mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6201
mod_vvisit_counterHôm Qua10757
mod_vvisit_counterTuần Này55437
mod_vvisit_counterTuần Trước46265
mod_vvisit_counterTháng Này141457
mod_vvisit_counterTháng Trước172895
mod_vvisit_counterTất cả10645713

We have: 253 guests online
Your IP: 54.80.87.250
 , 
Today: Apr 21, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
Cam nghiem Song Loi Chua # 2 PDF Print E-mail

cam

 
Cảm nghiệm sống lới chúa 1 PDF Print E-mail

 

          CHAÂM NGOÂN CUÛA MOÏI TÍN HÖÕU

                             ----****----

1- Anh haõy neân göông maãu cho caùc Tín huõu veà lôøi aên tieáng   noùi, veà caùch cö xöû, Ñöùc Tin vaø loøng trong saïch.

 

2-   Haõy chuyeân lo ñoïc Saùch Thaùnh trong caùc buoåi hoïp, chuyeân caàn khuyeân nhuû vaø daïy doã.

 

3-   Ñöøng thôø ô vôùi Ñaëc suûng ñang coù nôi anh, Ñaëc suûng Thieân Chuùa ñaõ ban cho anh nhôø lôøi Ngoân söù, khi haøng Kyø muïc ñaët tay treân anh.

 

4-   Anh haõy tha thieát vôùi nhöõng ñieàu ñoù, chuyeân chuù vaøo ñoù, ñeå moïi ngöôøi nhaän thaáy tieán boä cuûa anh.

 

5-   Anh haõy thaän troïng trong caùch aên neát ôû vaø trong lôøi giaûng daïy. Haõy kieân trì trong vieäc ñoù. Vì laøm nhö vaäy, anh seõ cöùu ñöôïc chính mình, laïi coøn cöùu ñöôïc ngöôøi nghe anh giaûng nöõa.

 

                                                                    1 Tim 4, 12-16

      

 

 

 

 

 

 

 

         

                      

          CM NGHIM SNG LI CHÚUA # 1

 

                             MT HAY DM ?

 

   Moät giaùo sö thaàn hoïc vieát veà hai bình coù vaät loûng chöùa troâng thaät gioáng nhau.

 

   Khi nghieâng bình thöù nhaát, daám tuoân ra, khi nghieâng bình thöù hai maät traøn ra.

   Tuy hai bình troâng gioáng nhau; nhöng khi bò giao ñoäng, vaät chöùa thaät beân trong môùi bò loä ra.

   Trong luùc bình thöôøng haàu heát moïi ngöôøi ñeàu cö xöû raát lòch söï, khoâng thaáy gì baát nhaõ; nhöng khi maát bình tónh hoaëc böïc boäi baát ngôø, hoï môùi loä roõ baûn chaát thaät cuûa mình.

 

   Vaäy phaûn öùng cuûa baïn tröôùc aùp löïc cuõng coù theå noùi leân baûn chaát thaät cuûa baïn, baïn phaûn öùng theo Chuùa hay theo baûn naêng. Ñöùc Gieâsu noùi: “Vì loøng coù ñaày mieäng môùi noùi ra.” (Luca 6, 45)   - Xem quaû bieát caây (Mat 12-34)

 

   Ñieàu gì ñaõ xaûy ra töø trong loøng baïn – maät hay daám. Khi coù ai laøm ñieàu baïn khoâng thích, baïn phaûn öùng theo Chuùa hay theo baûn naêng – Baïn caàn lieân keát vôùi Chuùa baèng Caàu nguyeän ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, Ngaøi seõ traøn ñaày baïn vôùi nhöõng haønh ñoäng toát ñeïp.

 

                                                           Ptế Định Sưu Tm

 

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA# 73 PDF Print E-mail

 

                        Cảm nghiệm Sống # 73: CN 2 Mùa Vọng - B

                           DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA LÀ DỌN LÒNG

“ Tôi đã làm phép rửa cho anh nhờ nước, còn Người sẽ làm phép rửa cho anh trong Thánh Thần.”  (Mc 1, 8)

   Dọn đường cho Chúa đến đây là một câu nói và hình ảnh khá quen thuộc với người Tín hữu. Ai cũng biết đường xá hôm nay qúa đẹp, rộng rãi thênh thang, mà Chúa cũng chẳng cần đi đường này.

   “Có tiếng người hô trong hoang điạ: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (x. Mc 1, 3; Ga 1, 23)

   1- Chúa không đến qua xa lộ: Ai ai cũng chuẩn bị đón Chúa; nhưng Chúa không đến qua xa lộ, qua xe hơi! Chúa đến với mùi hôi của chuồng bò, Chúa đến qua làng mạc, qua cánh đồng khô cháy, trên bãi biển bao la, bên sườn núi vắng vẻ, đến giữa đám người nghèo khó để rao giảng Tin Mừng cho các con chiên lạc.

2- Chúa không đến hang đá đẹp: Người ta trang hoàng hang đá đẹp, tập những bài hát du dương là cho ta, còn Chúa đến qua con đường lên núi sọ, qua những lời chửi bới, khinh chê, không có hòn đá gối đầu, chấp nhận cái chết không mảnh vải che thân, bị treo lơ lửng giữa trời và đất. Chúa chẳng cần ai dọn đường xa lộ đẹp đẽ.

   3- Chúa muốn đi tới lòng người: Chúa chỉ muốn đi trên những con đường dẫn tới trái tim mọi người, đem tình thương và không hận thù, đem thứ tha khi bị lăng nhục, đem an hoà khi phải tranh chấp, đem chân lý khi gặp bất công. Nếu ta làm được như thế là dọn đường đón nhận Chúa Cứu Thế và Tin Mừng của Ngài.

   4- Chúa muốn sửa lối cho thẳng: Khi nói tới sửa lối là tôi dọn lòng đi xưng tội, nhưng tôi lại không thật lòng đón nhận Chúa: vẫn chứng nào tật ấy, tôi vẫn khoá cửa lòng trước giáo huấn của Chúa. Vẫn bất công, gian ác, hận thù, chia rẽ, bè đảng, tham lam của công, chèn ép, trục lợi để có địa vị với đủ mọi hình thức…!!!

5- Chúa muốn tôi đi đường hẹp: Con đường có nhiều chông gai, nhiều hy sinh, gian khổ, đòi tôi phải dẹp bỏ những trở ngại như lòng tham, chia rẽ đang chiếm hữu, để đón nhận cái mới, đó là sự hiện diện của Chúa đang ở giữa tôi qua những người trong gia đình, người cô đơn, bất hạnh, nghèo hèn, khổ cực, mất hy vọng.

* Dọn đường như thế, chính là dọn lòng, là cởi bỏ những ràng buộc, định kiến, cạm bẫy, ích kỷ, cái tôi, những quyền lợi có vẻ cao thượng, nhưng chẳng có chút tình người nào cả!

* Tôi mới có thể tự do đón nhận Chúa trong Mùa Giáng Sinh này, như Mẹ Maria khiêm tốn sinh Chúa trong chuồng bò lừa nghèo nàn; nhưng luôn suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng.

      Giáo hội muốn các Tín hữu dọn đường cho Chúa đến là:

1/ Các Tín hữu hãy khiêm tốn chú tâm đọc, lắng nghe, chia sẻ, cầu nguyện với Lời Chúa và áp dụng vào đời sống hiện tại.

2/ Giáo hội muốn có một phương án cụ thể để giúp các LM và Ptế soạn thảo và trình bày bài giảng đúng với Tin Mừng.

3/Giáo hội muốn soạn lại các bài đọc Kinh Thánh trong Thánh lễ thật dễ hiểu để các Tín hữu nhớ và đem ra thực hành.

4/ Giáo hội muốn nói rõ cho Tín hữu biết đi tham dự Thánh lễ là đích thân tham dự một bữa tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.

   5/ Giáo hội muốn dịch thuật, phổ biến, in ấn thật nhiều sách Kinh Thánh cho mọi Tín hữu và những người sắp đón Chúa.

   6/ Giáo hội muốn các Tín hữu hiểu dễ dàng nghiã đen và nghiã bóng của Lời Chúa và giáo huấn truyền thống Giáo hội.

   7/ Giáo hội muốn bảo trợ một hội nghị thế giới về Kinh Thánh để mọi người thiết tha với Lời Chúa là Bánh Sự Sống .

   8/ Giáo hội muốn đưa Kinh Thánh lên tầm quan trọng để tìm kiếm một sự hiệp nhất giữa các Kitô giáo trên thế giới.

   9/ Giáo hội muốn các Tín hữu Kitô xướng lên một phong trào học hỏi, chia sẻ Kinh Thánh trong các giờ sinh hoạt mục vụ.

   10/Giáo hội muốn dung hoà việc gặp gỡ Liên tôn để xác quyết về Tín lý Thiên Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

   11/ Giáo hội muốn dùng nghệ thuật, văn hóa, và các phương tiện truyền thông để giúp dân chúng mộ mến Lời Chúa.

   Lạy Cha, khi thực hiện những điều trên là con dốc lòng dọn đường cho Chúa đến và sửa lối cho thẳng để Người đi. Xin Chúa Thánh Thần giúp con quyết tâm cùng Mẹ Maria và Hội Thánh thực hành những nguyện ước trên. Nhờ Đức Giêsu Kitô…

 

Phó tế: JB Nguyễn văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  

  

 
Cam nghiem Song # 61 PDF Print E-mail

 

                        Cảm nghiệm Sống# 61

                                    NHỮNG LỜI DẠY CỦATHÁNH HIỀN

 

   Trước tình hình căng thẳng hiện nay như lo lắng, sợ sệt, bạo hành, khủng bố, chiến tranh từ gia đình cho đến xã hội, quốc gia, thế giới. Tôi xin sưu tầm những lời dạy của thánh hiền sau đây:

1-      Chính mình tôi là kẻ thù lớn nhất, chứ không phải ai cả.

2-      Chính tự cao tự đại làm tôi thất bại lớn trong moị việc.

3-      Chính sự lừa dối làm tôi ngu dốt nhất trên đời.

4-      Chính lòng ghen tị làm tôi sầu khổ và đau thương nhất.

5-      Chính lòng yêu thương là món nợ lớn nhất tôi phải trả.

6-      Chính đaị lượng, nhân hậu là lễ vật cao quí nhất cần tôi làm.

7-      Chính sự cho đi, chia sẻ là an ủi to lớn nhất trong đời tôi.

8-      Chính sự thiếu hiểu biết làm mất đi nhiều việc nhất đời tôi.

9-      Tự đánh mất mình là cái sai lỗi nhất trong đời tôi.

10-  Tội bất hiếu là tội lớn nhất của đời tôi.

11-  Đứng dậy sau khi sa ngã là điều đáng khâm phục nhất.

12-  Sức khoẻ là vàng, là tài sản lớn nhất của đời tôi.

13-  Sự tuyệt vọng phá vỡ hết công trình của đời tôi.

14-  Tư ti mặc cảm là điều đáng thương nhất của đời tôi.

 

   Đức Giêsu nói với những người Pharisêu và kinh sư là những kẻ đạo đức giả, chỉ giữ những hình thức bên ngoài như sau: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại cò thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế…như: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảc trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng…”   (Mc 7,15,21-23)

   Thánh Gia-cô-bê khuyên dạy: “Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa…Bởi đâu có chiến tranh, đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau…”   (Gc 3:16-18;4:1-3)

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
CNSLC Bai 1 PDF Print E-mail

CNSLC Bai 1

 

More .....

 

 
More Articles...
<< Start < Prev 101 102 103 104 Next > End >>

Page 104 of 104