SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - 09-1-2020 Print

qua1955

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 9-1-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (4: 14-22)

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: "Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa".
Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe". Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.

SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Chúa Giê-su nói với những người trong hội đường: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe."(Lc. 4, 21) Dân chúng hiểu những gì tiên tri I-sa-ia nói về Chúa Giê-su đã được ứng nghiệm (Is. 61, 1).

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của mình: "Tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm."(Lc. 24, 44) Kinh thánh hoàn toàn nói về một con người ngoại thường. Đó là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế.

Chúa Giêsu đã chữa lành tất cả các bệnh nhân, cho kẻ đói ăn, trục xuất ma quỉ, nâng dậy kẻ chết. Chúa Giêsu đã giảng dạy sự thật và loan báo Nước Thiên Chúa. Trên hết tất cả là Chúa Giêsu đã đến để cứu con người thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi nhờ cuộc khổ nạn và cái chết của ngài. Bất cứ ai sám hối tội lỗi và tin nhận Chúa Giêsu sẽ được giải thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi.

"Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người."(Lc. 4, 22) Những gì Chúa Giêsu đã dạy là sự thật và những lời nói ân cần mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga. 6, 68-69)

Trong đời sống hàng ngày, mỗi người nên có một quyển sách Thánh Kinh trong tay và cầu nguyện với chuỗi kinh Mân côi. "Nguyện cho Lời Chúa cư ngụ dồi dào trong lòng anh chị em."(Cô-lô-sê 3, 16)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Reflection!

Jesus said to the people in the synagogue, "Today this scripture passage is fulfilled in your hearing."(Lk. 4, 21) The people understood what the prophet Isaiah speaking about Jesus was fulfilled (Is. 61, 1).

Before ascending heaven, Jesus told his disciples, "Everything written about me in the law of Moses and in the prophets and psalms must be fulfilled."(Lk. 24, 44) The complete Holy Bible spoke about one extraordinary person. It is Jesus, the Son of God and a Savior of the world.

Jesus healed all the sick, expelled demons, raised up the dead. Jesus taught the truth and preached the Kingdom of God. Most of all, Jesus came to save the human from the slave of sins through his passion and death. Whoever repents from sins and believes in Jesus will be set free from the slave of sins.

"And all spoke highly of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth."(Lk. 4, 22) What Jesus taught is the truth and gracious words which gives eternal life to the human. Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."(Jn. 6, 68-69)

In daily life, everyone should have a Holy Bible in hand, and pray the Rosary. "Let the word of Christ dwell in you richly."(Col. 3, 16)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.