mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2151
mod_vvisit_counterHôm Qua9006
mod_vvisit_counterTuần Này2151
mod_vvisit_counterTuần Trước64276
mod_vvisit_counterTháng Này152924
mod_vvisit_counterTháng Trước108912
mod_vvisit_counterTất cả14236580

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Newsfeeds
DOI SONG TAM LINH # 120 = THANH LE TRONG DOI PDF Print E-mail

THE MASS IN MY LIFE-- THÁNH LỄ MISA TRONG ĐỜI TÔI
by Mother M. Angelica
Foundress of EWTN and the Poor Clare Nuns of Perpetual Adoration
My Jesus, somewhere in the world your people are celebrating the Eucharist. My heart feels cold and indifferent and I wonder why You died for me. Was it not enough to create me to show me Your love?
Lậy Chúa Giê-su, ở một nơi nào đó trên trần gian, dân Chúa đang cử hành Thánh lễ Missa. Tâm hồn con cảm thấy lạnh nhạt và thờ ơ, và con băn khoăn, tự hỏi tại sao Ngài đã chịu chết vì con, Điều ấy đã không đủ để sinh ra con và tỏ cho con biết tình yêu của Ngài sao?
The Mass proclaims Your death to the world. The world has forgotten Your sacrifice - I, too, in my lukewarmness, take your Sacrifice for granted. This is a Celebration - a remembrance of the love You have for me and the hideousness of sin. The world looks upon sin as some minor offense - some involuntary weakness that is completely personal. How can I look upon You in Your Passion and even think for a moment that my sins are nothing? It took the Sacrifice of God's Son to atone for my sins - they deprive society of goodness and rob me of grace.
Thánh Lễ Missa công bố sự chết của Ngài cho thế gian. Thế gian đã quên lãng sự hy sinh của Ngài – cả con nữa, trong sự lạnh nhạt của con, diễn dịch sự Hy sinh của Ngài để mà thừa nhận. Đây là một Lễ Mừng – một sự hồi tưởng lại tình yêu Ngài ban cho con và sự ghê tởm của tội lỗi. Thế gian xem tội lỗi như một vài xúc phạm nhỏ, một vài yếu đuối không chủ tâm đó là hoàn toàn tính cách cá nhân. Con co thể nhìn xem Chúa thế nào trong sự Khổ nạn của Chúa và ngay cả nghĩ về một khoảnh khắc con không co tội nào? Diều ấy đã dành sự Hy sinh của Con Thiên Chúa để chuộc tội cho những tội lỗi của con – chúng cướp đoạt sụ thiện hảo và tước đoạt của conân sủng
Oh, God, forgive me my sins but most of all forgive me for being so lukewarm - so negligent - so hardened to Your love. It is my fault, oh God, my grievous faults that nailed You to the Cross.
Ôi, Lậy Thiên Chúa, xin thứ tha những tội lỗi con, nhưng trên hết mọi sựxin tha thứ những sự lạnh nhạt (khô khan) – thiếu sót, chai cứng về tình yêu của Chúa. Chính là tội lỗi của con, Ôi, Lậy Thiên Chúa, những tội lỗi trầm trọng của con đã đóng dinh Chúa vào Thập giá.
Prepare my heart to walk with You in Your Sacrifice and permit me to unite the sacrifices of my daily life with Yours. I unite my entire life with the life You lived on earth. I desire that my moment to moment existence be patterned after Your perfections.
Hãy chuẩn bị tâm hồn con để cùng đi với Ngài trong sự Hy sinh của Ngài và cho phép con kết hiệp những hy sinh trong cuộc sống hang ngày của con với của Chúa. Con xin kết hiệp trọn vẹn đời sống con với đời sống của Chúa đã sống trên trần gian. Con ước mong rằng trong khoảnh khắc hiện tại của con được trở nên khuôn mẫu sau những sự tuyệt hảo của Chúa.
Open my ears to understand Your Word as it is proclaimed throughout the world. Your Word is like a seed and my soul is the ground into which that seeds falls. Do not let the weeds of this world choke the seed and keep it from taking root. Let my soul be as the parched land that soaks up the living water and nourishes the seed.
Xin mở lỗ taicon để con hiểu biết Lời Chúa khi Lời Chúa đã công bố khắp hoàn cầu. Lời Chúa tương tự như hạt giống và hồn con là một mảnh đất trong đó hạt giống rơi vào. Xin đừng để cho cỏ dại thế gian này làm nghẹt hạt giống và làm cho nó không đâm rễ được. Để cho linh hồn con trở nên như mảnh đất khô khan tiếp nhận nước hang sống và nuôi nấng hạt giống.
My Jesus, I like to imagine You as You spoke to the crowds. I like to think my heart would have been inflamed with love as I listen to Your Word. How full of power You were as You spoke of the Father. Every word would have been so different, so gentle and so loving. I hope I would have followed Your counsels and applied them to my life.
Lậy Chúa Giesu, con muốn tưởng tượng ra Chúa khi Chúa nói với những đám đông. Con muốn nghĩ về tâm hồn con sẽ phải bùng cháy tình yêu khi con lắng nghe Lời Chúa. Ngài có uy quyền biết bao khi nói về Đức Chúa Cha. Mỗi lời nói sẽ trở nên thật khác nhau, thật dịu dàng và thật yêu mến. Con hy vọng con sẽ theo những lời khuyên bảo của Chúa và áp dụng chúng vào đời sống con.
Why do I revel in vain desires when I can apply the words I read in Scripture and those spoken by Your priest with as much fervor now as I would have then. All things are present to You, Lord. There is no past or future - all things - every moment of time - from its beginning to its end is present to You. This being true, permit me to unite myself to every Mass being celebrated at this moment and let me go through each moment of Your life with You. Let Your words and Your life penetrate my body and soul and make me like You.
Tại sao con miệt mài trong những khao khát hão huyền trong khi con có thể áp dụng những lời con đã đọc trong Kinh Thánh và những điều đã nói bởi vị linh mục của Chúa cũng như với sự sốt sắng bây giờ rồi con sẽ có. – tất cả mọi vấn đề là tặng phẩm dâng Chúa, Lậy Chúa. Không có quá khứ hay tương lai – mọi vấn đề - mọi khoảnh khắc thời gian - từ khởi sự cho đén hoàn thành là tặng phẩm dâng Chúa. Điều này là xác thực, cho phép con tự liên kết chính con với Thánh Lễ đang cử hành vào lúc này và để con đi qua mỗi khoảnh khắc cuộc đời Chúa với Chúa. Để cho những lời của Chúa và cuộc đời Chúa thấm vào thân thể và linh hồn con và làm cho con giống như Chúa.
Dear Jesus, whenever I see Your priest put wine and water in the chalice, I think of how the wine of Your Divinity was united to the water of our humanity at Your Incarnation. I unite the water of my imperfections, sins and weaknesses to the wine of Your infinite perfections. Change me as You will change this water and wine - transform me into a clear and perfect image of all Your perfections. Let the bread of my human nature be offered with this bread on the altar and by the power of Your Spirit, speak the words of comfort, strength and power that I need to overcome myself, the world and the Enemy.
Lậy Chúa Giesu, bất kỳ lúc nào con trông thấy linh mục của Chúa rót rượu và nước vào chén thánh, con nghĩ rằng rượu của Thiên tính Chúa được két hiệp với nước của loài người chúng con khi sự Nhập thế của Chúa. Con liên kết nước của sự bất toàn của con, những tội lỗi và những yếu đuối với rượu vô cùng toàn hảo của Chúa. Thay đổi con khi Chúa sẽ thay đổi nước và rượu này - - biến đổi con nên hình ảnh trong suốt và toàn hảo về tất cả những sự hoàn hảo của Chúa. Để cho bánh bản chất nhân loại chúng con được dâng lên với tấm bánh này trên bàn thờ và bởi quyền năng của Thánh Thần Chúa, nói những lời yên ủi, sức mạnh và quyền năng mà con cần có để chế ngự chính con, thế gian và kẻ thù địch.
I place on the paten all my loved ones, my neighbors, poor sinners and all mankind. I give You the people You have chosen, the priests that speak Your Word, the Church You have espoused to Yourself and ask You to pour grace and holiness upon them all.
Con đặt lên đĩa thánh tất cả mọi người con yêu mến, những người lân cận của con, những tội nhân khốn khổ và tất cả loài người. Con trao cho Chúa mọi người Chúa đã chọn lựa, những linh mục trình bầy Lời Chúa, Hội Thánh chính Chúa đã tự kết giao và xin Chúa tuôn đổ ân sủng và sự thánh thiện trên hết thảy mọi người.
Do not these common items of bread and wine remind You of the nothingness from which You drew us all? But now, soon, Your power will perform even a greater miracle. It is not beyond my comprehension to understand God creating everything from nothing, but for that same God to take such simple things like bread and wine and change them into Himself is a mystery, a love that staggers the imagination and makes the very angels stand in wonderment!
Những phẩm vật thông thường bánh và rượu này không nhắc Chúa về sự hư vô từ cái mà Chúa đã lôi kéo tất cả chúng con sao? Nhưng nay, ngay khi, quyền năng của Chúa sẽ thực hiệnngay cả một phép lạ trọng đại hơn. Diều ấy không vượt xa hơn nhận thức của con để biết Chúa tạo dựng mọi vật từ hư không, nhưng vì cùng những thứ ấy Thiên Chúa cầm lấy những vật tinh khiết như bánh và rượu và biến đổi chúng trở nên Chính Người là một màu nhiệm, một tình yêu làm kinh ngạc trí tưởng tượng và làm cho ngay những Thiên thần đứng yên trong sự kinh ngạc!
Dare I offer my mite - my meager love, my tiny spark to that flame? My God, would my spark be brighter at this moment if I forgave my brother - oh, then I do forgive - if I overcame some fault - then I shall overcome - if I were more compassionate to the weak, generous to the poor, considerate of the aged and patient with the young - oh, then, dear God, I shall be all these things today!
Con có dám dâng một chút xíu của con – tình yêu đơn sơ của con – một tia lửa nhỏ bé cho một ngọn lửa ấy không? Lậy Thiên Chúa con, Liệu tia lửa của con trở nên sáng hơn trong lúc này nếu con đã tha thứ cho anh em con – ôi, rồi con tha thứ thật – nếu con đã khắc phục được một số tật xấu –ròi con sẽ khắc phục – nếu con đã có lòng trắc ẩn kẻ yếu đuối, rộng tay với kẻ nghèo khó, ân cần với người cao tuổi và kiên nhẫn với thanh thiếu niên – ôi, rồi, lậy Chúa yêu mến, ngày hôm nay con sẽ trở nên tất cả những thứ ấy!
Lord Father, Your divine perfections thrill my soul. You are Lord, You are Goodness itself. All creation manifests Your power, wisdom and love. "You know me through and through." "From my mother's womb You chose me to know and love You." Everywhere I go You are there - there is no secret hiding place for me to run to. My very thoughts are known to You before they are to me. You care for me with deeper concern than a mother for her child. You provide for me with greater care than a father for his family. Your joy overflows when I reach to You in love - Your love pursues me - hounds me - when I stray from Your arms. You are glorious and I only cry out in joyful song that You alone are Holy, Holy, Holy, Lord, God, Almighty.
Lậy Đức Chúa Cha, những sự hàn hảo thiêng liêng của Chúa làm cho hồn con run sợ. Ngài là Đức Chúa, chính tự Ngài là Đấng Tốt lành. Tất cả tạo vật bầy tỏ quyền năng, không ngoan và tình yêu của Chúa. "Chúa biết con một cách hoàn toàn." "Từ trong cung long của mẹ con, Chúa chọn con để nhận biết và yêu mến Ngài." Con đi bất cứ nơi đâu ở đấy có Ngài – không có nơi nào kín ẩn đối với con để chạy đến. Những ý nghĩ thật của con Ngài đã tường trước khi nó là của con. Chúa chăm sóc con bằng sự quan tâm xâu xa hơn là một người mẹ chăm sóc một đứa con bà. Chúa dự phòng cho con bằng một sự lưu tâm nhiều hơn là một người cha lưu tâm gia đình của ông. Sự vui sướng của Cha chan chứa khi con vươn tới Chúa bằng tình yêu – Tình yêu của Chúa tiếp tục theo đuổi con – săn lùng con – khi con lạc xa khỏi vòng tay Cha. Chúa vinh quang và con chỉ hò reo bài ca hoan lạc rằng một mình Chúa là Thánh, Thánh, Thánh, Đức Chúa, Thiên Chúa, Đấng Toàn năng.
Your death and its proclamation at every Mass is enough in itself to make me holy if my faith were more living, my hope more joyful and my love more burning.
Sự tử nạn của Chúa và sự công bố về điều ấy trong mỗi Thánh Lễ tự nó đủ làm cho con thánh thiện nếu đức tin của con đã sinh động hơn, con hy vọng hoan hỉ hơn và tình yêu mến của con sốt sắng hơn.
My Jesus, I wish I had been in the Upper room the night before You suffered for the redemption of those You loved so much. Again I entertain vain desires for am I not really present at the Last Supper at every Mass? My faith is weak and my love lukewarm. Yes, I am there -- that awe-inspiring moment when Your Apostles understood Your previous revelation of Your Body and Blood as food, is totally mine at every Mass. I can offer God to God in reparation for my sins. I can receive God into my soul so His Precious Blood, shed for me, begins to run its course in my heart.
Lậy Chúa Giesu, Con ao ước đã từng có mặt trong Tiệc Ly trong đêm trước khi Chúa chịu khổ hình vì sự cứu chuộc những người Chúa đã thương yêu quá độ. Hơn nữa con thích thú những ước vọng hão huyền (viển vông) vì có phải con không thực sụ hiện diện trong Bữa tiệc chia ly trong mỗi Thánh Lễ không? Đức tin con yếu kém và long yêu mến lạt lẽo của con. Đúng thế, con ở đấy –long kính sợ ấy = khoảnh khắc cảm hứng trong khi Quý Thánh Tông đồ Chúa đã hiểu biết sự mạc khải trước của Chúa về Thánh Thể và Bảo Huyết của Chúa như một lương thực, trở nên hoàn toàn của con trong mỗi Thánh Lễ. Con có thẻ hiến dâng Chúa bằng sự từ bỏ mọi tội lỗi của con. Con có thể tiếp nhận Chúa ngự vào linh hồn con vì Máu Thánh Châu báu của Chúa, đã đổ ra cho con, bắt đầu lưu chuyển vận hành trong trái tim con.
I can see Your Face at the Last Supper, Lord Jesus, as You looked up to heaven to the Father who sent You and gave Him thanks and praise. I wish I had the courage to praise the Father before every sacrifice that His Wisdom asks of me. Give me that total consecration to the Father's Will, that union with the Father's Love.
Lậy Chúa Giesu, con có thể chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa trong Tiệc Ly, như khi Chúa ngước mắt nhìn lên trời nhìn lên Đức Chúa Cha Đấng đã sai Ngài và dâng lên Chúa Cha những lời chúc tụng và tri ân. Con ao ước con đã có can đảm để ca ngợi Đức Chúa Cha trước mọi hy sinh mà sự Khôn ngoan của Người đòi hỏi con. Xin ban cho con toàn thể sự hiến dâng ấy theo Thánh ý Đức Chúa Cha, kết hiệp với tình yêu của Đức Chúa Cha.
Did the Apostles gasp in wonder as they heard You say, "Take this, all of you, and eat it: this is My Body which will be given up for you"?
Các Thánh Tông đồ có giật mình kinh ngạc, băn khoăn khi họ nghe Chúa nói, "Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: này là Mình Ta sẽ hy sinh vì các con." Không?
I look upon the Host whenever I am at Mass, speechless and struck with awe at such humility. My life is so full of me -- so full of pride -- so full of the need to keep my identity. You are willing to hide Your Glory and Majesty behind this wafer, so I may gaze at my God and not die. You want me to be comfortable in Your Presence -- to speak to You unencumbered by the difference in our natures. Oh Love, that is not loved, how can I return Your love? Wash me clean, dear Jesus, clean me of every sin and weakness. Cover me over with mercy and forgiveness.
Con ngước trông lên Thánh Thể Chúa khi con tham dự Thánh Lễ, im lặng và đã gây ấn tượng bằng long kính sợ, khiêm tốn. Đời con trở nên tràn đầy như thế - tràn đầy tự hào, tràn đầy nhu cầu gìn giữ bản chất con. Chúa muốn che dấu Vinh quang và oai nghiêm của Chúa đàng sau tấm bánh này, nên con có thể nhìn chằm chằm Thiên Chúa của con và không chết. Chúa muốn con yên tâm trước sự Hiện Diện của Chúa - - dể nói về Chúa không bị ngăn trở bởi sự phân biệt đặc trưng nơi những bản chất của chúng con. Ôi Đấng Yệu dấu, điều ấy không là yêu thương, con phải đáp đền tình yêu của Chúa thế nào? Lậy Chúa Giesu, xin hãy rửa con cho sạch, làm cho sạch mọi tội lỗi và mọi yếu đuối. Bao bọc con bằng long thương xót và tha thứ.
"When supper was ended, He took the cup. Again He gave You thanks and praise, gave the cup to His disciples and said, 'Take this, all of you, and drink from it: this is the cup of My Blood, the Blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all men, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me.'"
"Cuối bữa tiệc ly, Người cầm chén lên. Một lần nữa Người dâng lên Chúa lời tạ ơn và ngợi khen, trao chén rượu cho cac môn đệ và nói, "Tất cả các con hãy cầm lấy chén này, và uống: đây là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới và vĩnh cửu. Máu sẽ đổ ra cho các các con và cho mọi người, vì vậy những tội lỗi có thể được tha thứ. Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy."
Wine is changed into Your Blood with the same ease Your word created light and planets, men and angels. Your word changes what was created into the Uncreated -- the finite into the infinite. First, God becomes man, then God changes bread and wine into His own Body and Blood. By the separate consecration of bread and wine, the death of Jesus is proclaimed to the world. Truly I am at Calvary at every Mass for He is born, He dies, He lives and He becomes my food.
Rượu nho được biến đổi thành Máu của Chúa cùng một thể thức lời của Chúa đã tạo dựng ra ánh sang và những tinh cầu, loài người và các thiên thần. Lời Chúa biến đổi điều đã đươc tạo dựng thành ra Tự có—hu4u hạn thành ra vô hạn. Trước hết, Thiên Chúa trở thành con người, rồi Thiên Chúa biến đổi bánh và rượi nho trở thành Thánh Thể và Bảo Huyết của Chúa. Bởi phân tách sự hiến dâng bánh và rượu nho, sự tử nạn của Đức Kito được công bố khắp thế giới. Thật vậy, Tôi đang ở trên núi Calvario^ trong mỗi Thánh Lễ vì Người đã sinh ra, Người chết, và đang sống và Người trở nên lương thực của tôi.
Lamb of God, prepare my soul to receive Your Body and Blood. The next Communion I am privileged to receive must be one of great fervor, devotion and thanksgiving. I am not worthy to receive You but that is the very reason You come into my heart. You have come to save sinners, heal broken hearts, comfort the afflicted and console the lonely.
Chiên Thiên Chúa, chuẩn bị linh hồn tôi rước Mình và Máu Thánh Chúa. Lần Hiệp lễ tới đây tôi được đặc ân để rước lễ phải trở nên rất sốt sắng, mộ mến và tri ân. Con không đáng rước Chúa nhưng đó là một nguyên do thực Chúa ngự vào linh hồn con. Chúa đã đến để giải cứu những người tội lỗi, chữa lành những tâm hồn tan nát, khuyên giải những người đau khổ và yên ủi kẻ cô đơn.
You are the Divine Physician who comes to heal and forgive. In Your generosity You share Your Divine nature with me and Your Wisdom has devised such a simple way to fulfill the longings of Your heart for the love of Your unworthy child.
Chúa là một Thầy thuốc Thiêng liêng đến chữa lành bệnh và tha thứ. Bằng hành vi rộng lương Chúa chia sẻ bản tính Thiêng liêng với con và Đức khôn ngoan của Chúa đã phân chia những phương cách giản dị để thi hành những ước ao của Thánh Tâm Chúa vì long yêu mến đứa con không xứng đáng của Ngài.
My Jesus, have mercy on all those among my friends, family and relatives waiting and being purified of those imperfections that keep them from You. Release them from their place of purification and grant that they may enter Your Kingdom. If I were in their place now, I would certainly desire to have changed my life while my will had the opportunity to choose. Let me change now as I may one day wish I had done.
Lậy Chúa Giê su, xin thương xót tất cả mọi người trong số có những bạn bè, gia đình và thân bằng quyến thuộc của con đang chờ đợi thanh tẩy những khuyết điểm nó cầm giữ họ cách xa Chúa. Xin phóng thích họ khỏi chốn thanh lọc và chấp nhận cho họ có thể vào Vương Quốc của Chúa. Nếu như con ở vào vị trị của họ bây giờ, Chắc chắn con sẽ khao khát thay đổi cuộc đời trong lúc ý muốn của con đã có cơ hội chọn lựa. Xin hãy để con thay đổi ngay bây giờ khi con có thể có một ngày ước mong được hoàn thành.
Grant, dear Jesus, that I may live in Your Presence, recall that Presence within and around me, and always accomplish my duties in an attitude of loving obedience to Your Will.
Lậy Chúa Giê-su, xin ban cho con để con có thể sống trước Thánh Nhan Chúa, nhớ lại rằng Chúa ở trong con và ở chung quanh con, và luôn luôn chu toàn mọi trách nhiệm theo tập quán yêu mến vâng phục Thánh Ý Chúa.
Lord Spirit, give me a deep realization of the Real Presence of Jesus in the Eucharist. My faith is often weak and the worries of this life rob me of spiritual realities. His humility in a tiny host, His longing to be united to me at Holy Communion is often obscured by my lukewarmness, neglect and preoccupation with the things of the world. I'm sorry for my tepidity and I ask You, Holy Spirit, to give me a Faith Vision so I may benefit by this Gift of Gifts - the Eucharist.
Lậy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con sự ý thức xâu sa rõ rang Đức Chúa Giê-su hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể. Đức tin của con thường yếu kém và lo lắng ở đời sống này tước đoạt những hiện thực thiêng liêng khỏi con.Sự khiêm tốn của Chúa trong tấm bánh nhỏ bé, sự mong đợi của Chúa được kết hiệp với con khi Rước Lễ thường là bí ẩn bởi sự lạnh nhạt, chểnh mảng và thiên kiến của con với những vấn đề thế gian. Con buồn rầu vì sự hững hờ, khô khan của con và con cầu xin Ngài, Đức Chúa Thánh Thần, ban cho con một Huệ quan Đức tin như vậy con có thể làm lợi bằng ân sủng của những ân sủng này – Tiệc Thánh
Heavenly Father, when Your priest holds up the host and says "the Body of Christ" let my soul bow in humble adoration before the love and humility of Jesus. Let my heart be a pure resting place for Your Son. I desire, dear Father, that the image of Jesus grow brighter in my soul after every Communion. At that tremendous moment God and I are one.
Lậy Cha trên trời, khi nào vị tư tế của Chúa cầm Bánh thánh đưa lên cao và nói "Mình Thánh Chúa Kito" hãy để linh hồn con cúi xuống trong sự thờ lậy khiêm tốn trước tình yêu và long khiêm nhường của Chúa Gie-su. Hãy để cho tâm hồn con trở nên nơi yên nghỉ trong sạch của Con Chúa. Lậy Cha, con khao khát cho hình ảnh Chúa Gie-su tỏa sang hơn trong hồn con sau mỗi lần con Rước Lễ. Trong khoảnh khắc phi thường ấy Thiên Chúa và con trở nên duy nhất.
My Jesus, so shine in me that together we may glorify the Father by bearing fruit in abundance. Let us go out into the world together and radiate Your love and kindness. Have mercy on poor sinners, the hungry, the poor, the sick and the aged. Lead mankind to a deeper knowledge of Your love for them and guide us all in the right path.
Lậy Chúa Gie-su, chói sang biết bao ỏ trong con nên Chúa với con cùng nhau xin tán tụng Đức Chúa Cha bằng sự mang thành quả phong phú. Hãy để chúng ta cùng nhau đi vào thế gian và tỏa sang tình yêu thương từ bi nhân hậu Chúa. Xin thương xót những tội nhân khốn khổ, đói khát, túng thiếu, bệnh tật và già nua. Xin hướng dẫn loài người hiểu biết xâusa hơn vè tình yêu của Chúa cho họ và dẫn dắt chúng con tất cả trên đường lành.
My Jesus, let my heart sing out for joy, for You dwell in it. Let my mind be filled with heavenly thoughts for Your Father desires to reign there. Let my soul be guided by Your Spirit for He wishes to sanctify it.
Lậy Chúa Giê-su, Xin hãy để tâm hồn con ca hát mùng vui, vì Chúa ngự ở đó. Xin hãy để cho trí khôn con được đầy ý tưởng thiên đàng vì Đức Chúa Cha ao ước trị vì ở đấy. Xin hãy để cho linh hồn con được hướng dẫn bởi Thần Khí Chúa vì Người muốn thánh hóa nó.
I am a child of God through Baptism and my resemblance to Him has grown stronger through Holy Communion. May I never forget my last Communion and may my heart yearn for the next one.
Con là một đứa con của Chúa nhờ Phép rửa và sự đồng hình ảnh của con với Chúa đã phát triển mạnh hơn nhờ Hiệp Lễ; Rước lễ. Xin cho con không bao giờ quên lần Hiệp lễ sau cùng (vừa qua) và xin cho tâm hồn con mong mỏi mau đến lần rước lễ sắp tới.
Somewhere, someplace there is a Mass being said -- a Calvary to be present at -- a Communion to receive, either sacramentally or spiritually -- an opportunity to be more like Jesus, the privilege of helping my neighbor, a time to say "I thank You, God", a situation to choose Jesus over myself or a chance to make a sacrifice.
Có Thánh Lễ Missa đang cử hành ở một nơi chốn nào đó – một núi Sọ (Can-va-ri-ô) ở tại đó – có Mình Thánh Chúa để (tham dự viên) Rước lễ, hoặc Rước lễ thật hoặc rước lễ thiêng liêng – một dịp để trở nên giống như Chúa Giê-su hơn, một đặc ân để giúp dỡ người lân cận, một thời điểm để thưa "Con tạ ơn Ngài, Lậy Chúa," một hoàn cảnh để muốn Chúa Giê-su hơn chính bản thân con hoặc là để thực hiện một hy sinh.
Truly, the Mass will go on and on until one day the Father will say, as His Son once said, "It is finished." Yes, the Lamb of God shall reign triumphantly with all those who have been washed clean in His Blood.
Đích thực, Thánh Lễ Missa sẽ tiếp tục mãi cho đến một ngày Đức Chúa Cha sẽ nói, như có một lần Con của Người đã nói, "Mọi sự đã hoàn thành." Vâng, Chiên Thiên Chúa sẽ trị vì một cách vinh quang với tất cả mọi người đã từng được thanh tẩy trong Máu của Người.
___________

 
DOI SONG TAM LINH #119 = SU THAT O DAU ? PDF Print E-mail

Sự Thật là gì theo niềm tin Công Giáo?
Quang Tran
To Gospel Tin MungMe
Today May 19-14 at 4:21 PM

Số 26: SỰ THẬT Ở ĐÂU?

Chúng ta vẫn nghe nói và có thể chính chúng ta cũng nói: "đạo nào cũng như đạo nào, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành" thế nên đi đạo nào cũng tốt, giữ đạo nào cũng hay...

Có thể nếu những người ngoài Công Giáo họ nói câu trên thì người Công giáo chúng ta cứ nghe, nghe rồi để đấy. Biết vậy! Không cần tranh biện làm gì!

Nhưng với niềm tin của người Công giáo, thì đạo của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc giữ các vấn đề luân lý, dạy ăn ngay ở lành... Mà vượt lên trên đó, niềm tin Công giáo cho chúng ta biết và xác tín rằng: Đức Kitô "là ĐƯỜNG, là sự THẬT và là sự SỐNG" (Ga 14,6). Đây là điểm cốt lõi làm cho đạo chúng ta khác các đạo khác. Đức Giêsu là sự THẬT TUYỆT ĐỐI cho cuộc đời, cho ơn cứu rỗi của ta.

Làm thế nào để ta sống sự thật của Đức Kitô? Hãy tìm Ngài trong Kinh Thánh và trong các Bí Tích và trong chính Hội Thánh – thân mình của Ngài.

Học trò mời mọi người thưởng thức câu chuyện sau:

Có câu chuyện kể rằng hai người đàn ông sống trong một ngôi làng nhỏ nọ, hai người ấy đã đấu khẩu với nhau cách kịch liệt nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề của họ; thế là họ quyết định đi hỏi ý kiến của một người có tiếng là khôn ngoan nhất làng. Người thứ nhất đến nhà người khôn ngoan đó kể hết câu chuyện của mình xong liền hỏi: "Thưa ông, ông nghĩ sao?" Người khôn ngoan trả lời: " Ông đúng hoàn toàn". Rồi người thứ hai cũng đến và kể câu chuyện xảy ra giữa họ rồi hỏi như người thứ nhất, và câu trả lời của người khôn ngoan đó cũng là: "Ông hoàn toàn đúng". Sau khi khách đã về thì bà vợ của người khôn ngoan đó mới trách chồng: "Sao ông có thể trả lời như vậy được. Hai người họ kể hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau mà ông lại nói cả hai hoàn toàn đúng. Điều ấy thật vô lý, cả hai người không thể cùng hoàn toàn đúng được!" Người khôn ngoan cũng trả lời cho bà vợ: "Bà hoàn toàn đúng!"

Lời bình: Sự thật là gì? Đó chính là câu mà Philatô đã hỏi Chúa Giêsu. Ngài thinh lặng, vì chính Ngài là Sự Thật, đang đứng trước mặt ông mà ông không nhận ra. Làm sao nhận ra sự thật về mình? Xin đừng bao giờ nghĩ: tôi hoàn toàn đúng, người khác hoan toàn sai...

--
Francis Quảng Trần C.Ss.R
Mission Church
1545 Tremont St.
Boston, MA. 02120.
USA.
Cell: 832.436.7690.

 
DOI SONG TAM LINH # 118 = TOI DA THAY DUC TIN PDF Print E-mail

Tôi đã chạm thấy đức tin - Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
May 16 at 10:45 PM
Tôi đã chạm thấy đức tin

Trước kia tôi vẫn nghe nói "Phương Tây đã bỏ đạo". Nhiều người vẫn truyền tai nhau phải tái truyền giáo cho Châu Âu. Châu Âu đã mất đức tin . . . Tất cả những điều này đã không còn khi tôi chạm tới đức tin của người Châu Âu qua chuyến hành hương nhân dịp phong thánh cho hai Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phao-lô II. Tôi thấy người Châu Âu vẫn mạnh mẽ trong đức tin. Tôi thấy người Châu Âu dám bày tỏ đức tin của mình một cách mạnh mẽ trên đường phố, trên con hẻm, trên bãi cỏ hay bất cứ nơi đâu họ đều tận dụng câu lời Chúa : "Ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy ở đó".

Họ cùng nhau hát thánh ca. Họ cùng nhau đọc chuỗi kinh Mân Côi ở bất cứ nơi đâu. Tôi đã thấy trong quảng trường Thánh Phê-rô hay trên con phố có đôi ba linh mục Châu Âu ngồi bên nhau cùng đọc kinh Phụng vụ chung với nhau. Nhiều giáo dân, nhiều đoàn hành hương Châu Âu vừa đi vừa hát, vừa đọc kinh vang dậy khung trời, điều nay ở Việt Nam chúng ta chưa thấy. Chúng ta chỉ dám đọc kinh công khai ở nhà thờ, ở đền đài nhưng trên hè phố dường như không thấy ai đọc, cũng chẳng bao giờ thấy tập thể nào đọc kinh to và sốt sắng như họ. Tôi chưa thấy nhóm linh mục Việt Nam nào cùng ngồi đọc kinh chung với nhau ở giữa trời hay giữa hè phố. Ngay cả các đoàn hành hương tới La Vang, Tà Pao cũng chẳng thấy nhóm nào vừa đi vừa đọc kinh hay bày tỏ đức tin mãnh liệt của mình như các nước Phương Tây mà tôi vừa đi qua.

Tại Rô-ma người ta ước tính có tới 8 triệu người đến dự lễ phong thánh nhưng không xô bồ, không mất trật tự, không chen lấn . . . Mọi người đều biết đứng theo thứ tự, ngăn nắp trật tự tạo thành một bầu khí thật thánh thiêng. Nhóm thì được theo dõi trực tiếp trong quảng trường. Nhóm theo dõi qua truyền hình. Có những nhóm ở xa quảng trường vài cây số thì theo dõi qua Radio. Thật trang nghiêm sốt sắng. Một bầu khí trang nghiêm như thế phải có một đức tin trưởng thành, vững vàng mới có thể hợp nhất với nhau trong một thánh lễ dầu khác ngôn ngữ, dầu trực tiếp hay gián tiếp tham dự. Tất cả đều làm thành một cộng đoàn phụng vụ đức tin thật sống động.

Tại Lộ Đức hàng trăm bạn trẻ thiện nguyện dìu người tàn tật trên chiếc xe lăn tới hang Đức Mẹ Lộ Đức. Họ vừa đi vừa đọc kinh. Một tay đẩy xe, một tay cầm chuỗi tràng hạt Mân Côi thật thánh thiện như các thiên thần giáng thế ngay giữa khung trời văn minh. Một phong cách hoàn toàn khác với giới trẻ Việt Nam hôm nay đôi tay luôn bận rộn với tin nhắn Facebook hay điện thoại.

Tại Fatima rất nhiều người đã đi trên đầu gối lần hạt cả cây số để đến với Mẹ Fatima. Trong số đó có cả những bệnh nhân thể hiện đức tin thật mạnh mẽ và lòng tín thác tuyệt đối nơi Mẹ.

Tại Bồ Đào Nha vào một ngày Chúa nhật tôi đã đi khắp một con phố để tìm một tiệm Pharmacy nhưng đều đóng cửa vì là ngày lễ nghỉ Chúa Nhật. Mọi nhà đều đóng cửa nghỉ lễ, nghỉ mọi công việc để dành việc thờ phượng Chúa. Khác hẳn với Việt Nam ngày nào cũng ồn ào, rộn rã bán buôn . . .

Qua chuyến hành hương này cho tôi cái nhìn về người Châu Âu trong sự kính trọng và khâm phục. Kính trọng và khâm phục vì họ có một đức tin trưởng thành hơn chúng ta. Có thể Châu Âu ít tới nhà thờ nhưng họ lại dám biểu lộ niềm tin của mình một cách mãnh liệt trên đường phố hay những nơi công cộng. Có thể Châu Âu ít người theo đạo nhưng họ lại giữ đạo nghiêm khắc hơn chúng ta. Có thể Châu Âu ít ơn gọi nhưng họ có thể làm việc chung với nhau kể cả đọc kinh chung với nhau khi có điều kiện ở bên nhau.

Ở những nơi công cộng của Châu Âu không khó để nhìn thấy những nữ tu, những linh mục với tu phục chỉnh tề ngoài đường phố hay nơi công cộng. Điều này khiến chúng ta phải đặt lại vấn đề về cách biểu lộ niềm tin của chúng ta. Xem ra chúng ta thường giản đơn trong cách ăn mặc, cách biểu lộ niềm tin ra bên ngoài. Chúng ta cần phải có một cuộc cách mạng trong cách sống đạo của mình để có thể trưởng thành trong đời sống đức tin của chúng ta.

Ước mong những nhận xét trên sẽ là dịp cho tôi nhìn lại cách sống đạo của mình để canh tân, để làm chứng nhân hữu hiệu cho Chúa trong thế giới văn minh hôm nay.

Viết nhân chuyến hành hương năm 2014

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Kính chuyển

Hồng

 
DOI SONG TAM LINH # 117 = CUA CHUONG CHIEN PDF Print E-mail


May 9 at 5:42 PM
Cửa chuồng chiên – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.

Cửa có hai công dụng. Để đóng vào và để mở ra. Có những cánh cửa như cửa tù ngục để giam kín phạm nhân. Có những cánh cửa giam hãm, bưng bít con người không cho thông giao với thế giới bên ngoài. Có những cánh cửa lò sát sinh nhốt thú vật để giết chết. Đó là những cánh cửa đóng kín chết chóc, huỷ hoại. Có những cánh cửa mở ra đón gió mát, đón khí trong lành, đón ánh sáng mặt trời tươi vui. Có những cánh cửa mở ra những chân trời xa tắp, khơi lên trong tâm hồn mơ ước cao xa. Có những cánh cửa mở ra đón nhận anh em trong tình huynh đệ thân mến. Đó là những cánh cửa mở ra sự sống.

Hôm nay, Chúa Kitô nói: "Ta là cửa chuồng chiên", Người đã tự nhận mình là cánh cửa. Chúa Giêsu là cánh cửa không phải để đóng kín giam hãm đàn chiên. Nhưng là cánh cửa mở ra.

Chúa Giêsu là cánh cửa mở ra những chân trời vô tận.

Thỉnh thoảng ta nghe có dư luân xôn xao về ngày tận thế. Tất nhiên đó là một tin đồn thất thiệt, nhảm nhí, đượm mầu sắc mê tín dị đoan. Nhưng tin đồn đó cũng nói lên một sự thực là: Thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới hạn hẹp, sinh mạng con người là bèo bọt, kiếp sống con người là monh manh. Thật đáng buồn nếu con người chỉ có thế, bị kết án chung thân vào một thân xác mau tan rã, bị giam hãm trong một thế giới vật chất mau tàn tạ.

Chúa Giêsu Phục sinh đã phá vỡ vòng vây giam hãm đó. Khi tảng đá lấp cửa mộ lăn ra, Chúa Giêsu đã mở ra cho nhân loại một cánh cửa. Cánh cửa đó dẫn vào một không gian vô tận. Từ nay con người không còn bị kết án chung thân vào thân xác mau tan rã nữa, vì Chúa Giêsu phục sinh đã mặc lấy thân xác vinh hiển không bao giờ chết. Từ nay con người không còn bị giam hãm trong thế giới vật chất mau tàn tạ nữa, vì Chúa Giêsu Phục sinh đã mở lối ra thế giới thần linh, trong đó con người sống trong tự do, không còn bị ràng buộc trong không gian. Đó là một thế giới mới, thế giới vĩnh hằng, không bao giờ tàn tạ, thế giới vô biên chẳng có giới hạn.

Khi mở cánh cửa vào thế giới thần linh, Chúa Giêsu đã đẩy lùi ranh giới của thế giới vật chất đến vô hạn. Khi mở cánh cửa vào thế giới thần linh, Chúa Giêsu đã chắp cánh cho ước mơ của con người. Ước mơ ấy chẳng còn hạn hẹp trong những hạn chế của vòng vây thế giới, nhưng bay lên ngang tầm trăng sao để mơ những giấc mơ thần thánh. Khi mở cửa và thế giới thần linh, Chúa Giêsu đã giải phóng con người khỏi cảnh ngộ nô lệ vật chất hư hèn, nâng con người lên cuộc sống tự do của con Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là cánh cửa mở ra suối nguồn sự sống

Thật là vô lý nếu con người sống chỉ để chết. Thật là vô lý nếu chết là hết. Nếu định mệnh con người là như thế, thà không sống còn hơn. Mỗi khi vào bệnh viện, ta không khỏi suy nghĩ khi nhìn những bệnh nhân rên xiết, quằn quại đau đớn hoặc thấy những tấm thân gầy còm, những khuôn mặt hốc hác. Đó là cái chết đang sống hay là một sự sống đang chết? Đời sống như thế còn có ý nghĩa gì không?

Chúa Giêsu đã bước vào thế giới kẻ chết để chiến đấu chống lại thần chết. Người đã chiến thắng. Và khi Người mở cửa mộ bước ra, Người đã mở cánh cửa dẫn vào một cuộc sống mới. Cuộc sống mới là một cuộc sống trọn vẹn bởi vì không còn bóng dáng Thần chết. Cuộc sống mới là một cuộc sống sung mãn bởi vì chẳng còn vết tích của đau khổ, bệnh tật, đói khát. Cuộc sống mới là một cuộc sống siêu nhiên trong đó con người được nâng lên làm con Thiên Chúa, được tham dự vào chính sự sống của Chúa. Cuộc sống mới là một cuộc sống hạnh phúc vì được kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi trong một tình yêu trọn hảo.

Như thế cuộc sống con người vẫn có một hướng đi lên, để được nâng cao, để được phong phú, để được hoàn hảo. Chính vì thế mà dù biết cuộc sống khổ đau, người ta vẫn vui mừng khi một em bé chào đời. Chính vì thế người ta vẫn ăn mừng sinh nhật, coi đó là ngày trọng đại trong đời người.

Chính Chúa Giêsu đã biến đổi thân phận con người. Con người sinh ra không phải để chết, nhưng để sống, sống sung mãn, sống trọn vẹn, sống vĩnh viễn trong suối nguồn sự sống.

Nhưng để mở ra cho ta những chân trời vô tận của con Thiên Chúa, chúa Giêsu đã chịu nhận lấy kiếp sống mong manh, phù du, bèo bọt của con người. Để mở ra cho suối nguồn sự sống, Người đã phải đón nhận cái chết đau đớn. Người chính là vị Mục tử chân chính đã thí mạng vì đàn chiên.

Chúa Giêsu quả thật là cánh cửa mở ra cho đàn chiên đi đến những chân trời xa rộng, đi đến những đồng cỏ xanh tươi, đi đến những dòng suối trong lành.

Chúa Giêsu quả là vị mục tử tốt lành luôn chăm sóc đoàn chiên, luôn nuôi dưỡng đoàn chiên bằng những lương thực bổ dưỡng. Chúa Giêsu đã đến cho ta được sống và được sống dồi dào.

Đó là cánh cửa duy nhất dẫn đến sự sống, ta hãy theo sát gót Người. Đó là người mục tử duy nhất, ta hãy nghe tiếng Người. Hãy đến với Người để Người đưa ta đến những chân trời xa rộng. Hãy đến với Người để Người băng bó vết thương, xoa dịu nỗi đau và phục hồi sự sống. Hãy đến với Người để Người đổ tràn tình yêu và sự sống vào tâm hồn ta.

GỢI Ý CHIA SẺ

1. Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên. Tôi có theo vào cửa Người hay tôi đã chọn nhầm cửa khác?

2. Chúa Giêsu là cánh cửa mở. Tôi có thường đóng cửa, ngăn không cho người khác vào?

3. Chúa Giêsu đã hiến mạng sống để mở cửa cho tôi. Tôi có sẵn sàng hi sinh để mở cửa thêm rộng không?
Kính chuyển
Hồng

 
DOI SONG TAM LINH # 116 = LOI DI PDF Print E-mail

Lối đi - Lm Giuse Hoàng kim Toan
May 7 at 9:15 PM
Lối đi

Lối đi ở dưới chân mình. Đó là một lời khuyên thường xuyên được nghe, nhưng thường ít được hiểu cặn kẽ.

Một thanh niên trai trẻ, giàu nghị lực, khôn ngoan, sáng suốt và nhiệt tâm. Anh muốn đi tìm chân lý, và thực hành chân lý. Bắt đầu anh đi tìm kiếm và được mời gọi vào việc doanh thương. Anh đã làm việc cách cẩn thận và nghiêm túc, chẳng bao lâu anh trở nên giàu có, của cải rất nhiều nhưng chân lý lại xa dần lúc nào không hay. Có tài sản, có nhiều phương tiện và cũng có thêm nhiều cám dỗ. Anh đã bắt đầu tự tưởng thưởng cho mình bằng đời sống hưởng thụ. Từ ngôi nhà đẹp, nội thất sang trọng, anh chưa thấy đủ hạnh phúc, anh đã làm quen với những bữa tiệc, dạ hội tại nhà. Cũng chưa cảm thấy hạnh phúc, anh lấy vợ và tìm thấy niềm vui trong một thời gian, nhưng lại cảm thấy bất hạnh vì người vợ không thuận với anh. Anh đi tìm những mối tình thoáng qua để khoả lấp sự trống trải. Càng rơi vào càng cảm thấy ngột ngạt, anh đi tìm các thứ thuốc kích thích, sau những đỉnh cao của kích thích là việc rã rời của niềm vui. Anh không còn lối thoát, của cải vẫn đầy dư, vợ con vẫn còn đó, cuộc sống vẫn sung túc nhưng vẫn thiếu một niềm vui đích thật. Một hôm gặp lại vị thầy của mình nhân dịp tình cờ. Anh đem những điều của mình trình cho vị thầy đó nghe và nói luôn niềm khát khao tìm kiếm chân lý của mình. Vị thầy nghe xong ôn tồn nói:

Lối đi ở dưới chân anh. Khi lòng đầy những đam mê dục vọng thì tấm lòng xả kỷ của anh sẽ ít đi, và không còn chỗ cho chân lý ngự trị. Nếu anh muốn, hay đổ rỗng đam mê dục vọng, đừng tìm kiếm những thú vui giả tạo, hãy tìm kiếm điều chân thật. Lối đi ở dưới chân anh, không nên tìm đâu xa mà hãy tìm cách thực hiện chân lý ngay trong tâm khảm của mình. Chừng nào thực hiện chân lý với cả trái tim thì đường chân lý ở ngay dưới chân mình.

Bạn thân mến! Lý tưởng của cuộc đời không phải là để chiêm ngắm mà là để hành động thực hiện lý tưởng. Hành động của việc tìm chân lý nằm trong việc từ bỏ chính mình chứ không là tìm hưởng thụ cá nhân. Con đường chân lý là con đường đòi hỏi chứ không là con đường dễ dàng. Trong thiền triết có một ngạn ngữ: "Chân lý là điều phải giật lấy chứ không phải là chờ đợi cho không". Không vất vả tìm kiếm chân lý thì chân lý không sáng tỏ, không từ bỏ chính mình thì chân lý chỉ là lý có chân.

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Kính chuyển

Hồng

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > End >>

Page 52 of 66