CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN2TN-A Print

qua1955 .
Jan 18 at 5:08 PM

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 19-1-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (1: 29-34)

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa."

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Chúa Giêsu đã nói về Chúa Thánh Thần, "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn."(Ga. 16, 13) Chúa Thánh Thần là sự thật. Ông Gioan Tẩy giả đã nói hai lần rằng Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu và ở lại với Ngài."(Ga. 1, 32-33)

Chúa Thánh Thần đã xác minh Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần, Gioan Tẩy giả đã nhận biết và làm chứng cho Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Tin hay không thì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và đó là sự thật.

Tại sao Thiên Chúa sai Con Một đến trong thế gian? Trước nhất là con người sống dưới quyền lực của tội lỗi và sự chết. Thứ hai, Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã đến thế giới với một lý do duy nhất. Đó là ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ông Gioan Tẩy giả đã giới thiệu Đức Giêsu: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian."(Ga. 1, 29) Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ tràn gian.

Có hàng tỷ người trên thế giới không nhận biết và tin theo Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu độ trần gian. Nhiệm vụ của Giáo hội phải tiếp tục làm chứng cho Chúa Giêsu, Đấng cứu con người khỏi tội lỗi nếu họ ăn năn và tin vào Ngài.

Để trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu, mỗi người phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần trước tiên. Chúa Giêsu đã nói: "Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn."(Ga. 16, 13) Thứ hai, là một nhân chứng cũng phải cầu xin Chúa Thánh Thần cho người nghe vì "không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Chúa Thánh Thần."(1 Cor. 12, 3)

Chỉ có Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và không ai khác vì Ngài đã chết vì tội lỗi của thế gian. Nhờ Chúa Giêsu, con người có thể nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6)

Bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu sẽ đặt số phận của họ vào nguy cơ là tự mình đánh mất đi ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu và kiên nhẫn để chờ đợi tất cả những người tội lỗi. Khiêm tốn ăn năn tội lỗi và tin vào Chúa Giêsu, đó là cách chắc chắn để vào Nước Thiên Chúa vì Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ trần gian.

"Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta."(1 Ga. 1, 8) Lạy Chúa Giêsu! Con tin thác vào Chúa.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--
Bible sharing - Sunday 1-19-20

Gospel JN 1: 29-34

John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one of whom I said, 'A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me.' I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel." John testified further, saying, "I saw the Spirit come down like a dove from heaven and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, 'On whomever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit.' Now I have seen and testified that he is the Son of God."

Reflection!

Jesus said about the Holy Spirit, "When he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth."(JN. 16, 13) The Holy Spirit is the truth. John the Baptist said twice about the "Holy Spirit coming upon Jesus and remaining upon Him (Jn. 1, 32-33)

The Holy Spirit verified Jesus the Son of God. Through the Holy Spirit, John the Baptist acknowledged and testified to Jesus, the Son of God. Believe it or not, Jesus is the Son of God and it is the truth.

Why did God send the Son to the world? First, the human lived under the power of sins and death. Second, God is love. Jesus, the Son of God came to the world with a unique reason. It is the salvation of God. John the Baptist said about Jesus, "The Lamb of God, who takes away the sin of the world."(Jn. 1, 29) Jesus is the Son of God and a Savior of the world.

There are billions of people in the world who do not acknowledge and believe in Jesus, the Son of God and a Savior. The mission of the Church must continue to testify to Jesus who saves the human from sins if they repent and believe in Him.

To be a witness of Jesus, each person must pray to the Holy Spirit for itself first. Jesus said, "When he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth."(JN. 16, 13) Second, a witness must also pray to the Holy Spirit for the listener because "no one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit."(1 Cor. 12, 3)

Only Jesus is a Savior of the world and no one else because He died for the sins of the world. Through Jesus, the human can receive the salvation of God. Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6)

Whoever denies Jesus would put their fate in jeopardize of losing the salvation of God. God is love and patient to wait for all sinners. Being humble to repent from sins and believing in Jesus, it is the sure way to enter the Kingdom of God because He is the Son of God, a Savior of the world.
If we say, "We are without sin," we deceive ourselves, and the truth is not in us."(1 Jn 1, 8) Jesus, I trust in You.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------------