Đời Sống Mới Trong Thần Khí
DOI SONG MOI TRONG THẦN KHI # 3=SU BAT LUC PDF Print E-mail

3- SỰ BẤT LỰC CỦA TÔI VỚI SỰ ÁC(1)

   

1-Mỗi người có một cái bất lực không đẩy lui được, không thực hiện được. Hãy nhớ xem mình có yếu kém không? Thử chia sẻ cảm nghiệm cái bất lực trong tôi.              

2- Thật vậy, tôi làm điều gì tôi cũng chẳng hiểu: Vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Hay là: Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. (Rm:7:15,192-Thật vậy,

3- Nhưng cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tộI vẫn ở trong tôi. BởI đó tôi khám phá ra luật này: Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay.       (Rom. 7, 20-21)

4- Để cảm nghiệm sâu xa hơn nữa nỗI bất lực của mình trong việc đảy lui sự ác, tôi suy niệm cuộc chiến đãu nộI tâm của Phaolô trong đoạn 7 thư gởI Rôma câu 14-25.

5- Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì tôi không làm.

6- Tôi xét nghiệm xem niềm hy vọng duy nhất cuả Phaolô ở đâu? Sau đó, tôi tâm sự vớI Chúa và Phaolô. Hãy sống lại kinh nghiệm chiến đãu vô vọng của bản thân rồi tâm sự vớI Chúa để xin Ngài giúp.

7- Nhìn lại ánh sáng Chúa nhắc nhở và chỉ dẫn trong tâm linh để mở lòng đón nhận Ngài trong cuộc sống. Tôi quyết tâm đẩy lui sự ác khỏi con ngườI tôi bằng sự khiêm tốn và cầu nguyện liên tục.

(còn tiếp)


 

 

 

 
DOI SONGMOI TRONG THAN KHI# 2=SU AC (TIEP) PDF Print E-mail

2-   SU+. ÁC LAN TRAN KHA('P NƠI (tiếp)

8- Con nguơI cố gắng tìm đẩy sự ác ra mà không thành công, sự ác vẫn hoành hành.

9- Con ngườI đã bận tâm nhiều về chiến tranh, tìm đủ cách để ngưng chiến tranh, xây dựng hoà bình; nhưng thực ra cuộc chiến này kết thúc, cuộc chiến khác lại tiếp diễn. Thế chiến thứ nhất, rồi thế chiến thứ hai.

10- Ngưòi ta cố đi tìm cái đầu tiên đã mất, nhưng không thành công. Vì thế con ngườI sống khắc khỏai và phân ly. Hàu hết ngườI ta bị khắc khỏai này.

11- Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ... Vì thế Thiên Chúa để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. ..                                       ( Roma 1, 22-25)

12- Tại sao con ngườI không thành công? Vì chúng ta chiến đãu không phải vớI phàm nhân, nhưng là vớI những quyền lực thần thiêng, vớI những bậc thống trị thế giớI tối tăm này...             ( Êphêsô 6, 12 )

   Pt ?i.nh                 __________________________

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 2= SU AC PDF Print E-mail

          2- SU+. ÁC LAN TRầN KHA('P NƠI (1)

1-      Vì họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa, nên NgườI đã để họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng họ đày bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết ngườI, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu, vu oan váo vạ. ( Rom.1, 28-29)

2-      Sự ác đang hoành hành khắp nơi, từ cá nhân, gia đình, quốc gia đến thế giớI ở mọI mức độ trầm trọng khác nhau dang xảy ra hiện nay.

3-      Thiên Chúa đã dựng nên con ngườI làm một vớI nhau: Và trên sườn đã rút tự ngườI, Yavê Chúa đã xây thành ngườI đàn bà, đoạn NgườI dẫn đến vớI người.         ( KhởI nguyên 2, 22 )

4-      Adam và Èva đã nhận ra nhau. Anh em ta đã nhận ra nhau nhưng vẫn còn khoảng cách. Đến ngày cánh chung mớI nhận ra nhau.

5-      Sự ác đã chia rẽ con ngườI, theo Thánh Kinh: Adam đã đổ lỗI cho E-và; vợ chồng đấu tranh vớI nhau: NgườI đàn bà mà Chúa đã dặt bên tôi, chính y thị đã hái trái cây ấy cho tôi, nên tôi đã ăn. (Kn.3, 12)

6-      Adam va Evà đấu tranh nhau, chưa nhận là của nhau. ( Kn. 3, 16 ) Anh em giết nhau: Cain và Abel (Kn.4,1-8 ) Giuse bị anh em bán. (Kn. 37,12-15). Con ngườI chia rẽ nhau: Tháp Babel la biểu hiệu.

7-      Lịch sử là một chuỗi những cuộc tranh chấp quyền lợi. Kac-mac, Cộng sản, Tư bản, Nô lệ.. . Kinh nghiệm về sự ác: ngườI là chó sói của ngườI; Việc tùng xẻo, trống đánh cắt từng miếng thịt, chẻ nứa leo lên xuống. Phim Sám hối: tàn ác con người.

(còn tie^'p)

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI# 1-TIEP=TINH CHUA PDF Print E-mail

   1-CA?M NGHIM TÌNH CHÚA.. (tiếp)

9-Phải lấy thái độ yêu chờ ngườI yêu. Chỉ một tiếng động nhỏ, nướ hoa lạ, ta đã nhận ra. Như ngườI đi rừng đày thú dữ, tất cả giác quan đều dựng lên, chú ý tớI tiếng động nhỏ, mùi hôi lạ.

10-Không phải Thiên Chúa của các triết gia. Thiên Chúa hoạt   động đi vào lịch sử loài ngườI, Ngài tác động vào đờI tôi, tôi nhận Ngài qua hành động.

11-Đức Kitô bảo ông Gioan: Không nói ngườI này hay ngườI nọ, mà bảo thuật lại những điều đã thấy về Ngài: NgườI mù được thấy, kẻ què đưọc đi, ngườI cùi được sạch...         ( Luca 7, 22 )

12-Chúa luôn muốn là bạn tâm sự của ta trong mọI lúc, ta có sẵn sàng mở cửa lòng để đón Ngài vào không?- ‘Này đây, Ta đứng sẵn bên cửa và gõ, ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào nhà ngườI ấy, sẽ dùng bữa tối vớI ngườI ấy, ...       ( Khải huyền 3, 20 )

Pt Dinh

 
DOI SONG MOI TRONG THAN KHI #1 =TINHCHUA PDF Print E-mail

 

1-  CM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI

 

1- ñÙc Tin cûa ngÜÖì Tín h»u trÙÖc tiên là m¶t s¿ nhìn nhÆn ng« ngàng Thiên Chúa Çã yêu ta trܧc. Chúa không yêu ta m¶t cách chung chung, mà yêu m‡I ngÜ©I b¢ng m¶t tình yêu Ƕc nhÃt và riêng tÜ.

2- TÃt nhiên Ngài m©I g†I, lay Ƕng tôi, nhÜng Ngài không ép bu¶c tôi, xua Çu°I tôi ra khÕi tôi. Trái låi Ngài làm cho tôi l§n lên trong t¿ do. Ngài Çã gieo vào lòng tôi và Çang m†c lên hoa trái.

3- L©I nói ÇÀu tiên vŠ tình yêu Ngài tôi ch£ng có, n‰u Ngài không ti‰p tøc yêu tôi, tôi Çã không tÒn tåi.

4- Tôi không phäi chÌ là con cháu cûa Abraham mà còn cûa Giacop, theo giÃc mÖ 28 KhªI nguyên. Này Ta ª v§I ngÜÖi...Ta së gi» gìn ngÜÖi...Ta së không bÕ ngÜÖi. Gia-cop tÌnh giÃc và nói: ‘Quä th¿c có ñÙc Chúa ª nÖi này mà tôI không bi‰t! ‘ (Kn.28,15-16)

5- Thiên Chúa ª Çó, trong bi‰n cÓ này, trong cu¶c g¥p g« n†... th‰ mà tôi ch£ng hay. Thiên Chúa hiŒn diŒn kín Çáo ljn Ƕ thÜ©ng tôi khó nhÆn ra Ngài. ñi vào ÇÙc tin khi suy niŒm là chú š ljn cº chÌ nhÕ mà Chúa Çi qua.

6- Quy‰t ÇÎnh trª vŠ theo Chúa m©I g†I và thÃy Ngài nâng Ç« cø th‹ cho mình Çi, dù còn Çang g¥p nhiŠu khó khæn, nhÜng vÅn v»ng niŠm tin và ÇÜ®c bình an.

(Luca 15, 11-31/NgÜ©I Cha nhân hÆu )

7- Noi theo tình yêu cûa Chúa nhÜ thánh Boscô. Phäi thÃy tình thÜÖng cûa Chúa nÖi ta mà yêu ngÜ©I chung quanh: v® chÒng, con, khu xóm bån bè. Boscô xin m¶t tråi cäi huÃn cho anh em Çi Picnic rÒi bäo Çäm cho h† trª vŠ.

8- Ch‰t cho cái tôi cûa mình hàng ngày m§I khó, tình yêu phäi hy sinh tØ cái nhÕ Çã rÒi m§I t§I cái l§n ÇÜ®c.

-         

(còn tiếp)

 

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2