buy dapoxetine online dapoxetine dapoxetine online cheap dapoxetine buy cheap dapoxetine dapoxetine priligy priligy tablets dapoxetine at cvs dapoxetine effectiveness dapoxetine reviews side effects for dapoxetine dapoxetine for sale dapoxetine 100 mg priligy in the united states viagra with dapoxetine reviews dapoxetine without a doctors prescription dapoxetine without prescription Những Bài Về Đức Mẹ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay8630
mod_vvisit_counterHôm Qua8682
mod_vvisit_counterTuần Này8630
mod_vvisit_counterTuần Trước41429
mod_vvisit_counterTháng Này129912
mod_vvisit_counterTháng Trước214058
mod_vvisit_counterTất cả11803797

We have: 141 guests online
Your IP: 54.225.59.14
 , 
Today: Sep 23, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Những Bài Về Đức Mẹ
NHUNG BAI VE DUC ME =BAI HAT VA KINH DUC ME PDF Print E-mail

NHỮNG BÀI HÁT VÀ KINH VỀ ĐỨC MẸ   ducme4

------*****------       Ptế Định sưu tầm


Bài 1/ Hồn Còn Ở Thế: (Có trước năm 1954)

Hồn còn ở thế, bao hiểm nguy tâm hồn cùng thân thế,

Bao nhiêu vết thương đọan trường xiết khôn lường.

Hồn ai vượt biển dương thế, trông ai đóai thương đỡ đần,

Đem qua biển nguy gian trần, đem về cho tới cõi bình yên.

 

Con ơi an lòng, con có Mẹ đây, con cứ cậy trông !

Sao mai dẫn đàng chúng con an lòng,

Xin Mẹ hãy giữ gìn hồn xác con liên,

Hầu được trở về hưởng phúc trên Thiên đàng,

Chốn huy hòang Thiên Cung. Mẹ ơi lòng con yêu mến !

Mẹ dắt con về tới bến, xin đem đến chốn Thiên đình,

Đem về cho tới cõi trường sinh.

------------------

 

Bài 2/ Mẹ về Thiên Cung: (Có trước Năm 1954)

Mẹ về Thiên cung cho con lên theo, cho con lên theo,

Mẹ ơn thế gian đắng cay muôn vàn nào hạnh phúc chi ?

Mẹ về Thiên cung ôi vui bao nhiêu, ôi vui bao nhiêu ?

Hãy luôn nhớ con đớn đau hãy còn ngàn ngày chia ly.

 

Con trông mong về trời, vui chi ôi cuộc đời,

Tâm can bồi hồi ngắm chốn xa xôi, đôi mắt rã rời,

Có thấu chăng lòai người, ham mê chi cuộc đời,

Chán thế gian thôi chỉ mong quê trời sướng vui.

 

Bài 3/ Tiến Hoa : (Có trước Năm 1954)

Mẹ ơi, nay con được (í) muôn nghìn hoa,

Để dâng lên cho Mẹ (e)trước ngai tòa,

Cả (á) và bầu tim còn trung trinh (à) thơm ngát,

Niềm ái ân nhẹ (e) nhàng theo tiếng ca.

 

Ôi Maria, con nài xin Mẹ (è e), lắng nghe lời con hãy còn nhỏ bé,

Hãy nâng đỡ con trong qua tối tăm,

Những thú trần gian con người dương thế.

Một ngày kia khi con đã về trời,

Với vườn xuân con sẽ vào mà hái hoa tươi,

Kết lại, đem về (à)quỳ bên(à) lòng Mẹ.

Tay tiến hoa miệng hát những khúc ca vui.

 

4/ Kinh Dâng Ngày cho Đức Mẹ :

Lạy Mẹ nhân lành, con vừa thức dậy, thì con dâng mọi việc làm con cho Đức Mẹ, hoặc con tư tưởng sự gì, nói lời gì hay là đọc kinh cầu nguyện hãm mình, hy sinh cách nào trong ngày hôm nay. Thì con có ý dâng mọi việc lành phúc đức ấy cho Đức Mẹ.

Nhân vì sự ấy, con xin Đức Mẹ phù hộ cho con hằng có ý ngay lành và có ý làm đẹp lòng Chúa và anh em trong khi làm những việc ấy. Con lại xin Đức Mẹ thêm sức cho con, kẻo con phạm tội mất lòng Chúa trong ngày hôm nay.

 

5/ Kinh Dâng Gia đình : (đã có từ lâu)

Lạy Nữ Vương Gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ,

Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai, đời chúng con gian nan khổ sở lắm !

Gia  đình chúng con long đong tối ngày; nhưng có Mẹ ở đây với chúng con.

Chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy.

Mong ngày sau vui sống cùng Mẹ trên Thiên đàng .  Amen . ///

 

6/ Kinh Hãy Nhớ :

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ Đồng Trinh. Xin Đức mẹ đóai đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin,, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

(Van nài Đức Mẹ thật nhiều lần, với hết cả tâm hồn cảm tạ, sám hối...)

-------------------------------

Ptế Định Nguyễn

 
NHUNG BAI VE DUC ME = NHUNG NHAN DUC CUA ME PDF Print E-mail

 

         NHÖÕNG NHAÂN ÑÖÙC CUÛA MEÏ MARIA

                                                  Ptế: GBM Định Nguyễn

                                       -----*****-----

1-     Ñöùc AÙi : Khi Meï coøn ôû theá gian ñaõ aüm beá Chuùa Gieâsu trong caùnh tay mình, vôùi tình yeâu nhö löûa. (Nhaõ Ca)

2-     Ñöùc Khieâm nhöôøng: Trong giaây phuùt nghieâm troïng cuûa Söï Truyeàn Tin, Meï tuyeân xöng chæ laø toâi tôù cuûa Chuùa.

3-     Ñöùc Tin: Meï nhaän Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå, laø Ñöùc Tin cuûa Meï lôùn lao baèng moïi ngöôøi vaø caùc Thieân thaàn. (Lc 1)

4-     Ñöùc Vaâng lôøi: Bôûi söï vaâng lôøi cuûa Meï laø nguyeân nhaân cöùu roãi cho chính Meï vaø cho taát caû nhaân loaïi nöõa.

5-     Ñöùc Hy voïng: Khi sinh con trong chuoàng suùc vaät, Meï khoâng phaøn naøn, ñaõ hoaøn toaøn phoù thaùc nôi Thieân Chuùa.

6-     Ñöùc Nhieät thaønh: Trong tieäc cöôùi Cana, loøngï Nhieät thaønh toû giuùp ñôõ ngöôøi khaùc maø Meï ñaõ thöïc hieän. (Gioan 2)

7-     Ñöùc Hy sinh: Meï Maria laø moät ngöôøi töû ñaïo khoâng bôûi löôõi göôm cuûa lyù hình; nhöng bôûi hy sinh cuûa traùi tim.

8-     Ñöùc Thaêm vieáng: Meï ñaõ thaêm baø EÂlisabet xa xoâi maø vaãn coøn ñang thaêm vieáng vaø daãn caùc linh hoàn ñeán vôùi Chuùa.

9-     Ñöùc Caån thaän: Qua Lôøi Söù thaàn, Meï ñaõ yeâu caàu caùch thaän troïng ñieàu aáy xaûy ra, vì Meï khoâng bieát ngöôøi nam.

10- Ñöùc Can ñaûm: Meï ñaõ can ñaûm suoát ba giôø lieàn nôi ñoài Canveâ, meï chaáp nhaän caùi cheát ñau thöông cuûa Chuùa.

11- Ñöùc Vui möøng: Meï la söï vui möøng vaø ñaùng yeâu cho Thieân Chuùa khi ôû Belem, sang Ai caäp vaø taïi Nazareùt.

12- Ñöùc Thoâng caûm: Meï thoâng caûm vôùi thaùnh Giuse taïi Belem, tôùi xöù Ai caäp vaø ñoâi baïn treû taïi tieäc cöôùi Cana.

13- Ñöùc Hoan laïc: Meï laø nieàm vui vì ñaõ trao ban Chuùa Kitoâ cho theá gian, Meï laø Ñaáng trung gian caùc aân suûng.

14- Ñöùc Khoân ngoan: Meï laø Toøa Ñaáng Khoân Ngoan, vì suoát ba möôi naêm laø ngöôøi ngoài laéng nghe lôøi Chuùa.

15- Ñöùc Kính sôï: Trong Ñeàn thôø meï ñaõ toû söï kính sôï Chuùa: “naøy con, vì sao Con laøm cho chuùng ta nhö theá?”(Lc2,48)

16- Ñöùc Töû teá: Söï töû teá cuûa meï laø ôû laïi ñoä ba thaùng ñeå chaêm soùc giuùp ñôõ baø EÂlizabet, laø linh hoàn toâi ngôi khen Chuùa!

17- Ñöùc Ñôn sô: Meï ñaõ caàu xin moät caùch ñôn giaûn: “ Naøy toâi laø toâi tôù Chuùa, xin haõy thöïc hieän nôi toâi theo...”

18- Ñöùc Bieát ôn: Khi Meï daâng mình cho Chuùa: “Ngöôøi yeâu cuûa toâi trao hieán cho toâi vaø toâi hieán thaân cho Ngöôøi. (Dtc 2, 16) Ñôøi soáng cuûa Meï laø moät ñôøi soáng taï ôn.

 

 

 

 

   KINH THAÙNH HOÙA CAÙC GIA ÑÌNH

   Laïy Thaùnh gia laø göông maãu ñôøi soáng gia ñình, coâng bình vaø yeâu thöông. / Xin cho Gia ñình chuùng con neân nôi ñaøo taïo caùc nhaân ñöùc / soáng trong hieàn hoøa, phuïc vuï vaø caàu nguyeän./ Xin cho chuùng con xaây döïng Gia ñình thaønh nôi an uùi / trong cuoäc ñôøi ñaày thöû thaùch,/ bieát soáng göông maãu trong Gia ñình / ñeå goùp phaàn vaøo vieäc xaây döïng Giaùo hoäi vaø coäng taùc trong vieäc phaùt trieån Xaõ hoäi.

   Xin Ba Ñaáng luoân hieän dieän trong Gia ñình chuùng con,/ khi vui cuõng nhö luùc buoàn,/ khi laøm vieäc cuõng nhö luùc nghi ngôi,/ khi lo aâu cuõng nhö luùc hy voïng,/ vaø moïi luùc thaêng traàm trong cuoäc soáng./ cho chuùng con luoân ca ngôïi Chuùa trong moïi luùc./ Ñeå hoâm nay vaø ngaøy sau ñöôïc keát hôïp vaø xum hoïp vôùi Ba Ñaáng trong Nöôùc Trôøi./ Amen.

 
NHUNG BAI VE DUC ME : BA MENH LENH FATIMA PDF Print E-mail

BA MỆNH LỆNH FATIMA     ducme

          ---***---

Từ năm 1917, Đức Mẹ đã hiện xuống Fatima nhắc bảo người ta phải thực hành Ba mệnh lệnh để thế giới có Hòa bình như sau :

1/ Cải thiện đời sống : Đây là mệnh lệnh quan trọng nhất, vì nhân lọai có ăn năn sám hối, bỏ đàng tội lỗi trở về làm lành lánh dữ,bằng cách thực hành Lời Chúa đã dạy và các Giáo huấn của Giáo hội, thì nhân lọai mới được cứu và các việc đạo đức khác Chúa mới chấp nhận. Tôi còn ít quan tâm, chưa sửa mình.

2/ Lần hạt Mân Côi: Đây là mện lệnh thứ hai là đọc và suy niệm 20 mầu nhiệm Vui -Mừng-Thương-Sáng theo Kinh Thánh, là một cuốn Phúc Âm, Bức Thư Tình- Tâm Thư Chúa gởi một cách ngắn gọn, để đem áp dụng vào đời sống hằng ngày. Nếu tôi chỉ đọc ngòai miệng, thì Chúa và Mẹ không chấp nhận.

3/ Tôn sùng Trái Tim Mẹ : Đây là mệnh lệnh thứ ba mà Giáo hội VN và mọi gia đình đã sùng kính đến tạ Trái Tim Mẹ bằng những giờ đền tạ, ca hát véo von, rầm rộ với các cuộc rước... rất được khuyến khích. Tuy nhiên, giáo dân còn ít thực hành 2 mệnh lệnh trên, họ còn dừng lại ở sự sùng kính tình cảm, vụ lợi, nặng về xin ơn, nên Giáo hội là Công Đồng Vatican 2 khuyên như sau:

Công đồng hết lòng khuyến khích các nhà Thần học và những người rao giảng Lời Chúa, khi xét đấn phẩm chức phi thường của Mẹ Maria , hãy cẩn thận tránh mọi phóng đại sai lầm...những chức vụ và đặc ân này luôn hướng về Chúa Kitô, nguồn mạch tòan thể chân lý, thánh thiện và đạo đức...

Phần các Tín hữu hãy nhớ rằng: lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua vô bổ, không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm; nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. (x. Giáo Hội số 67)

Có thực hành những điều Chúa Mẹ và Giáo hội nhắn nhủ trên, bạn và tôi mới xứng đáng là con của Mẹ, là người Tín hữu trưởng thành, mà bấy lâu nay chúng ta tỏ lòng sùng kính và tôn vinh Đức Mẹ mới thật có ý nghĩa.

Ptế Định biên sọan

 
NHUNG BAI VE DUC ME : NHUNG VIEC SUNG KINH ME PDF Print E-mail

NHỮNG BÀI VỀ ĐỨC MẸ :  VIỆC SÙNG KÍNH MÀ ĐỨC MẸ MUỐN :

1/ Đức Mẹ muốn tôi mời Chúa vào làm chủ Gia đình : Để Gia đình tôi có Lời Chúa ban quyền năng Thánh Thần giúp tôi tránh được mọi sự dữ, thóat khỏi sự tấn công của ma quỷ luôn rình rập đêm ngày về tình tiến và các tật xấu khác. Mẹ muốn tôi luôn cầu nguyện như Mẹ để có sức mạnh tâm hồn. Làm chứng nhân bằng đời sống mình và trở nên ánh sáng  của Thiên Chúa trong trần gian.

Hãy trao gởi con tim cho Chúa, hãy nói  cho Ngài biết những đau khổ và vui mừng, lúc đó tôi sẽ được bình an và không sợ hãi nữa.!

2/ Đức Mẹ muốn Thánh gía là trung tâm điểm của đời tôi: Thánh giá giúp tôi luôn khiêm tốn và gần Chúa mỗi ngày. Thánh giá đưa tôi đến gặp anh em túng nghèo trong Chúa. Thánh giá làm tôi trở thành người Tín hữu trưởng thành hơn. Thánh giá không làm tôi thất vọng; nếu tôi biết sống cầu nguyện như hơi thở và thực hành Lời Chúa như Mẹ đã làm mẫu gương.

Mẹ muốn tôi cùng vui vẻ, mạnh dạn theo Mẹ lên núi sọ cuộc đời nhiều đau khổ này, để ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu.

3/ Đức Mẹ muốn tôi canh tân giờ Kinh tối Gia đình : Để tôi tôn vinh Chúa bằng : thờ lạy- cảm tạ- Ngợi khen là chính, mà xin ơn là phụ. Lúc này, cha mẹ, vợ chồng, con  cháu cùng quây quần mỗi buổi tối, trước bàn thờ Chúa để lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Kinh và nhắc nhở nhau, gần nhau , lằng nghe nhau, giúp nhau chia sẻ vui buồn trong một ngày làm ăn vất vả.

Mẹ muốn Gia đình tôi là Gia đình thánh như Mẹ xưa, để ca ngợi lòng Chúa thương xót như là dòng suối mát tuôn chảy ra cho nhân lọai.. (còn tiếp)

Ptế Định Nguyễn

 
DUC ME VOI NGUOI GIAO DAN (TIEP BAI TRUOC PDF Print E-mail

ĐỨC MẸ VỚI NGƯỜI GIÁO DÂN #2 =TIẾP BÀI ĐỨC MẸ VỚI TÍN HỮU.

                                                                                 Ptế Định Nguyễn

4/ Nhân đức Vâng lời - Dâng con cho Chúa: Mẹ cùng thánh Giuseđem con lên Giêrusalem dâng cho Chúa theo luật Mô-sê. Trong đền thờ Mẹ được ông Si-mê-on nói tiên tri cho biết: "Con Bà sẽ bị người đời chống đối, còn chính bà thì sẽ như mộ lưỡi gươm đâm thâu." (x. Luca 2, 22-35)

Tôi cần noi gương Mẹ trong đời sống Gia đình : hy sinh, vui nhận và chu tòan trách nhiệm giữa vợ chồng, cha mẹ, con cháu về vật chất và tinh thần.

5/ Nhân đức Can đảm, vui nhận trách nhiệm: Mẹ đồng hành với Chúa rao giảng Tin Mừng, đi sát con đường đau khổ của Chúa vác thánh giá lên núi sọ. Can đảm đứng chết với Chúa dưới chân thâp giá với Chúa và lãnh nhận làm Mẹ nhân lọai: Khi thấy thân mẫu mình và môn đệ đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với Mẹ rằng : "Thưa bà, đây là con của Bà". Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh."...(x. Ga 19, 26-27)

Bạn cần làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hiện tại, bằng lời nói và việc làm cho tha nhân đang sống bên cạnh, cần đến ta giúp mọi thứ...

6/ Nhân đức kiên tâm cầu nguyện : Mẹ đã cùng với cá Tông đồvà các phụ nữ, hợp nhau khiên nhẫn cầu nguyện để đón nhận Chúa Thánh Thần: ...và ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần ...(x. CV 2, 4)

Mẹ là Người Tín hữu đầu tiên dạy tôi Cầu nguyện, và muốn tôi mến Mẹ là thực hành những điều Mẹ đã sống làm mẫu gương, chứ không chỉ xin ơn !

(còn tiếp)

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 Next > End >>

Page 28 of 28