CAM NGHIEM SONG # 5 Print

        Caûm nghieäm Soáng Lôøi Chuùa # 5

                    CN XIN KHIÊEM NHƯƠNG

 

   Chuyeän keå moät soá nhaø giaàu trong xöù noï ñang ngoài döï tieäc baøn veà vieäc caàu nguyeän maø khoâng thaáy ñöôïc gì.

 

   Moät ngöôøi trong boïn tuyeân boá: “Coù theå caùc anh caàn caàu nguyeän, coøn toâi thì khoâng caàn. Toâi phaûi laøm vieäc khoù nhoïc môùi coù moïi thöù ñeå duøng; toâi chaúng caàn xin Chuùa moùn naøo caû”. Moät oâng nhaø giaàu khaùc tieáp lôøi: “Thöa oâng, coù moät thöù oââng khoâng coù vaø oâng caàn caàu xin. OÂng naøy hoûi: “Thöù gì vaäy?” OÂng nhaø giaàu noùi: “OÂng coù theå caàu xin söï Khieâm nhöôøng.”

 

Baïn vaø toâi ñeàu deã kieâu ngaïo khoâng ít thì nhieàu. Neáu söï vieäc troâi chaûy baïn seõ thaáy töï maõn. Khi haïnh phuùc ñeán mình nghó raèng mình coù ñöôcï laø thaät xöùng ñaùng. Nhö vaäy laø kieâu caêng daïi doät vaø khoâng neân coù trong ñôøi soáng cuûa Tin höõu.

 

Vì theá coù Lôøi Kinh Thaùnh noùi: Thieân Chuùa choáng laïi keû kieâu ngaïo vaø ban ôn cho keû khieâm nhöôøng...Anh em haõy haï mình xuoáng tröôùc maët Chuùa vaø ngöôøi seõ caát nhaéc anh em leân.”

(Giacoâbeâ 4, 7- 10)

 

            Ptế Định Sưu Tầm                              

 

 

 

 

 

 

   Lôøi hay yù ñep:

 

   Ñoïc Kinh Thaùnh khoâng phaûi nhö ñoïc saùch baùo, tieåu thuyeát... nhöng caàn phaûi:

a/ Khieâm nhöôøng: Vì Chuùa Thaùnh Thaàn chæ soi daãn cho nhöõng ai Khieâm nhöôøng, bieát môû loøng laéng nghe.

b/ Ñôn sô: Vì AÙnh saùng Lôøi Chuùa bao giôø cuõng ñeán vôùi ngöôøi coù taâm hoàn ñôn sô nhoû beù.

c/ Tin töôûng: Vì söùc ta khoâng hieâu noåi, Chuùa Thaùnh Thaàn laø söùc maïnh, seõ daãn daét ta caûm nhaän Lôøi Ngaøi.

 

 

CHAÂM NGOÂN SOÁNG:

 

     Haõy ñöùng vöõng:                                       löng thaét ñai laø Chaân lyù,                                   mình maëc aùo giaùp laø söï Coâng chính,

         chaân ñi giaày laø loøng haêng say loan baùo Tin Möøng Bình an.

                                                   (EÂpheâsoâ 6, 14-15)