mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5621
mod_vvisit_counterHôm Qua5337
mod_vvisit_counterTuần Này5621
mod_vvisit_counterTuần Trước55320
mod_vvisit_counterTháng Này158865
mod_vvisit_counterTháng Trước198792
mod_vvisit_counterTất cả9421959

We have: 199 guests online
Your IP: 54.81.131.189
 , 
Today: Oct 22, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Đời Sống Mới Trong Thần Khí
DOI SONG MOI TRONG THAN KHÍ = DOI MOI TRONG THANH THAN PDF Print E-mail

                   ÑOÅI MÔÙI TRONG THAÙNH THAÀN

                     ÑÔØI SOÁNG MÔÙI TRONG ÑÖÙC KITOÂ

                                    -----oOo-----

* Soáng trong Thaàn Khí hay xaùc thòt: (Galat 5, 16- 24)

   Neáu nhôø Thaàn Khí, anh em dieät tröø nhöõng haønh vi cuûa con ngöôøi ích kyû nôi anh em, thì anh em seõ ñöôïc soáng.   (Rom 8, 13)

 

1/ Baïn caàn taêng Chuùa laø Thaâøn Khí trong baïn: Ngaøi muoán hoøa laãn chính Ngaøi vôùi con ngöôøi. Thaát baïi cuûa Adam vaø Evaø laø hoï ñaõ khoâng ñeå Chuùa thöïc hieän muïc ñích aáy. Hoï bò taùch xa khoûi Chuùa, bò xaùc thòt xaâm chieám, neân Chuùa maát ñi choã ñöùng trong hoï.

2/ Keát quaû laø hoï sa ngaõ, lìa khoûi söï hieän dieän cuûa Chuùa: baïn cuõng vaäy: coù bao nhieâu taät xaáu vaø ñam meâ vaãn coøn ñang chieám choã trong baïn, neân Chuùa bò maát choã ñöùng. Neáu Thaàn Khí Chuùa môû maét cho baïn moät tí, baïn seõ thaáy caù tính baïn ñang chieám choã cuûa Chuùa.

3/ Loøng con ngöôøi gioáng nhö keïo cao su deã dính: nhö deã bò dính vaøo neáp soáng deã daõi, buoâng tuoàng, dính vaøo tham voïng rieâng tö. Moät khi ñaõ dính chaët vaøo moät taät xaáu naøo, baïn khoâng coù theå yeâu Chuùa moät caùch ñuùng ñaén ñöôïc vaø daàn daàn baïn xa Chuùa.

4/ Ví duï moät ngöôøi coù theå ñöôïc cöùu trong naêm naêm: ba naêm ñaàu hoï raát toát, nhöng hai naêm sau hoï coù taät xaáu vaø sa suùt. Maëc daàu hoï vaãn ñi Nhoùm, caàu nguyeän vaø phuïc vuï; nhöng beân trong ngöôøi aáy ñaõ sa ngaõ. Caùi bình chöùa ñöïng Chuùa cuûa ngöôøi aáy ñaõ bò luõng roài.!

5/ Veà phöông dieän tích cöïc, söï tieán tôùi trong Thaàn Khí: laø taäp neát toát, boû moïi taät xaáu, coù Chuùa chieám ñoaït hoaøn toaøn tö töôûng vaø haønh ñoäng cuûa baïn. Ví du: moät ngöôøi coù tính noùi nhieàu chieám ñoaït, heã gaëp ai laø noùi nhö caùi maùy. Neáu muoán ñoåi môùi vaø lôùn leân trong Thaùnh Thaàn ngöôøi ñoù phaûi boû taät ñoù ñi!

6/ Baïn thöôøng nghó raèng luoân ñi tham döï Nhoùm: caàu nguyenä soát saéng, nghe nhieàu baøi giaûng laø coù Chuùa, taêng tröôûng trong Thaùnh Thaàn. Khoâng, coù theå coøn laø trôû ngaïi, vì Chuùa muoán baïn boû ngay ñi nhöõng tham –saân- si trong con ngöôøi cuûa baïn môùi tieán ñöôïc.

7/ Nhieàu Tín höõu ñöôïc giaûi phoùng khoûi toäi vaãn chöa ñuû: maø coøn döùt boû moïi ñieàu laøm caûn trôû Chuùa chieám höõu baïn. Baïn khoâng phaûi chæ trong saïch maø coøn phaûi thuaàn khieát nöõa. Baïn ñöøng ñeå baát cöù ñieàu gì khaùc hôn laø ñeå Chuùa chieám höõu mình. Luùc ñoù baïn môùi tieán boä trong Chuùa Thaùnh Linh. ñöôïc !

8/ Baïn phaûi lieân tuïc hoûi mình laø: toâi coù ñang laáy ñi nhieàu ñieàu khoâng toát khoûi mình khoâng? Neáu coù laø ñang tieán tôùi trong Thaàn Khí. Söï tieán boä trong Thaùnh Thaàn veà maët tích cöïc laø gia taêng chaát Chuùa(yeáu toá), veà maët tieâu cöïc laø suy giaûm chính mình (cheát ñi, thanh taåy)

9/ Cheát ñi cho chính mình laø gì? laø boû ñi tính kieâu ngaïo, boû noùi chuyeän taàm phaøo, boû tính noùng naûy, boû ñi loøng tham tieàn baïc cuûa caûi...moãi ngaøy moät chuùt. Khi baïn boû ñi caùc taät xaáu aáy laø cheát ñi vaø lôùn leân trong Chuùa Thaùnh Thaàn.

10/ Khi baïn boû ñöôïc caùc taät xaáu laø: tình yeâu Chuùa ñang haønh ñoäng trong baïn, Ngaøi thuùc ñaåy(eùp) loøng baïn höôùng veà Chuùa vaø Thaùnh Thaàn coù cô hoäi haønh ñoäng trong baïn. Chính baïn seõ ñöôïc soi saùng vaø nhaän thaáy ñieàu ñoù thì Thaùnh Thaàn seõ taêng cöôøng hoaït ñoäng vaø taät xaáu rôøi khoûi baïn.

11/ Chuùa noùi vôùi caùc moân ñeä : “Heã ai trong caùc ngöôi khoâng töø boû moïi söï mình coù thì khoâng theå laøm moân ñeä Ta ñöôïc. (Lc 14, 33)

Ngaøi coù yù noùi Thaùnh Thaàn phaûi ñöôïc hoaøn thaønh trong baïn vaø nhieàu ñieàu seõ phaûiõ ûloaïi boû. Heã loøng baïn môû ra höôùng veà Chuùa thì TT seõ thöïc hieän maàu nhieäm thaäp giaù trong baïn nhö Ngaøi ñaø laøm treân Thaäp giaù.

   Keát luaän: Laáy ñi taát caû nhöõng ñieàu veà xaùc thòt ñaõ neâu ôû treân laø baïn ñaõ haèng ngaøy haèng cheát vaø söï lôùn leân trong Thaùnh Thaàn seõ gia taêng, nhö lôøi thaùnh Phaoloâ noùi: Ngöôøi Tín höõu khoâng phaûi cheát khi taét hôi, maø haèng ngaøy ta haèng cheát. Khi ta cheát cho toäi loãi laø ta ñang Soáng cho Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi Soáng khoâng phaûi laø toâi Soáng maø chính Chuùa Soáng trong toâi.

                                                                          

                                             Caûm Nghieäm Leã Chuùa Thaùnh Thần Hiện Xuống

                                                                 Pteá: Nguyeãn Ñònh

 

                                   ****************

 

-         

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 4=CHUA HUA BAN THANH THAN PDF Print E-mail

 

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ # 4

                        CHÚA HỨA BAN THÁNH THẦN CHO TA

 

1-Bạn hãy chuẩn bị : Cầu xin và tin tưởng vào Lời Chúa hứa : “Thế nên Thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho…Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành…Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người ? (Lc 11, 9-13)


2- Lời Chúa nói : Thư 1 thánh Gioan viết khi cầu xin hợp với ý Chúa: “Lý do khiền chúng ta được mạnh dạn trước Thiên Chúa, đó là : Người nhậm lời chúng ta khi xin điều gì hợp ý Người. (1Ga 5, 14)


3- Chúa biết tôi cần gì : Được rồi mà tôi không biết, tôi băn khoăn không xứng đáng lãnh nhận Thần Khí. Đúng, không ai xứng đáng lãnh nhận, dù chuẩn bị mức nào cũng không xứng đáng. Sai, vì tưởng con người xứng đáng được ban. Thật tôi không xứng đáng; nhưng chỉ vì Chúa yêu tôi.


4- Chúa đã chết vì tội của tôi : “Thiên chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta…Vì còn là hạng người vô đạo, thì đúng hạn kỳ, Đức kitô đã chết vì chúng ta…khi chúng ta còn là những người tội lỗi.(Rom 5,5-8)

 

5- Chúa lo lắng cho ta : Ngài dựng nên bạn và lo lắng cho bạn được sống. Bạn hãy đọc kỹ câ KT sau đây của thánh Gioan : “Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. (Gioan 16, 7)


6- Tin tưởng vào Chúa : Bạn cần tin tưởng tuyệt đối vào lời xin và lời hứa của Chúa như lòng tin của ông Ap-ra-ham : “Ông đã gần 100 tuổi; nhưng ông vẫn vững tin không nao núng, khi nghĩ rằng thân xác ông cũng như bà Xa-ra đều đã chết. Ông đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ Lời Thiên Chúa hứa. Trái lại, nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh và tôn vinh Thiên Chúa. (Rom 4, 19-20)

 

7- Được kể là người công chính : Còn tôi thì sao? Tôi có xứng đáng được kể là người công chính không? Thư gởi Rôma viết : Vì ông hòan tòan xác tín rằng : điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền thực hiện. Bởi thế ông được kể là người công chính. Không phài chỉ nói về ông, mà còn nói về cả chúng ta nữa, chúng ta được kẻ là người công chính, vì đã tin vào Đấng đã làm cho Đức Kitô Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết. (Rom 4, 21-24)

Ptế Định Nguyễn biên sọan.

 

 

 

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI# 3=SU BAT LUC (tiep) PDF Print E-mail

 

3- SỰ BẤT LỰC CỦA CÁI ÁC

B- Đức Giêsu là Chúa và là Đấng giải phóng tôi:         Jesus10withchildinheaven                                 

1-   1-Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự Sống trong Đức Giêsu Kitô đã giải thoát tôi khỏi luật của tộI và sự chết. Điều mà lề luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm...                                                 ( Rom. 8, 2-3 )

2- Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh sáng. NgườI đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử ta được ơn cứu chuộc,...           ( Col. 1, 12-14 )

B- Con ngườI đã kiêu căng, buông theo dục vọng:

1- Thiên Chúa đã dựng con ngườI là Một, nhưng con ngườI đã chia rẽ nhau. Họ khoe mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điêù ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn.          (Rom. 1, 22-24 )

2- Hãy mang tòan bộ binh giáp của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu chứơc của ma quỷ, vì chúng ta chiến đấu không phải vớI phàm nhân, nhưng là vớI những quyền lực thần thiêng, vớI những bậc thống trị thế giớI tối tăm này.      ( Eph. 6, 11-12 )

Chú ý chia sẻ những kinh nghiệm tôi đã đảy lui sự ác hoành hành trong tôi qua nhiều hoàn cảnh cuộc sống.

C- Đức Giêsu đã chiến thắng sự ác trong sự chết:

Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, ngườI không bao giờ chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối vớI Người. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết cho tộI lỗI, nhưng nay đã sống cho Thiên Chúa.    (Rom. 6, 9-11 )

 
DOI SONG MOI TRONG THẦN KHI # 3=SU BAT LUC PDF Print E-mail

3- SỰ BẤT LỰC CỦA TÔI VỚI SỰ ÁC(1)

   

1-Mỗi người có một cái bất lực không đẩy lui được, không thực hiện được. Hãy nhớ xem mình có yếu kém không? Thử chia sẻ cảm nghiệm cái bất lực trong tôi.              

2- Thật vậy, tôi làm điều gì tôi cũng chẳng hiểu: Vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Hay là: Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. (Rm:7:15,192-Thật vậy,

3- Nhưng cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tộI vẫn ở trong tôi. BởI đó tôi khám phá ra luật này: Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.       (Rom. 7, 20-21)

4- Để cảm nghiệm sâu xa hơn nữa nỗI bất lực của mình trong việc đảy lui sự ác, tôi suy niệm cuộc chiến đãu nộI tâm của Phaolô trong đoạn 7 thư gởI Rôma câu 14-25.

5- Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì tôi không làm.

6- Tôi xét nghiệm xem niềm hy vọng duy nhất cuả Phaolô ở đâu? Sau đó, tôi tâm sự vớI Chúa và Phaolô. Hãy sống lại kinh nghiệm chiến đãu vô vọng của bản thân rồi tâm sự vớI Chúa để xin Ngài giúp.

7- Nhìn lại ánh sáng Chúa nhắc nhở và chỉ dẫn trong tâm linh để mở lòng đón nhận Ngài trong cuộc sống. Tôi quyết tâm đẩy lui sự ác khỏi con ngườI tôi bằng sự khiêm tốn và cầu nguyện liên tục.

(còn tiếp)


 

 

 

 
DOI SONGMOI TRONG THAN KHI# 2=SU AC (TIEP) PDF Print E-mail

2-   SU+. ÁC LAN TRAN KHA('P NƠI (tiếp)

8- Con nguơI cố gắng tìm đẩy sự ác ra mà không thành công, sự ác vẫn hoành hành.

9- Con ngườI đã bận tâm nhiều về chiến tranh, tìm đủ cách để ngưng chiến tranh, xây dựng hoà bình; nhưng thực ra cuộc chiến này kết thúc, cuộc chiến khác lại tiếp diễn. Thế chiến thứ nhất, rồi thế chiến thứ hai.

10- Ngưòi ta cố đi tìm cái đầu tiên đã mất, nhưng không thành công. Vì thế con ngườI sống khắc khỏai và phân ly. Hàu hết ngườI ta bị khắc khỏai này.

11- Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ... Vì thế Thiên Chúa để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. ..                                       ( Roma 1, 22-25)

12- Tại sao con ngườI không thành công? Vì chúng ta chiến đãu không phải vớI phàm nhân, nhưng là vớI những quyền lực thần thiêng, vớI những bậc thống trị thế giớI tối tăm này...             ( Êphêsô 6, 12 )

   Pt ?i.nh                 __________________________

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next > End >>

Page 29 of 29