CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ SÁU CN3TN-C Print

- Thứ Sáu 2-2-19

CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (2, 22-40)

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối."(Lc. 2, 25-34)

Anh chị em yêu quý,

Những gì ông Simeon hành động đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và những gì ông nói được ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần. Ông đã công bố Chúa Giêsu là con trẻ cứu thế giới. "vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân."(Lc. 2, 30-31)

Thiên Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người vì họ đều là những người con của Ngài; tuy nhiên, không có tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Ông Simeon nói: "Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối."(Lc. 2, 34) Khi Chúa Giêsu chào đời, những mục tử vui mừng gặp Chúa Giêsu và ba nhà đạo sĩ cũng đến để tôn thờ và phụng sự ngài. Mặt khác, Vua Hê-rô-đê là một kẻ dối trá và trở thành một kẻ giết người vì con trẻ Giêsu mới được sinh ra. Ngày nay, có nhiều người xúc phạm Chúa Giêsu bằng cách chối bỏ và báng bổ Ngài ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Danh thánh Giêsu gây ra đối nghịch nhau ngay cả trong nhiều gia đình và khiến gia đình bị phân chia.

Thiên Chúa là tình yêu và ban sự cứu rỗi của ngài cho thế gian. Thiên Chúa muốn cứu tất cả mọi người và từng mỗi người trong số tất cả họ. Không có lý do để đổ lỗi cho Thiên Chúa cho việc phân chia của thế giới trong thời đại. Được cứu rỗi hay bị kết án sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi cá nhân.

"Chúa Thánh Thần ở trong ông", do đó ông Simeon đã nhận ra Chúa Giêsu là Chúa Cứu thế. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?"(Lk . 1, 41-44) Bà nhận biết con trẻ trong bụng của mẹ Maria là Con Thiên Chúa và mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói: "không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí."( 1 Côrinhtô 12, 3)

Khiêm tốn và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần là những cách để biết Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế. Tại sao phải khiêm tốn? Thiên Chúa yêu thương người khiêm nhường và tỏ mình ra cho họ. Chúa Giê-su nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn."(Mt 11, 25) Tại sao Thánh Thần? Chúa Thánh Thần là sự thật. "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn."(Ga. 16, 13)

Ông Simeon rất vui khi được nhìn thấy ơn cứu rỗi của Thiên Chúa qua con trẻ Giêsu và không cp7n gì khác nữa mà ông muốn ngay cả đời sống trên trần gian của ông. "Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán." Mọi người nên biết điều này: "Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô."(Ga. 17, 3)

Chúa Giêsu là vị cứu tinh của bạn hay là một vấp ngã cho bạn?

"CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì."(TV. 23, 1)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Friday 2-2-19

Gospel LK 2, 22-40

Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple; and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying: "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples: a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel." The child's father and mother were amazed at what was said about him; and Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted."(Lk. 2, 25-34)

Beloved Brothers and Sisters,

What Simeon acted was guided by the Holy Spirit and what he spoke was inspired by the Holy Spirit. He proclaimed the child Jesus as a Savior of the world "for my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples."(Lk. 2, 30-31)

God wants to save all people because they are his children; however, there are not all people being saved. Simeon said, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted."(Lk. 2, 34) At the birth of Jesus, the shepherd joyfully met Jesus and three magi also came to worship and serve him. On the other hand, King Herod was a liar and became a murder due to the baby Jesus being born. Today, there are many offending Jesus by denying and blaspheming to him everywhere in the whole world. The name of Jesus causes the contradict even in many families and makes the family divided.

God is love and gives his salvation to the world. God wants to save all people and every one of them. There is no reason to blame him for a division of the world at all times. To be saved or condemned will depend on the choice of each individual.

"The Holy Spirit was upon him," therefore Simeon recognized Jesus as a Savior. Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb."(Lk. 1, 41-42) She acknowledged the infant in Mary's womb as the Son of God and Mary as the mother of God. Paul said, "No one can say, “Jesus is Lord,” except by the Holy Spirit."(1 Cor. 12, 3)

Being humble and praying to the Holy Spirit are the ways to know Jesus a Savior. Why humble? God loves the humble and reveals himself to them. Jesus said, “I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to the childlike."(Mt. 11, 25) Why the Holy Spirit? The Holy Spirit is the truth. "But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth."(Jn. 16, 13)

Simeon was pleased when seeing the salvation of God in the child Jesus and nothing else he wanted even his earthly life. "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word." The people should know this: "Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."(Jn. 17, 3)

Is Jesus your savior or a stumbling block for you?

The LORD is my shepherd; there is nothing I lack."(Ps. 23, 1)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------