mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1083
mod_vvisit_counterHôm Qua12633
mod_vvisit_counterTuần Này1083
mod_vvisit_counterTuần Trước93021
mod_vvisit_counterTháng Này184600
mod_vvisit_counterTháng Trước631548
mod_vvisit_counterTất cả26743673

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA= BA BAI HAT-CA NGOI CHUA PDF Print E-mail

Baøi haùt: LÔØI CHUÙA LAØ AÙNH SAÙNG

 

Lôøi Chuùa laø AÙnh saùng daãn con ñi vaøo ñôøi,

Lôøi Chuùa laø AÙnh saùng cöùu con trong cuoäc ñôøi,

Con haân hoan böôùc ñi bình an,

Khoâng lo chi nhöõng ngaøy baõo toá.

 

Lôøi Chuùa laø AÙnh saùng daãn con ñi vaøo ñôøi,

Lôøi Chuùa laø AÙnh saùng cöùu con trong cuoäc ñôøi,

Con haân hoan böôùc ñi bình an,

Töông lai con mai ngaøy rôõ raøng.!

 

 

 

Baøi haùt: HAÕY HATÙ NGÔÏI KHEN

              (Theo ñieäu Lyù caây Boâng)

 

Hoàn toâi, hoàn toâi haõy haùt ngôïi khen Gieâsu, vôùi nhöõng gì trong ta.( Hay: vôùi ôn laønh Chuùa ban)

Haõy ca haùt khen danh Ngaøi, Al- leø-e luøi (uùi)-a!

Ñöøng queân caùc ôn-ôn hueä Ngaøi,

AÁy Ngaøi tha toäi chuùng ta.

Haõy nhôù Thaùnh Linh cuûa Ngaøi,

Chöõa laønh caùc beänh cuûa ngöôi.   A(aø)men !!!

 

Daâng leân! Daâng leân ! Thieân Chuùa laø Cha Tình thöông Gia (a) ñình con,

Daâng Cha taâm hoàn trong saïch(ach) vôùi tình yeâu,

Cuøng daâng tieán leân daâng Ngaøi,

Taâm tình cuûa chuùng(uùng) con,

Cuøng daâng tieán leân Cha laønh,

Nhöõng gì con öôùc (uôc) mong. !   A (aø)men!!!

 

 

 

Baøi haùt:   GAËP GÔÕ ÑÖÙC KITOÂ

                     (OÂng Dakeâu /Xacheâ gaëp Chuùa)

 

Gaëp gôõ Ñöùc Kitoâ bieán ñoåi cuoäc ñôøi mình,

Gaëp gôõ Ñöùc Kitoâ ñoùn nhaän ôn Taùi sinh,

Gaëp gôõ Ñöùc Kitoâ chaân thaønh mình gaëp mình,

Gaëp gôõ Ñöùc Kitoâ naûy sinh tình anh em.

(Haùt 2 laàn)

 

 

 

Sưu Tầm

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA=CHIA SE TRO VE NGUON KINH THANH PDF Print E-mail

 

Lôøi Chia Seû :   Trở về Nguồn Kinh Thánh

                                         THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI

                                “Website : ChiaseLoiChua.com

1-Trôû veà nguoàn : laø danh töø ñöôïc noùi nhieàu ñeán sau naêm 1975 taïi Vieät nam. Thöïc vaäy, caùc nhoùm tín höõu ngoài laïi hoïc Kinh Thaùnh, chia seû Lôøi Chuùa, caàu nguyeän chung vôùi nhau ñöôïc thöïc hieän ôû khaép nhieàu xöù ñaïo, coäng ñoaøn vaø caùc doøng tu.

 

2-Ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn môøi goïi : giuùp söùc cho toâi vöôït qua caùc khoù khaên cuûa gia ñình vaø cuoäc soáng, Cha ñaõ cho toâi coù phöông tieän, loøng haêng say ñoïc Lôøi Chuùa, hoïc hoûi vaøø caàu nguyeän vôùi nhau. Toâi ñaõ Caûm nghieäm ñöôïc Thieân Chuùa laø Cha/OÂng Giaø cuûa con.

 

3- Vôùi ôn Thaùnh Thaàn höôùng daãn : vaø hoïc göông Meï Maria haèng suy gaãm Lôøi Chuùa trong loøng, toâi ñaõ ghi cheùp ñöôïc nhöõng gì ñaõ hoïc hoûi, chia seû ñeå trình baøy laïi nhöõng Lôøi Cha ñaõ noùi vôùi toâi cuøng vôùi caùc Tín höõu khaùc trong Website naøy. Öôùc mong quí baïn neân daønh nhöõng thì giôø ñeå ñoïc trong Nhoùm vaø suy nieäm moãi ngaøy.

 

3- Caàu mong Thaàn Khí Ñöùc Kito: Ngaiâ ñang cö nguï trong caùc baïn seõ daãn daét baïn Soáng cho mình, Gia ñình vaø ñöa vaøo Nhoùm, Hoäi ñoaøn, Coäng ñoaøn ñeå laø muoái, laø men, laø chöùng taù cho Tin Möøng cuûa Chuùa Kitoâ trong thôøi buoåi nhieàu loâi cuoán hoâm nay.

 

4- Ñeå ñöôïc böôùc theo Thaàn Khí cuûa Lời Chuùa: Baïn neân thöïc hieän boán böôùc, nhö hoäp soá TAY xe hôi sau ñaây:

   *Soá 1: Suy nieäm Lôøi Chuùa luoân.   *Soá 2: Caàu nguyeän nhö hôi thôû.   *Soá 3: Hieäp thoâng vôùi anh em.   *Soá 4: Laøm chöùng nhaân baèng ñôøi soáng göông maãu.

 --------------------------------------------------------------------------------

                                   Nhöõng ngaøy ñoùi khoå nhaát taïi Vieät Nam 1978

                                  J.B. Nguyễn Định /Huyeàn Ñoàng

 

                                       

                                               

 

 

 

 

 

 

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 12 PDF Print E-mail

                    Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 12

                        KIỄN NHẪN VÀ BỀN TÂM

 

Khi làm việc gì mà bị thất bại hoặc gặp họan nạn trong đời sống, tôi thường hay chán nản và ghen tương với người khác.

1- Các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả cũng có tính giống tôi khi ông bị vào ngồi tù. Nhưng ông Gioan lại được Đức Giêsu khen là người dũng cảm và kiên trung, thật xứng đáng là Tiền hô của Đấng Mê-si-a mà tiên tri Ma-la-khi đã nói.

2- Hôm nay, tôi đang có bổn phận trọng trách trong Gia đình, Giáo xứ hay Xã hội, tôi đã tỏ ra kiên cường hay nhát nhúa, ngay thẳng hay nịnh bợ để cầu lợi chóng qua.

3- Ông Gioan sống sống trong sạch thì họ cho là điên dại, Đức Giêsu sống đơn giản, hoà mình với mọi người thì họ cho là không đạo đức. Vì các kinh sư và phái Pha-ri-sêu họ cố chấp, kiêu căng tự cho mình là khôn hơn người khác. Nếu tôi thực sự theo Chúa Giêsu cũng đón nhận những hậu quả như vậy.

   Vì thế, thánh Gia-cô-bê khuyên tôi như sau: Anh em hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì Chúa quang lâm đã đến gần rồi,” (Gc 5, 8) Thật vậy, nhẫn nhục là hành trang phải có vào Nứơc Trời để tôi khỏi bị xét xử.

                                                Ptế Định Nguyễn Sưu Tầm

 

 

                 CẢM THÔNG LÀ HÀNH ĐỘNG

         Quan Tâm Đến Người ở gần mình nhất


Chuyện kể : Trong một phiên tòa xử một anh ăn trộm ổ bánh mì. –Quan tòa hỏi: Tại sao anh ăn trộm ổ bánh mì?

- Anh trả lời: Vì tôi không có tiền mua thứa ăn cho 3 đứa con đang bị đói ở nhà đã mấy ngày nay.

- Quan toà nói: Thật là tội nghiệp! nhưng theo luật vẫn phải thi hành. Vậy tôi phạt anh 15$ về tội ăn trộm.

- Anh nói: Tôi lấy tiền đâu mà trả tiền phạt.

- Quan tòa liền mở bóp lấy 15$ đưa cho anh và nói: Đây anh lấy số tiền này để nộp phạt. Rồi ông nói với những người tham dự phiên tòa nói: Anh chị em là những người cùng sống trong một khu phố với nhau mà để cho người anh đây đói phải đi ăn trộm. Vậy tôi phạt mỗi người 50 xu vì đã không để ý quan tâm đến những người nghèo khổ trong cùng khu xóm.

- Ông Cảnh sát giữ trật tự đã bỏ mũ xuống, tự ý bỏ vào 50 xu và chuyển đến từng người trong phiên tòa để đóng nộp phạt. Hôm sau trên trang đầu của báo thành phố in một tựa đề thật lớn: “Quan tòa phạt 75$ vì không quan tâm tới người nghèo khổ. (nên hiểu về cả thể xác lẫn tinh thần)

* Câu chuyện này có thật, đã xẩy ra trong phiên tòa vào khoảng năm 1920 tại thành phố Nữu Ước. Ông quan tòa này chính là ông LaGuardia, thị trưởng của New York bấy giờ.

 

Lòng Cảm thông và nhân từ đã vượt trên sự công bằng với một tình yêu thương cao thượng nhất ! Không chỉ giải quyết cho người ăn trộm lúc đó, mà còn giúp con người vựơt ra khỏi ra khỏi hoàn cảnh hiện tại để được đổi mới.

                                                                        Sưu tầm Định

 

 

 

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 11 PDF Print E-mail

Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 11

             SÁM HỐI BẰNG VIỆC LÀM

 

   Ông Gioan Tẩy Giả nói thẳng vào mặt phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc khi họ không thành tâm sám hối như sau: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ cuả Thiên Chuá sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa qủa để tỏ lòng sám hối” (Mat 3, 7-8)

1- Chúa cũng đang nói với tôi hôm nay là ngày cánh chung sắp đến, đừng có đạo đức bề ngòai, che mắt thế gian mà không cải tà quy chánh. Vì phái Pha-ri-sêu họ cũng chỉ chú trọng hình thức bên ngoài, còn phái Xa-đốc cũng chỉ biết giữ luật lệ, có địa vị trong hàng giáo phẩm, lại nhiều tiền lắm bạc !

2- Tôi đừng nghĩ rằng mình đi đạo đã lâu, đã tham gia bao nhiêu việc ở nhà thờ là đủ rồi, đâu cần phải sửa mình như bỏ hách dịch, bỏ nóng giận, tham lam, bè phái…thế nào Chúa cũng trả công bội hậu! Nhưng ông Gioan Tẩy Gỉa quả quyết với tôi: “Cái riù đã đặt sát gốc cây, BẤT CỨ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.”(Mat 3, 10)

 

3- Đúng vậy, cơn thịnh nộ của Chúa đến sẽ hết chờ đợi những kẻ ngoan cố như tôi, dù Ngài rất hiền lành và nhân hậu nhưng cũng rất công bình và chính trực. Ngài sẽ lựa thóc mẩy bỏ vào kho lẫm còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt. (Mat 3, 12)

   Tôi đã chịu phép Rửa và nhiều phép khác; nhưng chẳng Sống theo Chúa Thánh Thần là Lời Chúa hướng dẫn , vẫn chứng nào tật nấy thì phải liệu chừng, đừng tưởng mình là gì!?

                                               Ptế Định Nguyễn Sưu Tầm

                 ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG

          Đọc và Cầu nguyện bằng Thánh Kinh

 

   Ngày nay nhiều ngưới cảm thấy thèm khát được có những cảm nhận sâu xa hơn về Thiên Chúa qua việc Cầu nguyện. Một hình thức cầu nguyện là xử dụng Kinh Thánh.

 

1/ Khi bạn đọ c Kinh Thá nh (Bức thư Tình) lúc suy gẫm, chiệm niệm và cầu nguyện thì bạn trở nên ý thức nhiều hơn về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống.

 

2/    Bạn nên tìm một thời gian thuận tiện đọc thật chậm và thật chăm chú, tốt hơn là đọc to lên để bạn có thể nghe thấy những lời đọc (Nhìn -Đọc- Nghe- Suy niệm). Bạn đọc Lời Chúa hàng ngày nhưng đọc nhanh rôì lướt qua, ít suy tư, cầu nguyện.

 

3/ Rồi bạn để cho mỗi chữ, mỗi câu hay thành ngữ ăn sâu vào trí óc. Cố gắng để có Cảm nghiệm về từng chi tiết đã xảy ra hay được nói ra. Khi bạn thấy tiếng Chúa nói với bạn qua chữ, bài đọc, hãy trả lời bằng cách cảm tạ, ngợi khen hay bất cứ điều gì thích hơp. Nên ghi những Cảm nghiệm vào sổ tay


   Đây là cách liên hệ mật thiết với Chúa trong việc Cầu nguyện và Sống Cầu nguyện nhờ Kinh Thánh.

                                                                      

                                                Ptế Định Nguyễn Sưu Tầm

 

                                                                       

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 10 PDF Print E-mail

Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 10

                    ANH EM HAỸ SẴN SÀNG

 

   Hình ảnh ngày tận thế mà Tin mừng nói đến bất ngờ như thời ông Nô-ê: lúc đó người ta lo ăn uống, cưới vợ lấy chồng thì nạn hồng thủy bất ngờ tràn tới cuốn đi tất cả, làm tôi rất sợ: Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” (Mat 24, 40)

 

   1- Các Cha, các Thầy hôm nay giảng đi nói lại: anh em phải canh thức, anh em hãy sẵn sàng như bỏ rượu chè, cờ bạc không tham lam tiền bạc, không hà hiếp ai…Việc gia tăng đọc kinh cầu nguyện là tốt; nhưng đừng quên việc sống đạo là chính như nhẫn nhục, tha thứ, an ủi và giúp đỡ nhau từ trong gia đình.

2- Có người nói: khi giờ chết đến, tôi sẽ đi gặp Linh mục để xưng tôị và ăn mày các phép, như thế là bạn chứng tỏ không sống trong tình trạng sẵn sàng mà chờ: “nứơc đến chân mới nhảy”. Bạn nên sống mỗi ngày như thể là cuối ngày đó là tận thế, và chỉ sống cho hiện tại thì cần phải lo gì nữa.

   3- Vì thế, thánh Phaolô khuyên bạn: Hãy thức dậy, đêm sắp tàn, ngày gần đến,. Hãy loại bỏ những việc làm đen tối đi. Hãy sống như giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, không cãi cọ ghen tương. (Col 13,11-13)

 

   Nếu tôi tin vào Đức Kitô thì hiên ngang tiến bước, vì đã có vũ khí là Lời Chúa, để Ngài làm chủ và chiếm đoạt cuộc đời mình, chắc chắn tôi sẽ thắng bóng tối và sự chết.

                                                Ptế Định Sưu Tầm

 

 

 

 

 

 

               ĐỨC TIN LÀ HÀNH ĐỘNG

     Đức Giêsu dạy tôi yêu người nghèo khổ

 

   Đức Giêsu luôn tìm cách đứng về phía người nghèo khổ. Bốn Tin Mừng đã xử dụng nhiều từ ngữ để nói về họ như sau:

   Nguời nghèo đói - Người đui mù - Người tàn tật - Người què quặt - Người phung hủi - Người tội lôĩ - Người đàn bà hư hỏng - Những người thu thuế - Người bị quỉ ám – v. v…

 

   Thật ậy, khi đứng về phía người nghèo, Đức Giêsu đã thực sự chung đụng với họ, đồng bàn với họ. đối xử với họ như là bạn hữu. Qua cử chỉ này, Người giải thoát họ khỏi mặc cảm xấu hổ, nhục nhã, tội lỗi.

 

   Khi tỏ cho họ biết rằng, đối với Người, họ là những người được tôn trọng, không còn chuyện bị khai trừ hay bị trừng phạt. Chúa cũng không thành kiến với người giầu có, cũng không coi khinh của cải vật chật..

 

Theo quan điểm của Chúa: người nghèo là người hoàn toàn trông chờ vào Thiên Chúa và ký thác trọn vào Người.

 

   Bấy lâu nay tôi theo gương Chúa Giêsu quan tâm tới người nghèo khổ bằng những việc cụ thể nào? .

 

                                                            Ptế Định ST

 

 

 

 
<< Start < Prev 221 222 223 224 225 226 227 228 Next > End >>

Page 226 of 228