CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN4MC-A Print

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 23-3-20

THAM DỰ BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Phúc Âm Thánh Gioan. (4: 43-54)

   "ÔNG VÀ TOÀN THỂ GIA QUYẾN ĐỀU TIN CHÚA"

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ. Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Một viên đai đội trưởng nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh."(Mt. 8, 8) Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với một sĩ quan cận vệ nhà vua rằng: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi."(Ga. 4, 50)

Lời của Chúa Giêsu là sự thật và quyền năng. Lời ngài ban sự sống đời đời như ông Phêrô đã thưa với Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga. 6, 68-69)

Chúa Giêsu đã đến thế giới hơn hai ngàn năm trước nhưng lời nói của ngài vẫn còn được ghi lại trong sách Thánh Kinh cho đến ngày nay. Chúa Giêsu đã nói với những người Do Thái tin vào Ngài: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga. 8, 31-32)

Chúa Giêsu đã đến trần gian để ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tin vào Ngài là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ nhân thế. Thật không may, nhiều người bỏ qua Lời Chúa là sự thật nhưng tin vào lời rao truyền sai lầm của nhiều thầy dạy giả để rồi đánh mất đi sự sống đời đời sau khi chết.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết lắng nghe, hiểu biết, yêu mến, sống thực hành và truyền bá Lời Chúa để nhận được sự sống đời đời. A-men!

"Ước chi lời Chúa Ki-tô cư ngự dồi dào trong lòng anh em."(Cô-lô-sê 3, 16)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 3-23-20
Gospel JN 4: 43-54

At that time Jesus left [Samaria] for Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his native place. When he came into Galilee, the Galileans welcomed him, since they had seen all he had done in Jerusalem at the feast; for they themselves had gone to the feast. Then he returned to Cana in Galilee, where he had made the water wine. Now there was a royal official whose son was ill in Capernaum. When he heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and asked him to come down and heal his son, who was near death. Jesus said to him, "Unless you people see signs and wonders, you will not believe." The royal official said to him, "Sir, come down before my child dies." Jesus said to him, "You may go; your son will live." The man believed what Jesus said to him and left. While the man was on his way back, his slaves met him and told him that his boy would live. He asked them when he began to recover. They told him, "The fever left him yesterday, about one in the afternoon." The father realized that just at that time Jesus had said to him, "Your son will live," and he and his whole household came to believe. Now, this was the second sign Jesus did when he came to Galilee from Judea.

Reflection:

The centurion said to Jesus, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed."(Mt. 8, 8) Today's Gospel, Jesus also said to a royal officer, "You may go; your son will live."(Jn. 4, 50)

The word of Jesus is the truth and power. His word gives life to anyone believing in Him. His word gives eternal life as Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."(Jn. 6, 68-69)

Jesus came to the world for more than two thousand years ago but his word still remains in the Holy Bible today. Jesus said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Jn. 8, 31-32)

Jesus came to the world to give eternal life to anyone believing in Him as the Son of God, and a Savior of the world. Unfortunately, many people ignore his true word but believe the false teaching of many false teachers then losing eternal life after death.

Lord Jesus, help every one of us in listening to your word, understanding, loving, living and spread your word in order to receive eternal life. A-men!

"Let the word of Christ dwell in you richly."(Col. 3, 16)

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------