mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1559
mod_vvisit_counterHôm Qua9204
mod_vvisit_counterTuần Này28878
mod_vvisit_counterTuần Trước66679
mod_vvisit_counterTháng Này225065
mod_vvisit_counterTháng Trước227630
mod_vvisit_counterTất cả9724631

We have: 59 guests online
Your IP: 54.81.139.56
 , 
Today: Nov 23, 2017

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)The News
VAN HOA VA GIA DINH = KINH THANH DAY VE KE LAM CON PDF Print E-mail

 

          KINH THAÙNH DAÏY VEÀ KEÛ LAØM CON

                       Văn Hóa và Gia Đình

                              ---*****---

1-     Ngöôi haõy thôø kính cha meï, ñeå ñöôïc soáng laâu treân maët ñaát maø Ñöùc Chuùa cuûa ngöôi ban cho ngöôi. (Xh 20, 12)

2-     Ñöùc Chuùa laøm cho ngöôøi cha ñöôïc veû vang vì con caùi, cho ngöôøi meï uy quyeàn ñoái vôùi caùc con. (Hc 3, 2)

3-     Ai toân vinh cha seõ ñöôïc tröôøng thoï, ai vaâng leänh Ñöùc Chuùa seõ laøm cho meï an loøng. (Hc 3, 6)

4-     Vì phuùc laønh cuûa ngöôøi cha laøm cho cöûa nhaø con caùi beàn vöõng, lôøi nguyeàn ruûa cuûa meï laøm choác reã naät neàn.   (Hc 3, 9)

5-     Quaû thaät, ngöôøi ta chæ ñöôïc veû vang luùc cha mình ñöôïc toân kính, vaø con caùi phaûi oâ nhuïc khi cha meï mình bò khinh cheâ. (Hc 3, 11)

6-     Ai boû rôi cha mình khaùc naøo keû loäng ngoân, ai choïc giaän cha meï mình seõ bò Ñöùc Chuùa nguyeàn ruûa. (Hc 3, 16)

7-     Cha con, con haøy heát loøng toân kính, vaø ñöøng queân ôn meï ñaõ mang naëng ñeû ñau. (Hc 7, 27)

8-     Nhö meï hieàn, khoân ngoan seõ gaëp ngöôøi aáy, vaø nhö taân nöông tinh khieát, khoân ngoan seõ ñoùn chaøo.(Hc 15, 2)

9-     Con phaûi bieát theïn thuøng xaáu hoå tröôùc maët cha meï vì chuyeän daâm tình; tröôùc maët ngöôøi quyeàn cao chöùc troïng vì nhöõng lôøi doái traù. (Hc 41, 17)

10- Hôõi con, leänh cha con truyeàn haõy lo tuaân giöõ. Lôøi meï daïy chôù boû ngoaøi tai. (Chaâm ngoân 6, 20)

11- Chaâm ngoân cuûa vua Salomon: Con khoân laøm cha vui söôùng; con daïi laøm meï buoàn phieàn. (Ch.ngoân 10, 1)

12- Gaëp gaáu meï maát con, coøn hôn gaëp ngöôøi ngu leân côn roà daïi. (Ch. ngoân 17, 12)

13- Con ngu khieán cha buoàn giaän, con daïi laøm meï ñaéng cay. (Ch. ngoân 17, 22)

14- Keû naøo nguyeàn ruûa meï cha, ngay giöõa ñeâm khuya, ñeøn noù bò taét nguùm. (Ch. ngoân 20, 20)

15- Haõy laéng nghe cha con, ñaáng sinh thaønh ra con; ñöøng khinh deå meï con khi ngöôøi giaø yeáu. (Ch. ngoân 23, 22)

16- Öôùc chi cha meï con ñöôïc hoan hæ vaø ngöôøi sinh ra con ñöôïc möøng rôõ. (Ch. ngoân 23, 25)

17- Keû boùc loät cha meï, roài baûo: “Ñaâu coù toäi vaï gì!” Chính haén laø baïn cuûa quaân aên cöôùp. (Ch. ngoân 28, 24)

18- Keû laøm con haõy vaâng lôøi cha meï trong moïi söï, vì ñoù laø ñieàu laøm ñeïp loøng Thieân Chuùa. Nhöõng baäc cha meï ñöøng laøm con caùi böïc töùc, keûo chuùng ngaõ loøng. (Col 3, 20- 21)

19- Keû laøm con haõy vaâng lôøi cha meï theo tinh thaàn cuûa Chuùa, vì ñoù laø ñieàu phaûi ñaïo. Haõy toân kính cha meï,   ñoù laø ñieàu raên thöù nhaát coù keøm theo lôøi höùa: ñeå ngöôi ñöôïc haïnh phuùc vaø tröôøng thoï treân maët ñaát naøy. (EÂph 6, 1- 3)

20- Nhöõng baäc laøm cha meï, ñöøng laøm cho con caùi töùc giaän, nhöng haõy giaùo duïc chuùng thay maët Chuùa baèng caùch khuyeân raên vaø söûa daïy. (EÂph 6, 4)

 

 

Ptế : GBM Định Nguyễn

 

 

 

 
VAN HOA VA GIA ĐINH = NHUNG THACH DO CUA GIA DINH PDF Print E-mail

 

     NHÖÕNG THAÙCH ÑOÁ CUÛA GIA ÑÌNH

                                       (Daøn baøi)

 

1/ Haønh trình löu vong.

 

2/ Gia ñình Thaùnh Gia troán sang Ai caäp: ( Suy nieäm theâm: Math. 2, 12- 23)

 

3/ Gia ñình tha höông.= Cứ xin thì sẽ được          (Suy nieäm theâm: Math. 7, 7- 11)

 

4/ Gia ñình Vieät nam taïi Hoa kyø.                 

 

5/ Tinh thaàn Ñaïi Gia ñình.                            (Suy nieäm theâm: Math. 12, 1- 8)

    

6/ Baûo veä Vaên hoùa vaø thoaùt ly Vaên hoùa.   (Suy nieäm theâm: Math. 13, 18- 23)

        

 

7/ Tình nghóa Vôï choàng theo Vaên hoùa Vieät nam. (Ca dao, Tuïc ngöõ)

        

 

                                                                                                  

__________________________________________________________________________

 

 

                              BAØI HAÙT SINH HOAÏT

 

1- Naøo cuøng haùt leân, naøo cuøng haùt leân!

   Cho quaû tim noái tieáp quaû tim.

   Cho con ngöôøi bieát yeâu con ngöôøi.

 

 

2- Naøo cuøng voã tay naøo cuøng voã tay!

   Cho quaû tim noái tieáp quaû tim.

   Cho con ngöôøi haõy thöông con ngöôøi.

 

 

3- Naøo cuøng ñöùng leân naøo cuøng ñöùng leân!

   Cho quaû tim noái tieáp quaû tim.

   Cho con ngöôøi thöù tha con ngöôøi.

 

 

 

 

                                                  Söu taàm Ñònh Nguyễn

 

 

 

 

 

 
VAN HOA VA GIA DINH = NGHE THUAT CAM THONG GIUA VO CHONG PDF Print E-mail

Văn Hóa và Gia đình: NGHEÄ THUAÄT CAÛM THOÂNG GIÖÕA VÔÏ CHOÀNG

Theo Ca dao, Tuïc ngöõ Vieät-Nam      *  Pt. Ñònh Nguyeãn

 

  • Xin môøi caùc anh chò chia seû Kinh nghieäm ñaõ soáng nhöõng caâu sau ñaây:1/ Haïnh phuùc löùa ñoâi:     Vôï choàng laø nghóa giaø ñôøi

                                         Ai ôi chôù nghó nhöõng ñieàu thieät hôn

 

                                                Xöa kia em cuõng löôït laø

                                         Baây giôø aùo raùch noù ra theá naøy

 

2/ Boån phaän vôï choàng:     Choàng ta aùo raùch ta thöông

                          Choàng ngöôøi aùo gaám xoâng höông maëc ngöôøi

 

                                                Ñaøn baø maø ñeå noù leo

                                    Thì haøng phu töôùng cheát queo coù ngaøy

 

3/ Vôï choàng chung thuûy:Thöông nhau ñóa muoái chaám göøng

                                    Göøng cay muoái maën xin ñöøng boû nhau

 

                                                Phuï choàng laø gaùi baát trinh

                                           Trai ôû baïc tình laø ñöùa baát phu

 

4/ Vôï choàng nhaãn nhuïc:   Choàng giaän thì vôï bôùt lôøi

                                         Côm soâi bôùt löûa ngaøn ñôøi khoâng kheâ

 

                                        Thöông nhau cau baûy boå ba

                                           Gheùt nhau cau baûy boå ra laøm möôøi     

 

                             

                                        ______________________         

 
VAN HOA VA GIA DINH = GAP GO CHIA SE TRONG GIA DINH PDF Print E-mail

     GAËP GÔÕ, CHIA SEÛ TRONG GIA ÑÌNH

                              ---oOo---

1/ Caùi haïi cuûa thieáu gaëp gôõ, chia seû :

a/ Khoâng hieåu nhau, sinh ra hieåu laàm, neân thieáu thoâng caûm, kính troïng vaø bieát ôn.

b/ Con chaùu thieáu côûi môû neân beõn leõn. kheùp kín, khoâng muoán boäc loä, cheâ bai nhau.

c/ Khoâng khen thöôûng ñuùng luùc seõ laøm ngöôøi khaùc bôùt böïc roïc vaø taêng nieàm vui.

                                                                                                            (Gal 6, 1-4)

 

2/ Côûi môû vaø khuyeán khích laãn nhau:

a/ Caøng gaàn guõi nhau caøng nhaõ nhaën, toân troïng vaø bieát ôn nhau nhö thaáy boâng hoa ñeïp.

b/ Caàn moät lôøi caùm ôn chaân thaønh, caâu noùi ñeïp loøng: Lôøi noùi khoâng maát tieàn mua...

                                                                                                            (Gal. 5, 22)

 

3/ Traùnh la raày giöõa vôï choàng, con chaùu:

a/ Baïn traùnh la raày vôï... con chaùu hôn laø vui veû thoâng caûm khi laøm khoâng vöøa yù mình.

b/ Baïn caàn quan taâm ñeå yù ñeán con nhaùu nhö laø baïn beø nôi laøm vieäc. Vôï choàng cuõng vaäy.

c/ Ñöøng laøm cho nhau thaát voïng khi bò ngöôøi khaùc khoâng hieåu vaø quan taâm ñeán mình.

d/ Vôï choàng seõ böïc töùc, ngang böôùng vaø con chaùu seõ quaäy phaù trong gia ñình..., boû nhaø ra ñi.

e/ Maät maøy nhaên nhoù, khoâng noùi, laøm thinh, thôû daøi, khoâng nghe caøng nguy haïi lôùn.

g/ Traùnh thaùi ñoä quaù gaét gao, hoaëc nuoâng chieàu, khaét khe quaù ñaùng ñeàu baát lôïi.

                                                                                    (EÂph 4, 1-4;   Col 3, 12-15)

 

4/ Laéng nghe ñieàu con chaùu noùi:

a/ Vì raát coù lôïi cho ta, duø luùc baïn khoâng thaùây thoaûi maùi hay böïc roïc trong sôû laøm .

b/ Neân coù söï hoã töông, ñöøng chæ mong luùc naøo noù cuõng laøm vui veû thoûa maõn cho mình.

c/ Baïn neân taïo cho gia ñình coù baâuø khoâng khí vui töôi cho nhau vaø caàn coù nhau.

                                                                                                (Math 5, 13-16)

 

Toùm laïi, gaëp gôõ, chia seû trong gia ñình laø phöông theá raát quan troïng vaø caàn thieát trong moïi hoøan caûnh ñeå cuùu vaõn moò baát traéc xayû ra; nhöng caàn coù taâm hoàn thaät khieâm toán, laéng nghe vaø caàu nguyeän ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn daãn daét vaø laøm vieäc.

         Moïi ngöôì phaûi queân mình gioáng Chuùa Gieâsu ñaõ laøm göông, nhö vaäy khoù coù söï chia reõ vaø ñoå vôõ xaûy ra, neáu coù söï kieân nhaãn vaø thöïc haønh lieân tuïc vôùi ôn treân.

 

                                                                                                Ngaøy Muïc Vuï Gia ñình 19-06-2004

                                                                                                          Ptế: GBM Định Nguyễn

                                                                                                           

 
VAN HOA VA GIA DINH = BON PHAN LAM CHA ME PDF Print E-mail

BOÅN PHAÄN LAØM CHA MEÏ

             ----***----

A-  Luoân coù caùi nhìn môùi:

1/ Caàn hoïc bieát taâm lyù cuûa con theo töøng löùa tuoåi; quan nieäm cuûa con khaùc vôùi caùi nhìn cuûa cha meï, ví chuùng treû hôn.

2/ Caàn hoïc hoûi theâm trong cuoäc soáng vaø saùch vôû...cho hôïp thôøi vaø thích nghi vôùi cuoäc soáng hieän taïi cuûa moãi ñöùa con.

3/ Caàn vui veû, gaàn guõi con luoân, giaùo duïc con meàm deûo, khoâng cöùng ngaéc; nghieâm nghò chöù ñöøng nghieâm khaéc.

4/ Nghieâm nghò thì oân hoøa côûi môû; nghieâm khaéc thì deã ñi tôùi noùng giaän, ñoäc taøi, baûo thuû, deã laøm cho con xa caùch mình.

                                                            (EÂpheâxoâ 4, 17- 24)

B-  Caàn coù loøng nhaân haäu:

1/ Khoâng neân ñeå buïng, ñay nghieán, chöûi bôùi, daèn maët laøm con sôï; nhöng saün saøng tha thöù loãi laàm vì yeáu ñuoái cuûa con.

2/ Caàn hy sinh cho con veà thì giôø, veà sôû thích rieâng nhö maûi laøm, thuù vui, röôïu cheø, beø baïn... maø boû queân con.

3/ Xöû ñoái vôùi caùc con thaät coâng baèng, kheùo leùo. Naâng ñôõ, thoâng caûm caùc con yeáu keùm veà theå xaùc vaø taâm hoàn.

                                                            (Philippheâ 2, 1- 5)

C-  Luoân laøm göông saùng:

1/ Traùnh caõi chöûi nhau, daøy voø, than thôû... tröôùc maët con, laøm chuùng sô,ï chaùnsoáng trong gia ñình, seõ boû nhaø theo beø baïn.

2/ Laøm nhöõng vieäc toát laønh cuï theå cho con noi theo hôn laø duøng nhöõng lôøi noùng naûy, doïa daãm, chöûi bôùi, coäc caèn...

3/ Xeáp giôø tôùi tröôøng tham döï sinh hoaït va øthaêm thaày coâ, giuùp con nhöõng moân hoïc keùm ñeå khoûi thaát voïng boû hoïc.

                                    (Philippheâ 4, 4- 9; Coâloâxeâ 3, 5- 8)

 

D-  Trau gioài Vaên hoùa cho con:

1/ Daønh thì giôø cuoái tuaàn daãn con ñi hoïc Vieät ngöõ, Giaùo lyù vaø sinh hoaït hoäi ñoaøn ñeå con coù neáp soáng Vaên hoùa, Ñaïo ñöùc.

2/ Cha meï nhôù luoân noùi vaø taäp cho con noùi tieáng Vieät khi ôû nhaø, ñöøng noùi tieáng Anh, ñeå con khoûi queân vaên hoùa...

3/ Daïy cho con neáp soáng vaên hoùa, ñaïo ñöùc cuûa Toå tieân, oâng baø, Chaøo hoûi, aên maëc, giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi cuøng khu xoùm...

                                                            (Luca 6, 43- 45)

E-   Caàu nguyeän, gaëp gôõ chung:

1/ Laéng nghe, chia seû vaø taâm söï giöõa cha meï vôùi con veà hoïc haønh vaø baên khoaên cuûa tuoåi treû ñeå hieåu vaø caûm thoâng nhau.

2/ Giaùo hoäi muoán cha meï nhö laø Linh muïc taïi gia coù traùch nhieäm Soáng Lôøi Chuùa vaø laøm göông cho con giöõ ñaïo Chuùa.

3/ Giôø caàu nguyeän toái gia ñình neân ñoïc kinh ngaén goïn vaø choïn moät ñoaïn Phuùc AÂm ñeå moïi ngöôøi suy nieäm vaø aùp duïng.

Taäp cho con caàu nguîeân, noùi chuyeän thaân maät vôùi Chuùa...

                                                            ( 1 Thess 5, 14- 18)

Ñöùc Gioan Phaoloâ II noùi: “Cha meï khoâng nhöõng truyeàn ñaït Tin Möøng cho con caùi maø coøn coù theå nhaän laïi chính Tin Möøng aáy ñaõ ñöôïc Soáng saâu saéc thöø phía con chaùu.

Vaø moät gia ñình nhö theá seõ coù söùc Phuùc AÂm hoùa nhieàu gia ñình khaùc vaø caû moâi tröôøng chung quanh.

 

Toùm laïi, caùc cha meï caàn nhôù raèng: hoï laø nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm giaùo duïc vaø laøm göông toát veà ñôøi v aø ñaïo cho con chaùu veà nhöõng ñieàu ñaõ neâu ôû treân.

 

                                    Ngaøy Muïc vuï Gia ñình 19-06- 2004

                                             Phoù teá: JB Nguyeãn Ñònh

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 Next > End >>

Page 24 of 25