CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM LEO NUI - BÁNH HẰNG SỐNG Print

Leo Núi
NguyễnHuy Cmc

Thứ 7 Tuần 3 Mùa Phục Sinh
BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG
✠ Lời Chúa:
Tại Hội đường Capharnaum, Đức Giêsu nói rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".
Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, làm anh em chướng, không chấp nhận được sao? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin".

Vì ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho". Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.


Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "68 Ông Simôn Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa". (Ga 6,51.60-69).
✠ God' Word:
I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world".
Then many of his disciples who were listening said, "This saying is hard; who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the spirit that gives life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe". Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father". As a result of this, many [of] his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him.
Jesus then said to the Twelve, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God" (John 6:51.60-69).
1 Comment

Trung Vu
Amen