CẢM NGHIỆM SỐNG LC-KHIÊM TỐN CẦU NGUYỆN- THỨ BẢY CN3MC-A Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 21-3-20

Phúc Âm Thánh Luca. (18: 9-14): CẦN KHIÊM TỐN KHI CẦU NGUYỆN

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi". Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội". Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên"

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn một người Pha-ri-si và một người thu thuế về cầu nguyện. Cầu nguyện là dâng những ước nguyện lên Thiên Chúa như người biệt phái và một người thu thuế đã làm.

Một người biệt phái lên đền thờ để khoe khoang về sự công chính của mình. Ông rất tuân giữ luật pháp và nghĩ mình là một người vô tội. Người biệt phái không thấy mình là kẻ tội lỗi và không cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tội lỗi của anh vẫn còn nguyên vẹn.

Tội lỗi của người biệt phái là gì? Ông không biết rằng tất cả những gì ông có hoặc anh ta có thể làm đều được do Thiên Chúa ban cho, bởi vì ra khỏi lòng mẹ, ông đã chỉ là một đứa bé trần truồng. Ông là một con người kiêu ngạo trước mắt Thiên Chúa. Ông đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa phán xét người thu thuế kia. Chúa sẽ hạ ông xuống.

Một người thu thuế đã đến cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Ông đã nhận biết mình tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa; do đó, ông đã khiêm tốn xin Ngài tha thứ cho ông. Thiên Chúa đã chấp nhận lời cầu nguyện của ông và ông đã được tha thứ cho tội lỗi của mình.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Dụ ngôn này nhắc nhở tôi điều gì? Tôi là một tội nhân và phải khiêm tốn cầu xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mình. Tôi không nên phán xét và khinh thường người khác vì tôi không hoàn hảo; ngoài ra tôi không biết mọi sự như Chúa. Phán xét và kết án là thẩm quyền của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 3-21-20
Gospel LK 18: 9-14

Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. "Two people went up to the temple area to pray; one was a Pharisee and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself, 'O God, I thank you that I am not like the rest of humanity — greedy, dishonest, adulterous — or even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income.' But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven but beat his breast and prayed, 'O God, be merciful to me a sinner.' I tell you, the latter went home justified, not the former; for everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted."

Reflection:

Jesus told the parable of a Pharisees and a tax collector about the prayer. Praying is to offering the intentions up to God like a Pharisee and a tax collector did.

A Pharisee came to temple to brag about his righteousness. He observed the law and he thought himself as an innocent man. The Parisees did not see himself a sinner and did not ask for God's forgiveness. His sins still remained unforgiven.

What is the sin of the Pharisees? He did not know everything he had or he could do were given by God, because out of the mother's womb, he was just a naked baby. He was an arrogant man before the eye of God. He put himself in place of God judge a tax collector. God would cast him down.

A tax collector came to pray for God's forgiveness. He recognized his sins offending God; therefore, he was humble asking Him to forgive him. God accepted his prayer and he was free from sins.

What this parable remind me? I am a sinner and must humble to pray for God to forgive my sins. I should not judge and despise others because I am not perfect; besides I do not know everything like God. Judgment and condemnation is God's authority.

Lord Jesus, have mercy on us, sinners.

-------------------------------