CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN13TN-A Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 2-7-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (9: 1-8): BẠI LIỆT THỂ XAC VÀ BẠI KIỆT TÂM LINH

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng "Tội con được tha rồi", hay nói "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Suy niệm: NHỜ ĐỨC TIN ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa đã tạo nên con người theo hình ảnh của ngài. Con người có thể trải nghiệm tình yêu của mình. Họ sống trong vườn điạ đàng và không có sự đau khổ và cái chết. Từ khi họ không vâng lời nên đã chống lại Thánh ý Thiên Chúa, họ nếm trải đau khổ và sự chết. "Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội."(Rm. 5, 12)

Tuy nhiên, "Vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16) Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa là vị cứu tinh của thế giới . Ngài có quyền năng để đọc những suy nghĩ của con người. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngôi Con có thể tha thứ mọi tội lỗi chống lại Thiên Chúa và con người bằng đức tin của con người vào Ngài và sám hối tội lỗi của họ.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và ngài đã dùng quyền bính của chính mình để tha thứ tội lỗi của con người và có quyền năng của Thiên Chúa chiến thắng tất cả các quyền lực khác trên thế gian này, thậm chí thắng vượt trên quyền lực của tử thần.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Con Người. Có một câu hỏi của những người ngoài Công giáo về quyền tha tội của linh mục Công giáo. Vâng, mặc dù họ trông giống như những người đàn ông bình thường, họ được Chúa Giêsu phong chức và ủy quyền để tha thứ tội lỗi của con người thông qua các thánh tông đồ. "Chúa Giêsu thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."(Ga. 20, 22-23)

Mỗi lần tôi bước ra khỏi tòa giải tội, tôi trởi lại thành người tự do vì tôi không còn là nô lệ của tội lỗi. Qua linh mục Công giáo như một Chúa Kitô khác, tôi lại nghe được lời của Chúa Giêsu nói rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi."(Mt. 9, 2)

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 7-2-20

Gospel MT 9: 1-8

After entering a boat, Jesus made the crossing and came into his own town. And there people brought to him a paralytic lying on a stretcher. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Courage, child, your sins are forgiven." At that, some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." Jesus knew what they were thinking, and said, "Why do you harbor evil thoughts? Which is easier, to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'?
But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins"– he then said to the paralytic, "Rise, pick up your stretcher, and go home." He rose and went home. When the crowds saw this they were struck with awe and glorified God who had given such authority to men.

Reflection:

God is love. He created human beings in his image. The human can experience his love. Since they live in the garden and there is no suffering and no death. Because they disobeyed, they were opposed to God's Will, they tasted suffering and the dead. "Therefore, just as through one person sin entered the world, and through sin, death, and thus death came to all, inasmuch as all sinned."(Rm. 5, 12)

However, "For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16) Jesus is the Son of God savior of the world. He has the power to read human thoughts. Jesus is God, the Son can forgive all sins against God and neighbor by human faith in Him and repent of their sins.

Jesus is the Son of God and he used his own power to forgive human sin and have the power of God to conquer all other powers in this world, even surpassing the power of death.

Jesus is the Son of God and the Son of Man. There is a question from non-Catholics about the priest's right to forgive sins. Yes, even though they look like ordinary men, they are ordained and authorized by Jesus to forgive human sins through the apostles. Jesus breathed on the apostles and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained."(Jn. 20, 22-23)

Every time I walked out of the confessional, I became a free man because I was no longer a slave to sin. Through the Catholic priest like another Christ, I heard Jesus' words saying: "Your sins are forgiven."(Mt. 9, 2)

Jesus, I trust in You!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------