CAM NGHIÊM SONG # 4= Print

          CAÛM NGHIEÄM SOÁNG LÔØI CHUÙÚA # 4

                         SAU NĂM 1975

                          ----****----

 

Nhöõng naêm sau 1975, luùc Gia ñình coøn soáng ôû Vieät Nam, haøng tuaàn chuùng toâi coù Nhoùm chia seû Lôøi Chuùa vaø Caàu nguyeän trong Giaùo xöù goàm ñuû thaønh phaàn khoâng phaân bieät tuoiå taùc, nam vôùi nöõ, tu vôùi ñôøi.

Vì cuøng nhau laéng nghe Lôøi Chuùa vaø Caàu nguyeän chung vôùi nhau, neân chuùng toi coù söùc raát maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn laø khoâng thaáy sôï seät ai trong caùc buoåi toái Chia seû Lôøi Chuùa nhö vaäy. Chuùng toâi haêng haùi laøm vieäc Baùc aùi trong Giaùo xöù coù möôøi boán ngaøn daân nhö thaêm vieáng ngöôøi giaø caû, beänh taät, ngheøo ñoùi vaø neo ñôn...

Moät toái noï, coù moät oâng gaàn 60 tuoåi chia seû nhö sau: “Anh em ôi, toâi theo Chuùa töø laâu maø maáy thaùng nay nhôø laéng nghe Lôøi Chuùa vaø caàu nguyeän vôùi anh em toâi thaáy coù bình an vaø saùng suoát laém.!

Ñuùng nhö lôì Thaùnh vònh cuûa vua Ñavít: “Hoï keâu caàu vaø Chuùa ñaõ nhaän lôøi, giaûi thoaùt khoûi moïi côn nguy khoán.. .” (Thaùnh vònh 34, 18-19)

 

Ptế Định Sưu Tm                               

 

                     Chaâm ngoân Soáng

                           *****

Thaùnh Phaoloâ ñaõ noùi leän taàm quan troïng vaø caáp baùch cuûa Lôøi Chuùa hoâm nay, neân ñaõ tha thieát khuyeân baïn vaø toâi trong CN29TN/C nhö sau:

 

Haõy giaûng Lôøi Chuùa, haõy leân tieáng, luùc thuaän tieän cuõng nhö luùc khoâng thuaän tieän, haøy bieän baùc, ngaêm ñe, khuyeân nhuû vôùi taát caû loøng nhaãn naïi vaø chuû taâm daäy doã. (2 Tm, 4, 2)