mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1089
mod_vvisit_counterHôm Qua7950
mod_vvisit_counterTuần Này9039
mod_vvisit_counterTuần Trước74134
mod_vvisit_counterTháng Này158939
mod_vvisit_counterTháng Trước432902
mod_vvisit_counterTất cả20324661

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Hạnh Phúc Hôn Nhân
HANH PHUC HON NHAN # 24 = HẠNH PHUC LA CHO DI PDF Print E-mail

 

HẠNH PHÚC LÀ CHO ĐI ..

GC chuyển

 

Đôi khi, hạnh phúc không chỉ là nhận được, hạnh phúc còn là những gì bạn cho đi.

Một người đàn ông tốt bụng không may qua đời. Sau khi chết, ông lên đến thiên đường và gặp Thánh Peter trước cửa. Thánh Peter vui vẻ chào đón: "Chào ông! Ông có thể bước qua cánh cửa này ngay bây giờ. Tuy nhiên, vì ông đã sống một cuộc đời rất tốt đẹp, nên trước khi đến với thiên đường, ông có thể đi thăm thú địa ngục nếu ông muốn". Người đàn ông rất tò mò, nghĩ thầm tại sao không, và từ từ bước những bậc cầu thang đầu tiên dẫn xuống địa ngục.

Đằng sau cánh cửa, ông nhìn thấy rất nhiều người đang ngồi quanh một chiếc bàn với những món ăn hấp dẫn, ngon mắt. Nhưng lạ một nỗi, tất cả mọi người đều rất buồn và đau khổ; bởi vì họ phải sử dụng những chiếc dao và dĩa rất dài, đến nỗi họ loay hoay không biết làm thế nào để đưa thức ăn vào miệng. Họ chỉ biết ngồi nhìn và khóc lóc.

 

Người đàn ông quay trở lại thiên đường, hỏi thánh Peter: "Thưa ngài, tôi rất vui được đến với thiên đường. Ở dưới kia thật sự là một sự trừng phạt khủng khiếp". Thánh Peter đáp: "Chào mừng ông", rồi để người đàn ông bước qua cánh cổng thiên đường.

Khi đặt chân đến thiên đường, người đàn ông rất ngạc nhiên. Vẫn là khung cảnh y như dưới địa ngục: những con người với những chiếc dĩa dài vướng víu trên một bàn ăn thịnh soạn. Nhưng có một điều khác là: thay vì khóc than như ở dưới địa ngục, họ vui vẻ đút cho nhau ăn. "Nếm thử món này đi", "Món này nữa", "Ngon quá", họ cười vang.

Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc là khi chúng ta cùng giúp nhau vượt qua khó khăn; là khi mang lại hạnh phúc cho người khác.

Đừng ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, hãy mở rộng tấm lòng, mang niềm vui cho mọi người. Tự khắc bạn sẽ được nhận lại hạnh phúc - hạnh phúc ở trong tim. Có thứ hạnh phúc gọi là cho đi!

Linh Hoa

(Dịch từ Meaning Stories

 
HANH PHUC HON NHAN # 23 =GIO CAU NGUYEN GIA DINH PDF Print E-mail

 

            PHÚT CẦU NGUYỆN TỐI GIA ĐÌNH

                “Giờ Kinh Tối Gia Đình”

                      (Hạnh phúc Hôn Nhân)

                                       -----*****-----

   Dười đây là phút cầu nguyện chung Gia đình kiểu mẫu được coi là vắn tắt, linh động, rất có hiệu quả, giúp Gia đình được hiệp nhất, yêu thương và Sống thực hành Lời Chúa rất dễ dàng.(từ 8 giờ tối)

   (Thời gian: từ 7 đến 15 phút, tùy theo Gia đình có nhiều con nhỏ)

 

A-Phần mở đầu: Ca ngợi (Khoảng 5 phút)

1/ Cha Mẹ hay anh chị lớn nói vài lời gợi ý, rồi hát một bài (tuỳ ý.)

2/ Đọc kinh Tin, Cậy, Mến, Xét mình, ăn năn tội…(tuỳ nghi)

3/ Suy niệm một chục kinh Mân Côi: Vui, Thương, Mừng (tùy ý)

B- Phần Suy niệm: Chia sẻ Lời Chúa: (Khoảng 10 phút)

1/ Chọn một người đọc một đoạn Phúc Âm ngắn phù hợp Gia đình.

2/ Bố Mẹ hay Anh Chị lớn nói gợi ý Chúa muốn dạy bảo điều gì.

3/ Mỗi người tùy ơn Chúa Thánh Thần chia sẻ một vài cảm nghiệm.

4/ Cha Mẹ hay Anh Chị lớn nhắc nhở vài điếu cần thiết phải sống.

5/ Sau đó vài người cầu nguyện tự phát xin Chúa giúp thực hành.

6/ Kinh Cám ơn, trông cậy, hát một bài thích hợp. - Kết thúc.

C-Gặp gỡ, Lắng nghe, Chia sẻ thêm vui buồn (tuỳ Gia đình)

   Mọi người trong Gia đình có thể tự do, trò truyện, gặp gỡ, chia sẻ thêm về học hành, làm việc v..v… - Nên đi ngủ trước 10 giờ đêm.

   GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ VÀ XÃ HỘI NHỎ

CHA MẸ-GIA TRƯỞNG LÀ LINH MỤC TẠI GIA

 

 

Mến chúc các Gia đình Sống Đạo tốt như Thánh Gia

   Mời thăm : www.chiaseloichua.com -   Ptế GBĐịnh  

 
HANH PHUC HON NHAN # 22 = GIU GIN HANH PHUC GIA ĐÌNH PDF Print E-mail

 

          GIÖÕ GÌN HAÏNH PHUÙC GIA ÑÌNH

                        (Caûm nghieäm: Coâloâseâ 3, 12-17)

                                   ----*****----

Ñeå thöïc hieän Lôøi Chuùa daïy trong thö gôûi Coloâseâù: “Haõy soáng hieàn hoøa, khieâm nhu, nhaãn naïi, chòu ñöïng vaø tha thöù...(Col 3, 12-17) laø caên baûn cho haïnh phuùc Gia ñình. Toâi xin anh chò cuøng chia seû nhöõng vieäc ngöôøi Choàng vaø Vôï neân laøm nhö cuï theå cho nhau nhö sau:

 

A- Ngöôøi Choàng:

1/ Mau maén chia seû coâng vieäc nhaø vaø con caùi, ñöøng chôø Vôï phaûi leân tieáng nhôø môùi laøm.

         (Ñoùng goùp theâm kinh nghieäm Soáng)

 

2/ Ñöøng hoûi chua chaùt: Hoâm nay em laøm gì caû ngaøy trong khi anh ñi laøm meät moûi? (Nhôù: vieäc nhaø khoâng teân)

         (Chôø anh em chia seû)

 

3/ Ñöøng neân choïc giaän noùi: Toâi coi con ngoan coøn baø coi con noù chæ hö theâm. Con hö tai meï laø theá!

         (Ñeå anh chò ñoùng goùp yù kieán)

 

4/ Thaáy meät moûi neân saên soùc hoûi han nhieàu hôn: Nhôù bôùt ñoøi hoûi theå xaùc, sau ñoù vôï coù theå vui veû gaàn guõi nhieàu hôn.

         (Anh chò goùp yù theâm)

 

5/ Saên soùc baèng haønh ñoäng nhö: Doïn deïp nhaø cöûa, laøm nhöõng vieäc beáp nuùc, noùi chuyeän vui, ñi aên tieäm...

         (Môøi anh chò chia seû theâm)


B- Ngöôøi Vôï:

1/ Coäng taùc vôùi coâng vieäc cuûa choàng. Ñöøng cheâ bai laøm nhieàu quaù hay dôû quaù laø ñuïng cham vaøo söï töï do cuûa choàng.

            (Anh Chò cho theâm yù kieán)

 

2/ Khuyeán khích vaø tham döï vaøo nhöõng thuù tieâu khieån laønh maïnh cuûa choàng, ñeå taïo söï gaàn guõi, thoâng caûm vôùi nhau.

            (Moïi ngöôøi ñoùng goùp theâm)

 

3/ Ñeå cho choàng nhöõng giôø phuùt yeân laëng, nghæ ngôi, ñoïc saùch, traùnh quaùy raày, laøm oàn, phaù ñaùm...

            (Ñeå anh chò em ñoùng goùp theâm)

 

4/ Ñeå yù saên soùc choàng khi meät moûi, lo laéng,...Duøng nhöõng lôøi khen taëng thaønh thaät laø nhöõng lieàu thuoác boå cho caû hai.

            (Moïi ngöôøi ñoùng goùp theâm)

 

5/ Luoân noùi nhöõng lôøi yeâu thöông tình töù vôùi choàng nhö thuôû ban ñaàu, ñeå choàng treû laâu. Bình thöôøng ñaøn oâng giaø vaø cheát sôùm hôn ñaøn baø vì vaát vaû, lo laéng, ñam meâ...

            (Xin anh chò goùp yù theâm)

 

   XIN LÖU YÙ: Ñeå buoåi chia seû keát quaû, xin caùc anh chò haõy haï mình khieâm toán vaø caàu nguyeän thaät nhieàu, ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn laøm vieäc nôi chuùng ta vì söùc mình yeáu ñuoái. Neáu ñeå Ngaøi thanh taåy theå xaùc vaø taâm hoàn nhieàu veát nhô, thì Chuùa Thanh Thaàn seõ thay ñoåi caùc anh chò daàn daàn ñöôïc.

                                    Pteá Ñònh / Khoùa 97-TTHNGĐ

 
HANH PHUC HON NHAN # 21 = LOI CAU NGUYEN CUA VO CHONG PDF Print E-mail

 

                        HẠNH PHÚC HÔN NHÂN # 21ducme3

          LỜI CẦU NGUYỆN CỦA VỢ CHỒNG

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con người bạn trăm năm ở đời này. Xin cho con hiểu biết trách nhiệm của con là phải tạo hạnh phúc cho bạn con, và tình yêu của bạn con là sức mạnh giúp con can đảm làm tròn nhiệm vụ vợ chồng mà Chúa đã giao phó.

 

1- Xin giúp con biết bạn con ước muốn những gì, hy vọng những gì, lo lắng những gì để vỗ về an ủi chở che.

 

2- Xin giúp con biết đối đãi tử tế với bạn con, cho con nhớ rằng một lời âu yếm, một cử chỉ yêu thương cũng đủ làm cho bạn con vui lòng hả dạ.

 

3- Xin chớ để cho con bất công tàn nhẫn ; nhưng biết ăn ở hiền lành tử tế, hài hòa, không nóng nẩy với bạn con, để thấy Chúa đang hành động trong con.

 

4- Và nếu cần sửa chữa cho nhau, xin giúp con biết dùng những lời khôn khéo, đại độ và yêu thương.

Xin giúp con biết rằng, con cũng có nhiều khuyết điểm, nên con không đòi hỏi bạn con phải hoàn hảo.

 

5- Con biết rằng tha thứ lỗi lầm, nín nhịn, bỏ qua yếu đuối, ấy là yêu nhau bằng hành động, và quyết bỏ cờ bạc rượu chè... Vì chính những tật xấu này làm tan nát gia đình con.

 

6- Xin giữ lòng con khỏi tính ghen tương, ngờ vực, hờn dỗi, nóng nẩy, để gia đình chúng con luôn đươc đoàn tụ ấm cúng và trung thành yêu nhau.


7- Chúng con quyết xếp đặt thì giờ để vợ chồng con gần gũi nhau, nhất là chia sẻ kinh nghiệm Sống Lời Chúa trong giờ kinh tối gia đình, cùng nhau cầu nguyện chung, lắng nghe nhau những vui buồn trong ngày, để có sức sống mới.


 8- Con quyết noi gương Thánh Gia trong tinh thần khiêm tốn, siêng năng làm việc, chia sẻ vui buồn giữa vợ chồng, các con, để có Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse luôn hiện diện, làm chủ và hướng dẫn trong gia đình con. Amen .

 

 

 ducme3

 
HANH PHUC HON NHAN # 20 =DUNG 5 NGON NGU TINH YEU PDF Print E-mail

 

                                    Hạnh phúc Hôn Nhân # 20:

                                       DÙNG NĂM NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

                                          (Thân gởi Qúy anh chị trong Chương trình TTHNGĐ)

 

   Anh chị thử dùng Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu để biểu lộ tình cảm và tư tưởng của mình theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh như sau:

1- Ngôn Ngữ Tình Yêu là những lời khẳng định: Đối tượng và tính chất của nó hàm chứa tinh thần và trách nhiệm của người nói:

   Ví dụ: Chúa Giêsu cũng nói những lời khẳng định đem lại sự sống và đầy hy vọng cho những người đáp lại tình yêu của Ngài: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe Lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử…”(Ga 5, 24). “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối; nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Ga 8, 12)

2- Ngôn Ngữ Tình Yêu là thời gian: Ngôn ngữ này đòi hỏi liên tục giữa hai người: Chúa dành thời gian trò chuyện với Adam và Evà. Ngài cũng thường nói với Ap-ra-ham: Đức Chúa phán: “Ta có nên dấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm chăng.? (St 18, 17). “Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em… (Gc 4, 8) Chúa Giêsu ở với ta qua danh xưng la Em-ma-mu-en là Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, Ngài ban Chúa Thánh Linh để ở cùng chúng ta.

3- Ngôn ngữ Tình Yêu là quà tặng: Ngôn ngữ này không mong đợi sự hoàn trả lại nơi người nhận, Chúa ban quà tặng cho loài người trước khi Ngài dựng lên con người: Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nẩy nổ thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất…(St 1, 28-29) Thánh Phaolô nói : “... thấy ân huệ tuyệt vời Thiên Chúa đổ xuống trên anh em. Xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn tả Người ban.” (2 Cor 9, 14-15)

4- Ngôn ngữ Tình Yêu là những hành động phục vụ: Ngôn ngữ này thể hiện trong đức tính khiêm nhường giữa vợ chồng với nhau:

Chúa phục vụ: “Vì Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm già chuộc muôn người.” (Mc 10, 45). Chúa rửa chân cho các mộn đệ.

5- Ngôn ngữ Tình yêu là sự đụng chạm: Ngôn ngữ này biểu lộ sự cảm thông, đồng cảm giữa hai người: Gia-cop với Thiên Chúa: “Có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông… (St 32, 24-30). Thư Gioan viết: Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã đụng chạm đến…(I Ga 1, 1)

   Chuyện kể: Một người chồng tên là A hay xử dụng Ngôn Ngữ Tình Yêu là những lời khẳng định, trong khi người vợ của anh tên là M hay xử dụng Ngôn Ngữ Tình Yêu là những món quà tặng.

   Do đó, trong cuộc Hôn nhân của họ có những khoảng cách với nhau trong mối quan hệ, bởi vì người này không hiểu Ngôn Ngữ Tình Yêu của người kia. Nhận thấy được, Anh A không thích quà tặng và quà tặng chẳng có ý nghiã gì đối với anh, anh chỉ thích những lời khẳng định, những lời khen thành thật, chân tình. Ngược lại chị M thuộc loại người ít nói, chị không thích khen ai, và tự nhận mình là người thường phê bình kẻ khác. Chị chỉ thích nhận quà và tặng quà cho người khác, cho dù họ đã là vợ chồng ở với nhau lâu; nhưng không hiểu Ngôn Ngữ Tình Yêu của nhau, cho đến khi họ khám phá ra sự khác nhau này.

   Cuối cùng họ dùng Ngôn Ngữ Tình Yêu của nhau trong mối quan hệ, vì vậy khoảng cách giữa hai người sẽ gần nhau hơn.

   Áp dụng những lời Khẳng định: (Words of Affirmation)

1- Khi những lời nói nhằm bày tõ sự tán thành, khen ngợi, thăm hỏi,…đến người phối ngẫu của mình một cách thành thật thì gọi là những lời khẳng định mang tính cách khích lệ.(Encouraging Words)

   2- Những lời nói khích lệ đòi hỏi sự thông cảm và quan tâm chẳng hạn như: “Anh/Em biết điều đó, anh/em sẽ giúp em. Anh/em cần anh giúp trong vấn đề đó không?”. Anh chị cần phải bày tỏ cho người phối ngẫu biết sự quan tâm của mình về vấn đền đó.

   3- Chỉ qua sự áp dụng, anh chị mới khám phá được Ngôn Ngữ Tình Yêu, mà người chồng hay vợ vẫn thường xử dụng đối với mình. Sau đó, anh chị cùng dùng một ngôn ngữ của nhau, để chú tâm đáp ứng thật nhiều và thường xuyên cho người phối ngẫu của mình. Một khi đã có sự hợp nhất và gắn bó trong đời sống vợ chồng rồi, anh chị có thể đáp ứng cho nhau từ từ những ngôn ngữ còn lại.

   Tóm lại, muốn đạt được Năm Ngôn Ngữ Tình yêu trên, anh chị cần phải chọn đọc một đọan Lời Chúa với nhau trong giờ Kinh tối Gia đình, lắng nghe Chúa Thánh Thần nhắc bảo, cùng nhau chia sẻ vui buồn, nói nhiều với Chúa và đem áp dụng vào đời sống. Nếu thiếu Lời Chúa, gia đình anh chị sẽ mất dần sức sống để thăng tiến.

Phó tế: JB Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 7 of 9