mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2306
mod_vvisit_counterHôm Qua6895
mod_vvisit_counterTuần Này22787
mod_vvisit_counterTuần Trước57671
mod_vvisit_counterTháng Này145907
mod_vvisit_counterTháng Trước257503
mod_vvisit_counterTất cả15748318

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Người Tín Hữu Trưởng Thành
NGUOI TIN HUU TRUONG THÀNH = PHAN DAU PDF Print E-mail

 

     NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

                                    -----*****----

 

 

 

 

NGÀN NĂM THỨ BA ĐANG TỚI, THÔI THÚC CỘNG ĐỒNG KITÔ GIÁO HƯỚNG ĐỨC TIN VỀ CHÂN TRỜI MỚI, RAO GIẢNG TIN MỪNG NƯỚC THIÊN CHÚA.

 

TRONG CÔNG ĐỒNG VATIAN II, GIÁO HỘI MUỐN NGƯỜI TÍN HỮU PHẢI LÀ MEN, VÀ MEN, LINH HỒN CỦA XÃ HỘI LÒAI NGƯỜI, PHẢI ĐƯỢC CANH TÂN TRONG ĐỨC KITÔ…

 

                         ĐTC Gioan Phaolô II, Thư Mầu Nhiệm Nhập Thể

 

 

 

 

                                                CẢM TẠ

 

* Con xin Cảm tạ Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy và dẫn dắt con, Mẹ Maria đã an ủi và nâng đỡ con.   - Các Linh mục, Tu sĩ, Bạn hữu và đặc biệt là Gia đình thân yêu đã khuyến khích con viết tập sách nhỏ này trong thời gian từ sau 1975 đến 27-05-1990.

Xin Chúa ban nhiều hồng ân trên Qúy vị.

 

GB Nguyễn Văn Định / Huyền Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

                NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

                                                ---+++---

 

Người Tín Hữu Trưởng Thành được viết với những kinh nghiệm đang sống thật ngắn gọn, dưới Ánh Sáng Lời Chúa và Công Đồng Đồng Vatican II, để độc giả thích đọc, không chán.

Nội dung gồm 16 bài, chia đọan và câu để dễ tìm kiếm.

 

Ngoài những câu được trích dẫn trong Kinh Thánh, còn những câu của Công Đồng được tìm trong các Văn kiện sau đây :

 

1-     Hiến chế Tín lý về Giáo hội. (Lumen Gentium)

2-     Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo. (Gravissimum Edu..)

3-     Giáo hội với các Tôn giáo ngoài Kitô giáo. (Nostra Ae.)

4-     Thông điệp về phát triển.

5-     Hiến chế về Phụng vụ. (Sacrosantum Concilium)

6-     Hiến chế về Giáo hội trong thế giới ngày nay.

7-     Hiến chế về Tông đồ Giáo dân. (Apostolicam Actuosi.)

8-     Sắc lệnh về họat động truyền giáo. (Ad Gentes )

9-     Sắc lệnh về chức vụ và đời sống Linh mục (Presbyter .)

10- Hiến chế Tín lý về mạc khải của Chúa. (Dei Verbum )

--------------------------------------------------------------------------------

 *Đào tạo Người Tín Hữu Hôm Nay là “ Luôn đạt đến mức Trưởng Thành.”

 

Khi Đức Giêsu nói về công việc của Chúa Cha : “Ta là cây nho thật. Cành nào ở trong Ta mà không sinh hoa trái, Cha Ta sẽ chặt nó đi, cành nào sinh hoa trái Ngài cũng tỉa bớt đi cho càng sai trái hơn…” (Ga 15, 1-5)

 

Ơn gọi của Người Tín Hữu Hôm nay là lớn lên và không ngừng tăng trưởng để mang lại hoa trái.

 

                                       *Tông huấn ĐTC Phaolô II  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

           *  Qúy vị nào muốn đọc tập sách nhỏ này, xin vui lòng cho Địa chỉ  .

   Ptế Định Nguyễn =  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

 
NGUOI TIN HUU TRUONG THANH=NEN NOI-KHONG NOI PDF Print E-mail

Giesu5 

       NHÖÕNG ÑIEÀU KHOÂNG NOÙI &NEÂN NOÙI

                              ----****----

Ngöôøi ñôøi noùi:                              Baïn neân noùi:

1- Töï cao laø caàn              - Khieâm nhöôøng raát quyù

2- Phaûi thaønh coâng          - Phaûi vaâng lôøi

3- Phaûi laøm chuû               - Phaûi phuïc vuï

4- Phaûi Caïnh tranh           - Phaûi phuïc hoøa ñoàng

5- YÙ mình quan troïng       - YÙ Chuùa quan troïng

6- Cho ñôøi bieát mình                  - Cho ñôøi bieát Chuùa

7- Cheát laø heát                               - Cheát ñeå Soáng

8- Soáng cho mình             - Soáng cho Chuùa

9- Ñi bôûi maét thaáy           - Ñi bôûi Ñöùc Tin

10-Hoï ca ngôïi mình                   - Haõy ca ngôïi Chuùa

11-Ai lo phaàn naáy            - Lo töôûng ñeán nhau

12-Ai laøm naáy chòu                    - Chòu chung vôùi nhau

13-Phaûi coù danh gì           - Danh saùch söï soáng

14-Moái lôïi tröôùc maét                 - No thoûa trong Chuùa

15-Bieát nhôø caäy ai           - Troâng caäy vaøo Chuùa

16-Möu tính thaønh coâng       -Trung tín moïi vieäc

17-Ta khaùc maàu da                    - Maùu chung maàu ñoû

18-Cuûa ngöôøi laø cuûa mình         - Cuûa mình laø cuûa ngöôøi

19-Baïn khoân coù trí thöùc   - Toâi khoân coù Lôøi Chuùa

20-Moät ñôøi ñeå Soáng                   - Moät ñôøi ñeå Phuïc vuï

21-Moät ñôøi ñeå yeâu                   - Ñôøi ñôøi meán Chuùa

 

                                 -----*****-----

 

 

 

                     TOÂI NHÔÙ BOÁN KHOÂNG

                                   ---****---

1-   KHOÂNG NGHE:

a/ Khoâng nghe lôøi noùi xaáu, noùi haønh, bòt tai ñöøng nghe lôøi voâ ích, lôøi duï doã cuûa ma quæ, lôøi laøm haïi ñeán tha nhaân.

b/ Neân nghe Lôøi Chuùa ñöøng ñeå chaïy maát khoûi taâm hoàn mình. Vì “Lôøi Chuùa laø ñeøn soi con böôùc, laù aùnh saùng chæ ñöôøng con ñi.” (Tv 119, 105)

2-   KHOÂNG NOÙI:

a/ Tuïc ngöõ coù caâu: Phaûi uoán löôõi 7 laàn tröôùc khi noùi. Baïn neân thaän troïng khi noùi, nhôù ñöøng noùi xaáu, noùi haønh...

b/ Ñoïc, nghe, suy gaãm Lôøi Chuùa thì ñöøng noùi lôøi cheâ bai, nhieác maéng, thoâ tuïc, chæ trích, pheâ bình. Ngöôøi Tín höõu neân nhôù caâu Tuïc ngöõ Vieät nam: “Lôøi noùi chaúng maát tieàn mua, lieäu lôøi maø noùi cho vöøa loøng nhau.”

3-   KHOÂNG NHÌN:

a/ Bòt maét khoâng nhìn caùi laøm mình phaïm toäi, vì con maét laø cöûa soå cuûa taâm hoàn. Ngöôøi ta cheát cuõng vì moät caùi nhìn, Vua Davít nhìn vôï cuûa quan U-ri-a (2 Samuel 11.2- 27)

b/ Vôï oâng Loùt nhìn ñaèng sau maø bò hoùa ñaù luùc rôøi khoûi thaønh Soâ-ñoâm vaø Goâ-roâ-ma. (St 20, 20- 26)

4-   KHOÂNG ÑEÅ BUÏNG:

a/ Khoâng ñeå buïng tî hieàm, haän thuø, böïc töùc...Chuùa noùi: “Caùi gì töø mieäng noùi ra laø xuaát phaùt töï loøng, chính caùi ñoù môùi laøm cho con nguoøi ra oâ ueá.” Mat 15, 18)

b/ Caùi buïng ñeå tieâu hoùa Lôøi Chuùa, xoa buïng ñeå Lôøi ngaøi ñi vaøo töøng lan da thôù thòt cuûa mình coù chaát dinh döôõng thaàn linh maø Soáng, ñöøng ñeå buïng caùi xaáu laøm ta cheát daàn.

 

 
TAM MIEM CUA NGUOI TIN HUU TRUONG THANH PDF Print E-mail

 

     TÂM NIỆM CỦA NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

                                             ---*****---

 

A-   Nên nói - Đừng nói :

 

1-     Nên nói : Tôi lên nhà để cùng dâng lễ, cầu nguyện…

2-     Đừng nói: Tôi đi nhà thờ để xem lễ, giữ luật Hội thánh.

3-     Nên nói: Ngày chết là ngày trở về nhà Cha,..vào sõi sống.

4-     Đừng nói: Thật là mất mát to lớn, hay vô cùng đau đớn!

5-     Nên nói: Chết không phải là hết; nhưng là biến đổi…

6-     Đừng nói: Đây là mất mát lớn lao cho ông bà, anh chị…

7-     Nên nói: Thật là thương tiếc, xin Chúa ban ơn lành khác.

8-     Đừng nói: Xin Chúa trả công vô cùng bội hậu cho qúy vị.(vì mình là đầy tớ vô ích, chẳng có gì để Chúa trả công)

9-     Nên nói: Xin Chúa ban nhiều ơn lành khác cho qúy vị.

10- Đừng nói: Xin cha làm phép Hôn phối cho con (con phải làm, vì chính hai người làm phép Hôn phối cho nhau)

11- Nên nói: Xin cha chủ trì lễ nghi Hôn phối cho con…

12- Đừng làm: Say mê việc tông đồ, nhà thờ mà bỏ bê vợ chồng, con cháu nheo nhóc thì Chúa không chấp nhận.

13- Nên làm: Săn sóc vợ chồng, con đầy đủ đã, rồi cùng lên nhà thờ dâng lễ tạ ơn, cầu nguyện, sinh hoạt…

 

B-   Tu luyện - Thực hành:

 

1- Hàng ngày: Cầu nguyện, bàn hỏi, gặp gỡ, tâm sự với Chúa.

2- Hàng ngày: Đọc Kinh Thánh, cảm nghiệm Sống Lời Chúa

3- Hàng ngày: Áp dụng sống Lời Chúa vào bản thân, gia đình…

4- Hàng ngày: Đến với những người nghèo khó, bệnh tật…

5- Hàng ngày: Chu toàn bổn phận gia đình trước khi ra ngoài.

6-Hàng tuần: Nên tham gia sinh hoạt đoàn thể, chia sẻ Lời Chúa, nhóm Thánh Linh, việc thiện nguyện, xã hội…

 

7- TRÁNH CỜ BẠC, RƯỢU CHÈ, TRAI GÁI, NGHIỆN HÚT

 

 
NTHTT Bài 1 PDF Print E-mail

Người Tín Hữu Trung Thành Bài 1

 

More ...

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 Next > End >>

Page 46 of 46