CẢM NGHGIE65M SỐNG LC - THỨ BẢY SAU CN7PS-C Print

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 8-6-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (21, 20-25)

Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy". Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: "Nó sẽ không chết", mà Người chỉ nói: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con". Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật.

Suy Niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG:

Chúa Giêsu nói với ông Phê-rô hai lần: "Phần con, cứ theo Thầy."(Ga. 21, 19; 21) Theo Chúa Giêsu là theo Ngài vào Nước Thiên Chúa vì Ngài đã nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6) Theo nghĩa khác áp dụng cho ông Phêrô, ông sẽ bị bắt bớ và bị giết hại như Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã gọi ông Phê-rô đi theo ngài để làm chứng nhân cho ngài. Đó là chứng nhân cho sự thật của Chúa Giêsu. Không có gì khác hơn cần được quan tâm.

Các môn đệ theo Chúa Giêsu trong từng bước với Ngài. Họ nghe những gì ngài dạy và loan truyền. Họ đã thấy tất cả những việc làm kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã làm. Đây là lý do tại sao tôi đã tuyên xứng đức tin của tôi vào hội thánh "tông truyền". Lời chứng của họ chắc hẳn phải là sự thật.

Nếu tôi muốn theo Chúa Giêsu và trở thành môn đệ của Ngài. Tôi nên học biết hai điều. Theo Chúa Giêsu là theo Người vào Nước Trời. Để theo Chúa Giêsu, tôi phải là nhân chứng cho tình yêu của Ngài. Tôi phải từ chối bản thân để theo ngài bằng cách không liên quan đến những gì không cần thiết. Tất cả mọi sự phải được thực hiện theo thánh ý Chúa.

Chúa Giêsu kêu gọi mọi người đi theo Ngài. Vì vậy, câu trả lời và mối quan tâm của bạn là gì?

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 6-8-19

Gospel JN 21, 20-25

Peter turned and saw the disciple following whom Jesus loved, the one who had also reclined upon his chest during the supper and had said, "Master, who is the one who will betray you?" When Peter saw him, he said to Jesus, "Lord, what about him?" Jesus said to him, "What if I want him to remain until I come? What concern is it of yours? You follow me." So the word spread among the brothers that that disciple would not die. But Jesus had not told him that he would not die, just "What if I want him to remain until I come? What concern is it of yours?" It is this disciple who testifies to these things and has written them, and we know that his testimony is true.

Reflection!

Jesus said to Peter two times, "You follow me.”(Jn. 21, 19; 21) To follow Jesus is to follow him into the Kingdom of God because He said, "I am the way, the life, and the truth. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6) In other sense applying to Peter, he would be persecuted and killed like Jesus.

Jesus called Peter to follow him to be his witness of Jesus. It is the witness of the truth of Jesus. There is nothing else should be concerned.

The disciples followed Jesus in every step with him. They heard what he taught and preached. They saw all the wondrous deeds Jesus did. This is why I have been proclaiming my faith in the "apostolic" church. Their testimony must be the truth.

If I want to follow Jesus and become a disciple of Jesus. I should learn two things. To follow Jesus is to follow him into the Kingdom of heaven. To follow Jesus, I have to be the witness of his love. I must deny myself to follow him by not concerning unnecessaries. Everything must be done for the will of God.

Jesus calls everyone to follow Him. So what is your answer and concern?

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang