mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay761
mod_vvisit_counterHôm Qua6776
mod_vvisit_counterTuần Này761
mod_vvisit_counterTuần Trước54784
mod_vvisit_counterTháng Này139768
mod_vvisit_counterTháng Trước232383
mod_vvisit_counterTất cả11591854

We have: 104 guests online
Your IP: 54.92.174.226
 , 
Today: Aug 20, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 7= CHET VA SONG LAI MOI NGAY PDF Print E-mail

Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 7

                        CHẾT VÀ SỐNG LẠI MỖI NGÀY

 

   Bạn có ở trong hoàn cảnh mình thường bị hiểu lầm về niềm tin trong Đức Kitô không? Bạn có bị vây quanh bởi những người hay bắt bẻ, chỉ trích không? Bạn có bị chê bai bởi những việc mình làm cho gia đình, giáo xứ và xã hội không?

   Nếu có chịu đựng những điều trên là bạn đã có tinh thần khiêm hạ, tuân phục và chết như Đức Kitô đã chết suốt cuộc đời của Ngài. Vâng Chúa đã chết một lần trên thập gía, nhưng Ngài cũng chết mỗi ngày, Ngài sẵn sàng chấp nhận bị hiểu lầm, bỏ vạ, cáo gian. Đó chính là sự“chết”củaNgài..                                                                      Bạn rất cần chết theo cách đó, khi bạn chết với Ngài như vậy thì Chúa cũng cho bạn có “sự sống laị” với Ngài ngay từ bây giờ.    Vì: Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ Sống.(Lc 20, 38)

 

Bởi vậy, bạn cùng hãnh diện với thánh Phaolô: “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.                     (2 Cor 4, 10)

 

Một số người sẽ thấy sức sống của Chúa tỏ hiện trong bạn và họ cũng ước ao được bước vào sự sống ấy. Đó là cách chết mỗi ngày giúp bạn Sống và và đem laị sự Sống cho kẻ khác.

Ptế Định Sưu Tầm

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời hay ý đẹp:

 

Chúa vẫn muốn dùng con người yếu đuối, tội lỗi như tôi để rao giảng Tin Mừng Cứu độ của Ngài, miễn là tôi chấp nhận trở nên khí cụ trong tay Ngài.

                                                     Bông Hồng Chúa gởi #32

 

 

Hai người cùng đi, người đi sau thấy lưng người đi trước,

người đi trước chẳng bao giờ nhìn thấy sau lưng.

                                                                                 Pascal

 

 

Quà của Thiên Chúa tặng cho thế giới đang chết này là Chúa Cứu Thế ban Sự Sống.

                                                                                   

 

 
CAM NGHIEM SONG # 6 PDF Print E-mail

Becoming Catholic Pope Benedict XVI

 

Caûm nghieäm Soáng Lôøi Chuùa: # 6

                    MUOÁN TÌM KIEÁM CHUÙA

 

   Hoâm nay Chuùa Gieâsu bieát roõ toâi, taâm tính, hoaøn caûnh gia ñình, toâi ñang ôû ñaâu vaø ñang caàn gì. Chuùa ñang tìm toâi, vì vaät chaát toâi ñaày ñuû; nhöng thieáu haïnh phuùc, toâi khoâng coù Chuùa trong ñôøi soáng. Toâi caûm thaáy coâ ñôn vaø khoâng hy voïng.

OÂng Dakeâu laø ngöôøi nhaø giaàu, coù chöùc töôùc ñaõ tìm kieám Chuùa trôû neân nhö con treû chaïy theo ñaùm ñoâng, baèng caùch leo leân caây sung ñeå tìm thaáy Ngaøi. Coù theå oâng ñaõ khieâm nhöôøng vì thaáy mình toäi loãi. Coù theå noùi löông taâm oâng ñaõ tænh daäy do söï thuùc ñaåy cuûa Thaùnh Thaàn khi nghe tin Chuùa Gieâsu ñi qua.

   OÂng ñaõ thaät söï muoán gaêp gôõ Ñöùc Kitoâ ñeå Ngaøi bieán ñoåi cuoäc ñôøi mình, oâng ñaõ trôû neân nhö moät em beù tin caäy ôû cha meï mình, neân Chuùa ñaõ muoán ôû laïi nhaø oâng qua ñeâm, tröôùc nhöõng lôøi xì xaàm keâu traùch Chuùa sao laïi vaøo troï nhaø oâng ta. (Lc 19,7)

OÂng Dakeâu töôûng mình ñi tìm Chuùa, nhöng thöïc Chuùa laïi tìm oâng, vaø khi gaëp Chuùa oâng ñaõ quyeát taâm thay ñoåi neáp soáng cuõ baèng haønh ñoäng laø chia phaân nöûa gia taøi cho ngöôøi ngheøo vaø chieám ñoaït cuûa ai caùi gì, oâng xin ñeàn gaáp boán. (Lc 19, 8)

Con ngöôøi chæ nhìn theo beà ngoaøi; nhöng Chuùa nhìn thaáu suoát taâm can, oâng ñaõ thöïc haønh coâng chính vaø Chuùa ñaõ naâng oâng leân töø nhoû beù trôû neân lôùn lao. Ôn cöùu ñoä ñeán vôùi oâng, OÂng ñöôïc goïi laø con chaùu AÙpraham. (Lc 19,9)

Xin Chuùa giuùp baïn vaø toâi thaønh thöïc, khieâm toán tìm kieám Chuùa vì Chuùa seõ cho gaëp nhöõng ai tìm kieám Ngaøi heát loøng.

 

                                                Ptế Định Sưu Tầm

 

 

 

 

CHAÂM NGOÂN SOÁNG:         BOÁN KHOÂNG

 

1-    Khoâng nghe gieøm pha, nhöng laéng nghe Lôøi Chuùa

 

2-    Khoâng noùi xaáu, noùi haønh, nhöng noùi lôøi yeâu thöông.

 

3-    Khoâng nhìn hình aûnh xaáu, nhöng nhìn ngaém Chuùa.

 

4-    Khoâng ñeå loøng giaän hôøn, nhöng traøn ñaøy nhaân haäu.

 

Phuùc cho ai bieát laéng nghe vaø tuaân giöõ Lôøi Chuùa”

(Lc 11, 28). “Vì ai thi haønh yù muoán cuûa Cha toâi, Ñaáng ngöï treân trôøi, ngöôøi ñoù chính laø anh chò em cuûa toâi, laø Meï toâi.” (Mat 12, 49-50)

 

 

 

Hoa thôm coû laï: SAÙM HOÁI KHOÂNG CHÆ BAÈNG   LÔÙI NOÙI, NHÖNG LAØ BAÈNG HAØNH ÑOÄNG.

 
CAM NGHIEM SONG # 5 PDF Print E-mail

        Caûm nghieäm Soáng Lôøi Chuùa # 5

                    CN XIN KHIÊEM NHƯƠNG

 

   Chuyeän keå moät soá nhaø giaàu trong xöù noï ñang ngoài döï tieäc baøn veà vieäc caàu nguyeän maø khoâng thaáy ñöôïc gì.

 

   Moät ngöôøi trong boïn tuyeân boá: “Coù theå caùc anh caàn caàu nguyeän, coøn toâi thì khoâng caàn. Toâi phaûi laøm vieäc khoù nhoïc môùi coù moïi thöù ñeå duøng; toâi chaúng caàn xin Chuùa moùn naøo caû”. Moät oâng nhaø giaàu khaùc tieáp lôøi: “Thöa oâng, coù moät thöù oââng khoâng coù vaø oâng caàn caàu xin. OÂng naøy hoûi: “Thöù gì vaäy?” OÂng nhaø giaàu noùi: “OÂng coù theå caàu xin söï Khieâm nhöôøng.”

 

Baïn vaø toâi ñeàu deã kieâu ngaïo khoâng ít thì nhieàu. Neáu söï vieäc troâi chaûy baïn seõ thaáy töï maõn. Khi haïnh phuùc ñeán mình nghó raèng mình coù ñöôcï laø thaät xöùng ñaùng. Nhö vaäy laø kieâu caêng daïi doät vaø khoâng neân coù trong ñôøi soáng cuûa Tin höõu.

 

Vì theá coù Lôøi Kinh Thaùnh noùi: Thieân Chuùa choáng laïi keû kieâu ngaïo vaø ban ôn cho keû khieâm nhöôøng...Anh em haõy haï mình xuoáng tröôùc maët Chuùa vaø ngöôøi seõ caát nhaéc anh em leân.”

(Giacoâbeâ 4, 7- 10)

 

            Ptế Định Sưu Tầm                              

 

 

 

 

 

 

   Lôøi hay yù ñep:

 

   Ñoïc Kinh Thaùnh khoâng phaûi nhö ñoïc saùch baùo, tieåu thuyeát... nhöng caàn phaûi:

a/ Khieâm nhöôøng: Vì Chuùa Thaùnh Thaàn chæ soi daãn cho nhöõng ai Khieâm nhöôøng, bieát môû loøng laéng nghe.

b/ Ñôn sô: Vì AÙnh saùng Lôøi Chuùa bao giôø cuõng ñeán vôùi ngöôøi coù taâm hoàn ñôn sô nhoû beù.

c/ Tin töôûng: Vì söùc ta khoâng hieâu noåi, Chuùa Thaùnh Thaàn laø söùc maïnh, seõ daãn daét ta caûm nhaän Lôøi Ngaøi.

 

 

CHAÂM NGOÂN SOÁNG:

 

     Haõy ñöùng vöõng:                                       löng thaét ñai laø Chaân lyù,                                   mình maëc aùo giaùp laø söï Coâng chính,

         chaân ñi giaày laø loøng haêng say loan baùo Tin Möøng Bình an.

                                                   (EÂpheâsoâ 6, 14-15)

 
CAM NGHIÊM SONG # 4= PDF Print E-mail

          CAÛM NGHIEÄM SOÁNG LÔØI CHUÙÚA # 4

                         SAU NĂM 1975

                          ----****----

 

Nhöõng naêm sau 1975, luùc Gia ñình coøn soáng ôû Vieät Nam, haøng tuaàn chuùng toâi coù Nhoùm chia seû Lôøi Chuùa vaø Caàu nguyeän trong Giaùo xöù goàm ñuû thaønh phaàn khoâng phaân bieät tuoiå taùc, nam vôùi nöõ, tu vôùi ñôøi.

Vì cuøng nhau laéng nghe Lôøi Chuùa vaø Caàu nguyeän chung vôùi nhau, neân chuùng toi coù söùc raát maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn laø khoâng thaáy sôï seät ai trong caùc buoåi toái Chia seû Lôøi Chuùa nhö vaäy. Chuùng toâi haêng haùi laøm vieäc Baùc aùi trong Giaùo xöù coù möôøi boán ngaøn daân nhö thaêm vieáng ngöôøi giaø caû, beänh taät, ngheøo ñoùi vaø neo ñôn...

Moät toái noï, coù moät oâng gaàn 60 tuoåi chia seû nhö sau: “Anh em ôi, toâi theo Chuùa töø laâu maø maáy thaùng nay nhôø laéng nghe Lôøi Chuùa vaø caàu nguyeän vôùi anh em toâi thaáy coù bình an vaø saùng suoát laém.!

Ñuùng nhö lôì Thaùnh vònh cuûa vua Ñavít: “Hoï keâu caàu vaø Chuùa ñaõ nhaän lôøi, giaûi thoaùt khoûi moïi côn nguy khoán.. .” (Thaùnh vònh 34, 18-19)

 

Ptế Định Sưu Tm                               

 

                     Chaâm ngoân Soáng

                           *****

Thaùnh Phaoloâ ñaõ noùi leän taàm quan troïng vaø caáp baùch cuûa Lôøi Chuùa hoâm nay, neân ñaõ tha thieát khuyeân baïn vaø toâi trong CN29TN/C nhö sau:

 

Haõy giaûng Lôøi Chuùa, haõy leân tieáng, luùc thuaän tieän cuõng nhö luùc khoâng thuaän tieän, haøy bieän baùc, ngaêm ñe, khuyeân nhuû vôùi taát caû loøng nhaãn naïi vaø chuû taâm daäy doã. (2 Tm, 4, 2)

 

                                               

  

 

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 3 PDF Print E-mail

         CAÛM NGHIEÄM SOÁNG LÔØI CHUÙA # 3

                 “ Ôn phuùc nhieàu hôn ñau khoå”

                          ---****---

   Moät giaûng vieân Giaùo lyù noùi truyeän trong lôùp hoïc, anh caàm moät taám giaáy lôùn roài duøng buùt ñaùnh daáu toâ moät chaám ñen giöõa taám giaáy aáy.

 

   Sau ñoù, anh dô taám giaáy lôùn leân cho moïi ngöôøi coi, vaø hoûi xem hoï thaáy gì, moät thanh nieân nhanh nheïn ñaùp: “Toâi thaáy moät ñoám ñen.” Giaùo lyù vieân noùi: ñuùng; nhöng toâi ngaïc nhieân, caùc baïn coøn thaáy gì nöõa? -- Thöa: Taám giaáy.

 

Trong cuoäc soáng cuûa baïn cuõng vaäy, thöôøng bò lo ra bôûi nhöõng thaát baïi nhoû nhoi maø queân ôn phuùc Chuùa ban lôùn lao, cuõng gioáng nhö Taám giaáy naøy.

 

   Thay vì nghó tôùi nhöõng ñau khoå, thöû thaùch..., baïn   haõy nhôù ñeán nhöõng ôn laønh hoàn xaùc ñang coù do Chuùa ban nhö vôï, choàng, cha meï, con chaùu, nhaø cöùa, xe coä...

 

   Vì theá, baïn haõy ñoàng thanh Soáng vôùi thaùnh Phaoloâ qua caâu Kinh Thaùnh sau ñaây: “Haõy taï ôn Chuùa trong moïi hoaøn caûnh. Anh haõy laøm nhö vaäy, ñoù laø ñieàu Thieân Chuùa muoán trong Ñöùc Gieâsu Kitoâ.           (1 Theâxaloânica 5, 18)

 

Ptế Định Sưu Tầm                                  

 

 

 

            VEÀ LAØM VIEÄC VAØ TIEÀN BAÏC

 

1/ Ñaët Chuùa treân heát vaø tröôùc heát, Ngaøi seõ cho ta ñuû duøng.

2/ Khoâng aên caép hay tham muoán taøi saûn ngöôøi khaùc.

3/ Chuùa höùa ban cho ta söï khoân ngoan vaø söùc khoûe ñaày ñuû.

4/ Ai laøm vieäc khoân ngoan seõ ñöôïc Chuùa khen thöôûng.

5/ Khi thaønh coâng haõy ngôïi khen Chuùa vaø toân vinh Ngaøi.

6/ Baïn coùù traùch nhieäm chia seû vôùi ngöôøi khi hoï caàn ñeán ta.

 

Chuùa Gieâsu phaùn: “Keû ñöôïc ban cho nhieàu seõ ñöôïc ñoøi laïi nhieàu hôn.”

 

   Chuùa bieát roõ loøng ngöôøi ta tham tieàn seõ ích kyû vaø thôø ô ñoái vôùi nhu caàu ngöôøi khaùc. Chuùa cuõng bieát roõ ngöôøi coù nhieàu cuûa caûi deã kieâu ngaïo. Hoï thöôøng kieâu ngaïo veà taøi naêng vaø thaønh ñaït cuûa mình.

 

Nhö vaäy seõ daãn ñeán hoï khoâng caàn Chuùa, khoâng nhôø Chuùa vaø khoâng tin Chuùa. Ñoù laø lyù do Chuùa noùi: con ngöôøi khoâng theå laøm toâi hai chuû ñöôïc.!

 

Ptế Định Sưu Tầm

 

 

 
<< Start < Prev 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Next > End >>

Page 118 of 119