The News
VAN HOA VA GIA DINH = KINH THANH VÀ CA DAO VE CHA ME PDF Print E-mail

 

               KINH THÁNH VÀ CA DAO NÓI VỀ MẸ CHA

 

A- Kinh Thánh:

1-     Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, để được sống lâu trên mặt đất, mà Đức Chúa Trời của ngươi ban cho ngươi. (Xh 20,12)

2-     Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền với các con. (Hc 3, 2)

3-     Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con bền vững, lời nguyền rủa của mẹ làm cho chốc rễ bật nền. (Hc 3, 9)

4-     Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.   (Hc 3, 6)

5-     Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ mang nặng đẻ đau.   (Hc 7, 27)

6-     Hỡi con, lệnh cha truyền, hãy lo tuân giữ, lời mẹ dạy, chớ bỏ ngoài tai.   (Châm ngôn 6, 20)

7-     Châm ngôn của vua Salômôn : Con khôn làm cha vui sướng, con dại làm mẹ buồn phiền. (Châm ngôn 10, 1)

8-     Con ngu khiến cha buồn giận, con dại làm mẹ đắng cay. (Châm ngôn 17,25)

9-     Ước chi cha mẹ con được hoan hỉ, và người sinh ra con được mừng rỡ.   (Châm ngôn 23, 25)

10- Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc cha mẹ đừng làm con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng.   (Côlôsê 3, 20-21)

11- Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tình thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. (Êph 6, 1-3)

12- Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận; nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.   (Êph 6, 4)

B- Ca dao, Tục ngữ:

1/ Mẹ già như chuối chín cây, gió đưa trái rụng con rày mồ côi.

2/ Mẹ già như chuối già hương, như xôi nếp mật như đường mía lau.

3/ Mẹ già ở chốn lều tranh, đói no chẳng biết rách lành chẳng hay.

4/ Mẹ già ở tấm lều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.

5/ Mẹ ơi con chẳng lấy dân, dù xa dù gần lấy khách mà thôi.

   Lấy khách được mặc áo đôi, được đi gầy đỏ được ngồi ghế cao.

6/ Mẹ già con vịt chít chiu, mấy đời dì ghẻ nâng niu con chồng.

7/ Mẹ già hết gạo treo niêu, mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai.

8/ Mẹ già như bắp khô bao, Sao anh không kiếm nơi nào đỡ tay.

9/ Mẹ dạy con thì khéo, bố dạy con thì khôn.

10/ Mẹ đánh một trăm, không bằng cha hăm một tiếng.

11/ Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết, nàng dâu chừa.

12/ Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi mẹ, con kể từng ngày.

13/ Thờ cha mẹ, ở hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường.

14/ Mẹ dạy con chẳng nghe lời, con nghe ông kiễng đi đời nhà ma.

15/ Ân cha nặng lắm cha ơi! Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

 

Phó tế Nguyễn Văn Định biên soạn * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
VAN HOA VA GIA DINH = KINH THANH DAY VE KE LAM CON PDF Print E-mail

 

          KINH THAÙNH DAÏY VEÀ KEÛ LAØM CON

                       Văn Hóa và Gia Đình

                              ---*****---

1-     Ngöôi haõy thôø kính cha meï, ñeå ñöôïc soáng laâu treân maët ñaát maø Ñöùc Chuùa cuûa ngöôi ban cho ngöôi. (Xh 20, 12)

2-     Ñöùc Chuùa laøm cho ngöôøi cha ñöôïc veû vang vì con caùi, cho ngöôøi meï uy quyeàn ñoái vôùi caùc con. (Hc 3, 2)

3-     Ai toân vinh cha seõ ñöôïc tröôøng thoï, ai vaâng leänh Ñöùc Chuùa seõ laøm cho meï an loøng. (Hc 3, 6)

4-     Vì phuùc laønh cuûa ngöôøi cha laøm cho cöûa nhaø con caùi beàn vöõng, lôøi nguyeàn ruûa cuûa meï laøm choác reã naät neàn.   (Hc 3, 9)

5-     Quaû thaät, ngöôøi ta chæ ñöôïc veû vang luùc cha mình ñöôïc toân kính, vaø con caùi phaûi oâ nhuïc khi cha meï mình bò khinh cheâ. (Hc 3, 11)

6-     Ai boû rôi cha mình khaùc naøo keû loäng ngoân, ai choïc giaän cha meï mình seõ bò Ñöùc Chuùa nguyeàn ruûa. (Hc 3, 16)

7-     Cha con, con haøy heát loøng toân kính, vaø ñöøng queân ôn meï ñaõ mang naëng ñeû ñau. (Hc 7, 27)

8-     Nhö meï hieàn, khoân ngoan seõ gaëp ngöôøi aáy, vaø nhö taân nöông tinh khieát, khoân ngoan seõ ñoùn chaøo.(Hc 15, 2)

9-     Con phaûi bieát theïn thuøng xaáu hoå tröôùc maët cha meï vì chuyeän daâm tình; tröôùc maët ngöôøi quyeàn cao chöùc troïng vì nhöõng lôøi doái traù. (Hc 41, 17)

10- Hôõi con, leänh cha con truyeàn haõy lo tuaân giöõ. Lôøi meï daïy chôù boû ngoaøi tai. (Chaâm ngoân 6, 20)

11- Chaâm ngoân cuûa vua Salomon: Con khoân laøm cha vui söôùng; con daïi laøm meï buoàn phieàn. (Ch.ngoân 10, 1)

12- Gaëp gaáu meï maát con, coøn hôn gaëp ngöôøi ngu leân côn roà daïi. (Ch. ngoân 17, 12)

13- Con ngu khieán cha buoàn giaän, con daïi laøm meï ñaéng cay. (Ch. ngoân 17, 22)

14- Keû naøo nguyeàn ruûa meï cha, ngay giöõa ñeâm khuya, ñeøn noù bò taét nguùm. (Ch. ngoân 20, 20)

15- Haõy laéng nghe cha con, ñaáng sinh thaønh ra con; ñöøng khinh deå meï con khi ngöôøi giaø yeáu. (Ch. ngoân 23, 22)

16- Öôùc chi cha meï con ñöôïc hoan hæ vaø ngöôøi sinh ra con ñöôïc möøng rôõ. (Ch. ngoân 23, 25)

17- Keû boùc loät cha meï, roài baûo: “Ñaâu coù toäi vaï gì!” Chính haén laø baïn cuûa quaân aên cöôùp. (Ch. ngoân 28, 24)

18- Keû laøm con haõy vaâng lôøi cha meï trong moïi söï, vì ñoù laø ñieàu laøm ñeïp loøng Thieân Chuùa. Nhöõng baäc cha meï ñöøng laøm con caùi böïc töùc, keûo chuùng ngaõ loøng. (Col 3, 20- 21)

19- Keû laøm con haõy vaâng lôøi cha meï theo tinh thaàn cuûa Chuùa, vì ñoù laø ñieàu phaûi ñaïo. Haõy toân kính cha meï,   ñoù laø ñieàu raên thöù nhaát coù keøm theo lôøi höùa: ñeå ngöôi ñöôïc haïnh phuùc vaø tröôøng thoï treân maët ñaát naøy. (EÂph 6, 1- 3)

20- Nhöõng baäc laøm cha meï, ñöøng laøm cho con caùi töùc giaän, nhöng haõy giaùo duïc chuùng thay maët Chuùa baèng caùch khuyeân raên vaø söûa daïy. (EÂph 6, 4)

 

 

Ptế : GBM Định Nguyễn

 

 

 

 
VAN HOA VA GIA ĐINH = NHUNG THACH DO CUA GIA DINH PDF Print E-mail

 

     NHÖÕNG THAÙCH ÑOÁ CUÛA GIA ÑÌNH

                                       (Daøn baøi)

 

1/ Haønh trình löu vong.

 

2/ Gia ñình Thaùnh Gia troán sang Ai caäp: ( Suy nieäm theâm: Math. 2, 12- 23)

 

3/ Gia ñình tha höông.= Cứ xin thì sẽ được          (Suy nieäm theâm: Math. 7, 7- 11)

 

4/ Gia ñình Vieät nam taïi Hoa kyø.                 

 

5/ Tinh thaàn Ñaïi Gia ñình.                            (Suy nieäm theâm: Math. 12, 1- 8)

    

6/ Baûo veä Vaên hoùa vaø thoaùt ly Vaên hoùa.   (Suy nieäm theâm: Math. 13, 18- 23)

        

 

7/ Tình nghóa Vôï choàng theo Vaên hoùa Vieät nam. (Ca dao, Tuïc ngöõ)

        

 

                                                                                                  

__________________________________________________________________________

 

 

                              BAØI HAÙT SINH HOAÏT

 

1- Naøo cuøng haùt leân, naøo cuøng haùt leân!

   Cho quaû tim noái tieáp quaû tim.

   Cho con ngöôøi bieát yeâu con ngöôøi.

 

 

2- Naøo cuøng voã tay naøo cuøng voã tay!

   Cho quaû tim noái tieáp quaû tim.

   Cho con ngöôøi haõy thöông con ngöôøi.

 

 

3- Naøo cuøng ñöùng leân naøo cuøng ñöùng leân!

   Cho quaû tim noái tieáp quaû tim.

   Cho con ngöôøi thöù tha con ngöôøi.

 

 

 

 

                                                  Söu taàm Ñònh Nguyễn

 

 

 

 

 

 
VAN HOA VA GIA DINH = NGHE THUAT CAM THONG GIUA VO CHONG PDF Print E-mail

Văn Hóa và Gia đình: NGHEÄ THUAÄT CAÛM THOÂNG GIÖÕA VÔÏ CHOÀNG

Theo Ca dao, Tuïc ngöõ Vieät-Nam      *  Pt. Ñònh Nguyeãn

 

  • Xin môøi caùc anh chò chia seû Kinh nghieäm ñaõ soáng nhöõng caâu sau ñaây:1/ Haïnh phuùc löùa ñoâi:     Vôï choàng laø nghóa giaø ñôøi

                                         Ai ôi chôù nghó nhöõng ñieàu thieät hôn

 

                                                Xöa kia em cuõng löôït laø

                                         Baây giôø aùo raùch noù ra theá naøy

 

2/ Boån phaän vôï choàng:     Choàng ta aùo raùch ta thöông

                          Choàng ngöôøi aùo gaám xoâng höông maëc ngöôøi

 

                                                Ñaøn baø maø ñeå noù leo

                                    Thì haøng phu töôùng cheát queo coù ngaøy

 

3/ Vôï choàng chung thuûy:Thöông nhau ñóa muoái chaám göøng

                                    Göøng cay muoái maën xin ñöøng boû nhau

 

                                                Phuï choàng laø gaùi baát trinh

                                           Trai ôû baïc tình laø ñöùa baát phu

 

4/ Vôï choàng nhaãn nhuïc:   Choàng giaän thì vôï bôùt lôøi

                                         Côm soâi bôùt löûa ngaøn ñôøi khoâng kheâ

 

                                        Thöông nhau cau baûy boå ba

                                           Gheùt nhau cau baûy boå ra laøm möôøi     

 

                             

                                        ______________________         

 
VAN HOA VA GIA DINH = GAP GO CHIA SE TRONG GIA DINH PDF Print E-mail

     GAËP GÔÕ, CHIA SEÛ TRONG GIA ÑÌNH

                              ---oOo---

1/ Caùi haïi cuûa thieáu gaëp gôõ, chia seû :

a/ Khoâng hieåu nhau, sinh ra hieåu laàm, neân thieáu thoâng caûm, kính troïng vaø bieát ôn.

b/ Con chaùu thieáu côûi môû neân beõn leõn. kheùp kín, khoâng muoán boäc loä, cheâ bai nhau.

c/ Khoâng khen thöôûng ñuùng luùc seõ laøm ngöôøi khaùc bôùt böïc roïc vaø taêng nieàm vui.

                                                                                                            (Gal 6, 1-4)

 

2/ Côûi môû vaø khuyeán khích laãn nhau:

a/ Caøng gaàn guõi nhau caøng nhaõ nhaën, toân troïng vaø bieát ôn nhau nhö thaáy boâng hoa ñeïp.

b/ Caàn moät lôøi caùm ôn chaân thaønh, caâu noùi ñeïp loøng: Lôøi noùi khoâng maát tieàn mua...

                                                                                                            (Gal. 5, 22)

 

3/ Traùnh la raày giöõa vôï choàng, con chaùu:

a/ Baïn traùnh la raày vôï... con chaùu hôn laø vui veû thoâng caûm khi laøm khoâng vöøa yù mình.

b/ Baïn caàn quan taâm ñeå yù ñeán con nhaùu nhö laø baïn beø nôi laøm vieäc. Vôï choàng cuõng vaäy.

c/ Ñöøng laøm cho nhau thaát voïng khi bò ngöôøi khaùc khoâng hieåu vaø quan taâm ñeán mình.

d/ Vôï choàng seõ böïc töùc, ngang böôùng vaø con chaùu seõ quaäy phaù trong gia ñình..., boû nhaø ra ñi.

e/ Maät maøy nhaên nhoù, khoâng noùi, laøm thinh, thôû daøi, khoâng nghe caøng nguy haïi lôùn.

g/ Traùnh thaùi ñoä quaù gaét gao, hoaëc nuoâng chieàu, khaét khe quaù ñaùng ñeàu baát lôïi.

                                                                                    (EÂph 4, 1-4;   Col 3, 12-15)

 

4/ Laéng nghe ñieàu con chaùu noùi:

a/ Vì raát coù lôïi cho ta, duø luùc baïn khoâng thaùây thoaûi maùi hay böïc roïc trong sôû laøm .

b/ Neân coù söï hoã töông, ñöøng chæ mong luùc naøo noù cuõng laøm vui veû thoûa maõn cho mình.

c/ Baïn neân taïo cho gia ñình coù baâuø khoâng khí vui töôi cho nhau vaø caàn coù nhau.

                                                                                                (Math 5, 13-16)

 

Toùm laïi, gaëp gôõ, chia seû trong gia ñình laø phöông theá raát quan troïng vaø caàn thieát trong moïi hoøan caûnh ñeå cuùu vaõn moò baát traéc xayû ra; nhöng caàn coù taâm hoàn thaät khieâm toán, laéng nghe vaø caàu nguyeän ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn daãn daét vaø laøm vieäc.

         Moïi ngöôì phaûi queân mình gioáng Chuùa Gieâsu ñaõ laøm göông, nhö vaäy khoù coù söï chia reõ vaø ñoå vôõ xaûy ra, neáu coù söï kieân nhaãn vaø thöïc haønh lieân tuïc vôùi ôn treân.

 

                                                                                                Ngaøy Muïc Vuï Gia ñình 19-06-2004

                                                                                                          Ptế: GBM Định Nguyễn

                                                                                                           

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 3 of 4