CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN16TN-A Print

qua1955
Lễ Thánh Giacôbê, Tông đồ

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 25-7-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (20, 20-28)

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Với quyền năng của Chúa Giêsu, Ngài đã chữa lành mọi bệnh tật, hoá bánh và cá ra nhiều cho đám đông ăn no đủ, nâng dậy kẻ chết, trục xuất ma quỷ. Trong tâm trí của dân chúng và các môn đệ mong chờ Chúa Giêsu đến để thành lập Vương quốc Israel.

Mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan đã xin Chúa Giêsu cho các con trai của bà được ngồi vị trí cao trong Vương quốc của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin." Chúa Giêsu đến để rao giảng Nước Trời chứ không phải vương quốc trần gian.

Chúa Giêsu nói với họ rằng Ngài đến để cứu con người thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi chứ không phải làm một vị vua trên trần gian. Chúa Giêsu là vua tình yêu. Tình yêu cao cả của ngài ấy được thể hiện qua sự phục vụ vĩ đại nhất của ngài bằng việc hiến dâng mạng sống mình ấy trên thập giá. Cái chết trên thập giá là phép rửa của Chúa Giêsu, Ngài chết vì tội lỗi của trần gian.

Thánh Giacôbê đã theo trên con đường giống như Chúa Giêsu. Ngài đã bị chém đầu ở Giêrusalem. Ngài đã chết như một vị tử đạo vì danh thánh Giêsu. Cuối cùng, ngài đã có thể uống chén của Chúa Giêsu như đã muốn.

"Nếu trong cuộc đời này chỉ có chúng ta hy vọng vào Chúa Kitô, chúng ta là những người đáng thương nhất trong tất cả mọi người."(1 Cr. 15, 19) Vương quốc trên trời phải là đích đến cuối cùng cho mọi người. Chúa Giêsu lên trời và bất cứ ai tin vào Ngài và vác thập giá hàng ngày của chính mình có thể vào Nước Trời sau cuộc đời này.

Thánh Giacôbê! Xin cầu cho chúng con.

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Feast of Saint James, Apostle

Bible sharing - Saturday 7-25-20

Gospel MT 20: 20-28

The mother of the sons of Zebedee approached Jesus with her sons and did him homage, wishing to ask him for something. He said to her, "What do you wish?" She answered him, "Command that these two sons of mine sit, one at your right and the other at your left, in your Kingdom." Jesus said in reply, "You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I am going to drink?" They said to him, "We can." He replied, "My chalice you will indeed drink, but to sit at my right and at my left, this is not mine to give but is for those for whom it has been prepared by my Father." When the ten heard this, they became indignant at the two brothers. But Jesus summoned them and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant; whoever wishes to be first among you shall be your slave. Just so, the Son of Man did not come to be served
but to serve and to give his life as a ransom for many."

Reflection:

With the power of Jesus, He healed every sickness, multiplied bread, and fish out to feed the crowds, raised the dead, and cast out demons. In the minds of the people and the disciples expect Jesus to come and form the Kingdom of Israel.

The mother of James and John asked Jesus for her sons to sit high in the Kingdom of Jesus. Jesus said, "You do not know what you are asking." Jesus came to preach the Kingdom, not the kingdom of the world.

Jesus told them that He came to save man from slavery for sin rather than to be a king on earth. Jesus is the king of love. His great love is manifested by his greatest service by giving his life on the cross. Death on the cross is the baptism of Jesus, He died for the sins of the world.

Saint James followed the path like Jesus. He was beheaded in Jerusalem. He died as a martyr for the name of Jesus. Finally, he was able to drink the cup of Jesus as he said.

"If in this life only we have hope in Christ, we are the most pitiful of all."(1 Cor. 15, 19) The kingdom of heaven must be the final destination for everybody. Jesus ascended into heaven and anyone who believes in Him and carries his own daily cross can enter his Kingdom after this life.

St. James! Pray for us.

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------