mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5686
mod_vvisit_counterHôm Qua6889
mod_vvisit_counterTuần Này28991
mod_vvisit_counterTuần Trước33548
mod_vvisit_counterTháng Này93257
mod_vvisit_counterTháng Trước173870
mod_vvisit_counterTất cả10053628

We have: 63 guests online
Your IP: 54.227.104.40
 , 
Today: Jan 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Đào Tạo Môn Đệ
DAO TAO MON DE # 1 =TÍN HUU CAN ĐOC LOI CHUA PDF Print E-mail

   TÍN HÖÕU RT CAÀN ÑOÏC LÔØI CHUÙA

                           ---***---

Coâng ñoàng Vatican II ñaõ noùi veà taàm quan troïng cuûa Kinh Thaùnh hay Lôøi Chuùa trong ñôøi soáng Giaùo hoäi vaø cuûa töøng Tín höõu Kitoâ, duø baát cöù ôû phöông vò naøo . Thanh Gieronimo đã khẳng định:

       “Khong biết Kinh Thanh la khong biet Chua Kito.”

1/ Coâng ñoàng muoán Lôøi Chuùa ñöôïc trao gôûi ñeán moïi Kitoâ thuoäc moïi thôøi ñaïi, moïi ngoân ngöõ. (Hieán cheá Mc khaûi#22)

2/ Coâng ñoàng khaúng ñònh vieäc Daân Chuùa baèng Baùnh Ban Söï Soáng töø baøn tieäc Lôøi Chuùa vaø baøn tieäc Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ (MK#21). Nhö theá Lôøi Chuùa laø Baùnh Söï Soáng, laø Löông thöïc haøng ngaøy cho moïi Kitoâ höõu, song song vôùi vieäc hoï ñöôïc nuoâi döôõng töø baøn tieäc Thaùnh Theå. (Mat 4, 4)

3/ Coâng ñoàng khuyeán khích: Ñaëc bieät moïi Kitoâ haõy ñoïc Lôøi Chuùa thöôøng xuyeân. Khi ta ñoïc Lôøi Chuùa chung hay rieâng thì Thaùnh Thaàn hieän dieän trong Lôøi cuûa Ñöùc Kitoâ, vì chính Ngöôøi noùi khi ta ñoïc. (Ph.vuï#7) (2 Tm 3, 15- 17)

4/ Vaäy khi Giaùo hoäi vaø Tín höõu ñoïc Thaùnh Kinh, thì luùc ñoù Thieân Chuùa noùi vôùi daân ngöôøi vaø Thaàn Khí Chuùa Kitoâ loan baùo Tin Möøng cuûa Ngaøi cho Giaùo hoäi. (Ph.vuï#33/ Rom 15, 4)

5/ Coâng ñoàng coøn khuyeán khích Tín huõu ñoïc Kinh Thaùnh haøng ngaøy. Ñaây laø moät höôùng môùi cuûa loøng ñaïo ñöùc Kitoâ giaùo. Vieäc ñoïc Kinh Thaùnh coù moät vò trí troåi vöôït trong soá caùc vieäc ñaïo ñöùc khaùc.

6/ Loøng yeâu meán noàng naøn vaø soáng ñoäng ñoái vôùi Kinh Thaùnh qua vieäc Tín höõu hoïc hoûi Kinh Thaùnh khoâng ngöøng. Nhöõng khoùa hoïc hoûi veà Lôøi Chuùa seõ giuùp ta raát nhieàu ñeå Soáng.

7/ Thaùi ñoä ñaàu tieân cuûa ngöôøi ñoïc Lôøi Chuùa laø thaùi ñoä Ñöùc Tin. Tin raèng chính ñoaïn Kinh Thaùnh maø toâi ñang suy nieäm, Thieân Chuùa muoán ngoû Lôøi vôùi toâi: Ngöôøi ñi vaøo cuoäc ñoái thoaïi vôùi hoï. (MK#21)

8/ Nhöng ñeå coù theå ñoái thoaïi, ta caàn bieát môû loøng khieâm toán laéng nghe. Tieáng Chuùa noùi vôùi toâi ôû ñaây, baây giôø, coù theå khaùc vôùi yù ñònh cuûa toâi vaø ñoøi hoûi toâi phaûi coù loøng Tin vaø phoù thaùc. (Gc1, 21- 25)

9/ Vieäc gaëp gôõ vôùi Lôøi Chuùa seõ soi saùng cho töøng caù nhaân cuõng nhö cho caû taäp theå tröôùc nhöõng quyeát dònh trong hoaøn caûnh hoâm nay. Nhö theá , suy nieäm Lôøi Chuùa ñoøi hoûi baïn phaûi daán thaân baèng caû cuoäc ñôøi. (2 Tm 4, 3- 5)

10/ Kinh Thaùnh seõ chæ laø môù chöõ voâ hoàn, neáu Thaùnh Thaàn khoâng thuùc ñaåy vaø taùc ñoäng ngöôøi ñoïc. Vaäy muoán Caûm nghieäm ñöôïc Lôøi Chuùa noùi gì, baïn caàn laéng loøng nghe ñeå Ngaøi soi saùng vaø thuùc ñaåy. (MK#25; Dt 4, 12- 13)

11/ Lôøi Chuùa laø löông thöïc cho taâm hoàn, laø nguoàn suoái nöôùc trong ngaàn vaø thöôøng haèng cho taâm linh cuûa Tín höõu.

12/ Lyù trí laõnh nhaän Lôøi Chuùa khoâng phaûi ñeå thaûo luaän, nhöng laø thaáu ñaùo baèng AÙnh saùng Ñöùc Tin ñeå caûm nhaän, yeâu meán vaø ñem ra thöïc haønh vaøo ñôøi soáng, vôùi söï daãn daét cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

 

   Nhöõng lôøi caàu nguyeän tröôùc vaø sau khi ñoïc Lôøi Chuùa:

1-     Laïy Chuùa, xin haõy noùi vì toâi tôù Chuùa ñang laéng tai nghe, Chuùa coù Lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi.

2-     Laïy Chuùa, Lôøi Chuùa laø Thaàn Khí vaø laø söï soáng, xin haõy khai môû taâm hoàn con ñoùn nhaän Lôøi Chuùa.

3-     Laïy Chuùa, xin haõy laøm cho loøng con laéng nghe Lôøi bôûi mieäng Chuùa, haõy chaûy nhö söông sa vaøo loøng con.

4-     Lôøi Chuùa laø AÙnh saùng daãn con ñi vaøo ñôøi, Lôøi Chuùa laø AÙnh Saùng daãn cho trong cuoäc ñôøi. Xin Chuùa haõy chæ daãn con...

5-     Chuùa noùi: Naøy ñaây Ta ñöùng tröôùc cöûa vaø goõ, ai nghe tieáng Ta vaø môû cöûa, Ta seõ vaøo nhaø ngöôøi aáy, seõ duøng böõa vôùi ngöôøi aáy vaø ngöôøi aáy vôùi Ta. Xin Chuùa giuùp con môû loøng ñoùn nhaän Lôøi Chuùa.

6-     Lay Chuùa, Chuùa muoán con laøm gì qua caâu, ñoaïn Tìn Möøng con vöø ñoïc? Con phaûi laøm gì trong hoaøn caûnh cuûa con baây giôø...?

 

Ptế : GB. Maria Nguyn Định / Huyeàn Ñoàng

 

              

 
DTMD Bài 1 PDF Print E-mail

Đào Tạo Môn Đệ Bài 1

 

More ...

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>

Page 46 of 46