mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7980
mod_vvisit_counterHôm Qua8413
mod_vvisit_counterTuần Này21467
mod_vvisit_counterTuần Trước67889
mod_vvisit_counterTháng Này173562
mod_vvisit_counterTháng Trước217699
mod_vvisit_counterTất cả12992702

We have: 132 guests online
Your IP: 52.91.221.160
 , 
Today: Mar 19, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Chia sẻ tại nhà quàn
CHIA SE TAI NHA QUAN : LOI NOI-CHIASE-CAUNGUYEN PDF Print E-mail

 

            LÔØI NOÙI SAU KHI ÑOÏC LÔØI CHUÙA

           * Chia seû Caàu nguyeän taïi Nhaø Quaøn *

 

Kính thöa quyù tang quyeán vaø oâng baø anh chò em, ñöôïc tin...ñaõ ñöôïc Chuùa goïi veà Nhaø Cha, chuùng toâi raát luyeán tieác vaø xuùc ñoäng khi nghó ñeán choã troáng vaéng maø ngöôøi thaân ñeå laïi cho gia ñình. Toâi ñeán ñeå chia seû noãi nhôù nhung/ chia seû Lôøi Chuùa vaø daâng lôøi caàu nguyeän cho LH... Xin Chuùa quan phoøng ban nhöõng ôn laønh khaùc cho gia ñình tang quyeán/ oâng baø.

   (CHIA SEÛ LÔØI CHUÙA, roài daâng lôøi caàu nguyeän sau ñaây:)

- Anh chò em thaân meán! Ngöôøi Kitoâ höõu quan nieäm theo Lôøi Chuùa söï cheát laø moät cuoäc giaæ phoùng, moät leã vöôït qua vaø moät chuyeán trôû veà nhaø Cha. (Neáu tieän ñoïc: Gioan 14, 1- 6, 23- 27; 2 Cor 5, 6- 10)

- Khoùc loùc, ñau buoàn tröôùc söï ra ñi laø leõ töï nhieân theo tình caûm con ngöôøi; nhöng LH...keå nhö ñaõ laøm xong boån phaän cuûa mình treân traàn gian, nay ñöôïc Chuùa goïi veà an nghæ trong Ngaøi. LH... khoâng coøn ñau khoå, lo laéng buoàn phieàn nhö chuùng ta nöõa. Vì theá, cheát khoâng phaûi laø maát maùt to lôùn, nhöng laø ngaøy vui möøng ñöôïc trôû veà nhaø Cha, ngaøy soáng laïi. Ñoù laø moät ñieàu haïnh phuùc, nghóa laø nhôø söï cheát, LH... ñöôïc sieâu thoaùt, coù theå coøn qua giai ñoaïn thanh luyeän cho xöùng vôùi söï thaùnh thieän voâ cuøng cuûa Chuùa. Boån phaän cuûa chuùng ta hoâm nay laø giuùp LH... ruùt ngaén thôøi gian tinh luyeän ñeå LH...choùng veà höôûng toân nhan Chuùa treân Nöôùc Thieân Ñaøng.

   (Coù theå haùt hay ñoïc: Chuùng con caäy vì danh Chuùa....)

1 -Chuùng ta cuøng caàu nguyeän: laïy Chuùa laø Ñaáng hay thöông xoùt vaø tha thöù, chuùng con naøi xin Chuùa cho LH toâi tôù Chuùa laø...maø hoâm nay ñöôïc goïi veà queâ thaät vaø höôûng söï vui möøng ñôøi ñôøi, vì ñaõ troâng caäy vaøo Chuùa khi coøn soáng.

2- Laïy Thieân Chuùa toaøn naêng haèng höõu, ai keâu caâu Chuùa seõ khoâng bao giôø phaûi thaát voïng. Xin Chuùa nhìn ñeán gia ñình cuûa... ñang aâu saàu vì ngöôøi thaân thích vöøa ra ñi. Xin Chuùa an baøi vaø buø ñaùp laïi choã troáng trong gia ñình baèng nhöõng nhöõng ôn laønh toát ñeïp khaùc.

   3- Giôø ñaây chuùng con caûm taï Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ taïo döïng neân ... vaø ñaõ ban cho ôn ñöùc tin vaø muoân vaøn ôn khaùc. Nay Chuùa laïi ban cho ôn cheát laønh trong Hoäi Thaùnh. Xin Meï Maria hoàn xaùc leân trôøi vaø caùc thaùnh Nam Nöõ chuyeån caàu cho LH... tröôùc toøa Chuùa phaùn xeùt. Chuùng con caàu xin nhôø danh Ñöùc Kitoâ Chuùa chuùng con.   Amen.

   (Coù theå ñoïc kinh Laïy Cha, kính Möøng, hay Chuùng con caäy vì....)

 

          NGHI THÖÙC CAÀU NGUYEÄN TAÏI NHAØ QUAØN

               VAØ TRÖÔÙC KHI ÑOÙNG QUAN TAØI

   Kính thöa tang quyeán, ñöôïc Chuùa goïi LH...veà vôùi Ngaøi, chuùng toâi ñeán ñaây tröôùc laø chia seû söï luyeán tieác vôùi quyù quyeán vaø daâng lôøi caàu nguyeän cho LH...sôùm ñaït tôùi haïnh phuùc vónh vieãn nôi Chuùa.

1- Laïy Chuùa, chôù gì lôøi kinh nguyeän chuùng con toûa leân nhö höông thôm bay tröôùc toân nhan Chuùa,   vaø caùc lôøi khaån caàu khieâm toán cuûa chuùng con ñöôïc Chuùa Cha chaáp nhaän.

2- Xin moïi ngöôøi moät giaây laùt ñeå töôûng nieäm LH...ngöôøi thaân yeâu chuùng ta... Nôi Ngöôøi, nieàm hy voïng vinh phuùc ñaõ chieáu toûa treân chuùng con ñang thöông nhôù ñöôïc an uûi, vì Chuùa höùa chuùc phuùc tröôøng sinh baát dieät sau naøy.

   3- Vì laïy Chuùa, ñoái vôùi caùc Tín höõu maëc daàu söï cheát laøm chia ly caùch bieät theå xaùc; nhöng khoâng laøm tieâu tan söï soáng, vì Chuùa ban cho keû qua ñôøi moät cuoäc soáng vónh cöûu treân trôøi, trong luùc chôø ngaøy quang laâm cuûa Ñöùc Kitoâ.   Vì moät mình Ngöôøi chòu cheát ñeå thay theá cho chuùng con khoûi cheát ñôøi ñôøi.. Moät mình Ngöôøi ñaõ quaù thöông chuùng con maø vui loøng chòu cheát cho moïi ngöôøi, ñeå chuùng con ñöôïc soáng cho Chuùa luoân maõi.

4- Ngöôøi ñaõ hy sinh cöùu ñoä nhaân traàn, vì Ngöôùi laø söï soáng cuûa toøan theå nhaân loaïi. Ngöôøi laø söï soáng cuûa keû ñaõ cheát trong Adong, vaø laø nieàm hy voïng cuoái cuøng cho nhöõng ai ñang saàu khoå trong taâm hoàn.

- Chuùng con ñöôïc sinh ra bôûi quyeàn vöông ñeá cuûa Chuùa baûo toàn, giaûi thoaùt aùn toäi loãi traàn gian. Chuùng con laø nhöõng keû nhôø con Chuùa chòu cheát maø ñöôïc cöùu chuoäc, chuùng con ñöôïc höôûng vinh quang cuûa ngöôøi theo thaùnh yù Chuùa.

- Vaäy giôø ñaây chuùng con khaån khoaûn naøi xin Chuùa cho LH...sôùm khoûi löûa kuyeän hình maø veà nhaäp ñoaøn cuøng caùc thaùnh Nam Nöõ maø chuùc tuïng ngôïi khen Chuùa muoân ñôøi. Môøi anh chò em an toïa ñeå nghe Lôøi Chuùa: (Choïn moät ñoaïn ngaèn phuø hôïp)

 

* Anh chò em thaân meán! Sau khi ñaõ nghe vaø suy nghó veà Lôøi Chuùa , chuùng ta cuøng daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän thieát tha cho LH...vöøa môùi qua ñôøi, cho gia ñình tang quyeán ñang bò thöû thaùch vaø caùc ñaúng linh hoàn trong luyeän hình, nhaát laø nhöõng linh hoàn moà coâi khoâng ai nhôù tôùi.

- Laïy Cha, xin nhôù ñeán toâi tôù Cha laø....maø hoâm nay Cha ñaõ goïi ra khoûi theá gian veà vôùi Cha. Xin ban cho ...ñaõ cheát nhö con Cha thì cuõng ñöôïc soáng laïi nhö Ngöôøi, khi Ngöôøi cho keû cheát soáng laïi vaø cho thaân xaùc yeáu heøn chuùng con neân gioáng thaân xaùc saùng laùng cuûa ngöôøi.

TANG QUYEÁN VAØ ANH CHÒ EM CUØNG CAÀU NGUYEÄN:

Chuùng con caäy vì danh Chuùa nhaân töø....

   - Laïy Cha! Xin laáy loøng nhaân töø thöông ñeán toâi tôù Cha laø...vöøa qua ñôøi maø tha phaàn phaït cho caùc haønh vi cuûa... Khi coøn soáng,... ñaõcoù loøng öôùc nguyeän vaâng theo yù Chuùa. Vaäy ôû döôùi ñaát, ñöùc tin chaân thaät ñaõ lieân keát... vôùi Coäng ñoaøn Tín höõu , thì treân trôøi, LH....seõ cuøng caùc Thieân thaàn maø ca tuïng Chuùa muoân ñôøi. Nhôø...

   Chuùng con caäy vì danh Chuùa nhaân töø....

- Laïy Cha! Xin ñoaùi thöông ... khi coøn soáng ñaõ phuïc vuï Cha, lieân keát vôùi Giaùo hoäi vaø Coâng ñoaøn daân Cha. nay Cha xeùt ñuùng kyø maø goïi veà laõnh phaàn thöôûng cuûa Cha ñaõ höùa. Neáu... khi coøn soáng ôû traàn gian coù thieáu soùt phaàn naøo boån phaän ñoái vôùi Cha, vôùi anh chò em vaø vôùi chính baûn thaân mình, thì daùm xin Cha haõy thöông xoùt ...giôø phuùt naøy.   - Chuùng con caäy vì danh Chuùa nhaân töø....

- Laïy Cha, chuùng con tin chaéc raèng cheát khoâng phaûi laø heát, nhöng chæ laø taïm bieät vaø bieán ñoåi thoâi. Baây giôø vaø sau naøy chuùng con ñang gaëp nhau trong moät nieàm tin vinh quang vaø haïnh phuùc vónh cöûu. Daàu vaäy, caùi cheát cuûa toâi tôù Cha laø... chuùng con ñaây khoâng khoûi buøi nguøi thöông nhôù veà tình caûm laãn theå xaùc. Ñöùng tröôùc hoaøn caûn ñoù ai laïi khoâng xuùx ñoäng. Chính Ñöùc Kitoâ ñöùng tröôùc moà Lagiaroâ ñaõ thöông nhôù sa leä, khi gaëp ñaùm xaùc con baø goùa thaønh Naim ngaøi cuõng cam caûnh meï goùa con coâi, thì nay xin Cha thöông lau nöôùc maét gia ñình chuùng con ñaây cuõng ñang trong hoaøn caûnh töông töï.

   * Chuùng con caäy vì danh Chuùa nhaân töø...

- Laïy Cha, lôøi Cha ñaõ phaùn: Ta laø söï cöùu ñoä toaøn daân trong baát cöù nghòch caûnh naøo hoï keâu caàu ta, Ta seõ nhaän lôøi hoï vaø Ta seõ laø Chuùa cuûa hoï ñeán muoân ñôøi. (Is 54, 7) Daùm xin Cha ban caùc ôn laønh khaùc cho nhaø hieáu naøy (tang gia)

- Laïy Cha laø Ñaáng roäng löôïng, hay tha thöù vaø muoán cöùu soáng moïi ngöôøi. Xin Cha khoan hoàng cho oâng baø, cha meï vaø aân nhaân chuùng con. Xin Cha vì lôøi caàu baàu cuûa Meï Maria laø meï caùc Tín höõu vaø caùc thaùnh nam nöõ, cho caùc LH...ñaõ qua ñôøi ñöôïc choùng thanh taåy maø veà Queâ Trôøi. Chuùng con caàu xin nhôø....

 

( Coù theå haùt kinh Hoøa Bình, hay ñoïc kinh laïy Cha...)

 

                                                 Phoù teá GB Nguyeãn vaên Ñònh

 

 

  

 

 

 
CHIA SE TAI NHA QUAN : TOI DUOC VE THAM MO PDF Print E-mail

 

                                   Cảm nghiệm Sống # 78 =

                        TÔI ĐƯỢC VỀ THĂM MỘ TẠI NGHIÃ ĐỊA

                     NGƯỜI ĐÃ CHỖI DẠY TỪ CÕI CHẾT. (Mt 28, 7)

                            

          * Phần A

   Tôi thấy một đám tang đang chôn ở một góc nghiã địa, có linh mục có ca đoàn hát, sao mà giống tôi mấy chục năm về trước thế !?

   1- Thấy gì trong mộ: Chung quanh ngôi mộ này có nhiều hoa, rồi vài hôm nữa hoa sẽ héo, được người làm thuê hốt đổ vào thùng rác. Có những mộ bia chôn chừng một năm, năm năm, 10 năm.. Ghê nhất là những mộ có người mới chôn. Ngôi mộ này của một người đàn bà đã chết cả tháng nay, áo quần còn mới, nhưng xác thì phồng lên, đang sình rữa rồi, lúc nhúc đầy dòi bọ. Áo nhung của bà bị thịt kết dính lại với tóc, những con dòi trắng cắn loang vải lỗ chỗ thấy ghê!

   2- Thân xác là cát bui: Ngày còn sống tất cả những người đang nằm đây nắn nót từng sợi tóc, mặc những áo đẹp đủ màu sắc, mà bậy giờ thế ư ? Tôi đi tìm ai là người trí thức? Trông ai cũng giống nhau cả. Họ mới chết được chừng 1 tuần, tôi chỉ thấy mùi nồng nặc hôi thối. Tôi đi xem ai là người có tiếng tăm ngày xưa: chỉ thấy là những cái xương đen đủi và toàn dòi bọ lúc nhúc ở trong. Tôi đi xem ai là người giầu có? Không thấy ai cả. Tất cả đều trần trụi, không áo quần, vàng bạc, kim cương. Tôi tưởng người thân chôn theo; nhưng không, người ta đã giữ lại hết, chỉ còn xác trơ trọi thôi!

3- Dưới mộ sâu có gì: Tôi đi tìm ai là người lúc đương thời, họ sống chết ăn thua đủ với nhau; nhưng chỉ ngửi thấy mùi hôi tanh ! Dưới mộ sâu, cái sọ ngày xưa đã bao nhiêu suy nghĩ, tìm cách nâng bi, sát hại lẫn nhau, thù oán, ghen giận, nay nó đi về đâu? Chỉ thấy mùi xú uế hôi nồng bay lên, khi nó rữa ra. Tôi lại nhìn xuống mộ sâu, chỉ nghe thầy những tiếng động xèo xèo, những tiếng dòi bọ ăn vào xương, vì những xác mới chôn được vài tuần đang tan rữa. Sao nghe nó giống xác tôi chôn mấy chục năm về trước thế !?

   4- Đám tang đã chôn xong: Một số người đứng ở xa mộ, để họ có thể được về sớm, họ có nhiều việc phải làm, họ rất bận rộn, họ không muốn ở đấy lâu. Người thân yêu thì khóc lóc thảo não rồi cũng phải theo xe về nhà, để xác mới chôn nằm đó. Vài ngày sau thân nhân sẽ ra thăm mộ lần nữa, rồi từ từ…chẳng thấy ai…!!! Cũng giống tôi ngày xưa. Tôi đứng nhìn họ mà không muốn bắt chuyện, vì những ngày xưa đã quá xa, chẳng ai nhớ được tôi nữa đâu !!!

* Phần B : 1- Tôi đến gần mộ tôi ngày xưa: Nhìn thấy xác tôi dưới đất sâu, chiếc quan tài gỗ mục từ bao giờ? Đất đè lên kín lẫn với xương, ẩm ướt, có bùn sền sệt, tôi không còn nhận ra hình hài gì cả. Những con giun trườn qua trườn lại trên khúc lấm xương đen, lỗ rỗ những vết bọ ăn, bùn cắn chặt vào những chỗ xương nứt không còn nhẵn nhụi. Nhìn sọ dừa, thấy hai mắt là lỗ sâu rất to, cũng như hàng trăm ngàn cái sọ khác, tôi không phân biệt được!!

   2- Băn khoăn về da tóc: Ngày còn sống, tôi băn khoan về làn da, mái tóc, cho người ta thấy mình còn trẻ, bây giờ thì nó rữa ra với cái sọ rỗng, lúc nhúc những loại giun bò ra chui vào trong đó. Tôi đứng nhìn sọ tôi và các sọ chung quanh làm tôi phát sợ ! Có phải hình hài thân xác tôi đấy không? Còn đâu những mùi nước hoa đắt tiền?

   3- Nhìn lại trên mộ: Tên tôi vẫn còn khắc trên mộ; nhưng rêu xanh đã bám phủ lên sần sùi và dơ bẩn. Bây giờ họ trồng cây um tùm, ngôi mộ bên tôi họ đã bốc đi bao giờ rồi, và họ đã chôn một cái mộ khác lạ hoắc ! Tôi chẳng còn thấy ai quen thuộc tới thăm nom.!!

   4- Tìm lại những kỷ niệm xưa: Tôi về nhà tìm lại những thư cũ, tấm hình năm xưa, ai đã dọn đi vất vào thùng rác hết rồi, họ chẳng biết tôi là ai. Bây giờ tôi chẳng còn dấu tích nào.! Những bằng cấp xã hội và tôn giáo ban tặng, những hình cũ chụp với các nhân vật tiếng, bây giờ chẳng còn ai!?

   5- Những vật dùng cũ: Chiêc xe ngày xưa tôi lau chùi láng bóng, hay buồn vì người khác làm trầy lớp sơn, bây giờ là đống sắt vụn ở đâu? Tôi đứng nhìn lài lại cuộc đời, tất cả đều qua đi như cơn gió thoảng, làm tôi bồn chồn, lo lắng, nuối tiếc những thứ này làm chi nữa ?! Còn gì để nuối tiếc chăng, hay chúng chỉ là mây khói ?!!!

   6- Những công trình để lại: Tôi để lại những bài diễn văn cho người này kẻ kia nghe, nay họ còn nhớ không? Họ quên ngay khi tôi ra khỏi phòng họp ! Vậy mà hôm nay tôi đi tìm những công trình để lại sao? Giật mình tôi qúa ngớ ngẩn, vậy tôi đi tìm gì hôm nay.?Ngay cả những người quen biết tôi cũng không còn nữa. Vậy tôi còn gì???

   * Câu Kinh Thánh đánh động tôi: “Cuộc đời chúng ta trên dương thế, chẳng khác gì bóng câu.” (Giop 8, 9)


Phó tế: JB. Maria Nguyễn Định - Sưu tầm

 
CHIA SE TẠI NHA QUAN = NGHI THUC CAU NGUYEN-PHAT TANG PDF Print E-mail

 

                        NGHI THỨC CẦU NGUYỆN – PHÁT TANG

   Chủ sự:

-  Làm dấu Thánh giá

 - Chúa ở cùng anh chị em

1-   Chủ sự: Nói lên ý nghĩa cầu nguyện hôm nay.

Lạy Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, là Chúa hay thương xót và là Chúa mọi niềm an ủi chúng ta, để chúng ta an ủi những ai buồn phiền , như Ngài đã an ủi chúng ta.  

   Chủ sự rảy nước thánh.

2-   Chủ sự Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con rằng: Chết không phải là mất mát; nhưng là được biến đổi, và người cùng chết với Chúa sẽ được sống lại vinh quang. Từ nay, người anh em chúng con là…….đã được Chúa gọi ra khỏi trần gian, bỏ thân xác là căn nhà tạm này. Xin cho con.và mọi người đang hiện diện nơi đây được hân hoan nhìn thấy Chúa và được sống bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ……

3- Lắng nghe Lời Chúa: Chủ sự nói:

   Thưa anh chị em, đứng trươc thi hài người quá cố, chúng ta lắng nghe Lời Chúa để nuôi dưỡng đức tin, đức cậy, đức mến của chúng ta. Đại diện gia đình đọc:.

   Có thể lựa chọn đọc hai bài sau đây: Rom 8, 31-39 hay Rom 14, 7-12.   Hát:

   Khi Chúa thương gọi tôi về- hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ - Miệng tôi nức vui tiếng cười - lưỡi tôi vang lời ca hát – Toàn dân tung hô, tôi thật vĩnh phúc.!

4- Chủ sự đọc Tin Mừng:  Gioan 17, 20-26

Thân nhân đứng vây quanh quan tài nghe Lời Chúa và tâm tình với người qúa cố. Sau đó về chỗ ngồi.

Chủ sự chia sẻ Lời Chúa.

5- Đại diện gia đình: Nói lên những gì người quá cố căn dặn bằng lời nói, bằng cả cuộc sống. (Tóm tắt những nét nổi bật)

   Hát: Xin Chúa( í, a) chúc lành, cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời, và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

6- Chủ sự cầu nguyện: Anh chị em thân mến! Ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng.

Lạy Cha chí thánh, chúng con dâng lời cảm tạ thay cho những người còn sống như những kẻ đã qua đời. Vì Cha đã muốn rằng người anh em chúng con ra đi hôm nay là người quy tụ chúng con. Tuy mỗi người một ngả, vì công việc làm ăn bận rộn riêng tư, nay chúng con bỏ lại tất cả, để tụ hợp lại chia sớt ưu phiền với người khác. Chính vì thế, cùng với những anh em về với Cha trước chúng con và những người đang hiện diện nơi đây, và cùng với các thánh nam nữ, chúng con dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con…

7- Chủ sự làm phép khăn tang:

- Ơn phù trợ ở nơi danh Chúa. – Là Đấng tạo thành trời đất.

   - Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Tòan Năng, trong tình yêu quan phòng của Chúa đã thương ban cho con người chúng con có tổ tiên, có ông bà, có cha mẹ, để con người được sinh ra tăng trưởng và lớn lên trong tình thương mái ấm của Gia đình.

* Vì thế, Chúa dạy chúng con phải hiếu thảo cha mẹ và biết trả ơn các Bậc Tổ Tiên, khi các ngài còn sinh tiên cũng như khi các ngài khuất núi. Giờ đây chúng con xin Chúa đoái thương làm phép + thánh hoá chiếc khăn tang này mà gia đình của linh hồn……sẽ mang trên đầu làm dấu hiệu cho lòng thương nhớ người quá cố.

* Xin cho con cháu của linh hồn….. khi đeo khăn tang này được kiên trì trong lời kinh nguyện bằng những việc hy sinh, hiệp nhất với người quá cố trong tình yêu Chúa, và noi gương những điều cao đẹp mà người qua đời đã để lại, để chúng con luôn sống và đùm bọc nhau trong tình đại gia đình. Chúng con cầu xin….

 

8- Kết thúc : Chủ sự chào và chuc bình an.

- Trao khăn tang cho thân nhân:   Hát: Lạy mẹ xin yên ủi…

- Đại diện Nhóm, Đoàn thể lên phân ưu…

- Từng người lên nghiêng mình trước thi hài…

- Có thể ra về, hoặc tiếp tục giờ cầu nguyện…      

 

Ptế GB Định Sưu soạn                   (Trong đĩa Nhà quàn 8-3-09)

 

 
CHIA SE TAI NHA QUAN = NHUNG CAU KINH THANH HAY PDF Print E-mail

  • Chia sẻ tại Nhà Quàn: NHỮNG CÂU KINH THÁNH HAY NÓI

                              VỀ SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI TRONG ĐỨC GIÊSU

 

1- Thầy là sự sống lại và là sự sống.   (Ga 11, 25)

 

2- Chết không phải là hết; nhưng là biến đổi .   (1 Cor 15, 51)

 

3- Tôi mạnh dạn từ bỏ thân xác, để được ở bên Chúa. (2 Cor 5, 8)

 

4- Đối với Chúa một ngày như thể ngàn năm, ngàn năm như thể một ngày.

       (2 Phl 3, 8)

 

5- Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

          (Mt 25, 13)

 

5- Ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên đàng với tôi. ((Lc 23, 43)

 

6- Chúa đã xoá sổ bất lợi cho chúng ta . (Col 2, 14)

 

7- Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. (Lc 12, 35)

 

8- Anh em phải coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam. (Lc 12, 15)

 

9- Cái gì tôi tiêu xài sẽ hết, cái gì tôi mua sắm sẽ để cho người, chỉ cái gì tôi cho đi là tồn tại lại mãi với tôi. (Danh ngôn)

 

 

Ptế Định Sưu Tầm

 
CHIA SE TẠI NHA QUAN # VIEC PHAN UU- CHIA BUON PDF Print E-mail

 

         CHIA SẺ TẠI NHÀ QUÀN : Cảm nghiệm Sống # 42 

        Giesu10

                        VỀ VIỆC PHÂN ƯU, CHIA BUỒN

     NGÀY CHẾT LÀ NGÀY SINH NHẬT-ĐỜI TRẦN GIAN LÀ

                                    THỜI THAI NGHÉN

                                           -----*****-----

   Ngày nay, nhiều Tín hữu đã biết rõ Lời Chúa dạy: Ngày chết là Ngày trở về Nhà Cha, Ngày Sinh Nhật; nhưng các cáo phó và phân ưu chia buồn vẫn dùng những cụm từ như: Chúng tôi Vô cùng đau đớn”, “thật là mất mát to lớn”, “ thật bàng hoàng xúc động” báo tin, khi hay tin ông, bà… được Chúa gọi về Nhà Cha.!!! ??

1- Khi tôi nói: “thật là mất mát to lớn” hay “vô cùng đau đớn” đã làm đảo ngược Lời Chúa, và rất mâu thuẫn với niềm tin của Tín hữu về giáo huấn của Giáo hội…Sau mấy chục năm chia sẻ tại gia đình và nhà quàn, tôi thấy nhiều Tín hữu không muốn nghe kiểu nói này, mà chỉ xin Chúa ban thêm ơn hay bù đắp những ơn lành khác .

2- Đã nhiều lần tôi nghe và đọc là: “Bao lâu sống trong thân xác này là tôi lưu lạc xa Chúa. Vì chưng nhờ Đức tin chứ không phải vì tôi thấy mà tiến bước. Vì thế nên tôi vững lòng và đành lìa bỏ thân xác này để được ở cùng Chúa.” (x. 2 Cor 5, 6-8)

3- Nhưng khi được Chúa gọi về lại rất đau đớnbuồn phiền: nên không hợp với Lời Chúa và cách sống đạo của mình chút nào. Đành rằng theo bản tính tình cảm tự nhiên con người ai củng phải đau xót, nhớ thương khi người thân ra đi; nhưng tôi không nên quên Lời Chúa dạy, nói những lời làm mình giảm niềm tin và hy vọng.!                 4- Khi viếng xác bạn hát rất to với niềm chan chứa vui mừng:

Khi Chúa thương gọi tôi về, - hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, - lưỡi tôi vâng lời ca hát. - Toàn dân tung hô tôi thật vĩnh phúc.! Nhưng tôi lại làm khác, không sống và thực hành theo lời ca tiếng hát của mình !!!

5- Do đó, tôi không nói: “Thật là mất mát vô cùng to lớn cho (gia đình, ông bà, anh chi…) Tôi nghĩ chia sẻ như vậy làm Tín hữu đã sống đức tin, hiểu Lời Chúa và Giáo hội dạy, chắc sẽ không hài lòng mấy. Nên tôi nói: Chúng tôi xin chia sẻ niềm bùi ngùi, thương nhớ ông, bà… Nguyện xin Chúa là…sớm đón nhận linh hồn…về hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên đàng. Như vậy cỏ vẻ hợp với Lời Chúa và đức tin hơn. Vì được Chúa gọi về là ngày bước vào cõi sống, được biến đổi, để hưởng niềm vui với Ngài. Thí dụ niềm vui mừng của gia đình có người được xuất ngoại, dù có bùi ngùi lưu luyến; nhưng chỉ là tạm biệt, sau này sẽ gặp nhau trong trạng thái vui vẻ và hạnh phúc hơn, khi một thời gian nữa mình cũng sẽ được sang đoàn tụ…

6- Các mẫu cáo phó xin viết như sau: Trong niềm cậy trông/ hy vọng vào lòng nhân từ của Chúa, đình chúng tôi xin được kính báo: Ông, bà….sau 50, 75 năm, vừa hoàn tất cuộc hành trình đức tin, nay đã được về Nhà Cha trên trời lúc:…Kính xin…cầu nguyện cho…mau hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên đàng. (hoặc tương tự)

Các mẫu Phân ưu nên viết như sau: Chúng tôi vừa nhận được tin: ông, bà được Chúa gọi về lúc….Xin được chia sẻ nỗi niềm bùi ngùi, thương nhớ ông, bà…Nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn…về hưởng nhan thánh Chúa trên Thiên đàng..v..v…

7- Vậy chết không phải là mất mát, mà gồm 9 điều căn bản theo như Lời Chúa và Giáo hội dạy khi phân ưu như sau:

a/ Ngày trở về Nhà Cha: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con (Ga 17,24) Căn nhà dưới đất bị hủy, có căn nhà Vĩnh cửu trên Trời.(2Cor 5,1-5)     Theo tinh thần Á Đông: Sống gởi thác về (Sinh ký tử quy).

b/ Ngày được biến đổi: “Không phải tất cả chúng ta sẽ chết; nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt,…chỗi dậy thì bất tử. (1Cor 15,42-42;51-52)

c/ Ngày Sinh Nhật: Hội thánh xem cuộc đời Tín hữu như là thời thai nghén và gọi ngày mỗi người ra đi là Ngày Sinh Nhật. “Tôi được nên đồng hình đồng dạng với người…”. (Phil 3, 10-12)

d/ Ngày Sống trong Chúa: “Bây giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã qua đi, không còn sự chết…(Kh 21, 1-4)

e/ Ngày lên Thiên đàng: “Ông Giêsu ơi! Khi nào về nước ông, xin nhớ đến tôi…Ngay hôm nay… ở Thiên đàng với tôi>” (Lc 23,42-43)

g/ Ngày được giải phóng: “Bây giờ anh đã được giải phóng khỏi tội mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa.” (Rom 6, 22-23)

h/ Ngày được sống lại: ”Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,24-25)

i/ Ngày được vui mừng: “Chúng tôi luôn mạnh dạn. và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa.” (2Cor5,6-8)

k/ Ngày hạnh phúc nhất: “Sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Vậy sống hay chết tôi đều thuộc về Chúa.” (Rom 14,8)

 

     Phó tế: GB. Maria Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

* Phục vụ: LỜI CHÚA – BÍ TÍCH – BÁC ÁI (Cell 713-367-6890)

 

 
<< Start < Prev 11 12 13 Next > End >>

Page 12 of 13