mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1546
mod_vvisit_counterHôm Qua7317
mod_vvisit_counterTuần Này8863
mod_vvisit_counterTuần Trước52817
mod_vvisit_counterTháng Này128116
mod_vvisit_counterTháng Trước182520
mod_vvisit_counterTất cả11990757

We have: 92 guests online
Your IP: 54.198.212.30
 , 
Today: Oct 23, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Kỷ niệm ngày nhận Phó Tế
PHO TE HOM NAY # 3 PDF Print E-mail

 

                       NGƯỜI PHÓ TẾ HÔM NAY # 3 :

    

   * Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo sĩ nói: “Hội Thánh Công Giáo ngày càng trông cậy các Thầy Phó tế Vĩnh viễn, những người cần phải là những CHUYÊN GIA GIẢNG DẠY LỜI CHÚA và NĂNG ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO.”

 

A-   CHUYÊN GIA GIẢNG DẠY LỜI CHÚA:

1/ Đức Hồng Y Claudi Hummes viết trong một là thư ghi nhớ lễ kính thánh Lôrenxô ngày 10 tháng 8-2009 như sau: Cũng như các sứ vụ khác, ảnh hưởng công trình của một Thầy Phó tế Vĩnh viễn tùy thuộc chính sự thánh thiện của mình, vào lòng yêu mến Thánh Kinh và lòng ưu tư hàng ngày đối với Người Nghèo.

 

2/ Đức Hồng Y viết như trên trong lá thư gởi cho 36.000 Thầy Phó tế vĩnh viễn của Giáo Hội, trong đó có 16.500 vị đang phục vụ tại Hoa Kỳ và Gia nã Đại.

 

3/ Ngài nói: “Giảng dạy Phúc Âm đòi hỏi các thừa tác viên có chức Thánh, một sự cố gắng thường xuyên để học hỏi và thực hành Lời Chúa, đồng thời phải rao truyền cho người khác nữa.”

 

4/ Ngài nói thêm: “Một Thầy Phó tế cần phải dựa vào sự giảng dạy của mình, vào những suy niệm cá nhân và đọc Kinh Thánh trong cầu nguyện, cũng như vào những khoá huấn luyện về Thần học Kinh Thánh.

 

B- NGƯỜI NGHÈO LÀ ƯU TIÊN “1”CỦA PHÓ TẾ:

   1- Đức Hồng Y Hummes nói: “Ngay trong thời các Cộng đồng Kitô giáo sơ khai, các Thầy Phó tế đã được mời gọi để đem sứ vụ của Hội Thánh đến với Người Nghèo, và ngày hôm nay Người Nghèo vẫn phải là người ưu tiên “1”của các Thầy Phó tế.”

 

2- Đức Hồng y nói: “Chúng ta phải yêu mến Người Nghèo một cách đặc biệt như Chúa Giêsu Kitô; để được kết hợp với họ, để cùng hợp tác trong việc xây dựng một xã hội Công chính, Thân hữu và Hoà bình.”

 

3- Ngài nói: “Các Phó tế phải coi mình có căn tính đặc biệt với Đức Ái. Người Nghèo là một thành phần trong môi trường hàng ngày của chúng ta, và là mục tiêu để chúng ta thường xuyên lo lắng. Khó có thể hiểu được, nếu có một Thầy Phó tế không có liên hệ mật thiết với Đức Ái và biết hợp quần với Người Nghèo, là những người đang có số dân ngày càng gia tăng.

 

Cuối cùng, ngoài việc cám ơn các Thầy Phó tế và chúc lành cho họ, Đức Hồng Y Hummes cũng gởi lời chào mừng đến các Phu nhân và con cái của các Phó tế có Gia đình. Ngài cũng cám ơn họ vì đã hết lòng yểm trợ cho các người Chồng và Cha của họ.

 

                        SACRUM DIACONATUS ORDINEM

  TÔNG THƯ CỦA ĐGH PHAOLÔ VI VỀ CHỨC PHÓ TẾ

 

   Tông thư Sacrum Diaconatus (Thánh Chức Phó Tế). Tông thư của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đưa ra các quy định Tổng quát để tái lập chức Phó tế Vĩnh viễn trong Lễ Điển Latinh của Giáo hội. Văn kiện này đưa ra các qui chuẩn phải tuân giữ, trong đó:

 

1/ Tuổi tối thiểu cho Phó tế Vĩnh viễn là 25 tuổi.

2/ Buộc luật độc thân cho các Phó tế đã truyền chức mà không kết hôn.

3/ Có thể truyền chức Phó tế cho các người Nam “đứng tuổi” đã có Gia đình, nghĩa là ít nhất 35 tuổi.

4/ Ban quyền cho Phó tế Vĩnh viễn được cử hành các Bí tích, trừ ra việc cử hành Thánh lễ, ban phép Thêm sức, Hoà giải, xức dầu cho bệnh nhân và Truyền chức cho người khác.

5/ Được có mọi đặc quyền Phụng Vụ.

            (Tông thư làm ngày 18-6-1967)

 

Phó tế: Gioan B. Maria Nguyễn văn Định Sưu Tầm

 

 

 

 

 

 

 

 
PHO TE HOM NAY # 2 PDF Print E-mail

 

                              DIACONAL MINISTRY AND FUNCTIONS # 2

 

                                                                    * Pho te(Dcn) : Ñònh Nguyen Söu Taàm

1/ Minister of the Word of God:

- Caùc Phoù Teá coù boån phaän phuïc vuï daân Chuùa baèng taùc vuï Lôøi Chuùa, trong söï hieäp thoâng vôùi Giaùm Muïc vaø Linh Muïc ñoaøn. ( GL 757 )

-Caùc Linh Muïc vaø Phoù Teá ñöôïc höôûng naêng quyeàn rao giaûng khaép nôi vôùi söï ñoàng yù, ít ra suy ñoaùn, cuûa Linh Muïc quaûn ñoác nhaø thôø. ( GL 764 )

2/ Ordinary minister of Baptism:

-        Thöøa taùc vieân thoâng thöôøng cuûa Bí Tích Röûa Toäi laø Giaùm Muïc, Linh Muïc vaø Phoù Teá. Trong tröôøng hôïp caàn thieát thì baát cöù ngöôøi naøo, vôùi chuû yù nghieâm chænh, cuõng coù theå cöû haønh. ( GL.861 )

3/ In the Euchaørist and in other liturgical functions:

-        Caùc Phoù Teá döï phaàn vaøo vieäc cöû haønh Phuïng töï, chieáu theo caùc quy taéc luaät ñònh. ( GL 835, 3 )

-        Phoù Teá vaø Giaùo daân khoâng ñoc caùc lôøi nguyeän, nhaát laø kinh nguyeän Thaùnh Theå. (GL 907 )

4/ The distribution of Holy Communion:

-        Thöøa taùc vieân thoâng thöôøng cho röôùc leã laø Giaùm Muïc, Linh Muïc vaø Phoù Teá. (GL 910, 1 )

5/ The minister for exposition and benediction of the Blessed Sacrament:

- Thöøa taùc vieân ñaët Mình Thaùnh ra chaàu laø Tö Teá hay Phoù Teá. Trong nhöõng hoaøn caûnh rieâng, ngöôøi ñaõ laõnh taùc vuï giuùp leã...hay moät ngöôøi naøo khaùc ñöôïc Baûn Quyeàn chæ ñònh, cuõng ñöôïc pheùp ñaët vaø caát Mình Thaùnh, nhöng khoâng ñöôïc ban pheùp laønh.         (GL 934 )

6/ Assist and bless Marriages:

-        Hoân phoái chæ höõu hieäu neáu ñöôïc keát laäp tröôùc maët baûn quyeàn sôû taïi hoaëc cha sôû, hoaëc moät Tö Teá hay Phoù Teá ñöôïc caùc vò aáy uûy nhieäm chöùng hoân vaø tröôùc maët hai ngöôøi laøm chöùng. (GL 1108)

7/ A Deacon may not dispense from Universal or particular laws:

- Caùc cha sôû vaø caùc Linh Muïc khaùc hoaëc Phoù Teá chæ ñöôïc mieãn chuaån caùc luaät phoå quaùt khi naøo ñaõ ñöôïc minh thò caáp quyeàn haïn nhö vaäy.      (GL 89)

8/ A Deacon may impart blessing expressly permitted him by law:

-        Phoù teá chæ coù theå ban nhöõng pheùp laønh maø Giaùo luaät ñaõ minh thò cho pheùp. (GL 1169, 3). The recent part of the Roman Ritual, De Benedictionnibus (1984), clearly indicates which blessings may be impart by a deacon.

9/ A Deacon may officiate at the funeral rites:

-        As is expressly started in the Ritual for Funeral Services, No.19, (see GL.1176- 1185)

10/ A deacon may preside at the celebration of the Liturgy of the hours:

-        As services of the Word, at service for Sundays and feast days, where no Eucharistic Sacrifice is possible. (GL 1173 / 1248, 2), and document Congregation for Divine Worship.

11/ A Deacon may be assigned to take Pastoral care of Parish:

-        Neáu vì thieáu Linh Muïc, Giaùm Muïc giaùo phaän xeùt thaáy caàn phaûi uûy thaùc söï tham gia thi haønh coâng taùc muïc vuï cho moät Phoù Teá hoaëc cho moät ngöôøi naøo khaùc khoâng coù chöùc Linh Muïc. (GL 517, 2 )

12/ A Deacon may be appointed judges, may also be named chancellor:

-        Caùc Thaåm phaùn phaûi coù thanh danh vaø coù baèng tieán só hay ít laø cöû nhaân Giaùo luaät. (GL 1421)

-        Chöôûng aán vaø caùc Luïc söï phaûi laø nhöõng ngöôøi coù tieáng toát, khoâng bò nghi ngôø. (GL 483 )

-        Deacons should be represented in Pastoral councils and at parochical level. (GL 512, 536)

-        Deacons as religious superiors in clerical institutes? (GL 588, 2

 

* Deacon JB. Dinh Searching 12-10-2003 * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    - www.AmericanCatholic.org

                     -----******-----                            

 

 

 

 
PHO TE HOM NAY # 1 PDF Print E-mail

 

   DEACONS TODAY # 1

                           ---***---                                                            James L. Alt

 

A/ A Deacon is a men who is called to a Ministry of Service:

Like Priest and Bishop, he receives the Sacrament of Holy Orders. At the same time he is “One among us”. He is a member of the Clergy.

B/ The Deacon’s Service is threefold:

1/ -Service of the Word. 2/ -Service of Charity. 3/- Service of the Altar.

   He is an Ordained person living in the life-style of the Laity. He serves the community in which he lives. The role of Deacon is served the People of God.

 

       1/ Service of the Word, (one of the three basic Services provided by Deacons):

a/ Proclaiming the Gospel message.   b/ Teaching, conducting retreats, counseling, in other Words, “speaking about Jesus”.                   c/ A Deacons’s actions at work speak louder than his words at Church. At the office, the plant, the factory or others place of commercial activity, Deacons are leaders in proclaiming God’s Word outside of Church boundaries by living ,and practicing on the job what is preached on Sunday.

d/ Deacons is speaking and explaining the message of the Gospel he has just read. His word is reinforced by his witness with his family and at his job.

 

       2/ Service of Charity is the TRADEMARK of the Deacon:

a/ Serving the Sick, the Poor.           b/ Providing shelter to the Homeless .       c/ Improving the living conditions of others.             d/ Service to others, giving a voice to those who are silenced.

                                   e/ More and more deacons are getting involved in the areas of Social Justice, bringing the values of the Gospel to bear on Marriage and Family life, on the trades and professions and political institutions.

       3/ Service of the Altar, this is most obvious at Mass, but Deacons Witness marriages, Baptize, preside at wake, Funerals and conduct prayer services, too.

 

a/ Proclaiming the Gospel at Mass both by reading the biblical text and by preaching about it. Serving as a pastoral administrator or guide for the community when no priest is present.

                                   b/ He has received and shares in the Sacrament of Holy Orders with the Bishop and Priest. He is done not in his own name but on behalf of the Church.

 

c/ As ordained ministers, Deacons are called to leadership in a special way, to find ways to promote justice and support Christian values in the world, in the name of the Christ.

 

 

                                                                                          Catholic Update 1997

                                                                                          www.AmericanCatholic.org      

 

Deacon Dinh Nguyen

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 
Thầy Phó Tế John Baptist Maria Nguyễn Văn Định PDF Print E-mail

alt

PHÓ TẾ HÔM NAY - Chức năng của Phó tế Vĩnh viễn :

1- Cũng như Giám mục và Linh mục, Phó tế nhận phép Truyền chức Thánh, họ thuộc thành phần Giáo sĩ trong Giáo hội.

2- Phó tế nhận và chia sẻ chức thánh với Giám mục và Linh mục, họ không làm việc triêng cho mình; nhưng nhân danh Giáo hội.

3- Phó tế công bố, chia sẻ Lời Chúa trong các Thanh Lễ, làm một số phép Bí tích, Á Bí tich, nghi lễ Phụng vụ, dạy giáo lý,...làm các việc công bằng, bác ái, xã hội.

---------------

Đôi Nét cuộc đời:

Phó tế Gioan Baotixita Maria Nguyễn văn Định sinh ngày 13-05-1938 có gia đình có 9 người con : năm trai và 4 gái, với 18 cháu nội, ngoại. Ông là cựu chủng sinh Thái bình, Đan viện Châu Sơn, và Tu hội Đắc Lộ, ông được Chúa gọi vào học ứng viên phó tế tại Đại Chủng viện Saint Mary, Houston, TX từ năm 1998, và được chịu chức Phó tế vĩnh viễn ngày 25 tháng 01 năm 2003.


Nhiệm vụ hôm nay:

Phó tế Nguyễn Định được Đức Giám mục Tổng Giáo phận Galveston –Houston bài sai về phục vụ Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, dưới quyền của Đức ông Philipphê Lê Xuân Thượng trong 3 sứ vụ là : Lời Chúa – Bí tích - Bác ái.

A. Phục vụ Lời Chúa/Bàn thờ:

Chia sẻ Lời Chúa trong các Thánh lễ ngày Chúa nhật, Thánh lễ Hôn nhân, Thánh lễ An táng, tại Nhà Quàn, Gia đình, Nhóm, Hội đoàn…

B. Phục vụ Bí Tích/Á Bí tích:

Phụ các Thánh Lễ, phân phát Mình Máu Thánh Chúa, Chủ sự chầu phép lành Thánh Thể, Chủ sự nghi lễ Hôn nhân (Bí tích Hôn phối), dạy Giáo lý, Rửa tội trẻ em. Làm phép xác, phát tang tại nhà quàn, làm phép các đồ dùng Phụng vụ, ảnh tượng, tràng hạt, phép nhà, xe cộ, tầu bè, lễ nghi Gia tiên, chúc lành đôi Tân hôn, chúc lành đầu năm Gia đình.


C. Phục vụ Bác ái: (Là Nhãn hiệu của Phó tế /Trade mark of Deacon)

-Thăm hỏi người ốm đau, bất hạnh, thiên tai, viện dưỡng lão, nhà thương, nhà tù, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, màu da…

-Yên ủi, giúp đỡ người nghèo khổ, không nhà, xin cung cấp nơi tạm trú cho người bị bạo hành trong Gia đình và ngoài Xã hội.

- Cải thiện đời sống cho người nghèo khó, nói lên tiếng nói của những người sống âm thầm, thấp cổ, bé miệng trong Xã hội.

- Cùng với các Tôn giáo bạn, dấn thân vào những việc công bằng xã hội, đem những giá trị Tin Mừng của Chúa cho đời sống Hôn nhân Gia đình, trong sự trao đổi nghề nghiệp và thể chế chính trị.


* Công việc đã và đang làm :

-Trước năm 1975 :Năm 1959 Lập Gia đình theo ý Bề Trên -Từ năm 1962 đến 30-4-1975 động viên vào Quân đội.- Tham gia phục vụ dạy học và giáo lý tại các Giáo xứ mình sinh sống.

-Sau 1975 : Học hỏi các lớp Giáo lý Kinh Thánh và cầu nguyện tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài-gòn. Tham gia các Nhóm chia sẻ Lời Chúa với đủ thành phần Tín hữu trong Hội Thánh tại Sài-gòn và Biên Hòa.

-Phát thực phẩm và thăm hỏi những người nghèo trong Giáo xứ, đi thăm trại cùi Bến Sắn và làm các việc bác ái khác. Chia sẻ Lời Chúa cho các Nhóm thanh thiếu niên bụi đời, nghiệm ngập trong Giáo xứ.

-Đưa Mình Thánh, đọc Lời Chúa, giúp bệnh nhân cầu nguyện, và yên ủi gia đình họ mỗi ngày.

-Tới thăm những bệnh nhân, người qua đời rất nhiều trong Giáo xứ ; đọc sách và yên ủi và cầu nguyện cho gia đình họ. Vì sau 1975 có trất nhiều người bệnh tật, nghéo đói ,bị chết vì ma túy, nghiện ngập ...

-Năm 1985: Thành lập Nhóm Gia Trưởng Liên Kết theo tinh thần của Giáo hội, mỗi Gia trưởng còn là Linh mục tại gia, họ có trách nhiệm Sống và chia sẻ Lời Chúa trong Gia đình như một Giáo xứ, là Giáo hội nhỏ. Bắt đầu có 6,7 người tham dự, đến nay 1 khu đã có đến 40 Gia trưởng tham gia mỗi tối thứ sáu hằng tuần, họ đến cùng cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa với nhau để giúp nhau kinh nghiệm Sống Đạo. Tôi vẫn tiếp tục gởi bài để Nhóm cùng nhau tìm hiểu và thực hành Lời Chúa trong Gia đình.

*Tháng 5-1990 Chúa cho thân nhân bảo lãnh sang Hoa Kỳ, cư ngụ tại Thành Phố Houston TX .

- Dạy Giáo lý và Việt Ngữ tại Cộng đoàn Holy Rosary Houston từ năm 1990 đến 1994., và làm Mục vụ tại Giáo xứ Đức Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Houston TX, Hoa Kỳ từ năm 1994 đến nay.

- Tham gia Hội Đồng Liên tại Houston từ năm 2004 đến nay.

- Chia sẻ về Văn hoá và Gia đình trên Đài Tiếng Nước Tôi từ 2006 đến 2008. Chia sẻ về Công giáo Hội Đồng Liên Tôn trên đài Little Saigon Radio từ năm 2007 đến 2009.

- Chia sẻ Lời Chúa tại các Thánh Lễ kể trên và các Nhóm, Hội đoàn như Dòng Ba Đaminh, Hội các Bà Mẹ, Nhóm Thánh Linh…

- Chia sẻ về Văn hoá, thân tâm mạnh khỏe, vui hát sinh hoạt, đi vãng cảnh tại các hội Cao niên Mỹ, Việt, và các cuộc cắm trại Tuổi trẻ Lên Đường của Hội Văn Hoá Khoa học VN tổ chức hàng năm.

- Đi cùng với Hội Thiện nguyện các Tôn giáo bạn thăm đồng bào tại New Orleans…bị bão Katrina và bão Ike trong những năm vừa qua.

- Cùng đi với Nhóm Tình Thương về Việt nam thăm các em cô nhi khuyệt tật, khắp nước từ miền Nam Cà Mâu đến tỉnh Lạng Sơn.

* Nhắm hướng của tôi: cho mình và tha nhân:

Lời Chúa là Đường là hướng đi chính: 1 ngày ra ngoài chia sẻ, làm việc 3 giờ, thì về nhà nghiên cứu, suy tư, cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, học tập, soạn thảo, biên chép, viết đêm ngày 7 giờ nữa, để đầu tư vốn liếng tâm linh cho mình khi phục vụ. Lấy câu Kinh Thánh làm Châm ngôn sống là: “Lời Chúa là đèn soi con bước, là Ánh Sáng chỉ đưỡng con đi.” (Tv 119:105). Và Sống khi phục vụ: Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi.”(Ga 3, 30). Còn bao nhiêu giờ chính là làm việc sinh sống cho cho Gia đình, con cháu và nghỉ ngơi.

Tôi đang soạn lại những bài đã viết ngắn gọn trên các Website, đóng thành 20 tập sách nhỏ về Lời Chúa với các chủ đề khác nhau, để tặng các Tín hữu muốn sống đạo trưởng thành trong Hội Thánh.


* Mục đích của tôi: cho mình và cho người :

Đêm ngày không ngừng nghỉ viết nhiều bài trên các Website, muốn cho nhiều Kitô hữu biết đọc, suy niệm, nhai và nuốt Lời Chúa theo gương Mẹ Maria, chia sẻ kinh nghiệm sống Lời Chúa cho Gia đình, Nhóm, Hội đoàn và ngoài Xã hội theo đúng tinh thần của Công Đồng Vatican 2 , các Tông huấn và Giáo huấn của Giáo Hội .

*Đến đầu tháng 12-2011 , nhờ ơn Chúa Thánh thần chỉ bảo, dẫn dắt và thúc đẩy, tôi đã thực hiện được Website : www.ChiaseLoiChua. com để đưa những bài đã viết từ sau 1975 lên Net.

Châm ngôn Sống từ khi ở Tu Hội Đắc Lộ: "CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI". (Gioan 3, 30)

Đầy tớ : John Baptist Maria Định Nguyễn/Huyền Đồng : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

DSCN3455

DSCN3428

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 6 of 6