SONG VA CHIA SE LOI CHUA- THU TU-10-1-2018 Print

Sống và Chia sẻ Lời Chúa

Phúc âm theo Thánh Mác-cô (1: 29-39)
Anh, Chị, Em yêu quí,
"Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai."(Mc 1, 34). Tất cả những ai bị ốm hoặc bị quỷ ám đều được cứu thoát để trở lại một cuộc sống bình thường. "Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà."(Mc. 1,30)
Chúa Giê-su đã làm gì để chữa bệnh sốt? "Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài." (Mc 1, 31)

Trong thế giới hiện đại, tôi tự hỏi liệu có bác sĩ nào có thể chữa bệnh nhân bằng lời nói của mình hay bằng những hành động đơn giản và bình thường như Chúa Giê-su, đặc biệt là những người bị quỷ ám.

Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Ngài là sự thật. Chúa Giê-su đến để cứu con người, nhưng ma quỷ đã đến để hủy hoại con người. Chúa Giê-su là sự thật và Sa-tan là kẻ nói dối. Công việc của Satan là đánh lừa và hủy diệt con người. "Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân... Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối."(Ga. 8, 44).

Chúa Giê-su là sự thật và lời của Ngài cũng là sự thật. Với sự thật, Chúa Giê-su sẽ giải phóng tôi khỏi những cạm bẫy của Sa Tan và quyền lực của thế gian. Lời Ngài có quyền năng để sáng tạo, chữa lành, ban sự sống cả hồn lẩn xác và có thể chiến thắng mọi quyền lực của Satan và bè lũ nó.
Hảy cầu nguyện cho nhau như các môn đệ đã mau mắn báo tin về người bệnh cho Chúa Giê-su.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. A-men!
Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài!
Đaminh Quang

--

Gospel Mk 1:29-39
Beloved Brothers and Sisters,
"He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him."(Mk. 1, 34) All who were ill or possessed by demons were freed to a normal life.

Simon's mother-in-law lay sick with a fever. What did Jesus do to cure her fever? "He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her and she waited on them."(Mk. 1, 31)

In the modern world, I wonder if any doctor can cure the sick by his word or by simple and normal actions like Jesus, especially the ones possessed by demons.

Jesus is the Son of God. He is the truth. Jesus came to save people but devils came to destroy the human. Jesus is the truth and Satan is a liar. The work of Satan is to deceive and destroy the human. "He was a murderer from the beginning... When he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies."(Jn. 8, 44)

Jesus is the truth and his word is also the truth. With the truth, Jesus will set me free from the snares of Satan and the power of the world. His word has the power to create, to cure, to give life to both soul and body, and can conquer the power of Satan and his followers.

Let's pray for each other as his disciples told Jesus about the sick immediately.

Holy Mary, mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our dead. A-men!

Jesus, I trust in You!

Dominic Quang

---------------------------------