CẢM NGHIỆM SỐNG LC - QUANGHOANG- CN14TN-A Print

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 5-7-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (11: 25-30): HỌC CHÚA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng"

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã dạy về sự khiêm nhường và nó luôn luôn rất quan trọng đối với tất cả con người. Khiêm tốn không chỉ là bất kỳ cử chỉ khiêm tốn nào mà nó còn cho thấy kiến thức thực sự của con người. Trái lại của sự khiêm tốn là kiêu ngạo. Người kiêu ngạo không bao giờ muốn chịu bất cứ điều gì và không biết gì về bản thân như họ nghĩ.

Cha trên trời là Thiên Chúa toàn năng và bất diệt sẽ không tỏ mình ra cho kẻ kiêu ngạo mà là người khiêm nhường. Làm thế nào cha tiết lộ mình với con người? Đó là Chúa Con, Chúa Giêsu. Chúa Giêsu từ trời xuống để con người có thể gặp Ngài trên trái đất trong khi người kiêu ngạo không nhìn thấy Ngài."Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con."(Cn. 3, 5)

Thiên Chúa là tình yêu! Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá để cứu con người khỏi cảnh nô lệ cho thấy tình yêu của Chúa dành cho họ. Sự kiêu ngạo là một vật thể tối che mắt họ để họ không thể biết Jesus là ai. Chúa Giêsu là Cứu Chúa của thế giới để mang lại sự cứu rỗi của Thiên Chúa cho con người. Người kiêu ngạo sẽ bỏ lỡ điều đó bởi vì hoặc họ không nhìn thấy Chúa Giêsu hoặc từ chối Ngài.

"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi."(Mt. 11, 28) Một người phụ nữ tội lỗi đã đến với Chúa Giêsu và thể hiện tình yêu mãnh liệt với Chúa Giêsu, mọi tội lỗi của cô đã được tha thứ. Cô đã thoát khỏi gánh nặng tội lỗi (Lc. 7, 36-50). Một đứa con hoang đàng đã đứng dậy và trở về với người cha, anh ta đã sống còn trước cái chết đang chờ anh và phục hồi những mất mát của mình (Lc. 15, 11-32) ...

Thiên Chúa là tình yêu! Khiêm tốn và đến với Chúa Giêsu Con Thiên Chúa với đức tin, tình yêu và hy vọng, tội lỗi của mỗi người có thể được tẩy sạch và trở thành một con người thực sự do Thiên Chúa tạo dựng.

"Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô."(Ga. 17, 3)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 7-5-20

Gospel MT 11: 25-30

At that time Jesus exclaimed: "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him." "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden light."

Reflection:

Jesus taught humility and it was always very important to all people. Humility is not just any humble gesture; it also shows the true knowledge of the person. The opposite of humility is pride. Arrogant people never want to submit to anyone and do not know themselves as they think.

The heavenly Father, the almighty and everliving God will not show himself to the proud but to the humble. How did the father reveal himself to humans? It is the Son, Jesus. Jesus came down from heaven so that people could meet him on earth while the proud did not see him. "Trust in the LORD with all your heart, on your own intelligence do not rely on."(Pv. 3, 5)

God is love! Jesus' death on the cross to save people from slavery shows God's love for them. Pride is a dark object covering their eyes so they cannot know who Jesus is. Jesus is the Savior of the world to bring God's salvation to man. The proud will miss it because either they don't see Jesus or reject him.

"Come to Me, all those who work hard and burdened, I will strengthen you." (Mt 11:11) A sinful woman came to Jesus and showed her love. intense love for Jesus, all her sins were forgiven. She was freed from the burden of sin (Lk. 7, 36-50). A prodigal son stood up and returned to his father, he survived the death awaiting him and recovered his losses (Lk. 15, 11-32) ...

God is love! Being humble and coming to Jesus the Son of God with faith, love, and hope, the sins of each person can be cleansed and become a true man created by God.

"That eternal life is that they know the Father, the only true God, and the Father whom they have sent, Jesus Christ."(Jn. 17, 3)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------------