CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - CN26TN-B Print

Chủ nhật 9-30-18

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Lời Chúa theo Thánh Mác-cô (9, 37-42. 44. 46-47)

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con."

Anh Chị Em yêu quý,

Điều Gioan nói với Chúa Giêsu dường như là công bố đặc quyền cho nhóm của mình. Tuy nhiên, Thiên Chúa là tình yêu và là Cha của tất cả mọi người. Cha yêu tất cả người con. "Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính."(Mt. 5, 45)

Chúa Giêsu đã phân biệt rõ ràng bạn bè với kẻ thù lời nói: "Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con."(Mc. 9, 40) Và "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán."(Lc. 11, 23)

Kẻ thù là ai? Là những ai chống lại thánh ý Chúa. Chúa Giêsu đã phán: "Ai không đi với tôi là chống lại tôi." Kẻ thù là gì? Đó là tội lỗi chống lại thánh ý Chúa Trời. Tội lỗi là kẻ thù tồi tệ nhất bởi vì nó có thể mang tội nhân vào hoả ngục vĩnh cửu. Chúa Giêsu đã nói đó là nơi để trừng phạt cho mọi tội nhân và đó là nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt."

Để ngăn chặn phạm tội là ngăn chặn nguyên nhân gây nên tội lỗi. Nguyên nhân gây nên tội lỗi có thể là bất cứ ai hay bất cứ điều gì chống lại thánh ý Chúa. Để ngăn chặn nguyên nhân gây nên tội lỗi, nó đòi hỏi một sự can đảm mạnh mẽ để từ bỏ ý riêng của mình, thậm chí để mất đi mạng sống của chính mình. Chúa Giêsu phán: "Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được."(Mt. 10, 39; 16, 25) Chúa Giêsu trên thập giá là gương mẫu tốt nhất cho tôi. Ngài hiến dâng mạng sống của mình trên thập giá để hoàn thành thánh ý Cha trên trời. Nhiều thánh tử đạo đi theo cùng một con đường của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã lên trời và những ai trong sạch cũng sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. "Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa."(Mt. 5, 8)

"Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình?
Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.
Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,
đừng để tính xấu này thống trị con.
Như thế con sẽ nên vẹn toàn
không còn vương trọng tội."(TV. 19, 13-14)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Bible sharing on Sunday 9-30-18

At that time, John said to Jesus, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us." Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us."(Mk. 9, 38-40)

Beloved Brothers and Sisters,

What John said to Jesus seems to claim the privilege for his own group. However, God is love and the Father of all human beings. The Father loves all children. "He makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust."(Mt. 5, 45)

Jesus clearly discerned friends from enemies by his saying, "Whoever is not against us is for us."(Mk. 9, 40) And "Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters."(Lk. 11, 23)

Who is the enemy? Whoever is against the will of God. Jesus said, "Whoever is not with me is against me." What is the enemy? It is the sins against God's will. The sins are the worst enemy because they could bring a sinner into the eternal hell. Jesus said it is a place for punishment for all sinners and it is where 'their worm does not die, and the fire is not quenched.'"

To stop sinning is to stop the causes of sins. The causes of sins can be anybody or anything against the will of God. To stop the causes of sins, it requires a strong courage to deny its own will, even to lose its own life. Jesus said, "Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it."(Mt. 10, 39; 16, 25) Jesus himself on the cross is the best samples for me. He offered his own life on the cross to fulfill the will of the heavenly Father. Many martyrs followed the same path of Jesus. Jesus went into heaven and the pure will also see God. "Blessed are the clean of heart, for they will see God."(Mt. 5, 8)

"Who can detect trespasses?
Cleanse me from my inadvertent sins.
Also from arrogant ones restrain your servant;
let them never control me.
Then shall I be blameless,
innocent of grave sin."(Ps. 19, 13-14)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-------------------------------