CẢM NGHIỆM SỐNG LC- THỨ TƯ CN14TN-A Print

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 8-7-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (10: 1-7): HÃY RAO GIẢNG: "NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN"

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người. Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến.'"

-CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Nước Trời là Nước Thiên Chúa và Ngài là vua ngự trị trong nước ngài. Chúa Giêsu đã nói quan Philatô rằng: "Nước tôi không thuộc về thế gian này... Nước tôi không thuộc chốn này."(Ga. 18, 36) Người trộm lành đã thưa với Chúa Giêsu: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!"(Lc. 23, 42)

Chúa Giêsu đã công bố Nước trời là chủ đề chính của ngài. Chúa Giê-su cũng hướng dẫn nhóm Mười Hai công bố cùng một chủ đề: "Nước Trời đã đến gần". Điều này có nghĩa là gì?

Nước Trời đã đến gần có thể được hiểu là Hội Thánh của Chúa Giêsu được xây dựng trên thế gian trên nền tảng mười hai tông đồ. "Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên."(Kh. 21, 14).

Chúa Giêsu hiện diện thật nơi bí tích cực thánh là Thánh Thể. Bất cứ ai được rửa tội trong Hội thánh của ngài sẽ thuộc về nước của ngài trong giai đoạn đầu. Bất cứ ai tin và sống theo lời của Chúa Giêsu sẽ có thể vào Nước Trời sau cuộc đời này, và sẽ ở trong giai đoạn hoàn toàn của Nước Trời vào ngày sau hết.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Ngài muốn tất cả con cái Thiên Chúa có thể vào trong Nước của ngài là hội thánh bây giờ và Nước Trời đích thực vàt vĩnh cửu sau cuộc đời này. Cánh cửa của Hội thánh của Chúa Giêsu sẽ chào đón tất cả mọi người có thành tâm thiện chí và khiêm nhường bước vào. Đó là Nước Trời ngay bây giờ gần trong tay của mọi người. Sự lựa chọn là tùy thuộc vào tất cả mỗi cá nhân.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, một Kitô hữu.

--

-Bible sharing Wednesday 7-8-20

Gospel MT 10: 1-7

Jesus summoned his Twelve disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out
and to cure every disease and every illness. The names of the Twelve Apostles are these: first, Simon called Peter, and his brother Andrew; James, the son of Zebedee, and his brother John; Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector; James, the son of Alphaeus, and Thaddeus; Simon the Cananean, and Judas Iscariot who betrayed Jesus. Jesus sent out these Twelve after instructing them thus, "Do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: 'The Kingdom of heaven is at hand.'"

Reflection:

The Kingdom of God is the Kingdom of God and He is the king who reigns in his kingdom. Jesus said, "My kingdom does not belong to this world... my kingdom is not here."(Jn. 18, 36) A good thief said to Jesus, "Jesus, remember me when you come into your kingdom."(Lk. 23, 42)

Jesus proclaimed the Kingdom of heaven as his main theme. Jesus also instructed the Twelve to proclaim the same theme, "The Kingdom of heaven is at hand." What does it mean?

The kingdom of heaven is at hand can be understood as the Church of Jesus built on earth on the twelve apostles. "The wall of the city had twelve courses of stones as its foundation, on which were inscribed the twelve names of the twelve apostles of the Lamb."(Rv. 21, 14).

Jesus truly presents in the most sacred sacrament, the Eucharist. Anyone who is baptized in his church will belong to his kingdom in an early stage. Whoever believes and lives his word would be able to enter the Kingdom of heaven after this life, and will be in its full stage on the last day.

Jesus is the Son of God, the Savior of the world. He wants all of God's children to be able to enter his Kingdom, which is now the church, and the Kingdom of God true and everlasting after this life. The door of his Church would welcome all people of the goodwill to come in. It's the Kingdom right now at the hands of everyone. The choice is up to every individual.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------