mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay7635
mod_vvisit_counterHôm Qua9345
mod_vvisit_counterTuần Này52981
mod_vvisit_counterTuần Trước65202
mod_vvisit_counterTháng Này177753
mod_vvisit_counterTháng Trước278668
mod_vvisit_counterTất cả13281584

We have: 146 guests online
Your IP: 54.82.119.116
 , 
Today: Apr 19, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Thăm Hỏi Bệnh Nhân
THĂM HOI BENH NHAN # = PHO BAY NU CUOI CHUA PDF Print E-mail

[HocHoiKinhThanh] Bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân
Anthony Quang Dinh

CHĂM SỐC NGƯỜI BỆNH MANG HÃY PHÔ BÀY NỤ CƯỜI CỦA THIÊN CHÚA
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NÓI:
By Kerri Lenartowick
Vatican, ngày 07 tháng 12 năm 2013 / 07:29pm (EWTN News/CN A)

Đức Thánh Cha công bố thông địêp của Người nhân ngày Thế Giới Bệnh Nhân ngày 07 tháng 12, làm cho mọi người chú ý đến vai trò quan trọng của sự hy vọng, vừa cho những người đau khổ và vừa cho những người coi sóc họ.

"Khi chúng ta đến cùng với nhau, với sự dịu dàng, với những người càn được chăm sóc, chúng ta mang nìêm hy vọng và nụ cười của Thiên Chúa bằng sự trái nghịch với thế gian," Đức Thánh Cha nói trong thông địêp.

Bởi vì sự đau khổ của Chúa Giêsu, sự Chết, và sự phục sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích,"Chúng ta được đặt vào thế giới trườc mầu nhịêm Chúa yêu thương chúng ta, cái đó đổ vào chúng ta bằng hy vọng và can đảm: hy vọng, bởi vì trong ý định tình yêu chúng ta của Thiên Chúa ngay cả trong đêm khỗ sầu mở ra cho ánh sáng PHỤC SINH, và sự can đảm, để đương đầu với nghịch cảnh ở trong bạn hữu, đã lien kết với Người.

Trong sự trở nên con người và khóac vào minh' sự đau khổ của con người, Đức Chúa Giêsu đã bíên đổi và tu chính lại đìêu từng trải về sự đau khổ của chúng ta.

Đau khổ và chết choc "không lâu hơn có từ lâm chung" nhưng nay đã kết hịêp với Đức Kitô, "đìêu tiêu cực trở thành tích cực."

"Đức Giêsu là đường, và với Thần Khí của Người, chúng ta có thể đi theo Người. Khi Đức Chúa Cha đã ban cho Con của Người một tình yêu, và người Con đã tự ban chính Người bằng cùng tình yêu ấy. Chúng ta nữa cũng có thể yêu thương anh em như Thiên Chúa đã yêu chúng ta, trao sinh lực của chúng ta cho anh em của chuang ta," Đức thánh Cha đã khuýên khích.

Chính nhơ "sức mạnh của Phép Rửa và Phép Thêm sức mà chúng ta được mời gọi tự minh' làm cho phù hợp với Đức Kitô." Người nói thêm

Với những ân sủng của các bí tích này, chúng ta có thể phục tùng về "sự thử thách đức tin chính thức trong Đức Kitô: đó là "ân sủng của bản ngã để trải rộng tình yêu người lân cận, cách đặc bịêt cho những ngừơi mà họ không đáng được đìêu ấy, cho những người đau khổ, cho những người bị ngòai lề hóa."

Tíêp theo Đức thánh Cha tíêp tục về một đỉêm bằng hai thí dụ về tình yêu Chúa Phi thường : Đức Maria, Thân mẫu đức Giêsu, và thánh Gioan tong đồ, người đã cùng đứng dưới chân Thánh giá với Đức Mẹ Maria."

Thánh Gioan "làm cho chúng ta quay trở lại ngùôn gốc đức tin và tình yêu, về Thiên Chúa "là tình yêu,' và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em minh'."

Đức Maria đã đau khổ qua sức khi nghe những lời của Tiên tri Simeon, ông đã nói với Đức mẹ rằng "Một mũi gươm sẽ đâm thâu qua trái tim của Bà," thế mà "bằng nghị lực (Bà) đã đứng dưới chân cây Thánh giá Đức Giêsu. Bà nhận bíêt làm thế nào để hỉêu ra con đường này đây là lý do tại sao Bà là mẹ của tất cả những người bệnh tật và đau khổ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải nghĩa.

Hơn nữa, Đức Thánh Cha tíêp tục : Đứa Maria là "người mẹ của ngừoi bị đóng đinh trên thập giá và đã chỗi dậy. Bà còn lại gần những thánh giá của ta và cùng đồng hành với ta trong hành trình tíên về sự phục sinh và trọn cả cụôc đời."

Ngày thứ 22 về bệnh nhân sẽ được cử hành vào tháng hai ngày 11 năm 2014.

Đức Thánh Cha nói, Người trao phó ngày ấy " nhờ sự chuỷên cầu của Đức Maria, để giúp đỡ những bệnh nhân sống sự đau khổ của họ bằng sự kếp hợp với Đức Giêsu Kitô, và nâng đỡ những người chăm sóc họ."

QQ. gõ xong 12072013/08:45pm

__._,_.___

 
THAM HOI BENH NHAN= THAM VIENG-CAU NGUYEN PDF Print E-mail

             CAÀU NGUYEÄN CHO BEÄNH NHAÂN

              (Daønh cho ngöôøi ñi thaêm vieáng)

 

   Höôùng daãn: Chuùa Gieâsu ñaõ daïy: “ÔÛ ñaâu coù hai, ba ngöôøi ñoàng taâm nhaát trí xin Ta ñieàu gì, Ta ôû giöõa vaø Ta seõ ban cho.”

   Vaäy chuùng ta cuøng nhau daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän cho... ñang ñau lieät ñaây. Tröôùc khi caàu nguyeän ta haõy thoáng hoái...

     Laïy Chuùa toøan naêng vaø laø nguoàn ôn cöùu ñoä muoân ñôøi cuûa nhöõng ai tin Chuùa. Xin nhaän lôøi chuùng con caàu nguyeän cho... ñang laâm beänh. Chuùng con naøi xin Chuùa laáy loøng töø bi giuùp ñôû, ñeå khi laønh beänh anh(chò) seõ caûm taï vaø toân thôø Chuùa trong Hoäi thaùnh. Hoaëc neáu thaùnh yù Chuùa ñònhcaùch khaùc thì cuõng ñuû nghò löïc thieâng lieâng maø tuaân theo yù Chuùa moïi ñaøng nhö con hieàn thaûo. Nhôø Ñöùc kitoâ Chuùa chuùng con. Amen.

 

          BEÄNH NHAÂN CAÀU NGUYEÄN:

   Höôùng daãn ñoïc thay:(neáu caàn)* Laïy Chuùa toaøn naêng vaø laø nguoàn ôn cöùu ñoä, xin nhaäm lôøi con caàu xin vaø cho con choùng bình phuïc, ñeå con tieáp tuïc toân thôø Chuùa trong Hoäi thaùnh vaø phuïc vuï gia ñình vaø tha nhaân. Nhöng neáu Chuùa ñònh theå khaùc thì cho con söùc maïnh tinh thaàn ñeå con tuaân theo thaùnh yù Chuùa.

          * Laïy meï maria ñaày ôn phuùc, xin Meï nhìn ñeán ngöôøi con ñang heát loøng troâng caäy Meï.

          * Laïy caùc thaùnh nam nöõ treân trôøi, caùc thaùnh ñaõ chòu ñau ñôùn vì beänh taät. Xin caàu baàu cuøng Chuùa cho con bieát duøng söï ñau khoå phaàn xaùc ñeå gia taêng coâng phuùc. Nhôø Ñöùc Kitoâ...

                              *   *   *

          * Laïy Chuùa, con thaáy roài ñôøi con - moät boâng hoa sôùm nôû toái taøn – Moät hôi thôû lòm daàn trong ñeâm toái.

          * Laïy Chuùa, con nhìn sang beân kia coõi cheát – Con run leân vì chaúng thaáy beán bôø – Con hoaøi nghi, con sôï Chuùa goïi veà.

 

            Laïy Chuùa, ñeán vôùi con, xin Ngaøi haõy deán – Ñôõ cho con gaùnh naëng hoaøi nghi – Giaù nhö con chuøn böôùc tröôùc gian nguy – Xin chaën laïi chæ cho con ñöôøng veà coõi soáng.

 

          GIUÙP BEÄNH NHAÂN SUY GAÃM LÔØI CHUÙA

          (Coù theå choïn: 2 Vua 20, 1- 6 hay Ga 6,54- 59)

Höôùng daãn ñoïc lôøi caàu nguyeän thay beänh nhaân:

          Laïy Chuùa ñaõ cho con laøm ngöôøi Coâng giaùo vaø ñaõ cho con höôûng nhôø caùc Bí tích laø nguoàn maïch moïi ôn laønh. Con xin taï ôn chuùa ñaõ cho con ñöôïc giaùo duïc thaønh ngöôøi vaø ñöôïc goùp phaàn nhoû beù vaøo coâng cuoäc laøm ñeïp theá giôùi naøy.

   Con caùm ôn Chuùa ñaõ ban cho con nhöõng ôn sinh thaønh döôõng duïc, vaø nhöõng ngöôøi ñaõ thöông yeâu saên soùc con tôùi ngaøy hoâm nay.

   Con chaân thaønh xin Chuùa thöù tha moïi loãi laàm thieáu soùt, con xin cuùi ñaàu taï loãi vôùi oâng baø cha meï, anh chò em, thaân nhaân vaø baèng höõu. Neáu con chöa laøm troøn chöõ hieáu vaø khoâng giöõ troïn tình anh em.

   Laïy Chuùa, neáu laø yù Chuùa, xin cho con ñöôïc ra ñi bình an. Xin Chuùa ban theâm ôn cho nhöõng ngöôøi ñaõ chòu khoå cöïc vì con. Xin cho chuùng con hoâm nay soáng haïnh phuùc vaø mai ngaøy ñöôïc gaëp nhau nôi coõi phuùc. Con daùm xin Chuùa, nhôø coâng nghieäp... Amen

 

                        LÔØI DAËN KHI BEÄNH NHAÂN HAÁP HOÁI

   Beänh nhaân thöôøng lo sôï luùc haáp hoái, khuyeân thaân nhaân khoâng neân hoát hoaûng than khoùc, laøm beänh nhaän maát bình tónh. Traùi laïi haõy aâm thaàm caàu nguyeän cho beänh nhaân vöôït qua moïi côn caùm doã vaø phoù linh hoàn cho Chuùa caùch thanh thaûn. Neân nheï nhaøng an uûi vaø khuyeán khích beänh nhaân tin töôûng vaøo loøng töø bi cuûa Chuùa.

   Luùc beänh nhaân taét thôû, caùc thaân nhaân haõy tin töôûng phoù daâng ngöôøi quaù coá cho Chuùa. Khoâng neân la loái, vaät vaõ, khoùc loùc aàm ó nhö ngöôøi khoâng coù ñöùc Tin. Xin haùt: Khi Chuùa thöông goïi toâi veà...

 

Phoù Teá: GB Nguyeãn Ñònh * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

         

 
THAM HOI BENH NHAN # 4 = THUC HANH BAC AI PDF Print E-mail

 

                        Cảm nghiệm Sống # 71                        Giesu7

                                    THỰC HÀNH BÁC ÁI - XÃ HỘI

 

Mỗi năm dịp lễ Giáng sinh về là ai cũng nghĩ tới đi thăm hỏi, ủy lạo, tặng quà lẫn nhau nhiều hơn. Đây là lúc tôi thực hành Lời Đức Giêsu nói trên thập giá: “Ta khát”(Ga 19,28) và thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em đừng nợ ai điều gì ngoài nợ Đức Yêu Thương.” (Rom 13,8). Mẹ Têrêsa nói: Khi chúng ta yêu tha nhân với lòng mến Chúa, thì chúng ta được tràn đầy tình yêu, bình an và vui mừng bây giờ và mãi mãi. Đức Kitô nói: “Mỗi lần anh làm điều gì cho người bé mọn nhất của Ta đây, là anh làm cho chính ta vậy.” (Mt 15,40)

A- Sau đây là ý nghĩa những việc tôi làm cho bệnh nhân, người nghèo khổ luôn có hai chiều là thể xác và tâm linh:

1- Không phải chỉ thăm nom, ủi an, cho của ăn; nhưng cũng phải đưa Lời Chúa đến nuôi sống tâm hồn cho họ nữa.

2- Không phải chỉ cho kẻ khát uống nước; nhưng còn cho họ kiến thức, sự thật, lẻ phải, công bình và tình thương.

3- Không phải chỉ cho người mình trần không áo quần mặc, nhưng còn cho họ phẩm giá, danh dự, quyền làm người nữa.

4- Không phải bạn chỉ lo cho họ nhà ở, nhưng còn cho họ một trái tim hiểu biết, sự săn sóc và lòng đùm bọc yêu thương.

5- Không phải chỉ săn sóc, thăm hỏi người ốm đau, người chết, kẻ yếu đuối về thể xác, mà còn cho cả về tinh thần nữa.

B- Tôi nhận nhưng không, thì sẽ cho nhưng không:

1- Tất cả sức khỏe, thì giờ, gia đình, tài năng tiền của là do Chúa ban (làm bởi bay, cho bởi Tao), nên tôi hãy chia sẻ cho người khác, mà không cần đòi một lời khuyến khích, cám ơn, hay trả công nào.

2- Tôi khiêm tốn làm những việc bác ái nhỏ cho anh chị em ốm đau, nghèo đói, đau khổ là đem bình an đến cho mọi người. Mẹ Têrêsa nói: “Công việc của yêu thương là công việc của sự hoà bình.”

3- Tôi giúp đỡ, chia sẻ với những người đau yếu, khổ cực để họ cùng tôi hợp với sự đau khổ của Đức Kitô trên thập giá, đem lại cho ân sủng, bình an, hạnh phúc cho họ và toàn thể nhân loại .

C- Tôi phải thực hành yêu thương hôm nay:

1- Trong sứ mệnh phục vụ người bệnh tật và nghèo khổ, tôi gọi là cho họ những gì họ cần thiết hôm nay. Hôm nay có những người đau yếu, đói khát, trần truồng, không nhà và sắp chết.!

2- Hôm nay có những người cần đến bàn tay sưởi ấm, cần một lời nói, cần một nụ cười. Họ cần được cho bây giờ. Nên tôi phải cho họ ngay hôm nay. Vì để ngày mai thì qúa trễ ! !

2- Tôi cần cho đi đến khi thấy mình bị thiếu thốn, thiệt thòi, khinh chê, lên án, bỏ rơi bởi người chung quanh. Như thế tôi mới nên giống Chúa Kitô trên Thập giá, Ngài nói “Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19, 30)

Ưóc mong mỗi cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đoàn cùng nhắc nhở nhau, cùng thực hành sau mỗi thánh Lễ, khi nghe lời chúc của Giám mục, Linh mục hay Phó tế: “Lễ xong, chúc anh chị em đi Bình an” hay “Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi đem Tin Mừng Bình an” hay Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an để yêu thương và phục vụ Chúa ! (Mass is end, go to love and serve the Lord !)

Phó tế: JB Nguyễn Văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
THAM HOI BENH NHAN # 3= CAU NGUYEN CHO BENH NHAN PDF Print E-mail

CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN

              (Dành cho người đi thăm viếng)

 
   Hướng dẫn: Chúa Giêsu đã dạy: “Ở đâu có hai, ba người đồng tâm nhất trí xin Ta điều gì, Ta ở giữa và Ta sẽ ban cho.”

   Vậy chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho... đang đau liệt đây. Trước khi cầu nguyện ta hãy thống hối...

     Lạy Chúa tòan năng và là nguồn ơn cứu độ muôn đời của những ai tin Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện cho... đang lâm bệnh. Chúng con nài xin Chúa lấy lòng từ bi giúp đở, để khi lành bệnh anh(chị) sẽ cảm tạ và tôn thờ Chúa trong Hội thánh. Hoặc nếu thánh ý Chúa địnhcách khác thì cũng đủ nghị lực thiêng liêng mà tuân theo ý Chúa mọi đàng như con hiền thảo. Nhờ Đức kitô Chúa chúng con. Amen.

          BỆNH NHÂN CẦU NGUYỆN:

   Hướng dẫn đọc thay:(nếu cần)* Lạy Chúa toàn năng và là nguồn ơn cứu độ, xin nhậm lời con cầu xin và cho con chóng bình phục, để con tiếp tục tôn thờ Chúa trong Hội thánh và phục vụ gia đình và tha nhân. Nhưng nếu Chúa định thể khác thì cho con sức mạnh tinh thần để con tuân theo thánh ý Chúa.

          * Lạy mẹ maria đầy ơn phúc, xin Mẹ nhìn đến người con đang hết lòng trông cậy Mẹ.

          * Lạy các thánh nam nữ trên trời, các thánh đã chịu đau đớn vì bệnh tật. Xin cầu bầu cùng Chúa cho con biết dùng sự đau khổ phần xác để gia tăng công phúc. Nhờ Đức Kitô...

                              *   *   *

          * Lạy Chúa, con thấy rồi đời con - một bông hoa sớm nở tối tàn – Một hơi thở lịm dần trong đêm tối.

          * Lạy Chúa, con nhìn sang bên kia cõi chết – Con run lên vì chẳng thấy bến bờ – Con hoài nghi, con sợ Chúa gọi về.

            Lạy Chúa, đến với con, xin Ngài hãy dến – Đỡ cho con gánh nặng hoài nghi – Giá như con chùn bước trước gian nguy – Xin chặn lại chỉ cho con đường về cõi sống.

 
          GIÚP BỆNH NHÂN SUY GẪM LỜI CHÚA

          (Có thể chọn: 2 Vua 20, 1- 6 hay Ga 6,54- 59)

Hướng dẫn đọc lời cầu nguyện thay bệnh nhân:

          Lạy Chúa đã cho con làm người Công giáo và đã cho con hưởng nhờ các Bí tích là nguồn mạch mọi ơn lành. Con xin tạ ơn chúa đã cho con được giáo dục thành người và được góp phần nhỏ bé vào công cuộc làm đẹp thế giới này.

   Con cám ơn Chúa đã ban cho con những ơn sinh thành dưỡng dục, và những người đã thương yêu săn sóc con tới ngày hôm nay.

   Con chân thành xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót, con xin cúi đầu tạ lỗi với ông bà cha mẹ, anh chị em, thân nhân và bằng hữu. Nếu con chưa làm tròn chữ hiếu và không giữ trọn tình anh em.

   Lạy Chúa, nếu là ý Chúa, xin cho con được ra đi bình an. Xin Chúa ban thêm ơn cho những người đã chịu khổ cực vì con. Xin cho chúng con hôm nay sống hạnh phúc và mai ngày được gặp nhau nơi cõi phúc. Con dám xin Chúa, nhờ công nghiệp... Amen

 
                        LỜI DẶN KHI BỆNH NHÂN HẤP HỐI

   Bệnh nhân thường lo sợ lúc hấp hối, khuyên thân nhân không nên hốt hoảng than khóc, làm bệnh nhận mất bình tĩnh. Trái lại hãy âm thầm cầu nguyện cho bệnh nhân vượt qua mọi cơn cám dỗ và phó linh hồn cho Chúa cách thanh thản. Nên nhẹ nhàng an ủi và khuyến khích bệnh nhân tin tưởng vào lòng từ bi của Chúa.

   Lúc bệnh nhân tắt thở, các thân nhân hãy tin tưởng phó dâng người quá cố cho Chúa. Không nên la lối, vật vã, khóc lóc ầm ĩ như người không có đức Tin. Xin hát: Khi Chúa thương gọi tôi về...

Phó Tế: GB Nguyễn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
THAM HOI BENH NHAN # 2 = BUC TÂM THU PDF Print E-mail

 

                                                            BỨC TÂM THƯ 

                       V/ v phát triển Ban Xã hội trong Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể

 

   Kính thưa quý vị.

   * Lời Chúa trong Phúc Âm thánh Gioan luôn nhắc nhở: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng thương yêu nhau.” (Ga 13, 35). Chỗ khác, Chúa Giêsu tha thiết nhắc bảo mọi người hãy thực hành bác ái, yêu thương như là Ánh Sáng, trong Tin Mừng Matthêu viết : “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tôt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5, 16)

* Vì thế, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đưa ra chủ đề Sống cho mọi Kitô hữu từ năm 2007 là: Đời sống đạo của quý vị phải luôn đặt trên nền tảng bác ái, yêu thương là quan trọng nhất.” (x. Mt 22,37-39). Các ngài nói: “Chúng tôi mời gọi anh chị em hãy phát huy tinh thần liên đới và phục vụ Ánh Sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu là: thăm viếng những người bệnh tật, nghèo khổ, cô đơn, nghèo kiến thức, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo hy vọng, nghèo hạnh phúc.

* Dựa vào Lời Chúa dạy bảo trên với những lời kêu gọi quyết liệt của các vị chủ chăn trong Giáo hội, Cha Chánh xứ yểm trợ hô hào, chúng tôi Ban Xã hội Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể xin quý vị thuộc các Nhóm, Đoàn thể, Phong trào cùng tham gia, hơp ý chia sẻ một số tâm tình theo Lời Chúa sau đây:

1/ Tiếng gọi từ trái tim: Biết nhậy cảm trước những đau khổ, lo lắng và sợ sệt của người bệnh nhân, một tiếng gọi thôi thúc cần hành động liên tục trong việc hỏi thăm, săn sóc về tinh thần , vật chất, tuỳ theo từng hoàn cảnh gia đình của họ, không nhất thời, không gián đoạn.

2/ Tiếng gọi của Giáo xứ: Sau khi dâng lễ, nghe Lời Chúa và cầu nguyện chung với nhau, quý vị cùng ra đi, cùng lên đường, đem hành trang mình đã lãnh nhận để xoa dịu những nhu cầu thể xác và tâm hồn của những người đang đau khổ, họ ở giữa chúng ta như một tiếng gọi khẩn cấp và thúc bách.

3/Tiếng gọi làm Ngôn sứ: Hành động thật cao quý và vô vị lợi của quý vị dấn thân phục vụ mọi thành phần trong hay ngoài Giáo xứ như người neo đơn, nghèo khổ, không nhà, thất nghiệp, bị bạo hành, ly thân, ly di, băng đảng ,bỏ nhà ra đi v..v…là đưa hình ảnh Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh đến với họ.

4/Tiếng gọi để Phục vụ: Một bằng chứng hùng hồn và cụ thể của các thành viên trong Nhóm, Đoàn thể, Phong trào trong Giáo xứ là Phúc Âm Hoá, bằng hành động, bằng việc làm, để tạo một tinh thần yêu thương, hiệp nhất. Biết xả thân phục, trong và cả ngoài Giáo xứ, không phân biệt lương giáo.

5/ Tiếng gọi mọi Kitô hữu: Trong Cộng đoàn Giáo xứ cần rất nhiều người sống Đức Tin bằng hành động. Tìm đến người khác và chăm lo cho người bệnh tật, bất hạnh, nghèo khổ v..v…là thực hành ba chức vụ: Tư tế, Tiên tri và Vương giả của người Kitô hữu đã lãnh nhận từ khi chịu phép Rửa tội..

 

* Xin mời quý vị cùng cảm nghiệm xem Chúa nói gì trong đoạn Phúc Âm thánh Luca sau đây:

“Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông lấy ra hai quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc người này có tốn kém bao nhiêu, thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác…Đức Giêsu bảo: Anh hãy đi và cũng làm như vậy.”   (x. Lc 10, 29-37)

 

   Đến ngày phán xét, Chúa không hỏi quý vị đã đi lễ bao nhiêu lần, tổ chức bao nhiêu cuộc rước, lần hạt mấy chục tràng…;nhưng Chúa sẽ hỏi: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn, ; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù các ngươi đã đến thăm.”   (Mt 25, 34-36)

   Ứơc mong Lời Chúa mời gọi hôm nay, cùng với các vị chủ chăn, quý vị đã chia sẻ được với Ban Xã Hội những khát vọng của Giáo xứ, để cùng hăng hái tham gia vào ơn gọi của Người Tín Hữu hôm nay.

Ptế: Gioan B. Maria Nguyễn Văn Định   * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2