CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI 13-1-2020 Print

qua1955 .


Chia Lời Chúa - Thứ Hai 13-1-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátcô. (1, 14-20)

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

"Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử."(Dt. 1, 1-2)

Thiên Chúa nói với con người qua Con Một là Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu công bố: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15) Qua Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Nước Thiên Chúa đã đến từ hơn 2000 năm trước.

Thiên Chúa là tình yêu và không bao giờ ngừng yêu thương con người mà Ngài đã tạo ra theo hình ảnh của ngài (STK. 1, 26-27) Vì Adam và Eva đã sa ngã vào tội lỗi, Thiên Chúa đã sai Con Một là Đức Chúa Giêsu để cứu con người thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi.

Chúa Giêsu đã đến để gánh lấy tội lỗi của con người và chết vì tội lỗi của họ trên thập tự giá để giải thoát họ khỏi nô lệ cho tội lỗi. Tuy nhiên, con người phải tuân theo lời của Chúa Giêsu bằng sự sám hối tội lỗi và đặt niềm tin vào Ngài. Chỉ những người từ chối sám hối và kiên trì sống trong tội lỗi chống lại Thiên Chúa sẽ bị mang án phạt đời đời.

Chúa Giêsu đã mang đến ơn sự cứu rỗi của Thiên Chúa cho mọi dân tộc qua muôn thế hệ. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ tiếp tục sứ mạng cứu rỗi của ngài cho đến ngày tận thế. Nhờ Hội thánh mà mọi người có thể gặp gỡ Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể trong hội thánh hoàn vũ được gọi là Công giáo trên toàn thế giới ngày nay.

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đến với mọi người ở khắp mọi nơi với lời hứa của ngài: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."(Mt 28, 19-20)

Chúa Giêsu cũng nói rất rõ ràng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án."(Mc 16, 15-16)

"Nếu hôm nay các người nghe tiếng Ta xin hãy đừng cứng lòng nữa."(TV. 95, 8)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 1-13-20

Gospel MK 1, 14-20

After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the Gospel of God: "This is the time of fulfillment. The Kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the Gospel." As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea; they were fishermen. Jesus said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." Then they left their nets and followed him. He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in a boat mending their nets. Then he called them. So they left their father Zebedee in the boat along with the hired men and followed him.

Reflection!

"In times past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets; in these last days, he spoke to us through a son."(Heb. 1, 1-2) God spoke the human in the Son, Jesus. Jesus proclaimed "This is the time of fulfilment. The Kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the Gospel."(Mk. 1, 15) In Jesus, the Son of God, the Kingdom of God has arrived more than 2000 years ago.

God is love and never stops to love the human He created in his image (Gen. 1, 27-27) Since Adam and Eve has fallen in sin, God sent the Son, Jesus to save the human from the slave of sin.

Jesus came to take the sins of the human and died for their sins on the cross to free them from the slave of sins. However, the human must obey to Jesus's word by their repentance of sin and faith in Him. Only people who deny to repent and be persevere to live in sins against God will be condemned forever.

Jesus has brought the salvation of God to all nations throughout all generations. That is why Jesus called the disciples to continue his salvation misson until the end of the world. Through the Church, people can encounter Jesus in the Eucharist in the universal church called Catholic in all the whole world today.

Before ascending heaven, Jesus sent his disciples to reach out people everywhere with his promise. "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age."(Mt. 28, 19-20)

Jesus also said very clear, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned."(Mk. 16, 15-16)

"If today youe hear his voice, harden not your heart."(Ps. 95, 8)

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------