CAM NGHIEM SONG LỜI CHÚA - THỨ BA CN31TN-B Print

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 6-11-18

   TIN MỪNG LUCA 14, 15-24 - CHÚA MỜI BẠN VÀ TÔI VÀO DỰ TIỆC.

Anh Chị Em yêu quý,

"Thiên Chúa là tình yêu!"(1 Jn. 4, 8) Thánh Phaolô nói rằng Chúa Giêsu yêu Chúa Cha qua hai khía cạnh: "sự khiêm nhường và vâng phục." Làm thế nào mà Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu của Ngài cho Chúa Cha? Ngài đã tự bỏ mình và khiêm nhường mang lấy thân phận của con người mặc dù ngài ở trong hình dạng của Thiên Chúa. Ngài đã vâng lời Chúa Cha ngay cả việc lãnh nhận cái chết đau khổ trên thập giá. Ngài hoàn toàn từ bỏ chính mình để thi thành thánh ý của Chúa Cha.

Thiên Chúa là tình yêu! Điều răn đầu tiên là yêu mến Thiên Chúa với hết cả tâm trí, hết cả sức lực. Khi những người được chọn từ chối lời mời của Thiên Chúa, người ấy không yêu ngài trước tiên nhưng lại là nhu cầu riêng của họ. Chúa Giêsu nói: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”(Mt. 6, 33)

Thiên Chúa là đấng tạo hóa của tất cả các tạo vật hữu hình và vô hình và là đấng tối cao. Do sự kiêu ngạo, Satan và con người muốn lật ngược lại trật tự. Họ muốn đặt mình trước thay vì Thiên Chúa. Đó là lý do cho tội lỗi xâm nhập vào thế gian. Mọi người đều có ý chí tự do riêng của mình để theo đuổi hoặc làm những gì mình yêu thích nhất. Thật không may, có khá nhiều người lựa chọn để yêu lầm đối tượng.

Nếu tôi yêu mến Thiên Chúa, tôi phải đặt ngài lên trên hết mọi sự qua sự khiêm nhường và vâng phục như Chúa Giêsu. Đó là cách chắc chắn để được cứu rỗi và đạt được sự sống đời đời với Chúa Giêsu trong nước thiên đàng của ngài. Sự khiêm nhường của tôi là để nhận biết rằng tôi là một tội nhân và cầu xin Chúa Giêsu cứu tôi khỏi tội lỗi của tôi bằng hy lễ dâng hiến của Ngài cho Thiên Chúa. Đó là những gì một người trộm lành trên thập tự giá đã làm và đạt được sự sống đời đời với Chúa Giêsu.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu trên thập giá là để tẩy xóa mọi tội lỗi của tất cả nhân loại. Thiên Chúa qua Chúa Giêsu vẫn hằng yêu thương bạn và tôi. Còn chúng ta có đền đáp lại lời mời gọi yêu thương của Ngài chưa? Nếu ngày nào chúng ta chưa đón nhận tình yêu của ngài thì tội lỗi sẽ vẫn mãi đeo bám bạn và tôi mãi thôi và nguy hiểm cho phần rỗi của mỗi người.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Bible sharing - Tuesday 11-6-18

Beloved Brothers and Sisters,

"God is love!"(1 Jn. 4, 8) St. Paul said that Jesus loves the heavenly Father in two aspects: "humility and obedience." How did Jesus reveal his love to the Father? He emptied himself and humble himself in the appearance of man though he is in the form of God. He obeyed the Father even to the point of a suffering death on the cross. He totally gave up himself to fulfill the will of the Father.

God is love! The first commandment is to love God with all mind, all heart, and all strength. When the chosen ones denied his invitation, he did not love him first but their own needs. Jesus said, "But seek first the kingdom [of God] and his righteousness, and all these things will be given you besides."(Mt. 6, 33)

God is the creator of all visible and invisible creatures and is the highest. Due to the arrogance, Satan and the human want to turn the order upside down. They want to put themselves first instead of God. That is the reason for the sin entering the world. Everyone has its own free will to pursue or to do what he loves the most. Unfortunately, there are quite many people choosing to love the wrong object.

If I love God, I must put him first and above all others by humility and obedience like Jesus. It is the sure way to be saved and gain the eternal life with Jesus in his kingdom of heaven. My humility is to acknowledge that I am a sinner and ask for Jesus to save me from my sins by his sacrificial offering to God. That was what a good thief on the cross did and gained the eternal life by Jesus.

The love of God in Jesus on the cross is to eradicate the sins of all humanity. God through Jesus still loves you and me. And do we reciprocate our call to his love? If we have not received his love, then sin will always cling to you and me forever and dangerous for each other's salvation.

May the Holy Spirit enkindle the flame of pure love and fullness in our souls. A-men!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

---------------------------