mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay801
mod_vvisit_counterHôm Qua5693
mod_vvisit_counterTuần Này21522
mod_vvisit_counterTuần Trước36123
mod_vvisit_counterTháng Này85637
mod_vvisit_counterTháng Trước189436
mod_vvisit_counterTất cả8980717

We have: 124 guests online
Your IP: 54.225.16.58
 , 
Today: Aug 18, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)The News
VAN HOA VA GIA DINH = BON PHAN LAM CHA ME PDF Print E-mail

BOÅN PHAÄN LAØM CHA MEÏ

             ----***----

A-  Luoân coù caùi nhìn môùi:

1/ Caàn hoïc bieát taâm lyù cuûa con theo töøng löùa tuoåi; quan nieäm cuûa con khaùc vôùi caùi nhìn cuûa cha meï, ví chuùng treû hôn.

2/ Caàn hoïc hoûi theâm trong cuoäc soáng vaø saùch vôû...cho hôïp thôøi vaø thích nghi vôùi cuoäc soáng hieän taïi cuûa moãi ñöùa con.

3/ Caàn vui veû, gaàn guõi con luoân, giaùo duïc con meàm deûo, khoâng cöùng ngaéc; nghieâm nghò chöù ñöøng nghieâm khaéc.

4/ Nghieâm nghò thì oân hoøa côûi môû; nghieâm khaéc thì deã ñi tôùi noùng giaän, ñoäc taøi, baûo thuû, deã laøm cho con xa caùch mình.

                                                            (EÂpheâxoâ 4, 17- 24)

B-  Caàn coù loøng nhaân haäu:

1/ Khoâng neân ñeå buïng, ñay nghieán, chöûi bôùi, daèn maët laøm con sôï; nhöng saün saøng tha thöù loãi laàm vì yeáu ñuoái cuûa con.

2/ Caàn hy sinh cho con veà thì giôø, veà sôû thích rieâng nhö maûi laøm, thuù vui, röôïu cheø, beø baïn... maø boû queân con.

3/ Xöû ñoái vôùi caùc con thaät coâng baèng, kheùo leùo. Naâng ñôõ, thoâng caûm caùc con yeáu keùm veà theå xaùc vaø taâm hoàn.

                                                            (Philippheâ 2, 1- 5)

C-  Luoân laøm göông saùng:

1/ Traùnh caõi chöûi nhau, daøy voø, than thôû... tröôùc maët con, laøm chuùng sô,ï chaùnsoáng trong gia ñình, seõ boû nhaø theo beø baïn.

2/ Laøm nhöõng vieäc toát laønh cuï theå cho con noi theo hôn laø duøng nhöõng lôøi noùng naûy, doïa daãm, chöûi bôùi, coäc caèn...

3/ Xeáp giôø tôùi tröôøng tham döï sinh hoaït va øthaêm thaày coâ, giuùp con nhöõng moân hoïc keùm ñeå khoûi thaát voïng boû hoïc.

                                    (Philippheâ 4, 4- 9; Coâloâxeâ 3, 5- 8)

 

D-  Trau gioài Vaên hoùa cho con:

1/ Daønh thì giôø cuoái tuaàn daãn con ñi hoïc Vieät ngöõ, Giaùo lyù vaø sinh hoaït hoäi ñoaøn ñeå con coù neáp soáng Vaên hoùa, Ñaïo ñöùc.

2/ Cha meï nhôù luoân noùi vaø taäp cho con noùi tieáng Vieät khi ôû nhaø, ñöøng noùi tieáng Anh, ñeå con khoûi queân vaên hoùa...

3/ Daïy cho con neáp soáng vaên hoùa, ñaïo ñöùc cuûa Toå tieân, oâng baø, Chaøo hoûi, aên maëc, giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi cuøng khu xoùm...

                                                            (Luca 6, 43- 45)

E-   Caàu nguyeän, gaëp gôõ chung:

1/ Laéng nghe, chia seû vaø taâm söï giöõa cha meï vôùi con veà hoïc haønh vaø baên khoaên cuûa tuoåi treû ñeå hieåu vaø caûm thoâng nhau.

2/ Giaùo hoäi muoán cha meï nhö laø Linh muïc taïi gia coù traùch nhieäm Soáng Lôøi Chuùa vaø laøm göông cho con giöõ ñaïo Chuùa.

3/ Giôø caàu nguyeän toái gia ñình neân ñoïc kinh ngaén goïn vaø choïn moät ñoaïn Phuùc AÂm ñeå moïi ngöôøi suy nieäm vaø aùp duïng.

Taäp cho con caàu nguîeân, noùi chuyeän thaân maät vôùi Chuùa...

                                                            ( 1 Thess 5, 14- 18)

Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi: “Cha meï khoâng nhöõng truyeàn ñaït Tin Möøng cho con caùi maø coøn coù theå nhaän laïi chính Tin Möøng aáy ñaõ ñöôïc Soáng saâu saéc thöø phía con chaùu.

Vaø moät gia ñình nhö theá seõ coù söùc Phuùc AÂm hoùa nhieàu gia ñình khaùc vaø caû moâi tröôøng chung quanh.

 

Toùm laïi, caùc cha meï caàn nhôù raèng: hoï laø nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm giaùo duïc vaø laøm göông toát veà ñôøi v aø ñaïo cho con chaùu veà nhöõng ñieàu ñaõ neâu ôû treân.

 

                                    Ngaøy Muïc vuï Gia ñình 19-06- 2004

                                             Phoù teá: JB Nguyeãn Ñònh

 
VAN HOA VA GIA DINH = HPHN#22 : NHIN NHUC NHAU PDF Print E-mail

BOÅN PHAÄN VÔÏ CHOÀNG: NHÒN NHUÏC NHAU

Hạnh phúc Hôn nhân & Gia đinh # 22

 

1/ Truyeän vui keå: 

   *  Hãay uoáng nöôùc thaày Vinh Sôn :  Ngaäm nöôùc vaøo mieäng moãi khi choàng maéng chöûi , vì ngaäm nöôùc vaøo mieäng neân khoâng theå aên mieáng traû mieáng ñöôïc, laïi maáy laàn tröôùc anh noùi moät, chò ñaùp 10, neân aên ñoøn. Ngaäm nöôùc laø nhòn thì ñaâu coù sinh chuyeän.!

          Choàng giaän thì vôï bôùt lôøi

   Côm soâi bôùt löûa ngaøn ñôøi khoâng kheâ.

 

Lôøi Chuùa: Thaùnh Pheâroâ hoûi Chuùa: “Laïy Thaày, coù phaûi con neân tha thöù cho anh em 7 laàn khoâng? Chuùa ñaùp: “Khoâng phaûi 7 laàn maø 70 laàn 7 neân thaønh con soá tha thöù 490 laàn.

 

2/ Thaùnh Kinh daïy: Soáng chung ñuïng laø moät cuoäc chieán ñaáu. Chöõ Latinh laø: Vita communis militia est.   Cheùn baùt coøn coù luùc xoâ xaùt huoáng chi vôï choàng soáng vôùi nhau haøng ngaøy sao traùnh noåi nhöõng luùc côm khoâng ngon, canh khoâng ngoït.

Ngoïc nhìn laâu seõ tìm thaáy veát,

Hoa ñeå gaàn seõ heát muøi höông.

Hay: Xa nhau mong öôùc mô maøng

Gaàn nhau roài seõ phuï phaøng bieát nhau

3/ Tính tình khaùc nhau:   Veà sôû thích, veà aên - maëc, giaûi trí-vaên ngheä , laøm aên, toân giaùo, caùch daïy baûo con, giao du baïn beø... Coù voá soá vaán ñeà maâu thuaãn khoâng vöøa yù nhau.

Ñeán noãi phaûi ñöa nhau ra toøa aùn, thaät laø ñau loøng cho con caùi Chuùa.

          Thöông nhau cau baûy boå ba

          Gheùt nhau cau baûy boå ra laøm möôøi.

Nhöng : Tình chæ ñeïp khi coøn dang dôû,

Anh yeâu em em ngoït xôùt nhö mía luøi.

Sau ñoù, anh noùi anh nghe, em noùi em nghe, roài caû hai cuøng noùi, haøng xoùm nghe...

 

Thaät khoâng gì ñau khoå cho con chaùu baèng thaáy boá meï, oâng baø caõi chöûi nhau nhö côm böõa.

 

4/ Truyeän keå: OÂng giaø kia coù tieáng laø nhaãn nhuïc trong Gia ñình vaø thuaän hoøa vôùi haøng xoùm, ñöôïc chính phuû ban taëng moät aùo gaám coù theâu moât traêm chöõ nhaãn, moät thanh nieân tôùi thöû cuï cöù hoûi hoaøi ñeán 11 laàn nghóa chöõ Nhaãn laø gì ? Cuï lieàn noåi ñoùa leân...Moïi ngöôøi cöôøi..

   Vôï choàng soáng khoâng phaûi sôï theá gian, ñeå ñöôïc laáy baèng khen; nhöng ñoù Lôøi Chuùa raên daïy: Anh em haõy chòu ñöïng nhau vaø tha thöù cho nhau....

   Vì:   Thuaän vôï thuaän choàng, taùt beå ñoâng cuõng caïn.

Hoaëc laø:     Rau toâm naáu ví ruoät baàu, choàng chan vôï huùp gaät ñaàu khen ngon.          .

       Keát: Anh chò luoân nhôù caâu Ca dao Tuïc ngöõ:     Choàng giaän thì vôï bôùt lôøi

                                                              Côm soâi bôùt löûa ngaøn ñôøi khoâng kheâ.

 

Pho te: Nguyen Dinh * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 
VANHOA VA GIA DINH = BAI LUẬN TRAI LEN DUONG 2007NG PDF Print E-mail

 

BÀI LUẬN THI TRẠI LÊN ĐƯỜNG 2007

                             -----*****-----

      Sau khi ghi danh vào Hội Văn Hoá Khoa Học Việt nam 1997 được một năm. Tôi đã ghi danh vào trường Đại học St Thomas University ở Houston. Từ năm HVHKH tổ chức Traị Lên Đường lần thứ nhất, lòng tôi rất mong muốn nhưng không con thì giờ để đi được. Đến nay hoàn cảnh đã cho phép, nên tôi quyết tham gia và mời các bạn trẻ cùng ghi danh Traị lên đường 2007.

     Do lòng khao khát phục vụ tha nhân, khi còn ở quê hương năm 1980, do sự đòi hỏi của hiện tình đất nước, tôi bắt đầu tham gia các các chương trình thiện nguyện để giúp đỡ đồng bào. Tôi cùng với các bạn trẻ xin tiền, mướn xe, đi các vùng đất nước thăm những người nghèo, các trại cùi, những người già cả, neo đơn, để phát quần áo, chăn mền, thực phẩm như thuốc, gạo, mì gói, bo bo cho dân chúng.

   Đến 1990, khi sang Hoa kỳ, tôi cùng các bạn trẻ khá tiếng Việt và các thầy cô khác dạy Việt ngữ cho các em hoc sinh, như ở trường Việt ngữ Hùng Vương, Đại Học Saint Thomas, nhà thờ Holy Rosary Downtown Houston. Sau đó, tôi cũng tham gia vào Hội Phụ huynh hai trường trên, liên kết cac cha mẹ với nhà trường trong việc học vấn và giáo dục các em, từ Việt nam sang mỗi ngày một nhiều, để cùng với các vị lãnh đạo tinh thần và phụ huynh trong viêc duy trì nền văn hóa, đạo đức của Việt nam.

   Tiếp đến, tôi chuyển gia đình về vùng Southwest Houston, cùng các thầy cô trẻ lại tham gia dạy Việt ngữ, tham gia các buổi sinh hoạt thiện nguyện của các Nhóm giới trẻ, Giáo xứ và Cộng đồng tổ chức như ngăn ngừa các bạn trẻ vào băng đảng, hút sách, xì ke ma túy, phá thai. Chống bạo hành trong gia đình, vợ chồng, con cái bỏ nhà ra đi, do Trung Tâm Phụ nữ Houston đề xướng. (Woman Center). Tôi tham gia dạy Giáo lý và Việt ngữ tại Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể từ 1994 cho đến năm 1998.

   Đến năm 1998, tôi được ơn gọi đi học Phó tế (Deacon) tại trường Thần học Công giáo, Đại chủng viện Saint Mary ở Houston. Thời gian này, tôi được nghe Hội Văn Hoá Khoa học kêu gọi tham dự trại Phát triển Kỹ năng Lãnh Đạo Lên Đường lần thứ Nhất, thật hay và cần thiết qúa mà không đi tham dự được.

   Rồi sau khi ra trường, được tấn phong Phó tế Vĩnh viễn ngày 25-01-2003, tôi về phục vụ tại Giáo xứ Ngôi Lời vớ các việc Lời Chúa, Bí tích, Bàn thờ, Công bằng, Bác ái Xã hội theo chức năng của mình, như Nursing Home, nhà tù, bệnh viện, người già, bệnh tật, các bất công xã hội của những người thấp cổ bé miệng khác v..v…Tôi cũng tham gia trao đổi trên Đài phát thanh hải ngoại về Văn hoá và Gia đình hàng tuần, tháng trên Radio Tiếng Nước Tôi, để các cha mẹ và mọi người có dịp nhớ lại những lời dạy tốt lành của ông bà dạy bảo trong ca dao, tục ngữ Việt nam và duy trì nếp sống Văn hóa, Đạo đức, Tập quán của Tổ Tiên để lại. Sưu tầm các bài vở về tuổi trẻ ở Hải ngoại , tuổi trẻ bước vào hôn nhân và thăng tiến các gia đình đang đỗ vỡ hiện nay.     Hàng tuần tôi tới thăm hỏi các cu taị Nursing Home đường Town Park Houston,v..v… gặp gỡ, an ủi và ca hát cho các cục nghe, tôi còn tới các Hội Cao niên như lạc Hồng để chia sẻ về Thân Tâm Mạnh khỏe, giúp các cụ vui vười, kể chuyện và ca hát cho đời tươi trẻ thêm.

   Tôi dấn thấn vào các công tác xã hội, gây tình đoàn kết các Tôn giáo trong Hội Đồng Liên Tôn, Houston, như thăm các đồng bào bị bão lụt Katrina, và Rita tại New Orland và Beaumont trong những năm 2005 vừa qua. Hàng tháng, cùng với các Tôn giáo, chia sẻ tâm tình bác ái giữa các Tôn giáo bạn trên các Đài Phát thanh Houston để cùng nhau phục vụ đồng bào tại địa phương trong tinh thần anh em.

Đến nay, tuy tôi đã già cả về thể xác, hai chân bị đau yếu; nhưng tâm hồn vẫn còn khao khát tuổi trẻ không già, quyết chống gậy đi tham dự Trại Lên Đường 2007, và mời các bạn trẻ cùng hăng hái ghi tên tham dự Trại Lên Đường 2007 năm nay thật đông đảo. Ước mong các bạn và tôi cùng chú tâm nghe các diễn giả thuyết trình những đề tài hữu ích, và cùng nhau sinh hoạt phát triển tinh thần trách nhiệm, kỹ năng lãnh đạo, dồi dào sức sống mới, cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sống, và bảo tồn truyền thống Văn hoá Việt nam ở Hải ngoại ngày càng thêm vững mạnh, trong bốn ngày Trại này.

Ngày 27-04-2007 - Phó tế : Nguyễn Văn Định This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
VAN HOA VA GIA ĐÌNH= CHỮ NHẪN PDF Print E-mail

     VĂN HÓA VIỆT NAM = "CHỮ NHẪN"

1/Ca dao Việt Nam có câu : Chữ nhẫn là chữ tương vàng,

                                           Ai mà sống được thì càng sống lâu.

2/Chữ NHẪN trong đời thường :  Chữ nhẫn đứng đầu trăm nết.

   Vì Anh em mà bất nhẫn thì gia đình sẽ chia rẽ. Vợ chồng mà bất nhẫn

thì sẽ đi đến ly thân, ly dị. Bản thân mà bất nhẫn thì luôn bị lo lắng, bồn chồn.

3/ Chữ NHẪN trong Đạo đức Nhân bản :

  -  Cá nhân biết nhẫn nhục, sẽ được mọi nười yếu mến.

  -  Anh em biết nhẫn nhục, trong nhà được êm ấm.

  -  Bạn hữu biết nhẫn nhục, tình nghĩa không phai nhạt.

  -  Vợ chồng biết nhẫn nhục, con cái không bị bơ vơ.

  - Cha con biết nhẫn nhục, gia đình chu tòan  đạo lý.

4/ Chữ NHẪN giúp phát triển các đức tính tốt :

     *  Có khi nhẫn để vị tha, có khi nhẫn để ta bớt thù.

     *  Có khi nhẫn để tăng uy, có khi nhẫn để kiên trì bền tâm.

     *  Có khi nhẫn để an tòan, có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai.

 

 
VANHOA VA GIA DINH # 3 PDF Print E-mail

page42 blog entry302 1 

                                    Văn Hóa Gia đình Việt Nam # 3

                                        HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ

 

1- Công lao của đấng sinh thành,

Làm con phải nhớ, chớ đành lòng quên!

Lễ phép là việc đầu tiên,

Phận con phải nhớ chớ quên việc này.

 

2- Tránh những lời nói chua cay,

Gắt gỏng với cha (mẹ, bu) , tội này khó tha.

Nếu con ở với (mẹ, bu) cha,

Đừng quên phụ giúp tiền nhà, tiền ga…

 

3- Nếu lập gia đình ở xa,

Bạn nên chịu khó về nhà thăm cha (bu).

Tặng quà, gởi thiệp, viết thư,

Hoặc phôn cho mẹ: Ba thời khỏe không?

 

4- Rể, dâu cùng những đứa con,

Đừng quên ghi nhớ công ơn bu, thầy.

Nếu cha mẹ chẳng đắp xây,

Làm sao con có cái ngày hôm nay.

 

5- Dù cha lú lẫn hay quên,

Rể, dâu vẫn phải đáp đền công ơn.

Con nào mà sống vô ơn,

Bất hiếu với cha (mẹ, bu) liệu hồn nghe con!

 

6- Lo lắng, chăm sóc cho cha,

Để cho người sống an vui tuổi già.

Chớ nên giận mắng hay la,

Cha mẹ tủi hổ chắc là không hay !

 

Công cha, ơn mẹ cao dầy,

Phận con phải nhớ, ơn này đừng quên !

 

-----------------------------------------------------

Phó tế: Định Sưu Tầm * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 
<< Start < Prev 21 22 23 Next > End >>

Page 23 of 23