CAM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - CN4TN-B 03-2-2019 Print

 - Chúa Nhật 3-2-19

CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (4, 21-30)

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

Anh chị em yêu quý,

Thiên Chúa đã chọn và sai tiên tri Giê-rê-mi-a đến với chư dân mà Chúa chỉ định để truyền tải thông điệp của mình. Chúa cho ông biết: "Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi." (Giê-rê-mi-a 1, 19) Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa được cha trên trời sai đến nói với con người. Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa (Ga. 1, 1).

Chúa Giêsu đã nói gì với những người trong hội đường để làm cho họ đầy giận dữ? Đơn giản, Chúa Giêsu đã nói với họ sự thật và sự thật khiến họ thất vọng và bất mãn vì họ không muốn sự thật. Đối với họ, sự thật là nhàm chán. Chính Chúa Giêsu là sự thật và lời của Người luôn luôn là thật. "Chính Thầy là sự thật."(Ga. 14, 6) Sự thật sẽ giúp giải thoát chúng ta thoát khỏi những sai lầm và sự chết. Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga, 8, 31-32)

Thiên Chúa là tình yêu và sự thật. Thế giới ghét sự thật và họ muốn phá hủy nó nhưng họ không bao giờ thắng Thiên Chúa. " Người rẽ qua giữa họ mà đi." Nói sự thật và sống sự thật đòi hỏi niềm tin mãnh liệt vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu bảo vệ sự thật đến đỉnh điểm khi ngài chấp nhận cái chết để làm chứng cho sự thật. Chúa Giêsu nói với Philatô: "Chính vì điều này, tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."(Ga.18, 37)

Chúa Giêsu là vị Cứu Tinh của nhân lọai và Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho tội lỗi và quyền lực của Sa-tan nếu chúng ta tin theo Ngài, đấng là sự thật. Đừng sợ hãi vì "Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?"(Rô-ma 8, 31)

Đối với những kẻ gian dối, sự thật sẽ làm tổn thương và tố cáo họ. Đối với tôi, Chúa Giêsu là vị cứu tinh của tôi. Sự thật của ngài cho tôi tự do đích thực.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Sunday 2-3-19

Gospel LK 4, 21-30

When the people in the synagogue heard this, they were all filled with fury. They rose up, drove him out of the town, and led him to the brow of the hill on which their town had been built, to hurl him down headlong. But Jesus passed through the midst of them and went away.

Beloved Brothers and Sisters,

God chose and sent Jeremiah to the nations God appointed to deliver his message. God let him know, "They will fight against you but not prevail over you, for I am with you to deliver you, says the LORD."(Jer, 1, 19) Jesus is the Son of God sent by the heavenly father to speak to the human beings. Jesus is the Word of God (Jn. 1, 1)

What did Jesus tell the people in the synagogue to fill them with furry? Simply, Jesus told them the truth and the truth made them disappointed and dissatisfied because they did not want the truth. For them, the truth is boring. Jesus himself is the truth and his word is always true. "I am the truth"(Jn. 14, 6) The truth will set us free from errs and death. Jesus then said to those Jews who believed in him, “If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”(Jn 8, 31-32)

God is love and truth. The world hates the truth and they want to destroy it but they never prevail over God. Jesus just walked through them and went away with no harm. Speaking the truth and live the truth require the strong faith in the love and power of God. When Jesus defended the truth, he ultimately accepts the death to testify the truth. Jesus said to Pilate, "For this, I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice.”(Jn. 18, 37)

Jesus is a Savior of the world and he came to set us free from the slave of sins and the power of Satan if we believe and follow him as the truth. Be not afraid because "If God is for us, who can be against us?"(Rom. 8, 31)

For liars, the truth will hurt and denounce them. For me, Jesus is my savior. His truth will set me free truly.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-------------------------------