THAM HOI BENH NHAN= THAM VIENG-CAU NGUYEN Print

             CAÀU NGUYEÄN CHO BEÄNH NHAÂN

              (Daønh cho ngöôøi ñi thaêm vieáng)

 

   Höôùng daãn: Chuùa Gieâsu ñaõ daïy: “ÔÛ ñaâu coù hai, ba ngöôøi ñoàng taâm nhaát trí xin Ta ñieàu gì, Ta ôû giöõa vaø Ta seõ ban cho.”

   Vaäy chuùng ta cuøng nhau daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän cho... ñang ñau lieät ñaây. Tröôùc khi caàu nguyeän ta haõy thoáng hoái...

     Laïy Chuùa toøan naêng vaø laø nguoàn ôn cöùu ñoä muoân ñôøi cuûa nhöõng ai tin Chuùa. Xin nhaän lôøi chuùng con caàu nguyeän cho... ñang laâm beänh. Chuùng con naøi xin Chuùa laáy loøng töø bi giuùp ñôû, ñeå khi laønh beänh anh(chò) seõ caûm taï vaø toân thôø Chuùa trong Hoäi thaùnh. Hoaëc neáu thaùnh yù Chuùa ñònhcaùch khaùc thì cuõng ñuû nghò löïc thieâng lieâng maø tuaân theo yù Chuùa moïi ñaøng nhö con hieàn thaûo. Nhôø Ñöùc kitoâ Chuùa chuùng con. Amen.

 

          BEÄNH NHAÂN CAÀU NGUYEÄN:

   Höôùng daãn ñoïc thay:(neáu caàn)* Laïy Chuùa toaøn naêng vaø laø nguoàn ôn cöùu ñoä, xin nhaäm lôøi con caàu xin vaø cho con choùng bình phuïc, ñeå con tieáp tuïc toân thôø Chuùa trong Hoäi thaùnh vaø phuïc vuï gia ñình vaø tha nhaân. Nhöng neáu Chuùa ñònh theå khaùc thì cho con söùc maïnh tinh thaàn ñeå con tuaân theo thaùnh yù Chuùa.

          * Laïy meï maria ñaày ôn phuùc, xin Meï nhìn ñeán ngöôøi con ñang heát loøng troâng caäy Meï.

          * Laïy caùc thaùnh nam nöõ treân trôøi, caùc thaùnh ñaõ chòu ñau ñôùn vì beänh taät. Xin caàu baàu cuøng Chuùa cho con bieát duøng söï ñau khoå phaàn xaùc ñeå gia taêng coâng phuùc. Nhôø Ñöùc Kitoâ...

                              *   *   *

          * Laïy Chuùa, con thaáy roài ñôøi con - moät boâng hoa sôùm nôû toái taøn – Moät hôi thôû lòm daàn trong ñeâm toái.

          * Laïy Chuùa, con nhìn sang beân kia coõi cheát – Con run leân vì chaúng thaáy beán bôø – Con hoaøi nghi, con sôï Chuùa goïi veà.

 

            Laïy Chuùa, ñeán vôùi con, xin Ngaøi haõy deán – Ñôõ cho con gaùnh naëng hoaøi nghi – Giaù nhö con chuøn böôùc tröôùc gian nguy – Xin chaën laïi chæ cho con ñöôøng veà coõi soáng.

 

          GIUÙP BEÄNH NHAÂN SUY GAÃM LÔØI CHUÙA

          (Coù theå choïn: 2 Vua 20, 1- 6 hay Ga 6,54- 59)

Höôùng daãn ñoïc lôøi caàu nguyeän thay beänh nhaân:

          Laïy Chuùa ñaõ cho con laøm ngöôøi Coâng giaùo vaø ñaõ cho con höôûng nhôø caùc Bí tích laø nguoàn maïch moïi ôn laønh. Con xin taï ôn chuùa ñaõ cho con ñöôïc giaùo duïc thaønh ngöôøi vaø ñöôïc goùp phaàn nhoû beù vaøo coâng cuoäc laøm ñeïp theá giôùi naøy.

   Con caùm ôn Chuùa ñaõ ban cho con nhöõng ôn sinh thaønh döôõng duïc, vaø nhöõng ngöôøi ñaõ thöông yeâu saên soùc con tôùi ngaøy hoâm nay.

   Con chaân thaønh xin Chuùa thöù tha moïi loãi laàm thieáu soùt, con xin cuùi ñaàu taï loãi vôùi oâng baø cha meï, anh chò em, thaân nhaân vaø baèng höõu. Neáu con chöa laøm troøn chöõ hieáu vaø khoâng giöõ troïn tình anh em.

   Laïy Chuùa, neáu laø yù Chuùa, xin cho con ñöôïc ra ñi bình an. Xin Chuùa ban theâm ôn cho nhöõng ngöôøi ñaõ chòu khoå cöïc vì con. Xin cho chuùng con hoâm nay soáng haïnh phuùc vaø mai ngaøy ñöôïc gaëp nhau nôi coõi phuùc. Con daùm xin Chuùa, nhôø coâng nghieäp... Amen

 

                        LÔØI DAËN KHI BEÄNH NHAÂN HAÁP HOÁI

   Beänh nhaân thöôøng lo sôï luùc haáp hoái, khuyeân thaân nhaân khoâng neân hoát hoaûng than khoùc, laøm beänh nhaän maát bình tónh. Traùi laïi haõy aâm thaàm caàu nguyeän cho beänh nhaân vöôït qua moïi côn caùm doã vaø phoù linh hoàn cho Chuùa caùch thanh thaûn. Neân nheï nhaøng an uûi vaø khuyeán khích beänh nhaân tin töôûng vaøo loøng töø bi cuûa Chuùa.

   Luùc beänh nhaân taét thôû, caùc thaân nhaân haõy tin töôûng phoù daâng ngöôøi quaù coá cho Chuùa. Khoâng neân la loái, vaät vaõ, khoùc loùc aàm ó nhö ngöôøi khoâng coù ñöùc Tin. Xin haùt: Khi Chuùa thöông goïi toâi veà...

 

Phoù Teá: GB Nguyeãn Ñònh * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it