mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4953
mod_vvisit_counterHôm Qua7335
mod_vvisit_counterTuần Này28633
mod_vvisit_counterTuần Trước32590
mod_vvisit_counterTháng Này86584
mod_vvisit_counterTháng Trước182520
mod_vvisit_counterTất cả11949225

We have: 79 guests online
Your IP: 54.198.15.20
 , 
Today: Oct 17, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Đào Tạo Môn Đệ
DAO TAO MON DE # 3= BA CHUC VU CUA TIN HUU PDF Print E-mail

                               CHÚA KÊU GỌI TÔI

                              Ca?m nghie^.m So^'ng # 86

                              (Cảm nghiệm tình Chúa yêu tôi)

1-   Chúa gọi làm dân riêng Chúa:

Còn anh em, anh em là nòi giống được tuyển chọn, là hàng Tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.                 (1 Pr 2,9-10,     Phục luật 7, 6 )

2-   Kêu gọi từ lúc mới sinh:

Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, dấu tôi dưới bàn tay của Người. (Isai 49,1-5)

3-   Chúa gọi vì yêu tôi:

- Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn, và các ông đến với Người. (Mác-cô 3, 13)

- Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một Thần Khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát...Người đã kêu gọi chúng ta do ơn thánh triệu của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm; nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người...đã ban cho ta từ muôn thuở. (2 Tm 1, 7-9)

-Hãy về học cho biết ý nghĩ của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần tế lễ. Vì Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.   (Mat 9, 13)

4-   Kêu gọi thì không bỏ:

-Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó. (1 Thess 5, 24)

-Thiên Chúa là nguồn mọi an sủng, là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang của Người trong Đức Kitô, sẽ cho anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn thiện, vững vàng mạnh mẽ và kiên cường.   (1 Phêrô 5, 10)

5-   Kêu gọi để sống thánh thiện:

Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. Vậy ai khinh thường những lời dạy trên, thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa...( 1 Thess 4, 7-8)

6-   Thưởng công ai nghe Chúa gọi: (thực hành LC)

Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quan lý : anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người làm sau chót tới những người làm trước nhất... Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu...đầu xuống chót. “Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” (Mat 20, 1- 16)

7-   Mọi sự đều có ích cho kẻ Chúa gọi:

   Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, tức là những kẻ dược Người kêu gọi theo như ý Người định... Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi...Những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng hạnh phúc vinh quang.   (Roma 8, 28-30)

8-   Phải sống xứng đáng ơn Chúa gọi:

Chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, Đấng kêu gọi anh em vào nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người. (1Thess 2, 12)

   Pt: ?i.nh Nguye^~n Su+u Ta^`m * johndvn@ yahoo.com

 
DAO TAO MON DE # 2= KY THUẬT DOC LOI CHUA PDF Print E-mail

                   KYÕ THUAÄT ÑOÏC LÔØI CHUÙA 1

                    Cảm nghiệm Sống # 84

                                     ---***---

Kyõ thuaät ñoïc Lôøi Chuùa phaûi thaät chaäm raûi, laéng loøng nghe ñeå naâng baïn leân hieäp nhaát vaø gaëp gôõ Thieân Chuùa. Ngaøi seõ boäc loä chính Ngaøi cho baïn vaø giuùp baïn tin yeâu.

Phöông thöùc ñoïc Lôøi Chuùa goàm coù 4 giai ñoaïn nhö sau:

1/ Ñoïc (laéng nghe)   2/ Suy nieäm (reflection)   3/ Caàu nguyeän (Pray) vaø 4/ Chieâm nieäm (Meditation / Contemplatio)

 

1- Ñoïc/ Laéng nghe:   a/ Ngheä thuaät Ñoïc laø bieát traàm laéng nghe, baèng caùi tai cuûa con tim” ñeå nhaän ra ñöôïc tieáng noùi bình laëng, eâm dòu, nhoû beù cuûa Chuùa.

b/ Baïn haõy nhôù laïi Lôøi Chuùa phaùn baûo Tieân tri EÂlia nhö sau: “...Gioù baõo lôùn xeû nuùi non, ñaäp vôû taûng ñaù, nhöng Ñöùc Chuùa khoâng ôû trong traän ñoäng ñaát...Chuùa khoâng ôû trong löûa. Sau löûa coù tieáng hiu hiu...(1 V. 19, 11- 12) Tieáng noùi cuûa Chuùa nheï nhaøng, thì thaàm ñuïng chaïm ñeán traùi tim cuûa ta; ñang theå hieän söùc soáng cuûa Ngaøi traøn ngaäp taâm hoàn baïn.

c/ Muoán nghe ñöôïc tieáng noùi eâm dòu cuûa Ngaøi, baïn caàn phaûi hoïc soáng vaø yeâu thònh laëng. Neáu baïn cöù noùi hoaøi hoaëc chöùa ñaày nhöõng tieáng oàn aøo, ueá taïp, baïn seõ khoâng nghe ñöôïc tieáng eâm dòu cuûa Ngaøi. Vaäy baïn caàn laéng traàm mình xuoáng ñeå coù theå laéng nghe.

d/ Kieåu ñoïc naøy khaùc haún khi ta ñoïc saùch baùo, ngöôøi ta ñoïc nhö caùi maùy, nhö chaïy boä; nhöng caàn laéng nghe moät caùch toân kính, traàm laëng vaø kính caån. Baïn phaûi laéng nghe tieáng noùi tónh mòch vaø nhoû nheï do chính Ngaøi ñang noùi vôùi baïn.

 

2- Suy nieäm (Reflections):

a/ Suy nieäm laø khi thaáy lôøi naøo, caâu naøo vöøa ñoïc, ñang noùi vôùi ta moät caùch thaân tình, rung ñoäng, baïn haõy döøng laïi ñoù vaø nhai ñi nhai laïi cho tôùi khi nhuaàn nhuyeãn. Nhai nhö con traâu, con boø nhai coû moät caùch bình laëng.

b/ Hoaëc baát kyø hình aûnh naøo nhö baïn noi göông Ñöùc Maria trong ñeâm Giaùng sinh. Sau khi ñaõ nghe nhöõng ngöôøi chaên chieân töôøng thuaät nhöõng chuyeän laï veà Chuùa Gieâsu: Meï ghi nhôù moïi kyû nieäm aáy vaø suy ñi nghó laïi trong loøng.(Lc 2, 19)

c/ Nhö vaäy, khi ñoïc Kinh Thaùnh, baïn haõy nhôù caâu naøo gaây mình chuù yù, caûm kích, haõy naém giöõ laïi lôøi aáy vaø nheï haøng laëp laïi eâm ñeàm, nhuaàn nhuyeãn cho tôùi khi chuyeån hoùa vaøo yù nghæ, taâm tö cuûa baïn. Khi ñoù Lôøi Chuùa seõ thöïc söï ñuïng chaïm vaø taùc ñoäng thaâm saâu vaøo ñôøi soáng thöïc teá cuûa baïn.

 

3- Caàu nguyeän: (Pray/ Oratio)   a/ Böôùc thöù ba trong vieäc ñoïc Lôøi Chuùa laø Caàu nguyeän ñeå ñoái thoaïi, troø truyeän thaân maät vôùi Chuùa, Ñaáng môøi goïi baïn ñi vaøo tình yeâu thöông aáp uû cuûa Ngaøi.

b/ Caàu nguyeän cuõng laø hieán daâng, laø hieán teá hoaøn toaøn ñeå Lôøi Chuùa thay ñoåi baïn, nhö Linh muïc hieán daâng leân Chuùa trong Thaùnh leã. Baïn haõy daâng leân Ngaøi nhöõng Caûm nghieäm khoù khaên vaø ñau thöông nhaát.

 

4- Chieâm nieäm:(Meditation) Böôùc thöù boán laø Chieâm mieäm.

a/ Baïn cöù ngoài yeân trong söï hieän dieän cuûa Chuùa bao truøm. Ngaøi seõ duøng Lôøi Ngaøi nhö moät phöông tieän môøi goïi baïn nhaän söï oâm aáp bieán ñoåi. Vì baïn ñang voøng tay yeâu thöông neân khoâng caàn ngoân ngöõ dieãn taû nöõa.

b/ Khi baïn ñaõ tieán vaøo moái daây thoâng hieäp vôùi Chuùa, khoâng caàn noùi gì nöõa, chæ caàn yeân laëng trong söï hieän dieän cuûa Ngaøi.

c/ Baïn caàn tu luyeän thinh laëng, khoâng caàn tôùi lôùi noùi nöõa, luùc naøy baïn chæ ngaây ngaát Caûm nghieäm Chuùa ñang hieän dieän trong baïn.

 

     Ptế Định Nguyễn Sưu Tầm * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

                                                           

 

 
DAO TAO MON DE # 1 =TÍN HUU CAN ĐOC LOI CHUA PDF Print E-mail

   TÍN HÖÕU RT CAÀN ÑOÏC LÔØI CHUÙA

                           ---***---

Coâng ñoàng Vatican II ñaõ noùi veà taàm quan troïng cuûa Kinh Thaùnh hay Lôøi Chuùa trong ñôøi soáng Giaùo hoäi vaø cuûa töøng Tín höõu Kitoâ, duø baát cöù ôû phöông vò naøo . Thanh Gieronimo đã khẳng định:

       “Khong biết Kinh Thanh la khong biet Chua Kito.”

1/ Coâng ñoàng muoán Lôøi Chuùa ñöôïc trao gôûi ñeán moïi Kitoâ thuoäc moïi thôøi ñaïi, moïi ngoân ngöõ. (Hieán cheá Mc khaûi#22)

2/ Coâng ñoàng khaúng ñònh vieäc Daân Chuùa baèng Baùnh Ban Söï Soáng töø baøn tieäc Lôøi Chuùa vaø baøn tieäc Mình Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ (MK#21). Nhö theá Lôøi Chuùa laø Baùnh Söï Soáng, laø Löông thöïc haøng ngaøy cho moïi Kitoâ höõu, song song vôùi vieäc hoï ñöôïc nuoâi döôõng töø baøn tieäc Thaùnh Theå. (Mat 4, 4)

3/ Coâng ñoàng khuyeán khích: Ñaëc bieät moïi Kitoâ haõy ñoïc Lôøi Chuùa thöôøng xuyeân. Khi ta ñoïc Lôøi Chuùa chung hay rieâng thì Thaùnh Thaàn hieän dieän trong Lôøi cuûa Ñöùc Kitoâ, vì chính Ngöôøi noùi khi ta ñoïc. (Ph.vuï#7) (2 Tm 3, 15- 17)

4/ Vaäy khi Giaùo hoäi vaø Tín höõu ñoïc Thaùnh Kinh, thì luùc ñoù Thieân Chuùa noùi vôùi daân ngöôøi vaø Thaàn Khí Chuùa Kitoâ loan baùo Tin Möøng cuûa Ngaøi cho Giaùo hoäi. (Ph.vuï#33/ Rom 15, 4)

5/ Coâng ñoàng coøn khuyeán khích Tín huõu ñoïc Kinh Thaùnh haøng ngaøy. Ñaây laø moät höôùng môùi cuûa loøng ñaïo ñöùc Kitoâ giaùo. Vieäc ñoïc Kinh Thaùnh coù moät vò trí troåi vöôït trong soá caùc vieäc ñaïo ñöùc khaùc.

6/ Loøng yeâu meán noàng naøn vaø soáng ñoäng ñoái vôùi Kinh Thaùnh qua vieäc Tín höõu hoïc hoûi Kinh Thaùnh khoâng ngöøng. Nhöõng khoùa hoïc hoûi veà Lôøi Chuùa seõ giuùp ta raát nhieàu ñeå Soáng.

7/ Thaùi ñoä ñaàu tieân cuûa ngöôøi ñoïc Lôøi Chuùa laø thaùi ñoä Ñöùc Tin. Tin raèng chính ñoaïn Kinh Thaùnh maø toâi ñang suy nieäm, Thieân Chuùa muoán ngoû Lôøi vôùi toâi: Ngöôøi ñi vaøo cuoäc ñoái thoaïi vôùi hoï. (MK#21)

8/ Nhöng ñeå coù theå ñoái thoaïi, ta caàn bieát môû loøng khieâm toán laéng nghe. Tieáng Chuùa noùi vôùi toâi ôû ñaây, baây giôø, coù theå khaùc vôùi yù ñònh cuûa toâi vaø ñoøi hoûi toâi phaûi coù loøng Tin vaø phoù thaùc. (Gc1, 21- 25)

9/ Vieäc gaëp gôõ vôùi Lôøi Chuùa seõ soi saùng cho töøng caù nhaân cuõng nhö cho caû taäp theå tröôùc nhöõng quyeát dònh trong hoaøn caûnh hoâm nay. Nhö theá , suy nieäm Lôøi Chuùa ñoøi hoûi baïn phaûi daán thaân baèng caû cuoäc ñôøi. (2 Tm 4, 3- 5)

10/ Kinh Thaùnh seõ chæ laø môù chöõ voâ hoàn, neáu Thaùnh Thaàn khoâng thuùc ñaåy vaø taùc ñoäng ngöôøi ñoïc. Vaäy muoán Caûm nghieäm ñöôïc Lôøi Chuùa noùi gì, baïn caàn laéng loøng nghe ñeå Ngaøi soi saùng vaø thuùc ñaåy. (MK#25; Dt 4, 12- 13)

11/ Lôøi Chuùa laø löông thöïc cho taâm hoàn, laø nguoàn suoái nöôùc trong ngaàn vaø thöôøng haèng cho taâm linh cuûa Tín höõu.

12/ Lyù trí laõnh nhaän Lôøi Chuùa khoâng phaûi ñeå thaûo luaän, nhöng laø thaáu ñaùo baèng AÙnh saùng Ñöùc Tin ñeå caûm nhaän, yeâu meán vaø ñem ra thöïc haønh vaøo ñôøi soáng, vôùi söï daãn daét cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn.

 

   Nhöõng lôøi caàu nguyeän tröôùc vaø sau khi ñoïc Lôøi Chuùa:

1-     Laïy Chuùa, xin haõy noùi vì toâi tôù Chuùa ñang laéng tai nghe, Chuùa coù Lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi.

2-     Laïy Chuùa, Lôøi Chuùa laø Thaàn Khí vaø laø söï soáng, xin haõy khai môû taâm hoàn con ñoùn nhaän Lôøi Chuùa.

3-     Laïy Chuùa, xin haõy laøm cho loøng con laéng nghe Lôøi bôûi mieäng Chuùa, haõy chaûy nhö söông sa vaøo loøng con.

4-     Lôøi Chuùa laø AÙnh saùng daãn con ñi vaøo ñôøi, Lôøi Chuùa laø AÙnh Saùng daãn cho trong cuoäc ñôøi. Xin Chuùa haõy chæ daãn con...

5-     Chuùa noùi: Naøy ñaây Ta ñöùng tröôùc cöûa vaø goõ, ai nghe tieáng Ta vaø môû cöûa, Ta seõ vaøo nhaø ngöôøi aáy, seõ duøng böõa vôùi ngöôøi aáy vaø ngöôøi aáy vôùi Ta. Xin Chuùa giuùp con môû loøng ñoùn nhaän Lôøi Chuùa.

6-     Lay Chuùa, Chuùa muoán con laøm gì qua caâu, ñoaïn Tìn Möøng con vöø ñoïc? Con phaûi laøm gì trong hoaøn caûnh cuûa con baây giôø...?

 

Ptế : GB. Maria Nguyn Định / Huyeàn Ñoàng

 

              

 
DTMD Bài 1 PDF Print E-mail

Đào Tạo Môn Đệ Bài 1

 

More ...

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 Next > End >>

Page 54 of 54