi, họ chẳng biết tôi là ai. Bây giờ tôi chẳng còn dấu tích nào.! Những bằng cấp xã hội và tôn giáo ban tặng, những hình cũ chụp với các nhân vật tiếng, bây giờ chẳng còn ai!?

   5- Những vật dùng cũ: Chiêc xe ngày xưa tôi lau chùi láng bóng, hay buồn vì người khác làm trầy lớp sơn, bây giờ là đống sắt vụn ở đâu? Tôi đứng nhìn lài lại cuộc đời, tất cả đều qua đi như cơn gió thoảng, làm tôi bồn chồn, lo lắng, nuối tiếc những thứ này làm chi nữa ?! Còn gì để nuối tiếc chăng, hay chúng chỉ là mây khói ?!!!

   6- Những công trình để lại: Tôi để lại những bài diễn văn cho người này kẻ kia nghe, nay họ còn nhớ không? Họ quên ngay khi tôi ra khỏi phòng họp ! Vậy mà hôm nay tôi đi tìm những công trình để lại sao? Giật mình tôi qúa ngớ ngẩn, vậy tôi đi tìm gì hôm nay.?Ngay cả những người quen biết tôi cũng không còn nữa. Vậy tôi còn gì???

   * Câu Kinh Thánh đánh động tôi: “Cuộc đời chúng ta trên dương thế, chẳng khác gì bóng câu.” (Giop 8, 9)


Phó tế: JB. Maria Nguyễn Định - Sưu tầm

 
CHIA SE TẠI NHA QUAN = NGHI THUC CAU NGUYEN-PHAT TANG PDF Print E-mail

 

                        NGHI THỨC CẦU NGUYỆN – PHÁT TANG

   Chủ sự:

-  Làm dấu Thánh giá

 - Chúa ở cùng anh chị em

1-   Chủ sự: Nói lên ý nghĩa cầu nguyện hôm nay.

Lạy Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, là Chúa hay thương xót và là Chúa mọi niềm an ủi chúng ta, để chúng ta an ủi những ai buồn phiền , như Ngài đã an ủi chúng ta.  

   Chủ sự rảy nước thánh.

2-   Chủ sự Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng: Chết không phải là mất mát; nhưng là được biến đổi, và người cùng chết với Chúa sẽ được sống lại vinh quang. Từ nay, người anh em chúng con là…….đã được Chúa gọi ra khỏi trần gian, bỏ thân xác là căn nhà tạm này. Xin cho con.và mọi người đang hiện diện nơi đây được hân hoan nhìn thấy Chúa và được sống bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ……

3- Lắng nghe Lời Chúa: Chủ sự nói:

   Thưa anh chị em, đứng trươc thi hài người quá cố, chúng ta lắng nghe Lời Chúa để nuôi dưỡng đức tin, đức cậy, đức mến của chúng ta. Đại diện gia đình đọc:.

   Có thể lựa chọn đọc hai bài sau đây: Rom 8, 31-39 hay Rom 14, 7-12.   Hát:

   Khi Chúa thương gọi tôi về- hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ - Miệng tôi nức vui tiếng cười - lưỡi tôi vang lời ca hát – Toàn dân tung hô, tôi thật vĩnh phúc.!

4- Chủ sự đọc Tin Mừng:  Gioan 17, 20-26

Thân nhân đứng vây quanh quan tài nghe Lời Chúa và tâm tình với người qúa cố. Sau đó về chỗ ngồi.

Chủ sự chia sẻ Lời Chúa.

5- Đại diện gia đình: Nói lên những gì người quá cố căn dặn bằng lời nói, bằng cả cuộc sống. (Tóm tắt những nét nổi bật)

   Hát: Xin Chúa( í, a) chúc lành, cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời, và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

6- Chủ sự cầu nguyện: Anh chị em thân mến! Ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng.

Lạy Cha chí thánh, chúng con dâng lời cảm tạ thay cho những người còn sống như những kẻ đã qua đời. Vì Cha đã muốn rằng người anh em chúng con ra đi hôm nay là người quy tụ chúng con. Tuy mỗi người một ngả, vì công việc làm ăn bận rộn riêng tư, nay chúng con bỏ lại tất cả, để tụ hợp lại chia sớt ưu phiền với người khác. Chính vì thế, cùng với những anh em về với Cha trước chúng con và những người đang hiện diện nơi đây, và cùng với các thánh nam nữ, chúng con dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con…

7- Chủ sự làm phép khăn tang:

- Ơn phù trợ ở nơi danh Chúa. – Là Đấng tạo thành trời đất.

   - Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Tòan Năng, trong tình yêu quan phòng của Chúa đã thương ban cho con người chúng con có tổ tiên, có ông bà, có cha mẹ, để con người được sinh ra tăng trưởng và lớn lên trong tình thương mái ấm của Gia đình.

* Vì thế, Chúa dạy chúng con phải hiếu thảo cha mẹ và biết trả ơn các Bậc Tổ Tiên, khi các ngài còn sinh tiên cũng như khi các ngài khuất núi. Giờ đây chúng con xin Chúa đoái thương làm phép + thánh hoá chiếc khăn tang này mà gia đình của linh hồn……sẽ mang trên đầu làm dấu hiệu cho lòng thương nhớ người quá cố.

* Xin cho con cháu của linh hồn….. khi đeo khăn tang này được kiên trì trong lời kinh nguyện bằng những việc hy sinh, hiệp nhất với người quá cố trong tình yêu Chúa, và noi gương những điều cao đẹp mà người qua đời đã để lại, để chúng con luôn sống và đùm bọc nhau trong tình đại gia đình. Chúng con cầu xin….

 

8- Kết thúc : Chủ sự chào và chuc bình an.

- Trao khăn tang cho thân nhân:   Hát: Lạy mẹ xin yên ủi…

- Đại diện Nhóm, Đoàn thể lên phân ưu…

- Từng người lên nghiêng mình trước thi hài…

- Có thể ra về, hoặc tiếp tục giờ cầu nguyện…      

 

Ptế GB Định Sưu soạn                   (Trong đĩa Nhà quàn 8-3-09)

 

 
<< Start < Prev 11 12 13 Next > End >>

Page 11 of 13