CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN13TN-A Print

qua1955 .
Lễ Trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 29-6-20

Tin Mừng Thánh Mátthêu. (16, 13-19)

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở."

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA:

Trên hơn hai ngàn năm trước, người Do Thái không xem Chúa Giêsu là người da trắng thượng đẳng vì ngài đến từ Âu Châu như đã tuyên bố gần đây. Đối với nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và phi tôn giáo mù quáng ở Á Châu cũng đã nói sai về Giêsu là một người từ Âu Châu, là người da trắng trong nhiều năm qua. Họ hoàn toàn sai về Chúa Giêsu.

Đối với Thiên Chúa, tất cả mọi người đều là con cái có cùng một Chúa Cha trên trời. Chúa Cha trên trời yêu thương tất cả con cái của mình. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Không bao giờ có phân biệt chủng tộc vì Chúa Giêsu muốn cứu tất cả mọi dân tộc trên toàn thể thế giới này. Ma quỷ và những kẻ bất lương trên thế giới đã luôn tấn công Chúa Giêsu và Hội thánh của ngài không ngừng ở mọi nơi và mọi lúc. Mới đây có những kẻ đã và đang muốn phá đổ bức tượng của Chúa Giêsu ở ngay tại nước Mỹ.

Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ về nguồn gốc của ngài. Chúa Giêsu không muốn các môn đệ của mình mù quáng tin theo ngài với suy nghĩ sai lầm của họ về ngài. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu hỏi họ: "Các con bảo Thằy là ai?'(Mt. 16, 13) Có rất nhiều người trên thế giới cũng đang tin mù quáng vào người lãnh đạo của họ rồi phải bị chuốc lấy nhiều hậu quả đau thương.

Ngay sau khi Phêrô nói với Chúa Giêsu: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống."(Mt. 16, 16) Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng ông được Chúa Cha trên trời chúc phúc và Ngài đã chọn ông làm nền tảng của Hội Thánh của Ngài. Chúa Giêsu là đầu hội thánh trong thân thể mầu nhiệm của mình. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Hội thánh của Ngài cũng là của Thiên Chúa, không phải là các giáo hội của con người. Hội thánh của Chúa Giêsu là duy nhất trên thế giới ngày nay. Đạo của Chúa Giêsu chính là "Thiên đạo - đạo Trời", không phải là "nhân đạo" nghiã là do con người lập ra."

Mặc dù có mười hai tông đồ, Chúa Giêsu đã không xây dựng mười hai hội thánh mà chỉ có một Hội thánh duy nhất trên tảng đá Phêrô. Mặc dù có hơn 25 ngàn giáo hội bao gồm các giáo hội Kitô giáo và các giáo hội ngoài Kitô giáo trên khắp thế giới ngày nay thì vẫn chỉ có một hội thánh duy nhất được xây dựng bởi chính Chúa Giêsu. Nó vẫn còn tồn tại cho đến tận thế.

Từ hơn hai ngàn năm nay, Giáo hội đã bị đàn áp nghiêm trọng. Nhiều vị tử đạo đã đổ máu vì thánh danh Chúa Giêsu để bảo vệ đức tin của họ vào Ngài. Chúa Giê-su đã công bố: "Quyền lực của hoả ngục sẽ không thắng được."(Mt. 16, 18) Tất cả các nhà lãnh đạo của các giáo hội khác đã qua đi, tất cả những kẻ bất lương cũng chết nhưng Hội Thánh của Chúa Giêsu sẽ kiên trì đứng vững trước mọi cơn bão tàn khốc của những kẻ bất lương.

Mỗi Kitô hữu phải đứng vững với Hội thánh xuyên qua các cuộc tấn công hiện nay mặc dù có một vài vị lãnh đạo địa phương tồi tệ thỏa hiệp với kẻ thù để tấn công đức giáo hoàng là vị Đại diện của Chúa Kitô và là người kế vị sau nhiều vị khác từ thánh Phêrô.

Tôi tin Hội Thánh "duy nhất, thánh Thiện, công giáo, tông truyền."

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô! Xin cầu cho chúng tôi.

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Solemnity of Saints Peter and Paul, Apostles

Bible sharing - Monday 6-29-20

Gospel MT 16: 13-19

When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock, I will build my Church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the Kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."

Reflection:

More than two thousand years ago, the Jews did not consider Jesus the superior white man because he was from Europe as recently stated. Many blind religious and non-religious leaders in Asia have also been wrong about Jesus being a man from Europe, who was white for many years. They are completely wrong about Jesus.
To God, all children have the same Father in heaven. The heavenly Father loves all his children. "For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. There is no racism because Jesus wants to save all nations in the whole world. Demons and evildoers all over the world have always attacked Jesus and His Church everywhere and every time. Recently there have been trying to tear down the statue of Jesus in America.

Jesus asked the disciples about his origin. Jesus does not want his disciples to blindly follow him with their wrong thoughts about him. That is why Jesus asked them, "who do you say that I am?"(Mt. 16, 13) There are many people in the world who are also blindly believing in their leaders and have to suffer painful consequences.

Right after Peter said to Jesus, "You are the Christ, the Son of the living God."(Mt. 16, 16) Jesus said to Peter that he was blessed by the heavenly Father and he chose him to be a foundation of the Church of Jesus. Jesus is the head of the church in his mystical body. Jesus is the Son of God and His Church is also of God, not the churches of man. The Church of Jesus is unique on earth today. Jesus' religion is "Heavenly religion", not "human religion."

Despite the twelve apostles, Jesus did not build twelve churches but only one church on the rock of Peter. Although there are more than 25,000 churches including Christian and non-Christian churches around the world today, there is only one church built by Jesus Himself. It still exists until the end of the world.

For more than two thousand years, the Church has been severely suppressed. Many martyrs shed blood for the holy name of Jesus to protect their faith in Him. Jesus declared: "The power of hell will not prevail." (Mt 16:16) All the leaders of the other churches are gone, all the evildoers also die. but the Church of the Lord will stand firm before the devastating storms of the wicked.

Every Christian must stand firm with the Church through current attacks even though there are a few bad local leaders who compromise with the enemy to attack the pope who is the Vicar of Christ and who Succession after many others from Peter.
I believe the Church "is one, holy, catholic, apostolic."

Peter and Paul, pray for us.

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------