CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 3 Print

         CAÛM NGHIEÄM SOÁNG LÔØI CHUÙA # 3

                 “ Ôn phuùc nhieàu hôn ñau khoå”

                          ---****---

   Moät giaûng vieân Giaùo lyù noùi truyeän trong lôùp hoïc, anh caàm moät taám giaáy lôùn roài duøng buùt ñaùnh daáu toâ moät chaám ñen giöõa taám giaáy aáy.

 

   Sau ñoù, anh dô taám giaáy lôùn leân cho moïi ngöôøi coi, vaø hoûi xem hoï thaáy gì, moät thanh nieân nhanh nheïn ñaùp: “Toâi thaáy moät ñoám ñen.” Giaùo lyù vieân noùi: ñuùng; nhöng toâi ngaïc nhieân, caùc baïn coøn thaáy gì nöõa? -- Thöa: Taám giaáy.

 

Trong cuoäc soáng cuûa baïn cuõng vaäy, thöôøng bò lo ra bôûi nhöõng thaát baïi nhoû nhoi maø queân ôn phuùc Chuùa ban lôùn lao, cuõng gioáng nhö Taám giaáy naøy.

 

   Thay vì nghó tôùi nhöõng ñau khoå, thöû thaùch..., baïn   haõy nhôù ñeán nhöõng ôn laønh hoàn xaùc ñang coù do Chuùa ban nhö vôï, choàng, cha meï, con chaùu, nhaø cöùa, xe coä...

 

   Vì theá, baïn haõy ñoàng thanh Soáng vôùi thaùnh Phaoloâ qua caâu Kinh Thaùnh sau ñaây: “Haõy taï ôn Chuùa trong moïi hoaøn caûnh. Anh haõy laøm nhö vaäy, ñoù laø ñieàu Thieân Chuùa muoán trong Ñöùc Gieâsu Kitoâ.           (1 Theâxaloânica 5, 18)

 

Ptế Định Sưu Tầm                                  

 

 

 

            VEÀ LAØM VIEÄC VAØ TIEÀN BAÏC

 

1/ Ñaët Chuùa treân heát vaø tröôùc heát, Ngaøi seõ cho ta ñuû duøng.

2/ Khoâng aên caép hay tham muoán taøi saûn ngöôøi khaùc.

3/ Chuùa höùa ban cho ta söï khoân ngoan vaø söùc khoûe ñaày ñuû.

4/ Ai laøm vieäc khoân ngoan seõ ñöôïc Chuùa khen thöôûng.

5/ Khi thaønh coâng haõy ngôïi khen Chuùa vaø toân vinh Ngaøi.

6/ Baïn coùù traùch nhieäm chia seû vôùi ngöôøi khi hoï caàn ñeán ta.

 

Chuùa Gieâsu phaùn: “Keû ñöôïc ban cho nhieàu seõ ñöôïc ñoøi laïi nhieàu hôn.”

 

   Chuùa bieát roõ loøng ngöôøi ta tham tieàn seõ ích kyû vaø thôø ô ñoái vôùi nhu caàu ngöôøi khaùc. Chuùa cuõng bieát roõ ngöôøi coù nhieàu cuûa caûi deã kieâu ngaïo. Hoï thöôøng kieâu ngaïo veà taøi naêng vaø thaønh ñaït cuûa mình.

 

Nhö vaäy seõ daãn ñeán hoï khoâng caàn Chuùa, khoâng nhôø Chuùa vaø khoâng tin Chuùa. Ñoù laø lyù do Chuùa noùi: con ngöôøi khoâng theå laøm toâi hai chuû ñöôïc.!

 

Ptế Định Sưu Tầm