CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN12TN-A Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 26-6-20

Tin Mừng Thánh Mátthêu. (8, 1-4): TA MUỐN, ANH HÃY LÀNH BỆNH!

Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch". Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: "Ta muốn. Anh hãy lành bệnh". Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: "Hãy ý tứ, đừng nói với ai. Hãy đi trình diện với tư tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng cho họ biết."

Suy Niệm/CẢM NGHIỆM SỐNG:

Một người bệnh phong đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch"(Mt. 8, 1) Anh ta nhận biết Chúa Giêsu là ai và trước khi cầu xin Ngài, ông biểu lộ sự tôn thờ Ngài. Ông gọi Đức Giêsu là "Đức Chúa".

Người bệnh phong đã tỏ lòng khiêm nhường và sự vâng lời trong lời cầu nguyện của mình. Ông muốn được chữa khỏi nhưng đó là tùy ý muốn của Chúa Giêsu. Ông sẵn sàng đón nhận ý muốn của Chúa Giêsu dành cho ông.

Chúa Giêsu đã cầu nguyện ba lần rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha."(Mt. 26, 39; 42; 44) Ngài khiêm tốn chấp nhận ý Chúa Cha và đã hiến dâng mạng sống trên thập giá. "Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa."(Pl 2, 9-10-11)

Chúa Giêsu đã dạy cầu nguyện rằng: "Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời."(Mt 6, 10) . Nếu không như thế, tôi có thể là một người kiêu ngạo ra lệnh cho Chúa ban cho những gì tôi muốn, và niềm tin của tôi vào Ngài có thể bị đánh mất. Chúa Giêsu đã nói: "Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?"(Mt. 7, 11)

Mỗi người có quyền tự do cầu xin như Chúa Giêsu đã dạy và không có gì sai khi cầu xin Thiên Chúa nhưng mỗi người nên đặt niềm tin thác vào tình yêu của Ngài trước khi cầu nguyện với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 6-26-20

Gospel MT 8: 1-4

When Jesus came down from the mountain, great crowds followed him. And then a leper approached, did him homage, and said, "Lord, if you wish, you can make me clean." He stretched out his hand, touched him, and said, "I will do it. Be made clean." His leprosy was cleansed immediately. Then Jesus said to him, "See that you tell no one, but go show yourself to the priest, and offer the gift that Moses prescribed; that will be proof for them."

Reflection:

A leper said, "Lord, if you wish, you can make me clean."(Mt. 8: 1) He knew who Jesus was and before praying to him, he paid him homage. He called Jesus "Lord".

A leper showed humility and obedience in his prayers. He wanted to be cured but that was the will of Jesus. He is ready to accept the will of Jesus for him.

Jesus prayed three times, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."(Mt. 39, 42, 44) He was humble to accept the Father's will to offer his life on the cross. "Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord."(Pl. 2, 9-10-11)

Jesus taught to pray to the Father, "Your will be done."(Mt. 6, 10) He did what he taught because he is the truth (Jn. 14, 6) When praying, I should be humble and obey God's will. If not, I could be an arrogant person who orders the Lord to give what I want, and my faith in Him might be lost.. Jesus said, "If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good things to those who ask him."(Mt. 7, 11)

Everyone has the freedom to pray as Jesus taught and there is nothing wrong with asking God but each should put his trust in His love before praying to Him.

Jesus, I trust in You!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------