CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN13TN-A Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 30-6-20

Tin Mừng Thánh Mátthêu. (8, 23-27)

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã dạy Thiên Chúa là Cha trên trời của chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Cha cũng là Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và đã thực hiện nhiều phép lạ để tăng thêm đức tin cho các môn đệ. Nhân lực có hạn nhưng quyền năng của Thiên Chúa vượt trên tất cả mọi quyền lực kể cả là quyền lực của hoả ngục.

Các môn đệ đã cầu xin Chúa Giê-su cứu họ khỏi phải đối mặt với cái chết bởi cơn cuồng phong. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Chúa Cha trên trời đã sai Con Một là Chúa Giêsu đến thế gian để cứu con người khỏi nô lệ cho tội lỗi và quyền lực của hoả ngục. Đó là tất cả về sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Giêsu cho tất cả loài người.

Các môn đệ đã cầu xin Chúa Giê-su cứu họ khỏi cái chết đang đến với họ và Ngài đã cứu họ. Những ai tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế có thể đến để cầu xin Ngài cứu họ khỏi cái chết trong hoả ngục đời đời và nhận được sự sống đời đời trong Nước Trời.

"Ai [thực sự] là người chiến thắng trên thế giới nhưng là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa?"(1 Ga. 5, 4)

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án."(Mc. 16, 15-16)

Lạy Chúa Giêsu, xin tăng thêm đức tin của chúng con! (Lc. 17, 5)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 6-30-20

Gospel MT 8: 23-27

As Jesus got into a boat, his disciples followed him.
Suddenly a violent storm came upon the sea so that the boat was being swamped by waves; but he was asleep. They came and woke him, saying, "Lord, save us! We are perishing!" He said to them, "Why are you terrified, O you of little faith?" Then he got up, rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. The men were amazed and said, "What sort of man is this, whom even the winds and the sea obey?"

Reflection:

Jesus taught God our heavenly Father. However, the Father is also an almighty and everliving God. Jesus is the Son of God and performed many miracles to strengthen the faith of the disciples. Manpower is limited but the power of God surpasses all power even the power of hell.

The disciples prayed to Jesus to save them from facing death by a violent storm. Jesus is the Son of God and Savior. The Heavenly Father sent His only Son, Jesus, to come to the world to save the human from slavery for the sins and power of hell. It is all about Jesus' saving mission for all mankind.

The disciples asked Jesus to save them from the death that was coming to them and He saved them. Those who believe in Jesus as Savior can come to beg Him to save them from death in eternal hell and to receive everlasting life in the Kingdom of heaven.

"Who [indeed] is the victor over the world but the one who believes that Jesus is the Son of God?"(1 Jn. 5, 4)

Jesus, increase our faith! (Lk. 17, 5)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------