/home/content/51/8374851/html/chiaseloichua/administrator/components/com_vvisit_counter/helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI 01-7-2019 PDF Print E-mail

Thứ Hai 01-7-2019

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ Lời Chúa

Bài Ðọc I: (Năm I) St 18, 16-33

"Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao?"

Trích sách Sáng Thế.

Khi những vị ấy chỗi dậy, ra khỏi thung lũng Mambrê, liền trông về phía thành Sôđôma. Abraham cùng đi để tiễn chân các đấng. Chúa phán: "Nào Ta có thể giấu Abraham điều Ta sắp làm không? Vì Abraham sẽ trở nên một dân tộc vĩ đại và hùng cường, và muôn dân thiên hạ chẳng nhờ đó mà được chúc phúc sao? Ta biết Abraham sẽ truyền dạy cho con cháu và gia tộc mai sau phải tuân theo đường lối của Chúa, ăn ở ngay lành công chính, để Thiên Chúa ban cho Abraham những gì Người đã hứa cùng ông". Vậy Chúa phán: "Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi việc chúng làm có như tiếng kêu thấu đến tai Ta hay không, để Ta sẽ biết rõ".

Các vị ấy bỏ nơi đó, đi về hướng thành Sôđôma. Nhưng Abraham vẫn còn đứng trước mặt Chúa. Ông tiến lại gần Người và thưa: "Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao? Nếu có năm mươi người công chính trong thành, họ cũng chết chung hay sao? Chúa không tha thứ cho cả thành vì năm chục người công chính đang ở trong đó sao? Xin Chúa đừng làm như vậy, đừng sát hại người công chính cùng với kẻ dữ, đừng đối xử với người công chính như với kẻ dữ! Xin đừng làm thế! Chúa phán xét thế giới, Chúa không xét đoán như thế đâu". Chúa phán cùng Abraham rằng: "Nếu Ta tìm thấy trong thành Sôđôma năm mươi người công chính, Ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành". Abraham thưa lại: "Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa con: Nếu trong số năm mươi người công chính đó còn thiếu năm người thì sao? Vì thiếu năm người Chúa có tàn phá cả thành không?" Chúa phán: "Nếu Ta tìm thấy bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không phá huỷ cả thành". Abraham lại thưa cùng Chúa rằng: "Nhưng nếu có bốn mươi người thì Chúa sẽ làm gì?" Chúa phán: "Ta sẽ vì bốn mươi người đó mà không trừng phạt cả thành". Abraham thưa: "Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận. Nếu ở đây tìm được ba mươi người công chính thì sao?" Chúa phán: "Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không phạt". Abraham nói: "Vì con đã trót nói thì con sẽ thưa cùng Chúa: Nếu trong thành tìm được hai mươi người công chính thì sao?" Chúa phán: "Vì hai mươi người đó Ta sẽ không tàn sát". Abraham thưa: "Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi: Nếu tìm được mười người công chính ở đó thì sao?" Chúa phán: "Vì mười người đó, Ta sẽ không tàn phá".

Khi đã nói với Abraham xong, Chúa ra đi, và Abraham trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Ðáp.

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi ân sủng. - Ðáp.

3) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. - Ðáp.

4) Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. Nhưng cũng như trời xanh vượt cao trên trái đất, lòng nhân hậu Người siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. - Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 8, 18-22

"Con hãy theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".

Ðó là lời Chúa.

SỐNG VÀ CHIA SẺ

"kẻ chết chôn kẻ chết"

Bài Phúc Âm cho ngày trong tuần hôm nay rất ngắn gọn, chỉ bao gồm 2 câu trả lời của Chúa Giêsu cho 2 trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ 1 về "Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: 'Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo'" , và trường hợp thứ 2 về "Một người khác là người môn đệ thưa với Người: 'Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.'"

Chúa Giêsu đã trả lời cho vị kinh sư rằng "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu", và trả lời cho người môn đệ rằng: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ".

Trước hết, chúng ta thấy nơi 2 câu Chúa Giêsu trả lời như thế này: câu thứ nhất cho vị kinh sư hoàn toàn có tính chất khách quan, thách đố và mời gọi, để vị kinh sư này suy nghĩ xem có thể theo Người là một tôn sư homeless vô gia cư để rồi tự quyết định lấy.

Trái lại, câu trả lời thứ hai của Người (hình như) cho một trong thành phần môn đệ đã theo Người ngỏ lời xin phép Người cho về nhà lo phần an táng thân phụ của mình, có tính cách chủ quan, cương quyết và nghiêm ngặt, như thể đã theo Người thì không được coi ai hơn Người, dù là thân nhân ruột thịt của mình, và vì thế đừng lo chuyện thế gian, hãy để cho thế gian lo chuyện thế gian, "phần con, hãy theo Thày" (Gioan 21:22).

Cả 2 câu trả lời này đều phản ảnh Bài Giảng Trên Núi về các Phúc Đức Trọn Lành mà Người đã huấn dụ các môn đệ của Người. Câu trả lời thứ nhất liên quan đến mối phúc đức trọn lành "ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng Nước Chúa Trời là của họ" (Mathêu 5:3), và câu trả lời thứ hai liên quan đến lời huấn dụ của Người: "Trước hết hãy tìm Nước Chúa và sự cống chính của Ngài, còn tất cả mọi sự khác sẽ được ban cho sau" (Mathêu 6:33).

Tóm lại, qua hai câu trả lời này, Chúa Giêsu kêu gọi ai muốn theo Người thì phải sống trọn lành hơn, một sự sống như Người (câu trả lời 1) và với Người (câu trả lời 2), một sự sống nhờ đó mới có thể "nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành" (Mathêu 5:48).

Câu Chúa Giêsu huấn dụ người môn đệ nào đó "xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã" rằng "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ" không phải là một thứ huấn dụ dạy con cái bất hiếu với cha mẹ của mình, trái lại, Người muốn thăng hóa và thánh hóa tình nghĩa xác thịt, như Người đã đối xử với chính Mẹ của người sau khi Mẹ Người tìm thấy Người trong đền thờ sau 3 ngày lạc mất Người (xem Luca 2:49), hay khi Mẹ Người và anh chị em họ của Người ở bên ngoài muốn gặp Người (xem Luca 8:20).

Bởi thế, phải hiểu cái "chết" trong câu Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây không phải chỉ hoàn toàn về phần xác mà còn nhất là về phần hồn. Và vì thế lời khuyên của Chúa Giêsu ở đây có thể hiểu là ai muốn theo Người và muốn làm môn đệ đích thực của người thì phải làm sao sống vượt lên trên thế gian, đừng chiều theo khuynh hướng chết chóc của thế gian, khuynh hướng "chuộng tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19), khuynh hướng thích đi vào con đường rộng dẫn đến diệt vong (xem Mathêu 7:13). Nhờ đó, họ chẳng những thoát khỏi cái chết của thế gian mà còn có thể cứu được thế gian nữa bằng thế giá thánh đức của họ trước nhan Chúa.

Tổ phụ Abraham trong Bài Đọc 1 hôm nay quả thật là cha của kẻ tin nên mới có thế giá trước mặt Thiên Chúa như vậy, mới thân tình với Thiên Chúa như thế, đến độ Ngài không thể giấu ông những gì Ngài đang có ý định thực hiện: "Nào Ta có thể giấu Abraham điều Ta sắp làm không?" Đó là ý định hủy diệt Thành Sodoma và Gomora vì "tội lỗi chúng quá nặng nề!"

Khi biết được ý định của Thiên Chúa, nhờ thân tình với Ngài, và vì mối thân tình thần linh không thể nào lại là một mối thân tình vị kỷ, chỉ biết hoan hưởng mối hiệp thông thần linh giữa mình với Chúa, bất chấp mọi sự khác liên quan đến phần rỗi đời đời của tha nhân. Thiên Chúa sở dĩ tỏ cho Abraham biết ý định của Ngài không phải để cho Abraham biết vậy thôi, mà có ý muốn Abrahm can thiệp với Ngài cho 2 thành tội lỗi quá mức đáng bị hủy diệt này, nghĩa là bao giờ Thiên Chúa cũng vẫn tỏ lòng thương xót trước khi Ngài bất đắc dĩ phải thi hành công lý của Ngài.

Trong Bài Đọc 1 hôm nay, trích từ Sách Khởi Nguyên, cho dù tổ phụ Abraham đã vì thân tình với Thiên Chúa mà mặc cả cùng Ngài về số người công chính có thể cứu cả thành, không dám xuống thấp hơn 10 người, nhưng Thiên Chúa vô cùng nhân hậu thật ra cũng chẳng cần đến 10 người công chính, mà chỉ cần một người công chính cũng được, như chính một mình bản thân của Abraham là cha của kẻ tin, như Ngài sau này chỉ vì một mình Mose van xin mà Thiên Chúa đang bừng cơn thịnh nộ sẽ tha chết cho cả một dân tộc ương ngạnh, cứng đầu và nổi loạn (xem Xuất Hành 32:11-14).

Đó là lý do Bài Đáp Ca hôm nay mới có câu đáp chính yếu là "Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót" một câu đáp sau mỗi một tâm tình tri ân cảm tạ và chúc tụng ngợi khen Lòng Thương Xót của Ngài:

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi ân sủng.

3) Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt để, cũng không đời đời giữ thế căm hờn.

4) Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. Nhưng cũng như trời xanh vượt cao trên trái đất, lòng nhân hậu Người siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

TN.XIIIL-2.mp3

----------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC -LECTIO DIVINA - CN13TN-C PDF Print E-mail

CHIÊM NGHIỆM

Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm
nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?

KHÔNG CHIA SẺ CHUNG
Từ Mùa Vọng đến Mùa Giáng Sinh, qua Mùa Chay và Mùa Phục Sinh,
cùng với hai Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi và Mình Máu Thánh Chúa, qua
Phụng Vụ, Hội Thánh dẫn đưa chúng ta đến gặp Con Thiên Chúa làm
người để cứu chuộc loài người nơi Đức Giêsu chết và phục sinh, và tiếp
tục hiện diện trong bí tích Thánh Thể và Thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Hôm
nay, tôi có sẵn sàng đi theo Chúa và chấp nhận các đòi hỏi dành cho
người môn đệ không?

1. “Đức Giêsu nhất quyết đi lên Giêrusalem” (câu 51)
Được Cha sai đến cứu độ trần gian và biết trước cái chết trên thập
giá tại Giêrusalem (x. Luca 9,32), Đức Giêsu “nhất quyết đi lên
Giêrusalem" để thi hành Ý Chúa Cha vì yêu chúng ta đến cùng (x.
Ga 13,1). Anh/Chị có “nhất quyết đi theo Chúa Giêsu" đến cùng
không? Cho dầu phải vác thập giá với Ngài? Tại sao?
......................................................................................................
2.“Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (câu 57)
Là Kitô hữu tôi có dám nói với Chúa Giêsu như thế chăng? Tự
sức mình, chắc chắn không thể được. Tôi đã cậy dựa vào ai, vào đâu
để có thể trung thành đi theo Chúa tới ngày nay?
......................................................................................................
3. Ba đòi hỏi dành cho người đi theo Đức Giêsu.
Ba trường hợp của 3 người khác nhau cho thấy những đòi hỏi
không nhỏ đang chờ đợi những ai chọn đi theo Chúa Giêsu.
1)."Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không
có chỗ tựa đầu” (c. 58).
2). “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh, anh hãy đi loan báo
Triều đại Thiên Chúa” (c.60).
3). “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoảnh lại đàng sau, thì không
thích hợp với Nước của Thiên Chúa” (c. 62).
Tuy nhiên, như thánh Phaolô thú nhận, ai đặt niềm tin vào Con
Thiên Chúa, thì sẽ được vững mạnh khi nhận biết mình yếu đuối.
(xem 2 Cô 12,9-10). Chúa đã/đang mời gọi tôi từ bỏ những gì?
....................................................................................................

4. CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình
hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.

Lời nguyện kết Thánh vịnh đáp ca: Tv 15

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa:
"Ngài là Chúa con thờ.”
Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi... Sáng danh..

5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.
..................................................................................................
.......................................................................................................
• Sau khi chọn kết hôn trong Chúa với người bạn đời mình yêu
và hứa trung thành suốt đời, để làm bí tích/dấu chỉ tình yêu
giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, trong hôn lễ tại nhà thờ, tôi đã
sống các lời hứa trước mặt Chúa như thế nào? Người ta có
nhận ra hai vợ chồng là môn đệ của Chúa Kitô không?
.................................................................................................
.................................................................................................

CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Thật là tốt biết bao nếu chúng ta có thể giữ được Chúa “trong tay
chúng ta” (Lc 2,28), như ông Simeon. Không chỉ trong đầu chúng
ta và trong trái tim của chúng ta, mà còn “trong tay chúng ta”,
trong tất cả những gì chúng ta làm: trong lời cầu nguyện, nơi làm
việc, ở bàn ăn, trên đường điện thoại, nơi trường học, với người
nghèo, ở mọi nơi. Có Chúa trong tay chúng ta là một liều thuốc
giải độc cho chủ nghĩa huyền bí ẩn dật và chủ nghĩa hoạt động
điên cuồng, vì một cuộc gặp gỡ chân chính với Chúa Giêsu sửa lại
cả lòng đạo đức ủy mị lẫn sự hiếu động thái quá.
Trải nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu cũng là phương thuốc
cho sự tê liệt của thói quen, vì nó mở ra cho chúng ta “sự thiêu
đốt” hàng ngày của ân sủng. Bí quyết để làm bùng phát ngọn lửa
nhiệt thành trong đời sống tinh thần của chúng ta là thái độ sẵn
sàng cho phép chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu và mong muốn được
gặp Ngài; nếu không chúng ta rơi vào một cuộc sống tê liệt, trong
đó sự bất mãn, cay đắng và những thất vọng không thể tránh khỏi
sẽ thắng thế.
Bí quyết ấy giúp chúng ta gặp nhau trong Chúa Giêsu như anh chị
em với nhau, như những người già trẻ, và từ đó thoát khỏi những
luận điệu vô ích về “những ngày xưa tốt lành” - là một nỗi hoài cổ
giết chết linh hồn – cũng như làm câm nín những người nghĩ rằng
“mọi thứ đang tan rã”.
Nếu chúng ta gặp Chúa Giêsu và anh chị em của chúng ta trong
những biến cố hằng ngày của cuộc đời chúng ta, trái tim chúng ta
sẽ không còn bị đặt vào quá khứ hay tương lai, nhưng sẽ trải
nghiệm “ngày hôm nay của Thiên Chúa” trong bình an với mọi
người.

(trích Giảng Ngày Đời Sống Thánh Hiến 2.2.2018)

liên lạc : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
website : giadinhctc.com

------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM 27-6-2019 PDF Print E-mail

Nhà xây trên đá.

27/06 – Thứ Năm tuần 12 thường niên.

"Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát".

Lời Chúa: Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Thầy: "Lạy Chúa, Lạy Chúa", là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: "Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?" Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: "Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta".

"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Suy Niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ : Thực thi ý Chúa

Mẹ Têrêsa Calcutta đã có lần phát biểu: Tôi muốn các nữ tu của tôi luôn có nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của họ. Tôi đã cho về nhà nhiều thiếu nữ dự tu, vì họ chưa vui vẻ đủ, họ không có khả năng để cười. Khi tôi thấy các nữ tu đi làm việc mà mặt mày ủ rũ, nụ cười chưa nở trên môi, tôi liền nói với họ: "Các chị hãy về nhà ngủ một giấc, rồi sau đó mới đi làm việc, các chị quá mệt mỏi rồi".

Mẹ Têrêsa quả đã sống cho đến cùng những đòi hỏi của Tin Mừng. Mẹ đã nhiều lần quả quyết rằng công việc mà Mẹ và các nữ tu của Mẹ đang thực hiện không phải là công tác xã hội, mà thiết yếu là hành động bác ái. Hành động bác ái hay sống bác ái là sống và rao giảng Tin Mừng, mà nói đến Tin Mừng là nói đến vui tươi, hân hoan. Do đó, thật mâu thuẫn khi Tin Mừng được sống với bộ mặt ủ rũ, khi Tin Mừng được loan báo với cung giọng buồn thảm.

Tin Mừng phải được thể hiện trước tiên qua cuộc sống của người rao giảng Tin Mừng, đó là đòi hỏi cơ bản nhất mà Chúa Giêsu không ngừng nhắc nhở cho các môn đệ. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nêu bật những đòi hỏi ấy qua dụ ngôn hai ngôi nhà: ngôi nhà xây trên đá thì vững chắc, dù mưa sa bão táp cũng không thể làm lay chuyển, đó là hình ảnh người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, họ không chỉ lắng nghe lời Ngài, mà còn đem áp dụng vào cuộc sống. Ngôi nhà xây trên cát, đó là hình ảnh của những người nghe lời Chúa, nhưng không đem ra thực hành.

Tin Mừng vốn không chỉ được lắng nghe cho vui tai, mà là để được thực thi; chân lý không chỉ được hiểu biết suông, mà để được thực thi; bác ái không chỉ trên môi miệng, nhưng phải được thực thi bằng những việc làm cụ thể. Tựu trung đây cũng là sự nối dài và đòi hỏi của mầu nhiệm Nhập Thể trong đời sống đức tin. Thiên Chúa Nhập Thể làm người không chỉ là một chân lý trừu tượng, Ngài đã trở thành con người bằng xương bằng thịt; Ngài không phải là khách bàng quan đứng ngắm nhìn lịch sử nhân loại, Ngài đã nhập cuộc làm một với nhân loại, Ngài không rao giảng Thập giá như một lý thuyết suông. Ngài đã thực sự vác lấy Thập giá và đón nhận mọi khổ đau của con người. Do đó, tuyên xưng Thiên Chúa Nhập Thể làm người không phải chỉ là tuyên xưng một chân lý, mà thiết yếu là đi vào con đường Nhập Thể của Ngài.

Không thể có Kitô giáo và niềm tin Kitô mà không có dấn thân; không thể là môn đệ Chúa Kitô mà không đi lại con đường của Ngài; không thể rao giảng Tin Mừng bằng những lời nói suông; không thể sống niềm tin Kitô mà không mỗi ngày cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúng ta vốn thán phục những người làm nhiều, hơn là những kẻ nói nhiều. Nói mà không làm là kẻ dối trá, nói một đàng nhưng làm một nẻo là kẻ lừa gạt. Tất cả rồi cũng qua đi, chân lý chỉ thực sự chiếu tỏ bằng cuộc sống trung thực mà thôi.

Nguyện xin Chúa gia tăng ý thức ấy nơi chúng ta. Xin cho niềm tin BẠN VÀ TÔI tuyên xưng trên môi miệng được diễn đạt một cách sống động qua cuộc sống mỗi ngày. NHỜ HÁNH THẦN cho đức ái luôn chiếu tỏa bằng những hành động cụ thể, để mọi người nhận biết chúng CON là môn đệ đích thực của Chúa.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

-------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THƯ TƯ 26-6-2019 PDF Print E-mail

Cây tốt trái tốt, cây xấu trái xấu.

26/06 – Thứ Tư tuần 12 thường niên.

"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".

Lời Chúa: Mt 7, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé.

Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao?

Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".

Suy Niệm/SỐNG : Xem quả biết cây

Nhà tu đức học nổi tiếng người Ấn Ðộ là cha Anthony de Mello có kể câu truyện ngụ ngôn:

Một vị giáo sĩ nọ đến gặp một tiên tri và xin ngài cầu nguyện cho một đôi vợ chồng trẻ: họ là những người rất mực đạo đức, nhưng không có con. Nghe thế vị tiên tri trả lời: "Ta rất lấy làm tiếc, Chúa không muốn cho họ có con".

Thế nhưng, 5 năm sau, vị giáo sĩ trở lại thăm đôi vợ chồng trẻ, lần này ông nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa trong nhà. Người chồng giải thích rằng cách đây 5 năm, có một người hành khất lang thang trước nhà họ, người chồng mời người hành khất vào nhà, cho ăn uống và mặc quần áo mới cho. Trước khi từ giã, người hành khất đã chúc lành cho đôi vợ chồng trẻ và Chúa đã ban cho họ được hai đứa con.

Vị giáo sĩ trở lại gặp vị tiên tri để xin một lời giải thích. Vị tiên tri mỉm cười trả lời: "Ta chỉ có thể nói rằng có một vị thánh đã đến thăm đôi vợ chồng trẻ này, và nhờ lời chúc phúc của ngài, họ đã có được hai đứa con; các thánh có cách thay đổi chương trình của Thiên Chúa".

Một cuộc sống thánh thiện lúc nào cũng có âm hưởng trên người khác, một chứng tá đức tin luôn có sức đánh động người khác. Ðó có thể là ý tưởng nổi bật trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói đến trái tốt từ cây tốt. Qua kiểu nói này, hẳn Chúa Giêsu muốn nói đến những thể hiện đích thực của lòng tin: một đức tin chân thật luôn đi đôi với việc làm cụ thể. Chính Ngài đã nói: "Không phải những ai đã nói: Lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời, mà chỉ những ai thực hành ý Chúa mới được vào mà thôi". Thánh Giacôbê đã lấy lại giáo huấn này khi ngài viết: "Ðức tin không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ".

Chúa Giêsu tỏ lòng cảm thông và tha thứ cho những yếu hèn và vấp ngã của con người, nhưng Ngài không hề dung chấp cho thái độ giả hình của những người Biệt phái. Ngài gọi họ là những tiên tri giả, những người đội lốt chiên mà bên trong là lòng dạ của sói dữ. Họ trưng bày một bộ mặt đạo đức, nhưng cuộc sống của họ gồm toàn những hành động xấu xa.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác trước thói giả hình. Bao lâu giữa niềm tin và cuộc sống còn có khoảng cách, thì bấy lâu chúng ta vẫn còn là những kẻ giả hình; trên cây đức tin của chúng ta chỉ có những quả xấu; cuộc sống chỉ còn là những phản từ, hay nói theo ngôn ngữ quen thuộc: chúng ta làm ố danh sự đạo. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ tín hữu Côrintô: Những người rước Mình Thánh Chúa mà vẫn tiếp tục sống trong chia rẽ và kỳ thị, là những người sống trong mâu thuẫn không thể chấp nhận được, và họ rước Mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Bí tích Thánh Thể không thể tách rời khỏi giới răn yêu thương: người ta không thể rước Mình Thánh Chúa mà đồng thời lại sống xa lạ với anh em đang bị đói khát, đau yếu, tù đày. Từ việc rước lễ phải nẩy sinh trong chúng ta sức mạnh của niềm tin yêu khiến chúng ta cởi mở với tha nhân, có lòng từ bi đối với những người sống trong túng thiếu và quẫn bách.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Ước gì BẠN VÀ TÔI luôn biết thể hiện đức tin của chúng ta bằng những hành động cụ thể. Ước gì hoa trái của đức tin của tôi trở thành của ăn có sức nuôi dưỡng bồi bổ đối với những người xung quanh.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

-------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA 25-6-2019 PDF Print E-mail

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 25-6-19

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ Tin Mừng Matthêu. (7: 6; 12-14)

                   *CÁC CON HÃY VÀO QUA CỬA HẸP*

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

"Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy."

Suy Niệm/ SỐNG:

Những gì Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của mình là những cư xử khôn ngoan trong cuộc sống của chúng ta. Tôi phải suy nghĩ về những gì là đúng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào để có được kết quả tốt. Chúa Giê-su nói: " Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con." Ví dụ, nếu tôi có một con chim quý nhưng đưa nó cho một cậu bé nhỏ thí đứa bé có thể giết nó do không biết giá trị của loài chim quí. Một ví dụ khác, với một người cuồng tín và bảo thủ trong tâm trí anh ta, tôi có thể bị tấn công khi rao giảng lời Chúa cho anh ta.

Chúa Giêsu đã nói về luật vàng đã được đưa ra trong quá khứ và nó luôn được dùng để áp dụng mọi lúc. Đó là luật của công bình. Nó bao gồm cả hai khía cạnh gồm mặt tích cực và tiêu cực. Nếu tôi muốn những người khác tôn trọng tôi, tôi cũng phải thể hiện sự tôn trọng của mình với họ. Nếu tôi muốn người khác không làm hại tôi, tôi không được làm hại họ, v.v ... Chúa là tình yêu và công lý. Chúa sẽ đối xử với tôi như tôi đối xử với người khác. "Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em."(Mt. 7, 2) Đó là lời dạy khôn ngoan của Chúa Giêsu cho bất cứ ai.

Chúa Giêsu đã dạy về đời sau, sự phán xét, thiên đàng và hoả ngục. Chúa Giêsu đã dạy về ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho bất cứ ai tin và tuân giữ những gì ngài nói. Nếu tôi muốn được vào Nước Thiên Chúa, tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày của mình và bước theo Chúa Giêsu (Mt. 16, 24). Đó là một con đường hẹp và nó không dễ dàng nhưng nó là đường đến nước trời. Thế gian cung cấp cho tôi rất nhiều điều hấp dẫn để thỏa mãn những ham muốn xác thịt bất hợp pháp của tôi. Một khi tôi yêu những thứ trên đời, tôi chối bỏ Chúa và đánh mất ơn cứu rỗi.

Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống của mình để chuộc lấy ơn cứu rỗi cho mọi người và dạy cho bất cứ ai con đường vào nước trời. Tuy nhiên, số phận của mỗi cá nhân ở trên thiên đường hay hoả ngục sẽ phụ thuộc vào quyết định của họ với lựa chọn khôn ngoan hay ngu dại.

Chúa Giêsu cho biết có ít người từ chối đi trên con đường hẹp. Nó có nghĩa là để vào vương quốc của Thiên Chúa thì không dễ dàng. Tại sao như vậy? Chúa Giêsu đã nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."(Mt. 19, 26; Lc. 9, 23) Tôi có thể làm gì để được ơn cứu rỗi? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Không có Chúa, tôi không thể làm gì như Chúa Giêsu đã nói: "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được."(Ga. 15, 5) Vì thế, không có Chúa, cuộc đời là vô nghiã.

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 6-25-19

Gospel MT 7: 6; 12-14

Jesus said to his disciples: "Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest they trample them underfoot, and turn and tear you to pieces. "Do to others whatever you would have them do to you. This is the Law and the Prophets. "Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. How narrow the gate and constricted the road that leads to life. And those who find it are few."

Reflection!

What Jesus taught his disciples is the wisdom conducts which can be done in our life. I have to think about what is right before taking any decision in order to get its good consequence. Jesus said, "Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest they trample them underfoot, and turn and tear you to pieces." For example, if I have a precious bird but give it to a little boy, he might kill it due to not know the value of it. For another example, with a fanatic and conservative person in his mind, I might be attacked when preaching the word of God to him.

Jesus said about the golden rule which has been given in the past and it is always used to apply at all times. It is the law of Justice. It includes both aspects as positive and negative sides. If I want some others to respect me, I must also show my respect to them. If I want others not to do harm to me, I must not do harm to them, etc... God is love and justice. God will treat me as I treat others. "The measure with which you measure will be measured out to you."(Mt. 7, 2) It is Jesus' wise teaching for anyone.

Jesus taught about the next life to come, the judgment, the heaven, and hell. Jesus taught about the salvation of God for anyone to believe and observe what he said. If I want to enter the Kingdom of God, I must deny myself, take up my daily cross, and follow Jesus (Mt. 16, 24; Lk. 9, 23). It is a narrow road and it is not easy but it is the way to heaven. The world offers me so many attractive things to satisfy my illegal fleshly desires. Once I love things in the world, I deny God and lose my salvation.

Jesus lay down his life to purchase salvation for everyone and taught anyone the way to enter the kingdom of heaven. However, the fate of each individual in heaven or hell will depend on their decision with either wise or foolish choice.

Jesus said there are a few ones deny to go on the narrow road. It means that to enter the kingdom of God is not easy. Why so? Jesus said, "For human beings this is impossible, but for God all things are possible.”(Mt. 19, 26) What can I do to be saved? The answer is very simple. It is the grace and mercy of God.

Without God, I can do nothing as Jesus said, "Without me, you can do nothing."(Jn. 15, 5) Therefore, without God, life makes no sense.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang

------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 143