CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN2TN-A Print

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 21-1-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. (2: 23-28)

       * BÀN TIỆC LỜI CHÚA *

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: "Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat."

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

Đức Giêsu nói với người biệt phái: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat."(Mc. 2. 27) Một sự khẳng định lại ý định của Thiên Chúa về ngày Sa-bát để mang lại lợi ích cho dân Ít-ra-en trái ngược với truyền thống bị giới hạn của biệt phái được thêm vào luật (USCCB).

Từ khởi đầu, "Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó."(KN 2, 3) Đức Giê-su nói: "Đó là lý do tại sao Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat." Đức Giêsu công bố thiên tính của mình là Con Thiên Chúa là chúa của ngày sa-bát.

Vì tình yêu, Thiên Chúa đã tạo ra tất cả muôn loài muôn vật. Tuy nhiên, Thiên Chúa đặc biệt yêu thương con người. Thiên Chúa đã tạo nên họ theo hình ảnh của mình. Trước khi tạo nên con người, Thiên Chúa đã tạo ra muôn vật tốt lành khác để trao chúng cho con người kể cả ngày Sa-bát. Tuy nhiên, những người Pha-ri-si giải thích sai ý muốn của Thiên Chúa bằng cách thêm ý riêng của họ vào luật pháp của Thiên Chúa cho lợi ích riêng của họ; do đó, Chúa Giêsu phải sửa lỗi cho họ vì Ngài là Con Thiên Chúa, cũng là chúa của ngày sa-bát.

*SUY TƯ  VÀ HÀNH ĐỘNG: Khi đọc Thánh Kinh, tôi nên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để giúp hiểu thánh ý của Thiên Chúa là gì và sự hiểu biết của tôi cũng phải phù hợp với giáo huấn của Hội thánh. Khi đọc Thánh Kinh thì Thiên Chúa nói với tôi, do đó, tôi phải lắng nghe Ngài với sự quan tâm nghiêm túc của mình và sống theo Lời Ngài.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--
Bible sharing - Tuesday 1-21-20

Gospel MK 2: 23-28

As Jesus was passing through a field of grain on the sabbath,
his disciples began to make a path while picking the heads of grain. At this the Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the sabbath?" He said to them, "Have you never read what David did when he was in need and he and his companions were hungry? How he went into the house of God when Abiathar was high priest and ate the bread of offering that only the priests could lawfully eat, and shared it with his companions?" Then he said to them, "The sabbath was made for man, not man for the sabbath. That is why the Son of Man is lord even of the sabbath."

Reflection!

Jesus said to them, "The sabbath was made for man, not man for the sabbath."(MK. 2. 27) A reaffirmation of the divine intent of the sabbath to benefit Israel as contrasted with the restrictive Pharisaic tradition added to the law (USCCB).

In the beginning, "God blessed the seventh day and made it holy."(Gen. 2, 3) Jesus said, "That is why the Son of Man is lord even of the sabbath."(Mk. 2, 28) Again, Jesus proclaimed his divinity as the Son of God who is the lord of the sabbath.

God is love and created all things out of his love. However, God especially loves human beings. God created them in his images. Before creating human beings, God created other good creatures to give them to the human including the sabbath day. However, the Pharisees misinterpreted the intent of God by adding their intent to the law of God for their own interests; therefore, Jesus must correct them because He is the Son of God, the lord of the sabbath.

In reading the Holy Bible, I should pray to the Holy Spirit to help understand what the will of God is and my understanding also must be fit in the line of the Church's teaching. In reading the Holy Bible, God speaks to me, therefore, I must listen to Him with my serious attention and live His Word.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------