BANH SU SONG # 152 = THU BAY TUAN 21TN-A Print

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN
Thứ Bảy 08/30/2014

Lời Chúa : Mt 25, 14-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".

"Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng".

Suy niệm

Dụ ngôn này rất quen thuộc. Xin rút ra vài điểm cơ bản để bạn cùng suy nghĩ và cầu nguyện.

- Những người đầy tớ trong dụ ngôn trên đây là mỗi người T1n hữu. Còn ông chủ chính là Thiên Chúa.

- Điểm chung của mỗi người là khi bước vào trần gian, Thiên Chúa đã trao phó cho mỗi người chúng ta những nén bạc, nhiều ít khác nhau. Những nén bạc ấy được hiểu là khả năng, thời gian, hoàn cảnh sống của mỗi người. Chúa ban cho mỗi người khả năng khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau.

- Chắc chắn một ngày nào đó, Chúa sẽ đến và kiểm tra mỗi người dựa trên tiêu chuẩn là bạn đã sử dụng những nén bạc đó thế nào? Nét đặc biệt là Chúa không đòi hỏi bạn "làm lợi bao nhiêu", nghĩa là "số lượng sinh lợi", nhưng chỉ hỏi "tôi có làm lợi hay không?".

Thật vậy, ông chủ không đòi hỏi người được trao hai nén phải sinh lợi năm nén, không đòi người có năm nén phải sinh mười nén. Ngay cả, người được trao một nén cũng không đòi buộc anh phải sinh lợi năm nén hay hai nén như những người kia. Điều ông chủ đòi hỏi là "có sinh lợi hay không?", nhiều hay ít không thành vấn đề.

- Cuối cùng, số phận của mỗi người Tín hữu tuỳ thuộc vào thái độ xử dụng những gì Chúa đã trao phó. Những người biết sinh lợi thì được thưởng và "được hưởng sự vui mừng của chủ". Còn ai không biết sinh lợi thì sẽ bị trừng phạt, bị ném "vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng".

Những điều chắc chắn trong cuộc sống của tôi là:

- Chắc chắn Chúa đã ban cho tôi những nén bạc: tài năng, hoàn cảnh, thời gian tôi sống.

- Chắc chắn một ngày nào đó Chúa sẽ đến gọi tôi và hỏi: "con đã sử dụng những nén bạc Ta trao cho con thế nào? Có sinh lợi hay không?". Tôi không biết ngày ấy là khi nào, nhưng chắc chắn sẽ đến.

- Chắc chắn Chúa sẽ nói với tôi: "Hãy vào hưởng sự vui mừng mà Ta dành cho những ai trung tín", nếu tôi biết sử dụng tốt những gì Chúa ban, nghĩa là biết sống gắn bó với Chúa và phục vụ tha nhân. Ngược lại, Chúa sẽ phán với tôi: "Hãy vào nơi tối tăm, ở đó phải khóc lóc nghiến răng", nếu tôi chỉ chôn vùi những nén bạc, nghĩa là chỉ biết sống cho mình.

Xin Chúa giúp con biết trân trọng những nén bạc Chúa trao và biết sử dụng chúng đúng theo ý Chúa để ngày sau hết con được kể vào số những người "vào hưởng sự vui mừng của chủ". Amen.

Kính chuyển:

Hồng